واکاوی عوامل مؤثر بر اشتراک‌گذاری دانش در مورد مقصد گردشگری در شبکه اجتماعی اینستاگرام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه بین المللی امام رضا(ع)، مشهد، ایران

2 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه بین المللی امام رضا(ع)، مشهد، ایران

3 استادیار دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)

چکیده

شبکه‌های اجتماعی به عنوان نیروی رو به رشد در زمینه تجارت الکترونیک شناخته شده‌اند و به نحوی ارتباط افراد با یکدیگر و سایر شرکت‌ها را متحول کرده است. این اتفاق به طور ویژه در صنعت گردشگری رخ داده؛ زیرا گردشگران بیش از پیش در مراحل مختلف برنامه‌ریزی سفر در شبکه‌های اجتماعی با دیگر افراد تعامل دارند. پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر اشتراک‌گذاری دانش در رابطه با مقصد گردشگری انجام شده است. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از حیث روش انجام توصیفی-پیمایشی می‌باشد. جامعه‌ی آماری، کاربران ایرانی شبکه‌ اجتماعی اینستاگرام می‌باشند که به منظور تعیین مقاصد گردشگری خود از صفحات گردشگری بهره می-برند. همچنین تعداد 420 کاربر به روش نمونه‌گیری چند مرحله‌ای جهت گرد‌آوری داده‌ها انتخاب شده‌اند. تحلیل داده‌ها با استفاده از روش مدل‌یابی معادلات ساختاری از طریق نرم افزار لیزرل نشان داد که سهولت ادراک شده بر مزیت‌های کاربردی، اعتقاد به یکپارچگی و هنجارهای ذهنی تأثیر مثبت و معناداری دارد. هنجارهای ذهنی نیز بر هزینه‌های تغییر و نگرش به اشتراک‌گذاری دانش تأثیر دارد؛ و نهایتاً نگرش فرد تنها عامل مؤثر بر تمایل به اشتراک‌گذاری دانش و تجربه سفر خود در صفحات گردشگری می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Effective Factors on Sharing Knowledge on Tourism Destination in Instagram Social Network

نویسندگان [English]

  • nazanin fallah tafti 1
  • morteza rojuee 2
  • seyed morteza ghayour baghbani 3
1 Imam Reza International University
2 assistant professor, management department, Imam Reza International University, Mashhad, Iran
3 Assistant professor, Imamreza International university
چکیده [English]

