بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای غذای محلی در جذب گردشگران غذایی (مورد مطالعه: شهر تبریز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی/ دانشگاه تبریز

2 دانشجوی دانشگاه تبریز

3 دانشجو/ دانشگاه تبریز

چکیده

خوردن یک نیاز فیزیکی و همچنین یک فعالیت فرهنگی و اجتماعی است. تقاضای گردشگران به غذاهای محلی در سطوح مختلفی از نیازها اتفاق می‌افتد. بنابراین در مورد نحوه‌ی برخورد گردشگران نسبت به مصرف مواد غذایی محلی تفاوت وجود دارد. لذا، هدف تحقیق حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای غذای محلی در جذب گردشگران غذایی به مقصد گردشگری به منظور بخش‌بندی بازار گردشگری متناسب با نیازهای گردشگران علاقه‌مند به غذای محلی به ‌عنوان یک جاذبه است. در این پژوهش جهت بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای غذای محلی در جذب گردشگران غذایی، پرسشنامه‌ی محقق ساخته با 26 معرف و در مقیاس نقطه‌ای طیف لیکرت تهیه و در بین گردشگران موجود در این شهر در تابستان 1398 پخش شد و شیوه‌ی انتخاب افراد نمونه به‌صورت نمونه‌گیری تصادفی در دسترس بود و در مدت یک ماه 100 پرسشنامه تکمیل گردید که از این تعداد 85 مورد برای استفاده مناسب بود؛ پایایی و روایی پرسشنامه‌ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید و به روش مدل‌سازی معادلات ساختاری با رویکرد کمترین مربعات جزیی (PLS-SEM) مورد تجزیه ‌و تحلیل قرار گرفت. متغیرهای مدل بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای غذای محلی در جذب گردشگران غذایی از جمع‌بندی مطالعات پیشین استخراج شد. نتایج نشان داد که در مدل بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای غذای محلی در جذب گردشگران غذا عوامل انگیزشی، عوامل جمعیت‌شناختی و عوامل روان‌شناختی به‌ ترتیب با مقادیر ضرایب مسیر 130/0، 613/0، 338/0 و تقاضای غذای محلی با مقدار ضریب مسیر 252/0، در تمامی فرضیه‌ها مثبت بوده و نشان‌گر اثر مستقیم بر متغیرهای وابسته پنهان

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of the factors influencing local food demand in attracting foodies (A Case Study: Tabriz City)

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Ghanbari 1
  • Shirin Farzankia 2
  • Khatere Abdi Daylari 3
1 Academic Member/University of Tabriz
2 student/ university of Tabriz
3 Student/ University of Tabriz
چکیده [English]

