طراحی مدل خشنودی مشتریان در صنعت هتلداری بر مبنای نظریهٔ داده‌بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت بازرگانی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران .

3 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.

10.22034/jtd.2022.298062.2406

چکیده

پژوهش حاضر در چارچوب رویکرد کیفی با هدف تبیین ‌فرایند و رخداد خشنودی مشتریان در صنعت هتلداری با استفاده از طرح نظام‌مند نظریهٔ داده‌بنیاد انجام شده است. ابزار جمع‌آوری داده‌ها مصاحبه‌های نیمه‌ساختارمند بود که با به‌کارگیری روش نمونه‌گیری هدفمند و نظری با 30 نفر از خبرگان تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. با تحلیل مقایسه‌ای پیوستهٔ داده‌ها و نگارش یادداشت‌های نظری و استفاده از گام‌های تحلیل داده‌ها مشتمل بر کدگذاری باز، محوری و گزینشی، با استفاده از نرم‌افزار مکس کیو‌دی‌ای، درنهایت 98 مفهوم و 25 مقوله احصا شد و الزامات مربوط به روایی و پایایی پژوهش کیفی بررسی و تأیید شد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که عوامل شخصی‌سازی رفتارهای مراقبت از مشتریان، مهارت‌های حرفه‌ای کارکنان، سبک ارتباطی باز با مشتریان، رفتارهای صادقانه و دلپذیر، ارزش و کیفیت درک‌شدهٔ خدمات، احساسات مثبت تجربه‌شدهٔ مشتری، درگیر کردن حواس مشتری و برآورده ساختن نیازهای مشتری به‌منزلهٔ شرایط علّی و اثرگذار در ایجاد پدیدهٔ محوری خشنودی مشتری معرفی شدند. راهبردهای اتخاذشده در پاسخ به این پدیدهٔ محوری اقداماتی همچون تمرکز بر مشتری، پایش مستمر نوآوری خدمات، به‌کارگیری استراتژی تعالی خدمات، مدیریت انتظارات مشتری، توانمندسازی کارکنان، اجرای مدیریت دانش در سازمان و طراحی متغیرهای آمیختهٔ بازاریابی بود که شرایط زمینه‌ای فرهنگ سازمانی، تعهد مدیریت به خشنودی و درگیری مشتریان و شرایط مداخله‌گر افزایش انتظارات مشتری، افزایش هزینه‌های خشنود کردن مشتریان و کاهش اثربخشی اقدامات خشنود‌کننده در آن تأثیرگذار هستند و نتایجی همچون پیامدهای سازمانی و قصدهای رفتاری مشتری را در پی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing The Model of Customer Delight in The Hotel Industry Based on Grounded Theory

نویسندگان [English]

  • Mohsen Sohrabi 1
  • Ahmad Rahchamani 2
  • Rasoul Sanavifard 3
1 Ph.D. Student, Department of Business Management, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Business Management, Gazvin Branch, Islamic Azad University, Gazvin, Iran .
3 Assistant Professor, Department of Business Management, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran.
چکیده [English]

