شناسایی عوامل اثرگذار و اثرپذیر بر پذیرش شهروندی شرکتی در کسب ‌وکارهای گردشگری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 دانشگاه تهران

3 3. کارشناسی ارشد بازاریابی گردشگری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

4 دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی تهران

چکیده

امروزه صنعت گردشگری علاوه بر وجه تجاری خود، به عنوان صنعتی شناخته شده که حامی بهبود وضعیت معیشت جوامع محلی در مقصدهای گردشگری است؛ بنابراین، درگیر بودن با مفهوم مسئولیت‌پذیری اجتماعی و شهروندی شرکتی در صنعت گردشگری با تعهد سازمان‌های فعال، در فرآیند سفر، از ابتدای آن تا انتهای آن مرتبط است. هدف از انجام این پژوهش، شناسایی عوامل موثر بر پذیرش شهروندی شرکتی در کسب‌ و کارهای صنعت گردشگری است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش از نوع آمیخته اکتشافی مبتنی بر تحلیل مضمون از طریق مضامین پایه، سازمان‌دهنده و فراگیر با استفاده از نرم‌افزار MAXQDA-12 و ساختاردهی و تعیین ارتباط متقابل عوامل از طریق تصمیم‌گیری چندمعیاره با استفاده از تکنیک دیمتل است. جامعه آماری در بخش کیفی، اسناد و مدارک آرشیوی و در بخش کمی، خبرگان دانشگاهی و مدیران کسب و کارهای گردشگری شهر تهران است که تعداد 7 منبع آرشیوی در بخش کیفی و 16 نفر از خبرگان به عنوان نمونه در بخش کمی انتخاب شدند. یافته‌های تحقیق بیانگر آن است که 21 عامل شناسایی شده در 3 بخش عوامل مربوط به محیط صنعت، عوامل مربوط به سازمان و عوامل مربوط به محیط کلان قابل تفکیک است که از این میان در کسب و کارهای گردشگری به ترتیب عوامل مربوط به محیط صنعت، عوامل مربوط به سازمان و عوامل مربوط به محیط کلان دارای بیشترین اهمیت هستند. همچنین، عوامل مربوط به محیط صنعت به عنوان یک محرک و معیار علّی در تمام سیستم تأثیرگذارتر از بقیه عوامل است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying Factors Influencing Corporate Citizenship Acceptance in Tourism Businesses

نویسندگان [English]

  • Hamid reza Irani 1
  • morteza soltani 2
  • moloud jamshidzade 3
  • yavar babaei 4
1 College of Farabi, University of Tehran
2 university of tehran
3 3. Master of Tourism Marketing, College of Farabi, University of Tehran.
4 Allame tabatabaei univercity
چکیده [English]

