توسعه مقصد گردشگری با تاکید بر شناسایی ابعاد اعتماد گردشگران با رویکرد ترکیبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد رشت

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی و عضو هیأت علمی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

3 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

10.22034/jtd.2021.299430.2413

چکیده

تلاش‌ها و اقدامات بازاریابی برای جذب گردشگران زمانی اثربخش خواهد بود که اعتماد آنان به مقصد جلب شود. هدف این پژوهش، توسعه مقیاسی برای اندازه‌گیری اعتماد گردشگران به استان گیلان با استفاده از روش تحقیق آمیخته است. داده‌های بخش کیفی، با استفاده از مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته و تحقق اشباع‌نظری در مصاحبه دوازدهم با خبرگان دانشگاهی، و برنامه‌ریزان حوزه گردشگری جمع‌آوری شد. تحلیل داده‌ها به کمک نظریه داده‌بنیاد کلاسیک، در دو مرحله کدگذاری‌بنیادی و نظری منجر به استخراج 48 مفهوم، 19 مقوله فرعی و در نهایت 6 مقوله اصلی اعتماد به مدیریت مقصد گردشگری، آژانس‌های خدمات مسافرتی، کارکنان مراکز ارائه‌دهنده خدمات گردشگری، ساکنان مقصد گردشگری، سایر گردشگران و محتوای فضای مجازی؛ به‌عنوان ابعاد تشکیل‌دهنده اعتماد در صنعت گردشگری شد. در مرحله کمی نیز، بر مبنای مولفه‌های استخراج شده پرسشنامه تنظیم و در اختیار 389 نفر از گردشگران بازدیدکننده از شهرهای مختلف استان گیلان قرار گرفت و اعتبار مدل با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی بار دیگر تایید شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Tourism destination development with emphasis on identifying the dimensions of tourist trust with a combined approach

نویسندگان [English]

  • Somayeh Esmaeilzadeh 1
  • narges delafrooz 2
  • ali gholipour 3
  • nasrolah molayi hashjin 3
1 Rasht azad university
2 Assistant Professor of Department of Business Administration,and Faculty member of Azad University Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
3 Assistant Professor of Department of Business Administration, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
چکیده [English]

Marketing efforts to attract tourists will be effective when they gain the trust of the destination. The purpose of this study is to develop a scale to measure the tourists trust in Gilan province using the mixed method research. Qualitative data were collected using semi-structured interviews and saturation realization in the twelfth interview with academic experts and tourism planners. Data analysis with the help of classic grounded theory, in two stages of Substantive and theoretical coding leads to the extraction of 48 concepts, 19 sub-categories and finally 6 main categories of trust in tourism destination management, travel service agencies, Employees of tourism service providers, residents of tourist destinations, other tourists and cyberspace content; as a constituent dimension of trust in the tourism industry. In the quantitative stage, based on the extracted components, a questionnaire was prepared and given to 389 tourists visiting different cities of Guilan province, and the validity of the model was confirmed once again using exploratory factor and confirmatory factor analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism, Trust, Tourists'
  • Trust, Guilan Province