تحلیل مضامین موثر بر خلق ارزش از طریق زنجیره تامین یکپارچه الکترونیکی خدمات گردشگری در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبائی/دانشکده مدیریت و حسابداری

2 گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشجو/دانشگاه علامه طباطبائی/ دانشکده مدیریت و حسابداری

چکیده

یکپارچگی زنجیره تامین، با توجه به تنوع و پیچیدگی محصولات نهایی خدمت گردشگری، بسیار با اهمیت بوده و ‏می‏تواند موجب ایجاد ارزش برای همه ذینفعان شود. با وجود موانع متعددی که باعث شده اند زنجیره تامین خدمات گردشگری در ایران یکپارچه نشود، محرک‏هایی نیز وجود دارند که آن را به سمت یکپارچگی سوق ‏می‏دهند. توسعه فناوری‏ اطلاعات و الکترونیکی شدن زنجیره تامین در این روند نقشی کلیدی دارد. در این مقاله به منظور تحلیل مضامین موثر بر این موضوع، با استفاده از روش کیفی، مصاحبه ‏های نیمه‏ ساختاریافته با خبرگان و آگاهان موضوع، انجام و در نرم افزار MAXQDA تحلیل و در نهایت بر اساس یافته‏ها شبکه مضامین موثر بر خلق ارزش زنجیره تأمین ترسیم شده است. بر این اساس عوامل موثر بر یکپارچگی زنجیره تامین شامل عوامل محرک و موانع یکپارچگی هستند. یکپارچگی زنجیره تامین در ابعاد درونی، بیرونی و با مشتریان ‏می‏تواند موجب خلق ارزش شود. زنجیره تامین الکترونیکی با ایجاد بستر همکاری و یکپارچگی، خلق همکارانه ارزش و ظهور یکپارچه‏ سازهای خدمت ‏می‏تواند به ارزش آفرینی کمک کند. اما از سوی دیگر این بسترها همچنین ‏می‏توانند موجب ایجاد ارزش برای ذینفعان یا تخریب و تغییر ارزش‏ها شوند. در نهایت زنجیره‏های یکپارچه با درنظر گرفتن الزاماتی‏ می‏توانند موجب خلق ارزش شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Themes Affecting Value Creation Through E-Integrated Supply Chain of Tourism Services in Iran

نویسندگان [English]

  • Hamid Zargham 1
  • mohammadtaghi Taghavifard 2
  • ozra azizi 3
1 Faculty of Management & Accounting Tourism Management Department University of Allameh Tabataba'i/tehran
2 Industrial Management Department, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University
3 Faculty of Management & Accounting Tourism Management Department University of Allameh Tabataba'i/tehran
چکیده [English]