Today, the tourism industry, in addition to its commercial face, is recognized as an industry that supports the livelihoods of local communities in tourism destinations; therefore, engaging in the concept of corporate social responsibility and citizenship in the tourism industry with the commitment of active organizations in the travel process, Its beginning is connected to its end. The purpose of this study is to identify the factors affecting the acceptance of corporate citizenship in tourism industry businesses. This research is an applied and explorative mixed method based on thematic analysis based on basic, organizing and pervasive themes using MAXQDA-12 software and structuring and determining the interrelationships of factors through multi-criteria decision making using Demetel technique. . The statistical population is in the qualitative section, archival documents and in the quantitative section, academic experts and managers of tourism business in Tehran. The findings of the study indicate that 21 factors identified in three sections are factors related to industry environment, organization factors and macro environment factors, among which in tourism businesses are factors related to industry environment Organizational and macro-environmental factors are of the utmost importance. Also, factors related to the industry environment as a causal driver in the whole system are more influential than other factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable Tourism
  • Social Responsibility
  • Corporate Citizenship
  • Tourism Businesses
احمدی، فریدون، الوداری، حسن، توره، ناصر و مرادی، مرتضی (1395). «رابطۀ اخلاق کسب‌وکار با شهروندی شرکتی: نقش میانجی‌گر مسئولیت اجتماعی و حکمرانی». فصل‌نامۀ اخلاق در علوم وفناوری، دورۀ 11، شمارۀ 2، ص 85-94.
جاوید، محمدجواد، صادقی، محمد و شفیع‌زاده خولنجانی، مصطفی (1391). «نسبت تکالیف طبیعی و تکالیف شهروندی». دیدگاه‌های حقوق قضایی، سال هفدهم، شمارۀ 59، ص 83-116.
حجازی، رضوان و ابوحمزه، مینا (1393). «به‌سوی شهروندی شرکتی». فصل‌نامۀ پژوهش حسابداری، دورۀ 4، شمارۀ 52، ص 1-20.
رحمان سرشت، حسین، رفیعی، محمود و کوشا، مرتضی (1388). «مسئولیت اجتماعی؛ اخلاقیات فراسازمانی». تدبیر، سال نوزدهم، شمارۀ 204، ص 22-26.
سلطانی، مرتضی و نجات، سهیل (1396). «واکاوی مفهوم شهروندی شرکتی و بررسی نقش آن در توسعۀ وفاداری مشتریان». پژوهش‌های مدیرریت منابع انسانی، سال هفتم، شمارۀ 1، ص 45-64.
عابدی جعفری، حسن، تسلیمی، محمدسعید، فقیهی، ابوالحسن و شیخ زاده، محمد (1390)، «تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده های کیفی». اندیشه مدیریت راهبردی، سال پنجم، شمارة 2، ص 198-151.
قاسم‌زاده، ابوالفضل، ملکی، شیوا و حبیبی، حمدالله (1393). «نقش هویت تیمی و هویت سازمانی بر عملکرد شغلی و مسئولیت اجتماعی». مدیریت سازمان‌های دولتی، سال دوم، شمارۀ 4 (پیاپی 8)، ص 89-105.
قلی‌پور، آرین (1386). جامعه‌شناسی سازمان‌ها: رویکرد جامعه‌شناختی به سازمان و مدیریت. تهران: انتشارات سمت.
مشبکی اصفهانی، اصغر، نجات، سهیل و خلیلی پالندی، فرشته (1398). «شهروندی شرکتی و نقش آن در شکل گیری اعتماد و هویت سازمانی». مدیریت فرهنگ سازمانی، سال هفدهم، شمارة 3، ص 419-399.
نجات، سهیل (1394). بررسی تأثیر شهروندی شرکتی بر وفاداری مشتریان و تبلیغات دهان‌به‌دهان (WOM). پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- مدیریت بیمه. دانشگاه تهران. پردیس فارابی قم. دانشکدۀ مدیریت
Aßländer, M., & Curbach, J. (2014). “The corporation as citoyen? Towards a new understanding of corporate citizenship”. Journal of business ethics, 120(4), 541-554.
Alam, N., & Rubel, A. K. (2014). “Impacts of Corporate Social Responsibility on Customer Satisfaction in Telecom Industry of Bangladesh”. ABC Journal of Advanced Research, 3(2),  93-104.
Anadol, Y., Youssef, M., & Thiruvattal, E. (2015). “Consumer reaction towards corporate social responsibility in United Arab Emirates”. Social Responsibility Journal, 11(1),  19-35.
Braun, V., & Clarke, V. (2006), “Using thematic analysis in psychology”.Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77-101.
Carrigan, M., Moraes, C., & McEachern, M. G. (2013). “From conspicuous to considered fashion: A harm chain approach to the responsibilities of luxury fashion businesses”. Journal of Marketing Management, 29(11/12), p. 1277–1307.
Camilier M. (2017). “Corporate citizenship and social responsibility policies in the United States of America, Sustainability Accounting”. Management and Policy Journal, 8(1), p. 77-93.
Golja, T., & Krstinic Nizic, M. (2010). “Corporate social responsibility in tourism-the most popular tourism destinations in Croatia: Comparative analysis”. Management. Journal of Contemporary Management Issues, 15(2), 107-121.
Googins, B., & Mirvis, P. (2006). “Stages of corporate citizenship: A developmental framework”. California Management Review, Jg, 48(2), 104-126.
Hitachi Group Corporate Social Responsibility Report 2007 (2007), Hitachi Inspire the next, PP 1-74.
