بررسی تاثیر گردشگری با فناوری واقعیت مجازی بر رضایت گردشگران با میانجی گری نیات رفتاری و تعدیل گری شرایط کرونایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه سمنان

10.22034/jtd.2022.313683.2498

چکیده

بیماری همه‌گیرکووید۱۹ به یک نگرانی عمده_ی بهداشت، در سراسر جهان تبدیل شده که می_تواند برمسئولیت اجتماعی و همچنین کیفیت زندگی افراد تأثیر بگذارد. در طول بیماری همه گیرکووید۱۹، محققان از فناوری_های نوآورانه برای پایان دادن به این تهدید استفاده می_کنند. در گردشگری، واقعیت مجازی از این دست فناوری های به شمار می رود. واقعیت مجازی، محیطی را در اختیـار کاربر قرار می دهد تا بتواند از طریق شبیه سازی واقعیت ها، آنچـه را در محـیط واقعی نمی تواند انجام دهد یا شرایط لازم آن را ندارد در ایـن محـیط انجام دهد. اما علیرغم مطالعات گسترده، در ایران به ویژه درگردشگری پژوهش اندکی در این حوزه مشاهد شده است. بنابراین این پژوهش با هدف بررسی تاثیرگردشگری با فناوری واقعیت مجازی بر رضایت گردشگران با میانجی گری نیات رفتاری و تعدیل گری شرایط کرونایی پرداخته شده است. نمونه آماری این پژوهش شامل 368نفر بازدیدکننده از سه جاذبه گردشگری مختلف به وسیله فناوری واقعیت مجازی است. به منظور جمع_آوری داده_های پژوهش، از پرسش نامه آنلاین و روش نمونه_گیری دردسترس استفاده شد. پایایی و روایی سازه‌های پژوهش با استفاده از آلفای کرونباخ و میانگین واریانس استخراجی به تایید رسید. به کمک نرم افزار Smart PLS3 فرضیه_های پژوهش بررسی شدند. نتایج تحقیق نشان داد علاقه به گردشگری واقعیت مجازی بر نیات رفتاری در گردشگری رابطه مثبت دارد. علاقه به گردشگری واقعیت مجازی از طریق نیات رفتاری بر رضایت گردشگران تاثیر می‌گذارد. همچنین قابل ذکر است که مسئولیت اجتماعی در دوران کرونا، رابطه نیات رفتاری و رضایت گردشگران را تعدیل نمی کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of tourism with virtual reality technology on tourists' satisfaction mediated by behavioral intentions and moderation of Corona conditions

نویسندگان [English]

  • davood feiz
  • fahime mahavarpoor
semenan
چکیده [English]

COVID-19 epidemic disease has become a major health concern worldwide that can affect social responsibility as well as quality of life. During the COVID-19 epidemic disease, researchers are using innovative technologies to end this threat. In tourism, virtual reality (VR) is one such technology. Virtual reality technology provides the user with a virtual environment so that he can do what he/she cannot do in a real environment or does not have the necessary conditions to do in this virtual environment by simulating realities.

However, despite broad, studies, little research has been observed in this field in Iran, especially in tourism.Therefore, this study aims to investigate the effect of tourism with virtual reality technology on tourists' satisfaction through the mediation of behavioral intentions and moderating of Corona conditions. The statistical sample of this research includes 368 visitors from three different tourist attractions using virtual reality technology. In order to research data collection, an online questionnaire and convenience sampling method were used. The reliability and validity of the research structures were confirmed using Cronbach's alpha and the average variance extracted (AVE). The research hypotheses were tested using Smart PLS3 software. The results showed that the interest in virtual reality tourism has a positive relationship with behavioral intentions in tourism. The interest in virtual reality tourism affects tourists' satisfaction through behavioral intentions. It should also be noted that social responsibility in the corona period does not moderate the relationship between behavioral intentions and tourist satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism interest in virtual reality
  • Behavioral intentions in tourism
  • Tourist satisfaction
  • Social responsibility in Corona period