شناسایی و اولویت بندی عوامل تأثیرگذار بر گردشگری سلامت سالمندی با استفاده از رویکرد نگاشت شناختی فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی گرایش بازاریابی، دانشگاه علم و هنر یزد، ایران.

2 دانشگاه علم و هنر یزد

3 دستیار مدیر داخلی

4 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی، دانشگاه علم و هنر، یزد، ایران

10.22034/jtd.2020.236443.2061

چکیده

در میان حوزه های مختلف گردشگری، گردشگری سالمندی به دلیل قابلیت و مزیت های رقابتی از توجه زیادی برخوردار شده است. همچنین با توجه به روند پیر شدن جمعیت کشور ایران و به ویژه استان یزد و نیازهای خاص این قشر، در این پژوهش تلاش شده است تا به شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری سلامت سالمندی با استفاده از رویکرد نگاشت شناخت فازی و تحلیل شبکه‌های اجتماعی پرداخته شود. این روش پژوهش آمیخته از لحاظ هدف کاربردی و از حیث جمع‌آوری داده‌ها توصیفی است. بدین منظور پس از بیان موضوع و بررسی پیشینه پژوهش، عوامل مؤثر بر گردشگری سلامت سالمندی شناسایی شدند و سپس پرسشنامه ماتریسی در اختیار 164 نفر از گردشگران سلامت به منظور دریافت خدمات سلامت به استان یزد سفر کرده بودند، قرار گرفت و سپس به جمع‌آوری داده‌ها پرداخته شد. در ادامه با استفاده از نرم افزار FCMapper و Ucinet به تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل پرداختیم. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که از میان عوامل شناسایی شده، عوامل تصویب قوانین حمایتی، ارتقای کیفیت خدمات درمانی و حفظ ایمنی بیمار دارای مرکزیت بیشتری نسبت به سایر عوامل می-باشند، بدین معنی که تعداد بیشتری فلش به آن وارد و از آن خارج می‌شود. در نهایت سناریوهایی براساس این سه عامل نوشته شد و پیشنهاداتی به منظور توسعه گردشگری سلامت سالمندی ذکر شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and prioritizing the factors influencing aging health tourism using fuzzy cognitive mapping approach

نویسندگان [English]

  • Mahdieh Zahmatkesh Saredorahi 1
  • mehdi Basouli 2
  • mohammad siadatan 3
  • Aram Ardian 1
  • laila ovaisi 4
1 Master of Tourism Marketing Management , Yazd University of Science and Art, Iran.
2 yazd,University of Scince and Art
3 assistant manager
4 M.Sc. Student in Tourism Management, elm va honar, Yazd, Iran
چکیده [English]

Among the various fields of tourism, geriatric tourism has received a lot of attention due to its capabilities and competitive advantages. Also, due to the aging population of Iran, especially Yazd province and the special needs of this group, in this study, an attempt has been made to identify and prioritize the factors affecting the development of geriatric health tourism using fuzzy cognition mapping and network analysis approach. Social media. This mixed research method is applied in terms of purpose and descriptive in terms of data collection. For this purpose, after stating the subject and reviewing the research background, the factors affecting elderly health tourism were identified and then a matrix questionnaire was provided to 164 health tourists who had traveled to Yazd province to receive health services, and then to collect data. Were paid. Then we analyzed the data using FCMapper and Ucinet software. Findings indicate that among the identified factors, the factors of passing supportive laws, improving the quality of medical services and maintaining patient safety are more centralized than other factors, which means that more flashes are entered and from it comes out. Finally, scenarios were written based on these three factors and suggestions were made for the development of geriatric health tourism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • health tourism
  • Elder health tourism
  • fuzzy cognitive mapping