The exploding boom of social networks has a very serious effect on human life. Social networks are recognized as the driving force in e-commerce and in some way or another have evolved the interpersonal relationship and also intercompany relations. This phenomenon has happened distinctly in the tourism industry; since tourist contact other people in different phases of the trip for scheduling and other things, especially when they are searching for information. Present study aims to discuss effective factors on sharing knowledge on tourism destination. This study is of practical nature and from the way of doing perspective it is of descriptive- scaling nature. Statistical population is Iranian users of Instagram social network who check tourism pages for determining the tourism destinations. Also 420 users are selected in multistage sampling in order to gather information. Data analysis is done by modeling structural equations with the help of Lisrel software which is shown that perceived ease of use on utilitarian beliefs, belief in integrity and subjective norms has a positive and meaningful effect. Subjective norms are also effective on switching costs and attitude toward sharing knowledge; finally personal attitude of the person are verified against on his/her Intention to share knowledge.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Perceived Ease of Use
  • Utilitarian Beliefs
  • Subjective Norms
  • Belief in Integrity
  • Intention to Share Knowledge
احمدی، علی‏اکبر و صالحی، علی (1391). مدیریت دانش. تهران: دانشگاه پیام نور، چاپ دوم.
 امیری، مقصود، انتظاری، علی و مرتجی، نجمه‌سادات (1395). «الگوی رفتار اشتراک ‏دانش متخصصین ایرانی در شبکه‏‏های اجتماعی تخصصی». تعامل انسان و اطلاعات، جلد 3، شمارۀ 3، ص 66-70.
پژوهی، سعید (1391). عوامل مؤثر بر تسهیم دانش در سازمان‏های تحقیقاتی و آموزشی وابسته به جهاد کشاورزی استان فارس. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد رشتۀ مدیریت، دانشگاه پیام نور.
تقوی‏فرد، محمدتقی و اسدیان اردکانی، فائزه (1395). «ارائۀ مدل توسعۀ گردشگری الکترونیکی با رویکرد مدل‏سازی ساختاری-تفسیری». فصل‌نامۀ مطالعات مدیریت گردشگری، سال یازدهم، شمارۀ 33، ص 19-33.
خیری، بهرام و فتحعلی، متینه (1394). «بررسی عوامل مؤثر بر قصد خرید محصولات لوکس». مدیریت بازاریابی، دورۀ 10، شمارۀ 26، ص 1-24.
رجبی، زینب (1391). تأثیر شبکه‏های اجتماعی مجازی بر رفتار مصرف‏کنندگان با تأکید بر محتوای تولید کاربر در مورد سفر. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد رشتۀ مدیریت جهانگردی-گرایش برنامه‏ریزی توسعه، دانشگاه علامه طباطبائی.
غفاری، محمد و مام رمضانی کیوان (1398). «ارائۀ الگویی برای بررسی تأثیر ارتباطات توصیه‏ای آنلاین بر قصد سفر به مقصد گردشگری». مطالعات اجتماعی گردشگری، دورۀ 7، شمارۀ 13، ص 101-124.
غفاری آشتیانی، پیمان، پناهی وانانی، ماندانا و شعبانی، رضا (1391). «بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش موبایل بانک در بین مشتریان بانک پارسیان شهرستان اراک». فصل‌نامۀ مدیریت، سال دهم، شمارۀ 30، ص 38-52.
کفاشان کاخکی، مجتبی، آسمان دره، یاسر و محمدیان، زهرا (1396). «سنجش میزان تأثیر عوامل مؤثر بر شکل‏گیری رفتار اشتراک دانش از دیدگاه دانشجویان (مطالعۀ موردی: دانشگاه فردوسی مشهد)». پژوهش‏های نظری و کاربردی در علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دورۀ 7، شمارۀ 1، ص 135-173.
محمدی، مصطفی و میرتقیان رودسری، سیدمحمد (1395). «نگرش گردشگران به نقش رسانه‏های اجتماعی در فرایند برنامه‏ریزی سفر». فصل‌نامۀ مطالعات رسانه‏های نوین، سال دوم، شمارۀ 8، ص 203- 217.
مرکزی امیدوار، احسان (1394). بررسی عوامل مؤثر بر تمایل رفتاری مردم مشهد نسبت به سنت وقف. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد رشتۀ مدیریت، دانشگاه بین‌المللی امام رضا(ع)، مشهد.
نجارزاده محمد، ابراهیمی، سید‏عباس و گلستانه رضوان (1398). «استفاده از برند گردشگری جهت ایجاد انگیزه سفر با نقش میانجی نگرش نسبت به مقصد گردشگری». مطالعات مدیریت گردشگری (مطالعات جهانگردی). دورۀ 14، شمارۀ 45، ص 139-166.
Aifan, H. A. (2015). Saudi Students’attitudes Toward Using Social Media To Support Learning (Doctoral dissertation, University of Kansas).
Al-Busaidi, K., & Olfman, L. (2014, April). Knowledge Workers' Attitude Toward Inter-Organizational Knowledge Sharing System In The Education Sector. In UKAIS (p. 13).
