سنجش وتحلیل‎ ‎میزان‎ ‎احساس‎ ‎امنیت وآسایش گردشگران مذهبی در سفر به ‏عتبات عالیات (مطالعه موردی مرز بین المللی مهران اربعین 96و97)‏

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 پژوهشگر

چکیده

گردشگری یکی از مهم‌ترین عوامل مولد ثروت و اشتغال در دنیا‎ ‎است. هدف‎ ‎پژوهش‎ ‎حاضر،‎ ‎سنجش‎ ‎میزان‎ ‎احساس‎ ‎امنیت‎ ‎وآسایش گردشگران داخلی‎ ‎از شهر مرزی مهران‎ ‎است.‏‎ ‎روش‎ ‎تحقیق‎ ‎پژوهش‎ ‎توصیفی‎_ ‎همبستگی است.‏‎ ‎برای‎ ‎تجزیه‎ ‎و‎ ‎تحلیل‎ ‎داده‌ها‎ ‎از آزمون‌های‎ ‎آماری‎ ‎رگرسیون‎ ‎گام به گام، مدل معادلات ساختاری(تحلیل مسیر) و آزمون رتبه بندی فریدمن ‏استفاده شده است . نتایج نشان می‌دهد، بین احساس امنیت و انتخاب مرز برای زیارت رابطه ‏مستقیم وجود دارد. نتایج آزمون ‏T‏ نشان می‌دهد که رضایت‌ گردشگران از امکانات منطقه ‏مورد مطالعه در وضعیتی مطلوبی بوده است. نتایج حاصل از رگرسیون گام به گام نشان داد، ‏شاخص امکانات پذیرایی با بتای 218/0کمترین تأثیر، شاخص امکانات اقامتگاهی با ضریب ‏بتای 297/0 بیشترین تأثیر را بر امنیت و آسایش گردشگران شهر مهران گذاشته است. ‏همچنین، مدل ساختاری برازش شده برای کلیه عوامل تحقیق، توسط داده‌های‎‌‎‏ پژوهش در ‏سطح مناسبی از نظریه‎‌‎ها انجام شده حمایت کرده و برای تبیین متغیرها مدلی مناسب ‏محسوب می‌شود و عامل امکانات اقامتگاهی با بار عامل 84/0 دارای بیشترین تاثیر و عامل ‏امکانات پذیرایی با بار عاملی 54/0 دارای کمترین تاثیر روی امنیت گردشگری در مرز مهران ‏می باشد. نتایج آزمون رتبه بندی فریدمن نشان داد که بالاترین میانگین رتبه (01/4) به ‏عامل امکانات اقامتگاهی در نمره ‌دهی اختصاص دارد.‏‏

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring and Analyzing Religious Tourists' Feelings of ‎Security and Relaxation on Trip ‎‏ ‏‎(Case Study of Mehran International Border to Arbaineh Religions 96 ‎and 97 ) ‎‎

نویسندگان [English]

  • nader shohani 1
  • ahmad shohaani 1
  • sara shohani 2
1 payame noor university
2 Researcher
چکیده [English]

Tourism is one of the most important factors in generating wealth and ‎employment in the world. The purpose of this study was to measure the ‎feeling of security and comfort of domestic tourists from the border ‎town of Mehran. Stepwise regression statistical tests, structural equation ‎modeling (path analysis) and Friedman ranking test were used to ‎analyze the data. Has been. The results show that there is a direct ‎relationship between the sense of security and the choice of border for ‎pilgrimage. The results of T-test show that tourists' satisfaction with the ‎facilities of the study area was in a favorable condition. The results of ‎stepwise regression showed that accommodation facilities index with ‎‎0.221 beta had the least effect, and accommodation facilities index with ‎beta coefficient of 0.297 had the most impact on security and comfort ‎of Mehran tourists. Also, the fitted structural model for all the research ‎factors is supported by the research data at the appropriate level of the ‎theories performed and is a suitable model for explaining the variables ‎and is a factor of the accommodation facilities. The factor of 0.84 has ‎the highest impact and the factor of catering facilities with the factor of ‎‎0.54 has the least impact on tourism security in the Mehran border. The ‎results of Friedman's rank test showed that the highest average rating ‎‎(4.01) was allocated to the accommodation facilities factor in the mean ‎score‏ ‏

کلیدواژه‌ها [English]

