ارزیابی راهنمایان تور از دیدگاه گردشگران خارجی در استان یزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی گرایش گردشگری (موسسه آموزش عالی امام جواد(ع) یزد

2 استادیار موسسه آموزش عالی امام جواد(ع)یزد

چکیده

لازمۀ توسعۀ گردشگری ، شناخت نقاط قوت و ضعف، تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف است. ازجمله مهم‌ترین عوامل، راهنمایان می‌باشند که در تعامل مستقیم با گردشگران هستند. با وجود اهمیت کار راهنمایان تور، ارزیابی‌های زیادی درباره وضعیت حرفه‌ای و رضایت گردشگران از عملکرد آنها گزارش نشده است. مناسب‌ترین راه ارزیابی عملکرد راهنمایان تورهای ورودی، گردشگران خارجی همراه آنها می‌باشند. این تحقیق با توجه به جایگاه راهنمایان در ارائه خدمات به گردشگران و کمبود پیشینه تحقیق در ادبیات مربوط به راهنمایان به ارزیابی عملکرد ویژگی‌های راهنمایان ایرانی در 24 ویژگی مهارت‌های حرفه‌ای، ویژگی‌های اخلاقی و ویژگی‌های ظاهری از دید گردشگران خارجی که در شهریورماه 98 به یزد مسافرت نموده‌اند، می‌پردازد. به کمک منابع مکتوب داخلی و خارجی و مصاحبه با خبرگان، 24 ویژگی راهنمایان تور انتخاب شد. داده‌ها از نظرات 120 گردشگر خارجی که توسط نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند به روش تحلیل اهمیت - عملکرد جمع‌آوری و توسط نرم‌افزار SPSS تحلیل شد. نتایج نشان داد که از بین اولویت‌های مهم گردشگران خارجی، راهنمایان ازلحاظ ویژگی‌های حرفه‌ای ضعف بیشتری نسبت به ویژگی‌های اخلاقی و ظاهری دارند. ویژگی‌های تلفظ صحیح کلمات و قدرت بیان عالی، حل مشکلات پیش‌آمده در تور، معرفی فروشگاه‌های مورد اعتماد، ازنظر گردشگران خارجی دارای اهمیت زیادی بود و راهنمایان در این ویژگی‌ها عملکرد پائینی داشته‌اند. همچنین ویژگی‌های معرفی فرهنگ میزبان و سطح دانش راهنما درباره مقصد، رفتار دوستانه صداقت و صبر و بردباری و تسلط بر زبان بین‌المللی و زبان‌های محلی، ازنظر گردشگران خارجی دارای اهمیت بوده و راهنمایان عملکرد خوبی در این ویژگی‌ها داشته‌اند. .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Tour Guides’ Performance From Perspective of Foreign Tourists Case Study : (Yazd Province )

نویسندگان [English]

  • ghasem dehghanizadeh 1
  • solale shahbazian 2
1 M.A in Entrepreneurship Management
2 Assistant Professor
چکیده [English]