Beldona, S., Buchanan, N., & L. Miller, B. (2014). “Exploring the promise of e-tablet restaurant menus”. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 26(3), 367-382.
Bettiga, D., & Lamberti, L. (2017). “Exploring the adoption process of personal technologies: A cognitive-affective approach”. The Journal of High Technology Management Research, 28(2), 179-187.
Bilgihan, A., Barreda, A., Okumus, F., & Nusair, K. (2016). “Consumer perception of knowledge-sharing in travel-related Online Social Networks”. Tourism Management, 52, 287-296.
Braun, M. T. (2013). “Obstacles to social networking website use among older adults”. Computers in Human Behavior, 29(3), 673-680.
Carlson, H. (2014). The Theory of Planned Behavior: A Qualitative Analysis of Effects of Attitudes, subjective Norms, and Perceived Control as Claremont Graduate University, United States, Published by LLC.
Carrier, L. M., & Cheever, N. A. (2013). “Facebook and texting made me do it: Media-induced task-switching while studying”. Computers in Human Behavior, 29(3), 948-958.
Choi, J., Jung, J., & Lee, S. W. (2013). “What causes users to switch from a local to a global social network site? The cultural, social, economic, and motivational factors of Facebook’s globalization”. Computers in Human Behavior, 29(6), 2665-2673.
Chong, A. Y. L., Lacka, E., Boying, L., & Chan, H. K. (2018). “The role of social media in enhancing guanxi and perceived effectiveness of E-commerce institutional mechanisms in online marketplace”. Information & Management, 55(5), 621-632.
Chung, N., & Koo, C. (2015). “The use of social media in travel information search”. Telematics and Informatics, 32(2),  215-229.
Fishbein, M., & Ajzen, I. (2011). Predicting and changing behavior: The reasoned action approach. Psychology Press.
Frank, B., Torrico, B. H., Enkawa, T., & Schvaneveldt, S. J. (2014). “Affect versus cognition in the chain from perceived quality to customer loyalty: The roles of product beliefs and experience”. Journal of Retailing, 90(4), 567-586.
 Gosal, J., Andajani, E., & Rahayu, S. (2020). “The Effect of e-WOM on Travel Intention, Travel Decision, City Image, and Attitude to Visit a Tourism City”. In 17th International Symposium on Management (INSYMA 2020) (pp. 261-265). Atlantis Press.‏
Hamari, J., & Koivisto, J. (2015). “Why do people use gamification services?”. International Journal of Information Management, 35(4), 419-431.
Hansen, J. M., Saridakis, G., & Benson, V. (2018). “Risk, trust, and the interaction of perceived ease of use and behavioral control in predicting consumers’ use of social media for transactions”. Computers in Human Behavior, 80, 197-206.
Henttonen, K., Kianto, A., & Ritala, P. (2016). “Knowledge sharing and individual work performance: an empirical study of a public sector organization”. Journal of Knowledge Management, 20(4), 749-768.
Hew, J. J., Tan, G. W. H., Lin, B., & Ooi, K. B. (2017). “Generating travel-related contents through mobile social tourism: Does privacy paradox persist?”. Telematics and Informatics, 34(7), 914-935.
Hsu, C. L., & Lin, J. C. C. (2016). “Effect of perceived value and social influences on mobile app stickiness and in-app purchase intention”. Technological Forecasting and Social Change, 108, 42-53.
Hwang, Y., & Lee, K. C. (2012). “Investigating the moderating role of uncertainty avoidance cultural values on multidimensional online trust”. Information & Management, 49(3-4), 171-176.
Inversini, A., & Masiero, L. (2014). “Selling rooms online: the use of social media and online travel agents”. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 26(2), 272-292.
Kim, S., & Park, H. (2013). “Effects of various characteristics of social commerce (s-commerce) on consumers’ trust and trust performance”. International Journal of Information Management, 33(2), 318-332.
Kucukusta, D., Law, R., Besbes, A., & Legohérel, P. (2015). “Re-examining perceived usefulness and ease of use in online booking: The case of Hong Kong online users”. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 27(2), 185-198.
