بررسی صداقت رهبر بر آوای کارکنان با میانجیگری رفتارهای توانمندسازانه رهبر(مورد مطالعه :آژانس های مسافرتی شهر یزد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد، یزد، ایران؛

2 استاد گروه مدیریت بازرگانی، دانشکد اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران؛

3 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران؛

چکیده

سازمان‌ها به‌منظور دستیابی به مزیت رقابتی و توسعه مستمر خود می‌بایستی این فرصت را برای کارکنان فراهم ‌کننـد تا ایده‌ها، نظرها و اطلاعات خود را در فرآیندهای مـرتبط با کار خـود بیـان نماینـد. همچنین پیشنهاد‌های سازنده و انتقادهای کارکنان برای سازمان‌هایی که تلاش می‌کنند موقعیتشان را در محیط بشدت رقابتی حفظ کنند، اهمیت اساسی دارد. به همین جهت هدف از این پژوهش بررسی صداقت رهبر بر آوای کارکنان با میانجیگری رفتارهای توانمندسازانه رهبر است. همچنین ، این پژوهش بر مبنای هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل 460 نفر کارکنان خط مقدم آژانس‌های مسافرتی منتخب شهر یزد برآورد گردید و از طرق فرمول کوکران تعداد 210 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. جمع‌آوری داده‌ها از طریق پرسشنامه‌های استاندارد صورت پذیرفت. روایی پرسشنامه با استفاده از روایی محتوا و سازه و پایایی از طریق ضریب آلفای کرونباخ و شاخص پایایی ترکیبی بررسی و مورد تایید قرار گرفته است. برای تحلیل داده‌ها از تکنیک مدل‌سازی ساختاری با نرم‌افزار اسمارت پی ال اس3 استفاده شد. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که صداقت رفتاری رهبر بر رفتارهای توانمندسازانه رهبر تاثیر مثبت و معنادار دارد؛ همچنین صداقت رفتاری رهبر بر آوای کارکنان با میانجیگری رفتارهای توانمندسازانه رهبر تاثیر مثبت و معنادار دارد.در نهایت نتایج نشان داد صداقت رفتاری رهبر به کارکنان اجازه می‌دهد تا در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت کنند، مهارت‌های جدید را یاد بگیرند و کارایی خود را تقویت کنند و در نتیجه به آن‌ها شجاعت بیشتری می‌بخشد تا نظرات و افکار خود را با همکاران خود ابراز نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Leadership Integrity on the Voice of the Employees by Mediating the Empowering Behaviors of the Leader(A case study: Yazd Travel Agencies)

نویسندگان [English]

  • Elahe Hosseini 1
  • Saeid Saeida Ardekani 2
  • Mehdi Sabokro 3
1 Ph.D. candidate, Faculty of Economics, Management & Accounting, Yazd University, Yazd, Iran;
2 Professor, Faculty of Management, Yazd University, Yazd, Yazd, Iran;
3 Assistant Professor, Faculty of Economics, Management & Accounting, Yazd University, Yazd, Iran;
چکیده [English]

