دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 26، فروردین 1400، صفحه 1-272 (بهار) 
مدل ارزیابی آمادگی گردشگری الکترونیک (مورد مطالعه: استان همدان)

صفحه 63-80

10.22034/jtd.2020.224164.2003

عباس صادقی پوریانی؛ ابوالفضل اردشیر تاج زاده نمین؛ علیرضا اسلامبولچی؛ منصور اسماعیل پور؛ علی اصغری صارم


نقش گردشگری دانش محور در توسعه جوامع محلی ( مطالعه موردی: ژئوپارک قشم)

صفحه 189-202

10.22034/jtd.2019.190583.1770

علیرضا دربان آستانه؛ فاطمه محمدزاده لاریجانی؛ مجید اصفهانی؛ علی غلامی