شناسایی و اولویت‌بندی عوامل تأثیرگذار در گردشگری سلامت سالمندی استان یزد با استفاده از رویکرد نگاشت‌شناختی فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی گرایش بازاریابی، دانشگاه علم و هنر، یزد، یزد، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه علم و هنر یزد، یزد، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی گرایش بازاریابی، دانشگاه علم و هنر، یزد، یزد، ایران.

10.22034/jtd.2020.236443.2061

چکیده

در میان حوزههای گوناگون گردشگری به گردشگری سالمندی، به‌دلیل قابلیت و مزیتهای رقابتی، توجه بسیاری شده است. همچنین، با توجه به روند پیر شدن جمعیت کشور ایران و به‌ویژه مردم استان یزد و نیازهای خاص این قشر، در این پژوهش تلاش شده است عوامل مؤثر در توسعهٔ گردشگری سلامت سالمندی با استفاده از رویکرد نگاشت‌شناختی فازی و تحلیل شبکههای اجتماعی شناخته و اولویت‌بندی شوند. این روش پژوهش آمیخته، از لحاظ هدف، کاربردی و، از حیث جمع‌آوری داده‌ها، توصیفی است. بدین‌منظور، پس از بیان موضوع و بررسی پیشینهٔ پژوهش، عوامل مؤثر در گردشگری سلامت سالمندی شناسایی شدند و سپس پرسش‌نامهٔ ماتریسی به 164 نفر از گردشگران سلامت، که به‌منظور دریافت خدمات سلامت به استان یزد سفر کرده بودند، داده شد و سپس دادهها جمعآوری شدند. در ادامه، با استفاده از نرم‌افزار FCMapper و Ucinet، دادههای حاصل تجزیه‌وتحلیل شدند. یافتههای پژوهش حاکی از آن است که، از میان عوامل شناسایی‌شده، عوامل تصویب قوانین حمایتی، ارتقای کیفیت خدمات درمانی و حفظ ایمنی بیمار مرکزیت بیشتری از سایر عوامل دارند؛ بدین‌معنی که تعداد بیشتری فلش به آن وارد و از آن خارج میشود. درنهایت، سناریوهایی براساس این سه عامل 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Prioritizing the Factors Affecting Elderly Health Tourism in Yazd Province Using Fuzzy Cognitive Mapping Approach

نویسندگان [English]

  • Mahdieh Zahmatkesh Saredorahi 1
  • mehdi Basouli 2
  • mohammad siadatan 1
  • Aram Ardian 3
  • laila ovaisi 3
1 MSc of tourism management, Human Faculty, Science and Arts University, Yazd, Yazd, Iran
2 Associated Professor, Management, Human Faculty, Science and Arts University, Yazd, Iran.
3 MSc of tourism management, Human Faculty, Science and Arts University, Yazd, Yazd, Iran.
چکیده [English]

