ارائۀ سناریوهای آیندۀ گردشگری مذهبی شهر مشهد در افق 1404

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار بخش تخصصی مدیریت صنعتی و فناوری، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران.

2 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران.

3 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران .

4 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران.

10.22034/jtd.2021.256641.2172

چکیده

صنعت گردشگری یکی از بزرگ‏ترین و پربازده‏ترین بخش‏های اقتصادی در جهان است. گردشگری ارزش ‏افزودۀ بسیاری را ایجاد می‏کند. در تقسیم‏بندی مهم‏ترین منابع درآمدزایی، یکی از بزرگ‏ترین بخش‏های اقتصادی جهان شده است که سریع‏ترین رشد را دارد. گردشگری مذهبی یکی از شاخه‏های مهم و پردرآمد صنعت گردشگری در جهان است. پژوهش پیش‏رو، با بهره‏گیری از علم آینده‏پژوهی، قصد دارد که دیدی روشن از آینده‏ی گردشگری مذهبی شهر مشهد به برنامه‏ریزان و گردشگران ارائه نماید. در این پژوهش، با مطالعۀ ادبیات موضوع و مصاحبه با خبرگان صنعت گردشگری، پیشران‏های نهایی شناسایی ‏شده است؛ سپس، با استفاده از رویکرد تحلیل تأثیر متقابل، داده‏ها وارد نرم‏افزار میک مک شده و چهار پیشران مؤثر بر آیندۀ‏ گردشگری مذهبی شهر مشهد مشخص شده است: امنیت و آرامش، تصویر مثبت از مقصد، هزینه‏های سفر و رضایت گردشگران، که از میان نوزده عامل مؤثر انتخاب شده‏اند. در مرحلۀ‏ بعدی، برای تدوین سناریو، چهار پیشران مؤثر با تعیین حالت‏های عدم‏قطعیت در پرسش‏نامه توسط خبرگان وارد نرم‏افزار سناریو ویزارد شد و سازگارترین سناریوهای پیش ‏و مشخص شد. پس از شناسایی سناریوها و مشورت با خبرگان، امنیت و آرامش و هزینۀ سفر برای تدوین سناریوها انتخاب شدند و با توجه به شرایط، آیندۀ‏ گردشگری مذهبی شهر مشهد در قالب چهار سناریو ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Scenario Planning for the Future of Religious Tourism in Mashhad City in 1404 Horizon

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Fathi 1
  • Farzad Khaheshi 2
  • Mohammadjavad Pahlevanzadeh 3
  • Ali Tizroo 4
1 Associate Professor, College of Farabi, University of Tehran, Qom, Iran
2 College of Farabi, University of Tehran, Qom, Iran.
3 Assistant Professor, University of Hormozgan, Bandarabbas, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Industrial Management, School of Management and Accounting, Hormozgan University, Bandar Abbas, Iran
چکیده [English]

The tourism industry is one of the largest and most profitable economic sectors in the world, tourism creates high added value, has become one of the largest and fastest growing economic sectors in the world in the division of the most important sources of income in the world, religious tourism As one of the most important branches of the tourism industry, it is one of the most lucrative sectors of this industry in the world. Using the science of futures research, the present study aims to provide a clear view of the future of religious tourism in Mashhad to planners and tourists. In this study, by studying the literature and interviewing tourism industry experts, the effective factors were identified and then using the interaction analysis approach, the data were entered into Mic Mac software and four key factors affecting the future of religious tourism in Mashhad were identified. Security and tranquility, a positive image of the destination, travel expenses and tourist satisfaction were selected from nineteen influential factors. In the next step, to develop the scenario, four key effective factors were determined by the experts by entering the uncertainty scenarios in the questionnaire into the script wizard software and the most compatible scenarios were identified. After identifying the scenarios and consulting with experts, security, tranquility and travel costs were selected to develop the scenarios and according to the conditions, the future of religious tourism in Mashhad was presented in the form of four scenarios based on the key factors in each scenario