Hori, S., & Shimizu, Y. (1999). “Designing methods of human interface for supervisory control systems”. Control engineering practice, 7(11), 1413-1419.
Kim, J. (2009). Understanding corporate social responsibility in the tourism industry. University of Florida.
King, D., & Makinnnon, A. (2000). Corporate Citizenship and Reputation ship Value: the Marketing of Corporate Citizenship. South Australia: Hawke Institute University.
Lee, W., Huang, A., Chang, Y., & Cheng, C. (2011). “Analysis of decision making factors for equity investment by DEMATEL and Analytic Network Process”. Expert Systems with Applications, 38(7), 8375-8383.
Lenssen, Gilbert, Nijhof, André, Roger, Ludwig, Kievit, Henk, Amaral Lauriano, Lucas, Spitzeck, Heiko, & Henrique Dutra Bueno, João. (2014). “The state of corporate citizenship in Brazil”. Corporate Governance, 14(5), 598-606.
Lewin, Arie Y, Sakano, Tomoaki, Stephens, Carroll U, & Victor, Bart. (1995). “corporate citizenship in Japan: Survey results from Japanese firms”. Journal of Business Ethics, 14(2), 83-101.
Lin, C. (2010). “Modeling Corporate Citizenship, Organizational Trust, and Work Engagement Based on Attachment Theory”. Journal of Business Ethics, 94. p. 517-531.
Locke‚ M.R., & Siteman‚ A. (2003). “Note on Corporate Citizenship in a Global Economy”. Sloan school of management and Department of political science MIT, p.1-10.
Luetkenhorst W. (2004). “Corporate social responsibility and development agenda”. Intereconomics, 39(3), p. 157–168.
Maignan, I., & Ferrell, OC. (2001). “Antecedents and benefits of corporate citizenship: An investigation of French businesses”. Journal of Business Research, 51(1), 37-51.
Matten, D., & Cranc, A. (2003). “Corporate citizenship: towards an extended theoretical conceptualization”. Academy of Management review, 30(1), 166-179. .
McEachern, M. (2015). “Corporate citizenship and its impact upon consumer moralisation, decision-making and choice”. Journal of Marketing Management, 31(3-4), p. 430-452.
Mclntosh, M., & Thomas, R. (2004). Corporate Citizenship and the Evolving Relationship between Non-Governmental Organizations and Corporations. London: British-North American Committee. , p.1-26.
Molina, D., Major, J., Rondon, M., Riha, S. J., & Lehmann, J. (2010). “Maize yield and nutrition during 4 years after biochip application to a Colombian savanna oxisol”. Plant and soil, 333(1/2), 117-128.
Rego, A., Leal, S., Cunha, M. P., Faria, J., & Pinho, C. (2010). “How the perceptions of five dimensions of corporate citizenship and their inter-inconsistencies predict affective commitment?”. Journal of Business Ethics, 94(1), 107-127.
Trevithick, S., Flabouris, A., Tall, G., & Webber, CF. (2003). “International EMS systems: New South Wales, Australia”. Resuscitation, 59(2), 165-170.
Tsai, H., Tsang, N. K. F., & Cheng, S. K. Y. (2012). “Hotel employees’ perceptions on corporate social responsibility: The case of Hong Kong”. International Journal of Hospitality Management, 31(4), 1143-1154.
Tzeng, G., Chiang, C., & Li, C. (2007). “Evaluating intertwined effects in e-learning programs: A novel hybrid MCDM model based on factor analysis and DEMATEL”. Expert systems with Applications, 32(4), 1028-1044.
Valor, C. (2005). “Corporate Social Responsibility and Corporate Citizenship: Towards Corporate Accountability”. Business and Society Review, 110(2), 191-212.
Van Velsor, E., Morgan, G., Ryu, K., & Mirvis, P. (2009). “Leading corporate citizenship: governance, structure, systems”. Corporate Governance: The international journal of business in society, 9(1), 39-49.
Veleva, Vesela R. (2010). “Managing corporate citizenship: A new tool for companies”. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 17(1), 40-51
Vitezi, C, N. (2006). “Corporate governance in emerging economy and its impact on enterprise Performance: The case CroatiaL” The European journal of management and public policy, (5)1, 35-50
Waddock, S. (2008). “The development of corporate responsibility/corporate citizenship”. Organization Management Journal, 5(1), 29-39.
Walters, G., & Chadwick, S. (2009) “Corporate citizenship in football: delivering strategic benefits through stakeholder engagement”. Management Decision, 47(1), 51-66.
Wang, C-J. (2014). “Do ethical and sustainable practices matter?” International Journal of Contemporary Hospitality Management, 26(6), 930–947.
Wang, Y., Tsai, Y., & Lin, C. (2013). “Modeling the relationship between perceived corporate citizenship and organizational commitment considering organizational trust as a moderator”. Business Ethics: A European Review, 22(2), 218-233.
Wu, W., & Lee, Y. (2007). “Developing global managers’ competencies using the fuzzy DEMATEL method”. Expert systems with applications, 32(2), 499-507.