The present study has been conducted in the framework of a qualitative approach, with the aim of explaining the process of customer delight in the hotel industry, using a systematic design of grounded theory. The data collection tool was semi-structured interviews that continued until the theoretical saturation was achieved by using purposive and theoretical sampling method with 30 experts. By constant comparative data analysis and writing theoretical memoranda and using the data analysis steps including open, axial and selective coding using Maxqda software, finally 98 concepts and 25 categories were counted and Requirements related to the validity and reliability of qualitative research were confirmed. The results show that the factors of personalization of customer care behaviors, professional skills of employees, open communication style with customers, Sincere and gracious behaviors, perceived value and quality of services, positive emotions experienced by the customer, engaging the customer's senses and fulfilling customer needs, Introduced as the causal conditions on creating the core phenomenon of customer delight, the strategies adopted in response to the core phenomenon have been measures such as customer focus, continuous monitoring of service innovation, application of service excellence strategy, customer expectations management, employee empowerment, Implementation of knowledge management in the organization and design of marketing mixed, which are influenced by the contextual conditions of organizational culture, management commitment to customer delight and customer engagement and intervening conditions by increasing expectations, increasing customer delight costs and reducing the effectiveness of delighted actions, lead to results such as organizational consequences and customer behavioral intentions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Customer Delight
  • Customer Experience
  • Grounded Theory
  • Hotel Industry
بازرگان، عباس (1398). مقدمه‌ای بر روش‌های تحقیق کیفی و آمیخته؛ رویکردهای متداول در علوم رفتاری. تهران: دیدار.
رحیمیان، سمانه، شامی ‌زنجانی، مهدی، مانیان، امیر و اسفیدانی، محمد رحیم (1399). ارائهٔ چارچوب مدیریت تجربهٔ مشتری در صنعت هتلداری: مرور نظام‌مند مبانی نظری. مدیریت بازرگانی، 12(3)، ۵۲۳-۵۴۷.
فراستخواه، مقصود (1398). روش تحقیق کیفی در علوم اجتماعی با تأکید بر «نظریهٔ برپایه» (گراندد تئوری GTM). تهران: آگاه.
Aktas-Polat, S., & Polat, S. (2021). Discovery of factors affecting tourists' fine dining experiences at five-star hotel restaurants in Istanbul. British Food Journal, 124(1), 221-238.
Ali, F., Kim, W. G., Li, J., & Jeon, H. M. (2018). Make it delightful: Customers’ experience, satisfaction and loyalty in malaysian theme parks. Journal of Destination Marketing & Management, 7, 1–11.
Altunel, M. C., & Erkut, B. (2015). Cultural tourism in Istanbul: The mediatio neffect of tourist experience and satisfaction on the relationship between involvement and recommendation intention. Journal of Destination Marketing & Management, 4, 213–221.
Andreassen, T. W., Kristensson, P., Lervik-Olsen, L., Parasuraman, A., McColl-Kennedy, J. R., Edvardsson, B., & Colurcio, M. (2016). Linking service design to value creation and service research. Journal of Service Management, 27(1), 21-29.
Ariffin, A. A. M., & Omar, N. (2016). Surprise, hospitality, and customer delight in the context of hotel services. Tourism and Hospitality Management, 12, 127-142.
Arnold, M. J., Reynolds, K. E., Ponder, N., & Lueg, J. E. (2005). Customer delight in a retail context: Investigating delightful and terrible shopping experiences. Journal of Business Research, 58(8), 1132-1145.
Barnes, D. C., Beauchamp, M. B., & Webster, C. (2010). To delight, or not to delight? This is the question service firms must address. Journal of Marketing Theory & Practice, 18(3), 295-303.
Barnes, D. C., Ponder, N. P., & Dugar, K. (2011). Investigating the Key Routes to Customer Delight. Journal of Marketing Theory and Practice, 19(4), 357–373.
Barnes, D. C., Collier, J. E., Ponder, N. & Williams, Z. (2013). Investigating the employee’s perspective of customer delight. Journal of Personal Selling and Sales Management, 33(1), 91-104.
Barnes, D. C., Collier, J. E., Howe, V., & Hoffman, K. D. (2016). Multiple paths to customer delight: The impact of effort, expertise and tangibles on joy and surprise. Journal of Services Marketing, 30(3), 277–289.
Barnes, D. C., & Krallman, A. (2019). Customer delight: a review and agenda for research. Journal of Marketing Theory and Practice, 27(2), 174–195.
Barnes, D. C., Mesmer-Magnus, J., Scribner, L. L., Krallman, A., Guidice, R. M. (2021). Customer delight during a crisis: understanding delight through the lens of transformative service research. Journal of Service Management, 32(1), 129-141.
Bartl, C., Gouthier, M. H., & Lenker, M. (2013). Delighting consumers click by click: antecedents and effects of delight online. Journal of Service Research, 16(3), 386-399.