Organizations must provide employees with the opportunity to express their ideas, opinions, and information in processes relevant to their work in order to gain competitive advantage and continuous development. Constructive suggestions and employee criticism are important for organizations trying to maintain their position in highly competitive environment. the purpose of this study is to investigate the leadership integrity of employees by mediating the empowering behaviors of the leader. Also, this research is based on applied purpose and in terms of descriptive-correlational nature. The statistical population of this study consisted of 460 frontline employee of selected travel agencies in Yazd city and 210 people were selected through the Cochran formula. Data were collected through standard questionnaires. The validity of the questionnaire was evaluated and confirmed by content and construct validity and reliability through Cronbach's alpha coefficient and composite reliability index. The structural modeling technique with PLS 3 software was used for data analysis. The findings of this study show that a leader's behavioral integrity has a positive and significant effect on a leader's empowering behaviors. Leadership behavioral integrity also has a positive and significant effect on employee voices mediated by leader empowering behaviors. Finally, the results showed that the leader's behavioral honesty allows employees to participate in decisions, learn new skills, and enhance their performance, giving them more courage to share their thoughts and ideas with colleagues.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leader Integrity
  • Leader Empowering Behaviors
  • employee voice
  • Travel Agencies Yazd City
باقرزاده خداشهری، راضیه، حسن‌زاده پسیخانی، محمدصادق و مؤذن جمشیدی، میرهادی (1397). «تأثیر اعتماد به مدیران بر آوای کارکنان: بررسی نقش تعدیل‌کنندۀ رفتارهای توانمندساز مدیران». مدیریت فرهنگ‌سازمانی، دورۀ 16، شمارۀ 2، ص 327-346.
حسین‌زاده، اکرم، حسن‌آبادی، داوود و استعلاجی، علیرضا (1395). «ارزیابی نقش آژانس‌های توریستی در توسعۀ گردشگری (مطالعۀ موردی: شهر اصفهان)». فصل‌نامۀ جغرافیا (برنامه‌ریزی منطقه‌ای)، دورۀ 6، شمارۀ 2، ص 185-197.
سعیدا اردکانی، سعید، تاج‏پور، مهدی و حسینی، الهه (1398). «بررسی تأثیر توانمندسازی کارکنان بر اشتراک‏گذاری دانش در سازمان پست و مخابرات شهر شیراز». فصل‌نامۀ مدیریت فردا، شمارۀ 60، ص 47-60.
شریعتی، امیرحسین و فروزان، نادیا (1390). «عوامل مؤثر بر شاخص‏های کیفیت خدمات در آژانس‏های گردشگری جنوب شهر اصفهان». مطالعات مدیریت گردشگری، دورۀ 5، شمارۀ 14، ص .153-176.
قنبری، سیروس، زندی، خلیل، محمدی، محمد فائق و احمدیان‌فر، سهیلا (1394). «تسهیل آوای سازمانی از طریق رهبری قابل‌اعتماد؛ رویکردی به تعاملات رهبرـ پیرو». مدیریت دولتی، دورۀ 7، شمارۀ 4، ص 865-882.
کریمی، مریم و شجاعی، سامره (1394). «بررسی رابطۀ بین رهبری پدرسالارانه و آوای کارکنان با تأکید بر نقش تعدیل‌کنندۀ تسهیم دانش کارکنان شعب بانک صادرات استان گلستان». فصل‌نامۀ علمی ـ پژوهشی مدیریت سازمان‌های دولتی، دورۀ 3، شمارۀ 2، ص 21-40.
نیک‌رفتار، طیبه و حسینی، الهه (1395). «تأثیر دانش پیشین بر تشخیص فرصت‌های کارآفرینانه (مورد مطالعه: آژانس‌های گردشگری مشارکت‌کننده در نمایشگاه گردشگری شهر شیراز)». فصل‌نامۀ علمی پژوهشی توسعۀ کارآفرینی، دورۀ 9، شمارۀ 4، ص 731-748.
یعقوبی، نورمحمد، کوهی خور، محمد، کمالیان، امین‌رضا و تاج‌پور، مهدی (1397). «بررسی تأثیر رفتارهای قلدری سازمانی بر نگرش‌ شغلی و سازمانی». فصل‌نامۀ علمی مدیریت سازمان‌های دولتی، دورۀ 2، شمارۀ 22، ص 117-136.
 Agarwal, S., Busby, G., Huang, R. (2018). “Special Interest Tourism: An Introduction. Special Interest Tourism: Concepts, Contexts and Cases, 1-17.
Ahearne, M., Mathieu, J., & Rapp, A. (2005). “To empower or not to empower your sales force? An empirical examination of the influence of leadership empowerment behavior on customer satisfaction and performance”. Journal of Applied psychology90(5), 945.
Albayrak, T., Karasakal, S., Kocabulut, Ö., & Dursun, A. (2020). “Customer loyalty towards travel agency websites: the role of trust and hedonic value”. Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism, 21(1), 50-77.
Boğan, E., & Dedeoğlu, B. B. (2017). The effects of perceived behavioral integrity of supervisors on employee outcomes: Moderating effects of tenure. Journal of Hospitality Marketing & Management26(5), 511-531.
Bryson, A., Charlwood, A., & Forth, J. (2006). “Worker voice, managerial response and labour productivity: an empirical investigation”. Industrial Relations Journal37(5), 438-455.
Budd, J. W., Gollan, P. J., & Wilkinson, A. (2010). “New approaches to employee voice and participation in organizations”. Human Relations, 63(3), 303-310.