Eating is a physical need as well as a cultural and social activity. Tourists' demand for local food occurs at different levels of needs. Therefore, there is a difference in how tourists react to the consumption of local food. Therefore, the purpose of this study is to investigate the factors affecting local food demand in attracting food foodies in order to segment the tourism market according to the needs of tourists interested in local food as an attraction. In this study, to investigate the factors affecting local food demand in attracting foodies, a researcher-made questionnaire with 26 indicators and a Likert scale was prepared and distributed among tourists in the city in the summer of 1398 and the method of selecting samples by random sampling was available and 100 questionnaires were completed within a month, of which 85 were appropriate for use; The reliability and validity of the questionnaires were calculated using Cronbach's alpha coefficient and analyzed by structural equation modeling with least squares (PLS-SEM) approach. The model variables of the study were extracted from the summary of previous studies. The results showed that in the model of factors affecting local food demand in attracting foodies, motivational factors, demographic factors and psychological factors with values of path coefficients of 0.30, 0.613, 0.338, respectively, and local food demand with path coefficient values. 0.252 is positive in all hypotheses and indicates a direct effect on latent dependent variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • local food
  • food tourism
  • food experiences
  • Tabriz
آذر، عادل و غلام‌زاده، رسول (1395). مدل‌سازی معادلات ساختاری کمترین مربعات جزئی. انتشارات نگاه دانش، چاپ اول.
ایزدی،حسن (1394). «گردشگری غذا، فرصتی برای توسعۀ پایدار روستایی در ایران». فصل‌نامۀ پژوهش‌های روستایی، سال ششم، شمارۀ 1، ص 65-95.
جعفری مهرآبادی، مریم، اکبری، مجید، عطایی، فرزانه و رازقی چمازکتی، فرزانه (1396). «مدل‌یابی ساختاری-تفسیری عوامل مؤثر بر توسعۀ گردشگری غذا (نمونۀ موردی: شهر رشت)». مجلۀ مطالعات برنامه‌ریزی سکونت‌گاه‌های انسانی، شمارۀ 40، ص 681-698.
زینبی، حسن (1395). «بررسی نقش آمیختۀ بازاریابی در توسعۀ صادرات محصولات». دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات، تهران. http://civilica.com/doc/528439/
طحان، احسان، فیل‌سرائی، مهدی و مدرسی‌زاده، سیدفرزاد (1394). «محصولات غذایی و فرهنگ آشپزی به‌عنوان ابزار مدیریت گردشگری در  ایران». کنفرانس بین‌المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 21، تهران.508656/ http://civilica.com/doc/
سرور، رحیم، اکبری، مجید و درویش، بهروز (1396). «طراحی مدل توسعۀ گردشگری غذا در ایران با رویکرد مدل‌سازی ساختاری-تفسیری». فصل‌نامۀ جغرافیا، دورۀ 15، شمارۀ 53، ص 90-73.
سقایی، مهدی و قجرجزی، زهرا (1396). «بررسی چگونگی نقش‌آفرینی زنان شهری در گردشگری غذا در استان گلستان». اولین کنفرانس بین‌المللی و هشتمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری، مشهد./646663/ http://civilica.com/doc
شاطریان، محسن، موسوی، سیدحجت. کیانی سلمی، صدیقه و زارعی، مینا (1386). «مدل‌سازی عوامل شکل‌دهندۀ گردشگری آشپزی و اثر آن بر وفاداری گردشگران، نمونۀ موردی: گردشگران شهر اصفهان». نشریۀ پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، سال نهم، شمارۀ پیاپی 32، ص 53-66.
صدر موسوی، میرستار و دخیلی کهنموئی، جواد (1386). «ارزیابی وضعیت تسهیلات گردشگری استان آذربایجان شرقی از دید گردشگران». پژوهش‌های جغرافیایی،دورۀ 39، شمارۀ 61 ، ص 129-143.
فیاض، ابراهیم و میرتقیان، سیدمحمد (1395). «بررسی عوامل مؤثر بر جذب گردشگران غذا در رستوران‌های سنتی شهرستان رامسر». مطالعات هتلداری و میزبانی، دورۀ 1، شمارۀ 1، ص 39-56.
مطیعی، صدیقه و زیاری، رضا (1395). «گردشگری غذا و تأثیر آن بر اقتصاد گردشگری و توسعۀ اقتصادی». مطالعات هتلداری و میزبانی، ص 160-140.
هال، کالین مایکل و جنکینز، جان ام. (1392). سیاست‌گذاری جهانگردی. ترجمۀ سیدمحمد اعرابی و داود ایزدی. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی، چاپ ششم.هومن، حیدر علی (1384)؛ «مدل‌یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار لیزرل»، انتشارات سمت، چاپ اول.
Cohen, E., & Avieli, N. (2004). Food in tourism: attraction and impediment. Annals of Tourism Research, 31, 755-778.
Duarte Alonso, A., O'neill, M., Liu, Y., & O'shea, M. (2013). “Factors driving consumer restaurant choice: An exploratory study from the Southeastern United States”. Journal of Hospitality Marketing & Management, 22(5), 547-567
Findlay, K., & Yeoman, I. (2015). “Dr Spock's Food Festival”. Journal of Tourism Futures, 1(2), 148-151.
Fischler, C. (1988). “Food, Self and Identity”. Social Science Information, 27, 275-292
Khanam, S. (2016). Marketing of Food Tourism: Evaluating Marketing of Food Tourism in Finland. Thesis in Tourism, Centria University Of Applied Sciences.
Kim, Y. G., Eves, A., & Scarles, C. (2009). “Building a model of local food consumption on trips and holidays: a grounded theory approach”. International Journal of Hospitality Management, 28, 423-431.
Kivela, J., & Crotts, J. C. (2005). “Gastronomy Tourism”. Journal of Culinary Science & Tourism, 4(2-3), 39-55.
Mak, A. H. N., Lumbers, M., Eves, A., & Chang, R. C. Y. (2012). “Factors influencing tourist food consumption”. International Journal of Hospitality Management, 31, 928-936.
OECD (2012). “Food and the Tourism Experience: The OECD-Korea Workshop”. OECD Studies on Tourism, OECD Publishing.
Reza A. (2014). The Role of Local Food in the Touristic Experience A Focus on Visit Tampere All Bright! Marketing Program. Bachelor's thesis, Degree Programme International Business, Tampereen ammattikorkeakoulu, Tampere University of Applied Science http://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/73655/Reza_Alberto.pdf. pdf?sequence=1.
Sengel, T. Karagoz, A. Cetin, G. Istanbullu Dincer, F. Mugan Ertugral, S., & Balik, M. (2015). “Tourists’ Approach to Local Food”. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 195, 429-437.
Steinmetz, R. )2010(. Food, Tourism and Destination Differentiation: The Case of Rotorua, New Zealand. (Doctoral dissertation, Auckland University of Technology).
Stanley, J. & Stanley, L. (2015). Food tourism: “A practical marketing guide”. Cabi.
Telfer, D.J., & Wall, G. (2000). “Strengthening backward economic linkages: local food purchasing by three Indonesian hotels”. Tourism Geographies, 2, 421-447.