Beauchamp, M. B., & Barnes, D. C. (2015). Delighting baby boomers and millennials: factors that matter most. Journal of Marketing Theory and Practice, 23(3), 338-350.
Berry, L., Carbone, L., & Haeckel, S. (2002). Managing the total customer experience. MIT Sloan Management Review, 43(3), 85–89.
Bowden, J. L., & Dagger, T. S. (2011). To delight or not to delight? An investigation of loyalty formation in the restaurant industry. Journal of  Hospitality Marketing & Management, 20(5), 501–524.
Chitturi, R., Raghunathan, R., & Mahajan, V. (2008). Delight by design: The role of hedonic versus utilitarian benefits. Journal of Marketing, 72(3), 48-63.
Creswell, J. W. (2005). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (2nd ed.). Upper Saddle River: Pearson Education, Inc.
Creswell, J. W. (2007). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (2nd ed). Thousand Oaks: Sage Publications.
Crotts, J. C., & Magnini, V. P. (2011). The customer delight construct: Is surprise essential? Annals of Tourism Research, 38(2), 719-722.
Finn, A. (2005). Reassessing the foundations of customer delight. Journal of Service Research, 8(2), 103–116.
Fraering, M., & Minor, M. S. (2013). Beyond loyalty: Customer satisfaction, loyalty, and fortitude. Journal of Services Marketing, 27(4), 334-344.
Jones, T. O., & Sasser, E. (1995). Why satisfied customers defect. Harvard Business Review, 73(6), 88-99.
Keinningham, T. L., Goddard, M. K., Vavra, T. G., & Laci, A. J. (1999). Customer delight and the bottom line. Marketing Management, 8(3), 57-64.
Keiningham, T. L., Gupta, S., Aksoy, L., & Buoye, A. (2014). The high price of satisfaction. MITSloan Management Review, 55(3), 37-46.
Kim, M. R. (2011). The importance of customer satisfaction and delight on loyalty in the tourism and hospitality industry. European Journal of Tourism Research, 4(2), 226–228.
Kim, M., Vogt, C. A., & Knutson, B. J. (2015). Relationships among customer satisfaction, delight, and loyalty in the hospitality industry. Journal of Hospitality & Tourism Research, 39(2), 170-197.
Klaus, P., & Maklan, S. (2012). EXQ: Amultiple-item scale for assessing service experience. Journal of Service Management, 23(1), 5–33.
Kumar, A., Olshavsky, R. W., & King, M. F. (2001). Exploring alternative antecedents of customer delight. Journal of Consumer Satisfaction, Dissatisfaction and Complaining Behavior, 14, 14–26.
Kumar, V., Pozza, I. D., & Ganesh, J. (2013). Revisiting the satisfaction-loyalty relationship: Empirical generalizations and directions for future research. Journal of Retailing, 89(3), 246-262.
Lariviere, B., Keiningham, T. L., Aksoy, L., Yalçin, A., Morgeson, F. V., & Mithas, S. (2016). Modeling heterogeneity in the satisfaction, loyalty intention, and shareholder value linkage: A cross-industry analysis at the customer and firm levels. Journal of Marketing Research, 53(1), 91-109.
Ludwig, N., Heidenreich, S., Kraemer, T., & Gouthier, M. (2017). Customer delight: universal remedy or a double-edged sword? Journal of Service Theory and Practice, 27(1), 22–45.
Ma, J., Gao, J., Scott, N., & Ding, P. (2013). Customer delight from theme park experiences: The antecedents of delight based on cognitive appraisal theory. Annals of Tourism Research, 42, 359-381. 
Oliver, R. L., Rust, R. T., & Varki, S. (1997). Customer delight: foundations, findings, and managerial insight. Journal of Retailing, 73, 311–336.
Panchapakesan, P., Amin, M, & Herjanto, H. (2022). How luxury restaurants will enhance the concept of guest delight. Journal of Hospitality and Tourism Insights, 5(2), 311-330.
Schneider, B., & Bowen, D. E. (1999). Understanding customer delight and outrage. Sloan Management Review, 41(1), 35-45.
Skogland, I., & Siguaw, J. (2004). Are your satisfied customers loyal? Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 45(3), 221-234.
Strauss, A., & Corbin, J. (1990). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory. Newbury Park, CA: Sage.
Strauss, A., & Corbin, J. (1998). Basics of qualitative research: Grounded theory procedures and techniques (2nd ed.). Newbury Park, CA: Sage.
Swanson, S. R., & Davis, J. C. (2012). Delight and outrage in the performing arts: a critical incidence analysis. Journal of Marketing Theory and Practice, 20(3), 263-278.
Torres, E. N., & Kline, S. (2006). From satisfaction to delight: a model for the hotel industry. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 18(4), 290 – 301.
Torres, E. N., & Kline, S. (2013). From customer satisfaction to customer delight: Creating a new standard of service for the hotel industry. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 25(5), 642-659.
Torres, E. N., & Ronzoni, G. (2018). The evolution of the customer delight construct: Prior research, current measurement, and directions for future research. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 30(1), 57-75.
Wang, X. (2011). The effect of unrelated supporting service quality on customer delight, satisfaction, and repurchase intentions. Journal of Service R esearch, 14(2), 149–163.