Chen, C. C., & Farh, J. L. (2010). “Developments in understanding Chinese leadership: Paternalism and its elaborations, moderations, and alternatives”. In M. H. Bond (Ed.), Oxford library of psychology. The Oxford handbook of Chinese psychology (p. 599–622). Oxford University Press.
Chen, G., Kirkman, B. L., Kanfer, R., Allen, D., & Rosen, B. (2007). “A multilevel study of leadership, empowerment, and performance in teams”. Journal of applied psychology92(2), 331.
Davis, A. L., & Rothstein, H. R. (2006). “The effects of the perceived behavioral integrity of managers on employee attitudes: A meta-analysis”. Journal of Business Ethics67(4), 407-419.
Detert, J. R., & Burris, E. R. (2007). “Leadership behavior and employee voice: Is the door really open?”. Academy of management journal50(4), 869-884.
Detert, J. R., & Treviño, L. K. (2010). “Speaking up to higher-ups: How supervisors and skip-level leaders influence employee voice”. Organization Science21(1), 249-270.
Diddams, M., & Chang, G. C. (2012). “Only human: Exploring the nature of weakness in authentic leadership”. The Leadership Quarterly23(3), 593-603.
Dvir, T., Eden, D., Avolio, B. J., & Shamir, B. (2002). “Impact of transformational leadership on follower development and performance: A field experiment”. Academy of Management Journal, 45(4), 735-744.
Elsetouhi, A. M., Hammad, A. A., Nagm, A. E. A., & Elbaz, A. M. (2018). “Perceived leader behavioral integrity and employee voice in SMEs travel agents: The mediating role of empowering leader behaviors”. Tourism Management65, 100-115.
Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). “Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error”. Journal of marketing research, 18(1), 39-50.
Fuller, J. B., Barnett, T., Hester, K., Relyea, C., & Frey, L. (2007). “An exploratory examination of voice behavior from an impression management perspective”. Journal of Managerial Issues, 134-151.
Gao, L., Janssen, O., & Shi, K. (2011). “Leader trust and employee voice: The moderating role of empowering leader behavior”. The Leadership Quarterly22(4), 787-798.
Hall, C. M., & Lew, A. A. (2009). Understanding and managing tourism impacts: An integrated approach. Routledge.
Henderson, J. C. (2003). “Communicating in a crisis: flight SQ 006”. Tourism Management24(3), 279-287.
Hsiung, H. H. (2012). “Authentic leadership and employee voice behavior: A multi-level psychological process”. Journal of business ethics107(3), 349-361.
Hu, Y., Zhu, L., Li, J., Maguire, P., Zhou, M., Sun, H., & Wang, D. (2018). “Exploring the influence of ethical leadership on voice behavior: how leader-member exchange, psychological safety and psychological empowerment influence employees’ willingness to speak out”. Frontiers in psychology9, 1718.
Hulland, J. (1999). “Use of partial least squares (PLS) in strategic management research: a review of four recent studies”. Strategic Management Journal, 20(2), 195–204.
Kalshoven, K., Den Hartog, D. N., & De Hoogh, A. H. (2011). “Ethical leadership at work questionnaire (ELW): Development and validation of a multidimensional measure”. The Leadership Quarterly22(1), 51-69.
Karatepe, O. M., & Baddar, L. (2006). “An empirical study of the selected consequences of frontline employees’ work–family conflict and family–work conflict”. Tourism Management27(5), 1017-1028.
Konczak, L. J., Stelly, D. J., & Trusty, M. L. (2000). “Defining and measuring empowering leader behaviors: Development of an upward feedback instrument”. Educational and Psychological measurement60(2), 301-313.
Korstanje, M. E. (2017). “Tourism in the city, towards and integrative agenda on urban tourism”. Journal of Tourism, Heritage & Services Marketing3(1), 47-48.
Krylova, K. O., Jolly, P. M., & Phillips, J. S. (2017). "Followers' moral judgments and leaders' integrity-based transgressions: A synthesis of literatures". The Leadership Quarterly28(1), 195-209.
Kusluvan, S., Kusluvan, Z., Ilhan, I., & Buyruk, L. (2010). “The human dimension: A review of human resources management issues in the tourism and hospitality industry”. Cornell Hospitality Quarterly51(2), 171-214.
Lau, W. K., Li, Z., & Okpara, J. (2020). “An examination of three-way interactions of paternalistic leadership in China”. Asia Pacific Business Review, 26(1), 32-49.
Liao, H. (2007). “Do it right this time: The role of employee service recovery performance in customer-perceived justice and customer loyalty after service failures”. Journal of applied psychology92(2), 475.
Liu, W., Song, Z., Li, X., & Liao, Z. (2017). “Why and when leaders’ affective states influence employee upward voice”. Academy of Management Journal60(1), 238-263.