  • Feeling safe and comfortable
  • Measuring
  • Arbaeen
  • Domestic ‎tourists. Mehran border.‎
آیین‌مقدم، فاطمه، صادقی، لقمان و بهرامی، سیروان (1392). «ارزیابی و سنجش احساس امنیت اجتماعی در شهرهای مرزی (نمونۀ موردی:‌ شهر مرزی مریوان)»، فصل‌نامۀ دانش انتظامی کردستان، سال چهارم، شمارۀ 13، ص 1-16.
ابراهیم‌پور، حبیب و روشندل طاهر (1390). «بررسی عوامل مؤثر در گردشگری براساس انتظارات و ادراکات گردشگران و مدل تحلیل شکاف (مطالعۀ موردی: منطقۀ گردشگری سرعین اردبیل)»، نشریۀ مدیریت بازرگانی، دورۀ 3، شمارۀ 8، ص 1-22.
ادیبی سعدی نژاد، فاطمه و عظیمی، آزاده (1390). «تبیین امنیت در محیط شهری بر مبنای پارامترهای کالبدی و طراحی، مورد شهر بابلسر»، آمایش محیط، دورۀ 4، شمارۀ 15، ص 81-105.
اسماعیل‌زاده، حسن، مسلمی، آرمان و حسین‌زاده، حسین (1394). «سنجش میزان احساس امنیت گردشگران در فضای کلانشهرها (مورد مطالعه: کلانشهر تبریز)». پژوهش‌نامۀ جغرافیای انتظامی، سال سوم، شمارۀ 9، ص 25-48.
اسمعیل‌پور، نادر و فخارزاده، زهرا (1392). بررسی عوامل کالبدی مؤثر بر ناامنی و جرم‌خیزی فضا با تأکید بر رویکردCPTED، مطالعۀ موردی: محلۀ گودال مصلی در شهر یزد، پنجمین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری. دانشکده هنر و معماری، گروه شهرسازی، دانشگاه یزد.
امینیان، سکینه و فرجی، عبدالله (1391). «امنیت، گامی مؤثر در جهت توسعۀ صنعت گردشگری». فصل‌نامۀ دانش انتظامی کردستان، سال سوم، شمارۀ 11، ص 23-40.
بیات، بهرام (۱۳۸8). «تبیین جامعه‌شناختی احساس امنیت در بین شهروندان تهرانی (با تأکید بر نقش پرداخت رسانه‌ای و سرمایۀ اجتماعی)». ‌نامۀ علوم اجتماعی، دورۀ ۱۶، شمارۀ 35، ص 115-132.
بیگی، مرجان و میرزاخانی، هاجر (1388). نقش امنیت اجتماعی و فرهنگی در توسعۀ گردشگری، مجموعه‌مقالات برگزیدۀ اولین همایش ملی امنیت و توسعۀ پایدار گردشگری، اصفهان: دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان اصفهان.
تاجران، عزیزالله و کلاکی، حسن (1388). «بررسی تأثیر عملکرد پلیس بر احساس امنیت شهروندان تهرانی». فصل‌نامۀ مطالعات مدیریت انتظامی، دورۀ 4، شمارۀ 4، ص 561-586.
تقوایی، مسعود و اکبری، محمود (1388). مقدمه‌ای بر برنامه‌ریزی و مدیریت گردشگری و مدیریت گردشگری شهری، اصفهان: نشر پیام علوی اصفهان.
حاجی اسماعیلی، لیلا و کیانپور، مسعود (1393). «امنیت گردشگری و مشکلات آن از دیدگاه مدیران و دفاتر خدمات جهانگردی استان اصفهان». پژوهش‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، سال سوم، شمارۀ 2 پیاپی 8، ص 45-60.
حاجیانی، ابراهیم (1384). «چارچوب روش‌شناختی برای بررسی احساس امنیت». فصل‌نامۀ مطالعات امنیت اجتماعی، دورۀ 1، شمارۀ 2 - 3.
خوشفر، غلامرضا، اسفندیان، آزیتا و رحمانی، مریم (1392). «بررسی احساس امنیت فردی و اجتماعی از دیدگاه گردشگران و عوامل مؤثر بر آن، مطالعۀ موردی: گردشگران منطقۀ گردشگری ناهارخوران و النگدرۀ شهر گرگان». مجلۀ برنامه‌ریزی و توسعۀ گردشگری، سال دوم، شمارۀ 6، ص 181-202.
رامشت، محمدحسین و فیض‌اللهی، مریم (1392). «اولویت‌گذاری و رتبه‌بندی کانون‌های گردشگری دشت ابراهیم یزد»، مجلۀ پژوهش‌های برنامه‌ریزی فضایی، دورۀ 3، شمارۀ 2 پیاپی 9، ص 1-17.
رسولی، رضا و صالحی، علی (1390). «بررسی و تبیین عوامل مؤثر بر امنیت اجتماعی جوانان». فصل‌نامۀ دانش انتظامی، دورۀ 12، شمارۀ 3، ص 165-201.
زیاری، کرامت‌الله (1378). اصول و روش‌های برنامه‌ریزی منطقه‌ای، دانشگاه یزد.
سلیمی سبحان، محمدرضا (1393). «امنیت و توسعۀ پایدار گردشگری (مطالعۀ موردی: شهر تهران)». پژوهش‌نامۀ جغرافیای انتظامی، سال دوم، شمارۀ 8، ص 97-127.
شاهیوندی، احمد، رئیسی وانانی، رضا و سلطانی، مرضیه (1390). «تأثیر امنیت روانی و اجتماعی بر جذب گردشگران خارجی (نمونۀ موردی گردشگران خارجی واردشده به شهر اصفهان در سال 1389)». فصل‌نامۀ نظم و امنیت انتظامی، سال چهارم، شمارۀ 1، ص 137-165.
شوهانی، نادر (1398). «سنجش رتبه‌بندی شهرستان‌های استان کرمانشاه از لحاظ زیرساخت‌های گردشگری». مجلۀ گردشگری شهری، دورۀ 6، شمارۀ 3، ص 153-166.
صالحی، اسماعیل (1386). «نقش آسایش محیطی فضاهای شهری در پیشگیری از ناهنجاری‌های رفتاری». محیط‌شناسی، سال سی و سوم، شمارۀ 44، ص 83-94.
صدیق سروستانی، رحمت‌الله و نیمروزی، نوروز (1389 «بررسی ارتباط بین مشارکت در روابط همسایگی و احساس امنیت در محلات شهر مشهد». مجلۀ دانش انتظامی، سال دوازدهم، شمارۀ 47، ص 185-220.
صلواتی، عادل و مولائی، سوران (1394). «بررسی عوامل مؤثر بر احساس امنیت گردشگران (مطالعۀ موردی: شهر سنندج)». پژوهش‌نامۀ نظم و امنیت انتظامی، سال هشتم، شمارۀ 4، ص 91-120.
صمدیان، منیرسادات (1388). مجموعه مقالات همایش امنیت پایدار گردشگری، اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد.