It is necessary to develop tourism, recognize strengths and weaknesses, strengthen strengths and eliminate weaknesses. Among the most important factors are guides who interact directly with tourists. Despite the importance of tour guides, many assessments of the professional status and satisfaction of tourists with their performance have not been reported. The best way to evaluate the performance of incoming tour guides is with foreign tourists. This research is based on the position of guides in providing services to tourists and the lack of research background in guiding literature to evaluate the performance of Iranian guides in 24 characteristics of professional skills, ethical characteristics and appearance characteristics of foreign tourists who visited in September 1998 , will pay. Data were collected from the opinions of 120 foreign tourists selected by the available sampling method by analysis of significance-performance analysis and analyzed by SPSS software. The results showed that among the important priorities of foreign tourists, guides are more weak in terms of professional characteristics than moral and physical characteristics. The correct pronunciation of words and the power of excellent speech, solving problems in the tour, introducing trusted stores, were very important for foreign tourists, and the guides had low performance in these features. Also, the characteristics of host culture and level of knowledge about the destination, friendly behavior, honesty, patience, and mastery of international language and local languages ​​are important for foreign tourists, and the guides have performed well in these characteristics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • tour guide
  • foreign tourist
  • IPA
  • Tourists of Yazd province
آصفی، احمدعلی، دهقان، آرزو و سلیمانی، محبوبه (1396). «تحلیل اهمیت عملکرد عوامل مؤثر بر تصمیم تماشای یک مسابقۀ فوتبال». مطالعات مدیریت ورزشی.دورۀ 9، شمارۀ 42، ص 93-112.
بیاتی، نیلوفر (1393). «بررسی رضایتمندی گردشگران خارجی بازدیدکننده از شهر اصفهان از خدمات راهنمایان تور». دوفصل‌نامۀ مطالعات اجتماعی گردشگری، سال پنجم. شمارۀ نهم.
بیگه، زینب (1391). شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقای نقش راهنمایان تور در توسعۀ پایدار گردشگری، مطالعه موردی: شهر مشهد. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد رشتۀ مدیریت جهانگردی گرایش بازاریابی، دانشگاه علامه طباطبائی. دانشکدۀ حسابداری و مدیریت.
حسینی، سیدصادق (1393). «ارزیابی وضعیت آموزش راهنمایان گردشگری در ایران با رویکرد ارائه الگوی آموزشی در سطح دانشگاهی». فصل‌نامۀ علمی، پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری. دورۀ 9، شمارۀ 28، ص 115 -144.
زاهدی، محمد و بلالی، ارسلان (1388). فن راهنمائی گشت. اصفهان: انتشارات چهارباغ.
سنگ سفیدی، مصطفی (1396). ارزیابی نقش راهنمایان تور در توسعۀ پایدار گردشگری مطالعۀ موردی: جامعۀ راهنمایان گردشگر ایران. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد رشتۀ اکوتوریسم. دانشگاه کاشان. دانشکدۀ منابع طبیعی و علوم زمین. گروه جغرافیا و اکوتوریسم.
طاهرپور کلانتری، حبیب‌اله، فرجادی، غلامعلی، معمارزاده طهرانی، غلامرضا و نوده فراهانی، سارا (1396). «تحلیل اهمیت عملکرد عوامل مؤثر بر دانشی‌بودن سازمان». فصل‌نامۀ علمی، پژوهشی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی. دورۀ 1، شمارۀ 4، ص 87-103.
فرمانی، لیلا (1389). ارزیابی گردشگران اروپایی از عملکرد راهنمایان تور در ایران. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد رشته مدیریت جهانگردی گرایش بازاریابی. دانشگاه علامه طباطبایی. دانشکدۀ حسابداری و مدیریت.
کروبی، مهدی، امیری، زینب و محمودزاده، سیدمجتبی (1397). «شناسایی و اولویت‌بندی ویژگی‌های مؤثر بر عملکرد راهنمایان تورهای ورودی از منظر گردشگران خارجی ( مورد مطالعه: راهنمایان تورهای ورودی فرهنگی شهر تهران )». مطالعات مدیریت گردشگری. دورۀ 13. شمارۀ 41، ص 41-56.
محمدخانی، کامران (1387). «نقش راهنمایان تور در رضایت‌مندی گردشگران فرهنگی: مدل راهنمایان هوشمند عاطفی». مجلۀ مدیریت فرهنگی. دورۀ 2، شمارۀ 2، ص 113-124.
هومن، حیدر علی (1384). مدل‌یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار لیزرل. تهران: سمت.
Ap, J., & Wong, K. F. (2001). “Case Study on Tour Guiding: Professionalism,
Issues and Problems”. Tourism Management, 22(1) 551-563.
ATEC 91 Direction for the Future and Europe in 1993. Trid.trb.org.
Blankenship, S. (2010). The consequences of transformational leadership and/or transactional leadership in relationship to job satisfaction and organizational commitment for active duty women serving in the Air Force Medical Service. United States, Florida: Nova Southeastern University.
Butsakorn, k. (2017). Factors influencing the performance of tour guides in Thailand. University of Bedfordshire. A thesis submitted to the University of Bedfordshire in partial fulfilment of the requirments for the degree of Doctor of Philosophy.