Liu, W., Zhu, R., & Yang, Y. (2010). “I warn you because I like you: Voice behavior, employee identifications, and transformational leadership”. The Leadership Quarterly21(1), 189-202.
Macey, W. H., & Schneider, B. (2008). “The meaning of employee engagement”. Industrial and organizational Psychology1(1), 3-30.
Machokoto, W., & Dzvimbo, M. A. (2020). “The Employee Voice Behaviours in African Context: The Case of Zimbabwe”. Asian Journal of Interdisciplinary Research, 3(1), 125-135.
McCabe, D. M., & Lewin, D. (1992). “Employee voice: A human resource management perspective”. California Management Review34(3), 112-123.
Morrison, E. W. (2011). “Employee voice behavior: Integration and directions for future research”. Academy of Management annals5(1), 373-412.
Mowbray, P. K., Wilkinson, A., & Tse, H. H. (2015). “An integrative review of employee voice: Identifying a common conceptualization and research agenda”. International Journal of Management Reviews17(3), 382-400.
Nechanska, E., Hughes, E., & Dundon, T. (2020). “Towards an integration of employee voice and silence”. Human Resource Management Review, 30(1), 100674.
Nikraftar, T., & Hosseini, E. (2016). “Factors affecting entrepreneurial opportunities recognition in tourism small and medium sized enterprises”. Tourism Review.71(1),1-26.
Nolan, C. T., Garavan, T. N., & Lynch, P. (2020). “Multidimensionality of HRD in small tourism firms: A case study of the Republic of Ireland”. Tourism Management, 79, 104029.
Özarallı, N. (2015). “Linking empowering leader to creativity: the moderating role of psychological (felt) empowerment”. Procedia-Social and Behavioral Sciences181, 366-376.
Palanski, M. E., & Yammarino, F. J. (2009). “Integrity and leadership: A multi-level conceptual framework”. The Leadership Quarterly20(3), 405-420.
Poole, M. (2017). Towards a new industrial democracy: Workers' participation in industry. Routledge.
Raub, S., & Robert, C. (2013). “Empowerment, organizational commitment, and voice behavior in the hospitality industry: Evidence from a multinational sample”. Cornell Hospitality Quarterly54(2), 136-148.
Sashkin, M. (1976). “Changing toward participative management approaches: A model and method”. Academy of Management Review, 1(3), 75-86.
Simons, T., Friedman, R., Liu, L. A., & McLean Parks, J. (2007). “Racial differences in sensitivity to behavioral integrity: Attitudinal consequences, in-group effects, and" trickle down" among Black and non-Black employees”. Journal of Applied Psychology92(3), 650.
Spreitzer, G. M. (1995). “Psychological empowerment in the workplace: Dimensions, measurement, and validation”. Academy of management Journal38(5), 1442-1465.
Srivastava, A., Bartol, K. M., & Locke, E. A. (2006). “Empowering leadership in management teams: Effects on knowledge sharing, efficacy, and performance”. Academy of management journal49(6), 1239-1251.
Strauss, G. (2006). “Worker participation—some under‐considered issues”. Industrial Relations: A Journal of Economy and Society, 45(4), 778-803.
Thanika, D. J., & Darren, L. R. (2003). “A study of hotel guest perceptions in Mauritius”. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 15(2), 105-115.
Thomas, K. W., & Velthouse, B. A. (1990). “Cognitive elements of empowerment: An “interpretive” model of intrinsic task motivation”. Academy of management review15(4), 666-681.
Walker, J. R., & Walker, J. T. (2011). Tourism concepts and practices. Pearson Education India.
Walumbwa, F. O., & Schaubroeck, J. (2009). “Leader personality traits and employee voice behavior: mediating roles of ethical leadership and work group psychological safety”. Journal of applied psychology94(5), 1275.
Wayne, S. J., Shore, L. M., & Liden, R. C. (1997). “Perceived organizational support and leader-member exchange: A social exchange perspective”. Academy of Management journal40(1), 82-111.
Welbourne, T. M. (2011). “50 years of voice in HRM”. Human Resource Management50(1), 1-2.
White, D. W., & Lean, E. (2008). “The impact of perceived leader integrity on subordinates in a work team environment”. Journal of Business Ethics81(4), 765-778.
Wilkinson, A., Dundon, T., Donaghey, J., & Freeman, R. (2014). “Employee voice: Charting new terrain”. The handbook of research on employee voice: Participation and involvement in the workplace, 1-16.
Wilkinson, A., Gollan, P. J., Marchington, M., & Lewin, D. (2010). “Conceptualizing employee participation in organizations”. In The Oxford handbook of participation in organizations.
Yan, Z. (2018). “How to Promote Employee Voice Behavior: Analysis Based on Leadership Style Perspective”. Journal of Research in Business, Economics and Management10(1), 1814-1823.