ضرغام بروحینی، حمید (1395). برنامه‌ریزی توسعۀ جهانگردی. تهران: انتشارات مهکامه.
لطفی‌فر، مجتبی و یغفوری، حسین (1391). نقش امنیت در توسعۀ گردشگری، مورد شناسایی چابهار، اولین همایش ملی توسعۀ سواحل مکران و اقتدار جمهوری اسلامی ایران.
عبدلی، اصغر، محمدی، جمال و رضا ابراهیمی (1393). «تحلیلی بر امنیت اجتماعی گردشگران شهری (مطالعۀ موردی: گردشگران داخلی شهر اصفهان)». نشریۀ جغرافیا و برنامه‌ریزی، سال هجدهم، شمارۀ 50، ص 235-257.
فولادی، علیزمان (1398). نقش توریسم مذهبی در توسعۀ پایدار شهرستان مهران، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور.
قدرتی، حسین، محمدیان، منیژه، محمدپور، احمد و افراسیابی، حسین (1391). «عوامل مرتبط با احساس آسایش سالمندان (مطالعۀ شهر سبزوار)». مجلۀ مطالعات اجتماعی ایران، دورۀ 6، شمارۀ 1، ص. 1 -22.گلی، علی (1390). «زنان و امنیت در فضاهای عمومی شهر (مطالعۀ موردی: پارک آزادی شیراز)». جامعه‌شناسی تاریخی، دورۀ 3، شمارۀ 2، ص 143-165.
لی، جان (1378). گردشگری و توسعه در جهان سوم، ترجمۀ عبدالرضا رکن‌الدین افتخاری، تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
متقی، سمیر، صادقی، محمد و دلالت، مراد (1395). «نقش امنیت در توسعۀ گردشگری خارجی (نمونۀ موردی: گردشگران خارجی شهر یزد)». مجلۀ گردشگری شهری، دورۀ 3، شمارۀ 1، ص 77-91.
محمدی، جواد، بگیان، محمدجواد و موسوی، سید سهراب (1391). «بررسی رابطۀ احساس امنیت اجتماعی با کیفیت زندگی زنان شهر کرمانشاه». فصل‌نامۀ مطالعات امنیت اجتماعی، دورۀ 3، شمارۀ 31، ص 143-156.
مشکینی، ابوالفضل، حسینی، معصومه، ربانی، طاها و عباس‌زاده، صغری (1395). «بررسی عوامل مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی گردشگران شهری (مطالعۀ موردی: شهر طرقبه)». نشریۀ گردشگری شهری، دورۀ 3، شمارۀ 1، ص 17-30.
مغانی، بهنام، سلیمانی دامنه، مجتبی و صباحی گراغانی، یاسر (1396). «سنجش میزان احساس امنیت و آسایش گردشگران داخلی (مطالعۀ موردی: شهر ساحلی بندر گناوه)». فصل‌نامۀ علمی گردشگری شهری، دورۀ 4، شمارۀ 4، ص 107-121.
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان ایلام (1397). گزارش وضعیت گردشگران مذهبی در ایام اربعین.
وارثی، حمیدرضا، تقوایی، مسعود و شاهیوندی، احمد (1389). «تحلیلی بر وضعیت زیرساخت‌های گردشگری در شهر اصفهان (با تأکید بر هتل‌ها)». مجلۀ جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، سال بیست‌و‌دوم، شمارۀ 4 پیاپی 44، ص 91-112.
Beirman, D. (2003). Restoring tourism destinations in crisis: A strategic marketing approach. Wallingford, CT: Cabi Publishing.
Boakye, K. A. (2012). “Tourists’ views on safety and vulnerability. A study of some selected towns in Ghana”. Tourism Management, 33(2), 327–333.
Breda, Z., & Costa, C. (2005). “Safety and security issues affecting inbound tourism in the People’s Republic of China”. in Mansfeld, Y. & Pizam, A. (Eds.), Tourism, Safety and Security: From Theory to Practice, Butterworth- Heinemann (ISBN 0-7506-7898-4).
Floyd, M. F., Gibson, H., Pennington-Gray, L., & Thapa, B. (2004). “Theeffect of risk perceptions on intentions to travel in the aftermath of September 11, 2001”. Journal of Travel & Tourism Marketing, 15(2–3), 19–38.
Ghaderi, Z., Saboori, B., & Khoshkam, M. (2017). “Does security matter in tourism demand?”. Current Issues in Tourism, 20(6), 552-565.
Hall, C. M., Timothy, D. J., & Duval, D. T. (2004). “Security and tourism: Towards a new understanding?”. Journal of Travel & Tourism Marketing, 15(2–3), 1–18.
Henderson, J. C. (2003). “Terrorism and tourism”. Journal of Travel & Tourism Marketing, 15(1), 41–58.
Hsu, S. C., Lin, C. T., & Lee, C. (2017). “Measuring the effect of outbound Chinese tourists travel decision-making through tourism destination image and travel safety and security”. Journal of Information and Optimization Sciences, 38(3-4), 559-584.
Jarvis, D., Stoeckl, N., & Liu, H. (2016) “The impact of economic, social and environmental factors on trip satisfaction and the likelihood of visitorsreturning”. journals of Tourism Management, 52, 1-18.
Lepp, A., & Gibson, H. (2003). “Tourist roles, Perceived risk and international tourism”. Annals of Tourism Research, 30(3), 606–624.
Lo, A., & Lam, T. (2004). “Long-haul and short-haul outbound all-inclusive package tours”. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 9(2), 161–176.
 