Given the variety and complexity of end tourism products Supply chain integration is very important and can create value for all stakeholders. Despite the many barriers that prevent supply chain of tourism services in Iran to be integrated, there are also drivers that lead to integration. The development of information technology and the electronic supply chain play a key role in this process. In this paper, in order to analyze the themes that are effective on this topic, by using qualitative method, semi-structured interviews with experts are done and analyzed in MAXQDA software. Finally based on the findings, thematic network for value creation of value chain is plotted. Accordingly, the factors affecting supply chain integration include driving factors and barriers to integration. Integration of the supply chain with internal, external and customer dimensions can create value. The electronic supply chain can help creating value by a platform for collaboration, value creation, and the emergence of service integrators. But on the other hand, these platforms can also create value for the stakeholders or destroy or change values. Finally, integrated chains can create value by considering the requirements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Value Creation
  • Supply Chain
  • E-Integration
  • Thematic Network
احمدی، حسین (1384). مدیریت زنجیرۀ تأمین. تهران: انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.
غضنفری، مهدی و فتح‌اله، مهدی (1394). نگرشی جامع بر مدیریت زنجیرۀ تأمین. تهران: مرکز انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران.
مهاجرانی، مهدی، کریمی، فریبا و نادی، محمدعلی (1398). «شناسایی مؤلفه‌های نوآوری باز و ارائه مدل برای پیاده‌سازی نوآوری باز در دانشگاه». نشریۀ علمی ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، دورۀ 9، شمارۀ 2، ص 199-226.
Annan, J., Boso, N., Mensah, J., & Nagbe Sulee, E. (2016). “Antecedents and Consequences of Supply Chain Integration: Empirical Evidence from a Developing Economy”. International Journal of Supply Chain Management, 5(1), 10-24.
Attride-Stirling, J. (2001). “Thematic Networks: An Analytic Tool for Qualitative Research‖”. Qualitative Research, 1(3), 385-405.
Chen, M., Liu, H., Wei, S., & Gu, J. (2018). “Top managers' managerial ties, supply chain integration, and firm performance in China: A social capital perspective”. Industrial Marketing Management, 74, 205–214
Fazli, S., & Amin Afshar, Z. (2014). “The Role of Drivers on Supply Chain Integration”. Asian Journal of Research in Business Economics and Management, 4(12), 347-359.
Grissmann, U., Plank, A., & Brunner-Sperdin, A. (2012). Enhancing business performance of hotels: The role of innovation and customer orientation. International Journal of Hospitality Management, 33, 347-356.
Gülyaz, E., & van der Veen, J. (2015). How Logistics & Supply Chain can Create and Appropriate Customer Value. EVO Logistiek Jaarboek, 21-23.
Handfield.R.B, Ernest.L, Nichols.Jr (2002) Supply Chain Redesign: Transforming Supply Chains into Integrated Value Systems, Prentice Hall.
Haksever, C., Chaganti, R., & Cook, R. G. (2004). “A Model of Value Creation: Strategic View”. Journal of Business Ethics, 49, 291–305.
Huo, Y., Jiang, X., Jia, F., & Li, B. (2008). “A Framework and Key Techniques for Supply Chain Integration”. In Y. Huo, The Way to Flat Organization. Vienna.
Kasim, E. S., Rajamanoharan, I. D., & Omar, N. H. (2012). “An integrated supply chain management model for value creation: case evidence”. Int. J. Business Performance and Supply Chain Modelling, 4(3/4), 379-401.
Ketchen, D.J., Hult, T.M., Rebarick, W. and Meyer, D. (2008). “Best value supply chains: a key
competitive weapon for the 21st century”. Business Horizons, 51, 235-43.
Maher, A., & Mahrous, T. (2016). “Factors Affecting Electronic Supply Chain Management adoption in Egyptian Travel Agencies”. Journal of Faculty of Tourism and Hotels, Fayoum University, 10(2/2).
Piotrowicz, W., & Cuthbertson, R. (2015). Supply Chain Design and Management for Emerging Markets: Learning from Countries and Regions. Springer International Publishing, Switzerland.
Prahalad, C. K., & Ramaswamy, V. (2004). “Co‐creating unique value with customers”. Strategy & Leadership, 32(3), 4-9.
Rattanawiboonsom, V. (2016). “Effectiveness of critical success factor (CSFs) in electronic supply chain management for Thai manufacturing SMEs”. POMS 27th Annual Conference, industry Innovative Operations in an Information and Analytics Driven Economy, Orlando FL.
Richey, R. G., Chen, H., Upreti, R., Fawcett, S. E., & Adams, F. G. (2009). “The moderating role of barriers on the relationship between drivers to supply chain integration and firm performance”. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 39(10), 826-840.
Roeffen, D., & Scholl-Grissemann, U. (2016). “The Importance of Customer Co-creation of Value for the Tourism and Hospitality Industry”. In: R. Egger, I., & D. Gula Walcher (eds), Open Tourism. Tourism on the Verge. Springer, Berlin, Heidelberg
Sabir, R. I, & Irfan, M. (2014). “Levels and Barriers to Supply Chain Integration: A conceptual model of Supply Chain Performance”. International Journal of Management Science and Business Administration, 1(1), 52-59
vijayan, G., Kamarulzaman, N. H., Mukherjee, A., & Vaiappuri, S. K. (2020). Strategic value creation in a supply chain. In Supply Chain and Logistics Management: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications (pp. 1-19). IGI Global.
Xinyue, H,. & Yongli, T. (2008). “Integrated Tourism Service Supply Chain Management: Concept and Operations Processes”. In 2008 International Conference on Neural Networks and Signal Processing (pp. 644-647). IEEE.
Zander, S., Mandrella, M., Marrone, M., & Kolbe, L. (2016). “Value Co-Creation in Supply Chains through IT Integration: The Role of Collaborative Network Structure”. Twenty-second Americas Conference on Information Systems, San Diego.
Zhao, X., Huo, B., Flynn, B.B. and Yeung, J. (2008), “The impact of power and relationship commitment on the integration between manufacturers and customers in a supply chain”. Journal of Operations Management, 26(3), 368-388.