Lee, S., & Kim, B. G. (2017). “The impact of qualities of social network service on the continuance usage intention”. Management Decision, 55(4), 701-729.
McGowan, B. S., Wasko, M., Vartabedian, B. S., Miller, R. S., Freiherr, D. D., & Abdolrasulnia, M. (2012). “Understanding the factors that influence the adoption and meaningful use of social media by physicians to share medical information”. Journal of medical Internet research, 14(5).
Minazzi, R. (2015). Social media marketing in tourism and hospitality . New York: Springer. p. 97.
 Mojdeh, S., Head, M., & El Shamy, N. (2018). “Knowledge Sharing in Social Networking Sites: How Context Impacts Individuals’ Social and Intrinsic Motivation to Contribute in Online Communities”. AIS Transactions on Human-Computer Interaction, 10(2), 82-104.
Munar, A. M., & Jacobsen, J. K. S. (2014). “Motivations for sharing tourism experiences through social media”. Tourism management, 43, 46-54.
Olsson, F., & Gall, G. (2012). “How do the predictors of switching intention influence switching behavior?: A quantitative study of students’ switching behavior in the retail banking context, Available at: www.semanticscholar.org
Parganas, P., Papadimitriou, D., Anagnostopoulos, C., & Theodoropoulos, A. (2017). “Linking sport team sponsorship to perceived switching cost and switching intentions”. European Sport Management Quarterly, 17(4), 457-484.
Petrescu, M., Gironda, J. T., & Korgaonkar, P. K. (2018). “Online piracy in the context of routine activities and subjective norms”. Journal of Marketing Management, 34(3-4), 314-346.
 Pi, S. M., Chou, C. H., & Liao, H. L. (2013). “A study of Facebook Groups members’ knowledge sharing”. Computers in Human Behavior, 29(5), 1971-1979.
Roger-Monzó, V., Martí-Sánchez, M., & Guijarro-García, M. (2015). “Using online consumer loyalty to gain competitive advantage in travel agencies”. Journal of Business Research, 68(7), 1638-1640.
Sarkar, S. K., Au, N., & Law, R. (2013). “Analysing ecotourists’ satisfaction in socialisation and knowledge sharing intentions via social media”. In Information and Communication Technologies in Tourism 2014 (pp. 313-326). Springer, Cham.
Shareef, M. A., Kumar, V., Dwivedi, Y. K., & Kumar, U. (2016). “Service delivery through mobile-government (mGov): Driving factors and cultural impacts”. Information Systems Frontiers, 18(2), 315-332.
Sigla, M., Christou, E., & Gretzel, U. (2012). Social Media in Travel, Tourism and Hospitality: Theory, Practice and Cases. Ashgate.
Sukhu, A., Zhang, T., & Bilgihan, A. (2015). “Factors influencing information-sharing behaviors in social networking sites”. Services Marketing Quarterly, 36(4), 317-334.
 Sultan, M. T., Sharmin, F., & Xue, K. (2019). “Sharing Tourism Experience through Social Media: Consumer's Behavioral Intention for Destination Choice”. International Journal of Humanities and Social Sciences, 13(2), 129-133.
Sun, Y., Liu, L., Peng, X., Dong, Y., & Barnes, S. J. (2014). “Understanding Chinese users’ continuance intention toward online social networks: an integrative theoretical model”. Electronic Markets, 24(1), 57-66.
 Tamjidyamcholo, A., Baba, M. S. B., Tamjid, H., & Gholipour, R. (2013). “Information security–Professional perceptions of knowledge-sharing intention under self-efficacy, trust, reciprocity, and shared-language”. Computers & Education, 68, 223-232.
Wingo, N. P., Ivankova, N. V., & Moss, J. A. (2017). “Faculty Perceptions about Teaching Online: Exploring the Literature Using the Technology Acceptance Model as an Organizing Framework”. Online Learning, 21(1), 15-35.
Xiang, Z., Wang, D., O’Leary, J. T., & Fesenmaier, D. R. (2015). “Adapting to the internet: trends in travelers’ use of the web for trip planning”. Journal of Travel Research, 54(4), 511-527.
Xu, C., Ryan, S., Prybutok, V., & Wen, C. (2012). “It is not for fun: An examination of social network site usage”. Information & Management, 49(5), 210-217