طراحی و تدوین مدل عشق به برند مقصد در صنعت گردشگری کشور (مورد مطالعه: استان گیلان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران؛

2 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بازاریابی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران؛

10.22034/jtd.2020.201478.1825

چکیده

هدف این پژوهش طراحی و تدوین مدلی از پیشایندها و پیامدهای عشق به برند مقصد گردشگری برای استان گیلان است. پژوهش حاضر به روش کیفی، مبتنی بر تحلیل تم و با به کارگیری ابزار مصاحبه انجام گرفته است. این تحقیق با محوریت استان گیلان به عنوان مقصد گردشگری انجام گرفته است و جامعه آماری تحقیق شامل اساتید و خبرگان صنعت گردشگری کشور به تعداد 12 نفر می باشند. روش مونه گیری گلوله برفی است و برای تجزیه و تحلیل داده ها از فن تحلیل تم استفاده شده است. پس از انجام تجزیه وتحلیل داده ها، 7 عامل: تجربه برند، کیفیت خدمات برند، زیرساخت های برند، ارتباطات رسانه ای برند، اصالت برند، تصویر برند و اعتماد به برند به عنوان عوامل ایجادکنندۀ عشق به برند مقصد شناسایی شدند که در صورت وجود این عشق به برند مقصد تقویت خواهد شد. همچنین سه عامل: وفاداری، تبلیغات دهان به دهان مثبت و تمایل به پرداخت بیشتر به عنوان پیامدهای عشق به برند مقصد شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and Developing a Model of Destination Brand Love in Tourism Industry of Iran (Case Study: Guilan Province)

نویسندگان [English]

  • farshid namamian 1
  • Mohammad Hossein Rahmati 2
1 Assistant Professor, Department of Management, Kermanshah Azad University, Kermanshah, Iran;
2 Ph.D. student, Commercial Management, Department of Management, Kermanshah Azad University, Kermanshah, Iran;
چکیده [English]

The purpose of this study was to design and develop a model of the antecedents and consequences of Destination Brand Love for Guilan province. The present study was a qualitative research that is based on thematic analysis with using interviewing tools. The research is based on Guilan province as a destination for tourism and the statistical population of the study includes 12 professors and experts of tourism industry in the country. Snowball sampling method and theme analysis technique was used for data analysis in this research. After analyzing the data, 7 factors: brand experience, brand service quality, brand infrastructures, brand media communication, brand authenticity, brand image and brand trust were identified as causal factors of destination brand love. That will be reinforced if the love for the destination brand exists. Also, three factors: loyalty, positive word-of-mouth advertising, and willingness to pay more were identified as consequences of Destination Brand Love.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Destination Brand Love
  • Tourism Industry
  • Guilan Province
  • Theme Analysis