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cross impact matrix
  • Scenarios planning
  • Religious tourism
آقاجانی، معصومه و فراهانی‏‌فرد، سعید (1394). گردشگری مذهبی و عوامل مؤثر بر آن (مطالعۀ موردی ایران). سیاست‏‌های راهبردی و کلان، 3(9)، 43-66.
ابراهیم‏‌زاده، عیسی، کاظمی‏‌زاد، شمس‌‏الله و اسکندری ثانی، محمد (1390). برنامه‏‌ریزی اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﮔﺮدﺷﮕﺮی، ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻣﺬﻫﺒﻲ (ﻣﻄﺎلعۀ ﻣﻮردی: شهر قم). پژوهش‌‏های جغرافیای انسانی، 43(76)، 115-141.
بروجنی ضرغام، حمید و توحیدلو، معصومه (1390). الگوی مدیریت اثربخش گردشگری، مطالعۀ موردی مقصد مذهبی شهر مشهد. مطالعات جهانگردی، 7(16)، 25-52.
دهشیری، محمدرضا (1394). ارزیابی عوامل مؤثر بر توسعۀ گردشگری مذهبی ایران. برنامه‌‏ریزی و توسعه گردشگری، 4(12)، 72-92.
شالیچیان، فاطمه (1382). آثار میان فرهنگی و نقش گردشگری در ایجاد وفاق بین ادیان و اسلام و مسیحیت. نشریه مطالعات گردشگری، 1(3)، 17-37.
شفیعا، سعید و صباغ‌‏پور آذریان، مهدیه (1395). تبیین مفهوم معنویت با استفاده از تحلیل محتوا. مطالعات مدیریت گردشگری، 11(35)، 107-127.
عاشوری کاریزکی، سمیرا و خوارزمی، امیدعلی (1396). سناریوهای گردشگری شهر مشهد در افق 1404. کنفرانس بین‏المللی رویکردهای پژوهشی در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی، نروژ، اسلو.
لولویی، کیوان، شفعیا، سعید، فیروزی، غزال و غلامی، فاطمه (1396). گردشگری مذهبی، گردشگری معنوی یا گردشگری و معنویت بررسی شباهت‏‌ها و تفاوت‏‌ها از طریق تحلیل محتوا. دهمین کنفرانس بین‏المللی اقتصاد و مدیریت.
ملکی، محمدحسن، عالی‏پور، یونس و قنبری، زهرا (1395). گردشگری مذهبی. انتشارات کتاب اطهر.
ملکی، محمدحسن، خاشعی ورنامخواستی، وحید، فتحی، محمدرضا و صفاری‌‏نیا، مهدی (1398). آینده‌‏پژوهی گردشگری مذهبی استان قم با رویکرد سناریونگاری. گردشگری و توسعه، 8(3)، 184-205.
موسوی، میرنجف و سلطانی، ناصر (1393). تحلیلی بر نقش گردشگری مذهبی در توسعۀ شهری: مطالعۀ موردی امامزاده جعفر علیه‌‏السلام یزد. پژوهش و برنامه‌‏ریزی شهری، 5(18)، 77-94.
مؤمنی، مصطفی، صرافی، مظفر و قاسمی، محمد (1387). ساختار و کارکرد گردشگری مذهبی-فرهنگی و ضرورت مدیریت یکپارچه درکلان‌شهر مشهد. جغرافیا و توسعه، 6(11)، 13-38.
یعقوب‏‌زاده، رحیم (1393). ارائۀ چارچوبی برای تقسیم‌‏بندی گردشگری (گونه‏‌شناسی گردشگری). تهران: جامعه‌‏شناسان.
Ali, M. M. (2013). Religious Tourism in Egypt: A Case Study Analysis. The American University in Cairo, School of Global Affairs and Public Policy.
Collins-Kreiner, N. (2020). Pilgrimage tourism-past, present and future rejuvenation: a perspective article. Tourism Review. 75(1), 145-14.
Godet, M. (2006). Creating Futures: Scenario Planning as a Strategic Management Tool. Economica. 2nd edition.
Jandaghi, G. R., Fathi, M. R., Maleki, M., Faraji, O., & Yüzbaşıoğlu, N (2019). Identification of Tourism Scenarios in Turkey Based on Futures Study Approach. Almatourism-Journal of Tourism, Culture and Territorial Development, 10(20), 47-68.
Kim, B., Kim, S., & King, B. (2020). Religious tourism studies: evolution, progress, and future prospects. Tourism Recreation Research, 45(2), 185-203.
Koçyiğit, M. (2016). The role of religious tourism in creating destination image: The case of Konya Museum. International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage, 4(7), 21-30.
Nyaupane, G. P., Timothy, D. J., & Poudel, S. (2015). Understanding Tourists in Religious Destinations: A Social Distance Perspective. Tourism Management, 48, 343-353.
Poria, Y., Butler, R., & Airey, D. (2003). The Core of Heritage Tourism. Annals of Tourism Research, 30(1), 238-254.
Raj, R., & Morpeth, N.D. (2007). Establishing Linkages Between Religious Travel and Tourism. in Religious Tourism and Pilgrimage Festivals Management: An International Perspective, CABI, 1-14.
Rinschede, G. (1992). Forms of religious tourism. Annals of tourism research, 19(1), 51-67.
Rot, E., Mikinac, K., & Bogdan, S. (2014). General Characteristics of Religious Tourism in Croatia. UTMS Journal of Economics, 5(1), 79-87.
Singh, S. (2006). Tourism in the sacred Indian Himalayas: An incipient theology of tourism? Asia Pacific Journal of Tourism Research, 11(4), 375-389.
World Tourism Organization. (2016). UNWTO Tourism Highlights, 2015 Edition. Madrid, Spain: UNWTO.