McKercher, B., & Hui, E. L. (2004). “Terrorism, economic uncertainty and outbound travel from Hong Kong. Journal of Travel & Tourism Marketing, 15(2–3), 99–115.
Pereira, H. G., de Fátima Salgueiro, M., & Rita, P. (2016). “Onlinepurchase determinants of loyalty: The mediating effect of satisfaction in tourism”. Journal of Retailing and Consumer Services, 30, 279-291.
Pizam, A., & Mansfeld, Y. (2006). “Toward a theory of tourism security”. Tourism, security and safety: From theory to practice, 1-27.
Pizam, A., & Smith, G. (2000). “Tourism and terrorism: A quantitative analysis of major terrorist acts and their impact on tourism destinations”. Tourism Economics, 6(2), 123–138
Poon, A., & Adams, E. (2000). “How the British will travel 2005”. Tourism Intelligence, Germany: International Bielefeld
Reisinger, Y. & Mavondo, F. 2005. “Travel anxiety and intentions to travel internationally: Implications of travel risk perception”. Journal of  travel research, 43(3), 212–225.
Ritchie, B. W., & Campiranon, K. (Eds.). (2014). Tourism crisis and disaster management in the Asia-Pacific (Vol. 1). CABI.
Shin, Y. S. (2005). “Safety, security and peace tourism: The case of the DMZ area”. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 10(4), 411–426.
Silva, O., Reis, H., & Correia, A. )2010(.“The moderator effect of risk on travel decision making”. International Journal of Tourism Policy, 3(4), 332–347.
Sönmez, S. F., & Graefe, A. R. (1998). “Influence of terrorism risk on foreign tourism decisions”. Annals of Tourism Research, 25(1), 112–144.
Tarlow, P. E. (2014). Tourism Security: Strategies for Effectively Managing Travel Risk and Safety, Publication (City/Country) Oxford, United Kingdom, pp.312
World Tourism Organization (UNWTO) (2018). UNWTO facts and figures. http:// www.unwto.Org/facts/menu