Among the various fields of tourism, geriatric tourism has received a lot of attention due to its capabilities and competitive advantages. Also, due to the aging population of Iran, especially Yazd province and the special needs of this group, in this study, an attempt has been made to identify and prioritize the factors affecting the development of geriatric health tourism using fuzzy cognition mapping and network analysis approach. Social media. This mixed research method is applied in terms of purpose and descriptive in terms of data collection. For this purpose, after stating the subject and reviewing the research background, the factors affecting elderly health tourism were identified and then a matrix questionnaire was provided to 164 health tourists who had traveled to Yazd province to receive health services, and then to collect data. Were paid. Then we analyzed the data using FCMapper and Ucinet software. Findings indicate that among the identified factors, the factors of passing supportive laws, improving the quality of medical services and maintaining patient safety are more centralized than other factors, which means that more flashes are entered and from it comes out. Finally, scenarios were written based on these three factors and suggestions were made for the development of geriatric health tourism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • health tourism
  • Elder health tourism
  • fuzzy cognitive mapping
اسعدی، میرمحمد، رحیم‌زاده ترابی، نگار و احمدخانی، مسعود (1395). راهکارهای توسعهٔ گردشگری سالمندی با رویکرد تکنیک مدل‌سازی ساختاری تفسیری (ISM) در استان یزد. مطالعات اجتماعی گردشگری، 4(7)، 83-104.
اسعدی، میرمحمد، برومندزاد، یاسمین و مالکی نژاد، آسیه (1396). بررسی تحلیلی توسعهٔ گردشگری سالمندی با رویکرد نگاشت‌شناختی (مورد مطالعه: استان یزد). برنامه‌ریزی و توسعهٔ گردشگری، 6(22)، 77-96.
ایزدی، مرتضی، ایوبیان، علی، نصیری، طه، جنیدی، نعمت‌اللّه، فاضل، مژگان و حسین‌پور فرد، محمدجواد (1391). وضعیت گردشگری سلامت در ایران؛ فرصت یا تهدید. مجلهٔ طب نظامی، 14(2)، 69-75.
بازرگان هرندی، عباس (1387). روش تحقیق آمیخته: رویکردی برتر برای مطالعات مدیریت. دانش مدیریت، 81، 19-36.
جوهری، سحر، مصلی‌نژاد، زهرا و فلسفیان، راضیه (1393). بررسی ارتباط سبک زندگی و سلامتی در سالمندان مراجعه‌کننده به بوستان‌های شهر تهران در سال ۱۳۸۹. مجلهٔ مطالعات ناتوانی، 4(3)، 10-14.
سارانی، حمید، آقائی، نجف، صفاری، مرجان و اکبری یزدی، حسین (1397). راهبردهای ارتقای سلامت سالمندان با استفاده از فعالیت‌های ورزشی: یک مطالعۀ کیفی. آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، 6(4)، 325-339.
سعیدی، حسین و عندلیب، داوود (1397). شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر موفقیت برنامه‌ریزی استراتژیک در مدیریت شهری با رویکرد نقشه‌شناختی فازی. مدیریت شهری، 17(53)، ۲۳۴-۲۲۱.
شعاعی، فاطمه، ازخوش، منوچهر و عالی زاد، ویدا (1392). تبیین سلامت سالمندان: یک مدل جمعیت‌شناختی. سالمند: مجلهٔ سالمندی ایران، 8(2)، 60-69.
عباس‌زاده، محمد (1391). تأملی بر اعتبار و پایایی در پژوهش‌های کیفی. جامعه‌شناسی کاربردی، 23(45)، 19-43.
عزیزی زین‌الحاجلو، اکبر، امینی، ابوالقاسم و صادق تبریزی، جعفر (1394). پیامدهای سالمندی جمعیت در ایران با تأکید بر چالش روزافزون نظام سلامت (مطالعهٔ مروری). تصویر سلامت، 6(1)، 54-64.
عنابستانی، علی اکبر و عنابستانی، زهرا (1394). عوامل مؤثر بر انتخاب شهر مشهد به‌عنوان هدف گردشگری پزشکی. نشریهٔ گردشگری شهری، 2(3)، 275-289.
مصطفوی، حکیمه، شمسی گوشکی، احسان و عباسی، محمود (1391). اخلاق در گردشگری سلامت. اخلاق زیستی، 2(4)، 161-180.
Boddy, C. R. (2016). Sample size for qualitative research. Qualitative Market Research: An International Journal, 19(4), 426-432.
Cohen, I. G. (2009). Protecting patients with passports: medical tourism and the patient-protective argument. Iowa L. Rev., 95, 1467.‏
Gleeson, D., & Labonté, R., Gleeson, D., & Labonte, R. (2020). Health Services and Access to Medicines and Other Health Technologies. In Trade Agreements and Public Health (pp. 39-65). Palgrave Pivot, Singapore.
Gu, D., Zhu, H., Brown, T., Hoenig, H., & Zeng, Y. (2016). Tourism experiences and self-rated health among older adults in China. Journal of Aging and Health, 28(4), 675-703.‏
Hara, T. (2008). Quantitative tourism industry analysis: introduction to input-output, social accounting matrix modeling and tourism satellite accounts. Routledge.
Marcekova, R., Simockova, I., & Sebova, L. (2016). Health tourism in the context of active ageing of Slovak population. Економічний часопис-ХХІ, 156(1-2), 109-111.‏
McKercher, B. (2016). Towards a taxonomy of tourism products. Tourism Management, 54, 196-208.
Patuelli, R., & Nijkamp, P. (2016). Travel motivations of seniors: a review and a meta-analytical assessment. Tourism Economics, 22(4), 847-862.‏
Pongwat, A. (2017, December). An investigation of tourism information on destination management organization websites as the pull factor: A case study of health and wellness tourism information. In 2017 11th International Conference on Software, Knowledge, Information Management and Applications (skima) (pp. 1-8). IEEE.‏
Signoretti, A., Martins, A. I., Almedia, N., Vieira, D., Rosa, A. F., Costa, C.M., & Teixeira, A. (2015). Trip 4 All: A Ramified App to provide a new way to elderly people to travel. Procedural Computer Science, 67, 301-331.
Turner, L. G. (2011). Quality in health care and globalization of health services: accreditation and regulatory oversight of medical tourism companies. International Journal for Quality in Health Care, 23(1), 1-7.
Ulusoy, H., & Tosun, N. (2020). Comparisons of Health Tourism within the EU Countries. In Strategic Innovative Marketing and Tourism (pp. 385-392). Springer, Cham.‏
Verbeek, H., Zwakhalen, S. M. G., Schols, J. M. G. A., Kempen, G. I. J. M., & Hamers, J. P. H. (2020). The Living Lab in Ageing and Long-Term Care: A Sustainable Model for Translational Research Improving Quality of Life, Quality of Care and Quality of Work. The Journal of Nutrition, Health & Aging, 24(1), 43-47.‏
Vigolo, V. (2017). Population Aging: Challenges and Opportunities for the Tourism Industry. In Older Tourist Behavior and Marketing Tools (pp. 3-23). Springer, Cham.‏‏
Wang, H. Y. (2012). Value as a medical tourism driver. Managing Service Quality: An International Journal, 22(5), 465-491.
World Tourism Organization (2000), Major trends in travel and tourism demand, tourism marketing strategy 2000-2005, Québec, Québec.
Wu, S., Wang, Z., Wingate, N., & Guo, H. (2017, October). Developing the Elderly Tourism Market in China. In 2017 International Conference on Education Science and Economic Management (ICESEM 2017) (pp. 27-30). Atlantis Press