Cagno, E. Neri, A. Howard, M. Brenna, G., & Trianni, A. (2019). Industrial sustainability performance measurement systems: A novel framework. Journal of Cleaner Production, 230,1354-1375.

Çetı̇nkaya, M. Y., & Öter, Z. (2014). “Role of tour guides on tourist satisfaction level in guided tours and impact on re-visiting Intention: a research in Istanbul”. European Journal of Tourism, Hospitality and Recreation, .7(1), 40-54.
Chien, Y. L., Lin, M. A., & Chen, Y. (2017). “How Tour Guides’ Professional Competencies Influence on Service Quality of Tour Guiding and Tourist Satisfaction: An Exploratory Research”. International Journal of Human Resource Studies. 2017, 7(1), 355-374.
Cohen, E. H., Maurice, I., & Cohen, E. (2002). A New Paradigm in Guiding the Madrich as a Model. Annals of Tourism Research. 29(4), 919-932.
Geva, A., & Goldman, A. (1991). “Satisfaction Measurement in Guidede Tourist”. Annals of Tourist Research, 18, 177-185.
Hansen, A.H., & Mossberg, L. (2017). “Tour guides’ performance and tourists’ immersion: facilitating consumer immersion by performing a guide plus role.” Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 17)3(, 259-278.
Halinski, M. L., & flourt, S. (1970). “Partnering and relationships within an international network context”. International Marketing Review, 21(2), 142-57.
Hounnaklang, S. (2004) “Profiles and Roles of Tour Guides: A Comparative Study between Thailand and the UK”. The 2nd Asia-Pacific CHRIE (Apac CHRIE) Conference & the 6th Biennial Conference on Tourism in Asia Proceedings. May 27-29, 2004, Phuket, Thailand.
Huang, S. (2009). “An Application of Revised Importance-Performance Analysis in Tour Guide Performance Evaluation”. 7th Asia-pacific Council on Hotel Resturant and International Education Coference in Singapore. 150-160.
Kumar, J. M. (2018). Tour Guidance. Englewood Cliffs. New Jersey: Regents/ Prentice Hall.
khornjamnong. B. (2017). “Factors influencing the performance of tour guides in Thailand”. University of Bedfordshire.
Kuo, N., Cheng, Y., & Chuang, L. (2018). “The Asymmetric Effect of Tour Guide Service quality on Tourist Satisfaction”. Tourism, Leisure and Global Change. 3, 62.
Miller, W., & Kanse, F. (1973). “Effective buyer-supplier interaction patterns in ongoing service exchange”. International Journal of Operations & Production Management, 29 (8), 807-833.
Mossberg, L. (2007). “A Marketing Approach to the Tourist Experince”. Scandinavia Journal of Hospitality and Tourist, 7(1), 59-74.
Moscardo, G. (2003). “Mindful Visitors, Heritage & Tourism”. Annals of Tourism Research, 23(2), 376-397..
Nguyen, H. L (2015). The Impacts of Tour Guide Performance on Foreign Tourist Satisfaction and Destination Loyalty in Vietnam. A thesis submitted in satisfaction of the 31) requirments for the degree of Doctor of Business Administration. University of Western Sydney.
Rabotic, B. (2010). “Tourist Guides in Contemporary Tourism”. International Conference on Tourism and Environment. Sarajevo, (pp. 353-364) .
Rudmi, J.A., & Sandaruwani, C. (2016). “The Role of Tourist Guides and Their Impacts on Sustainable Tourism Development: a Critique on Srilanka”. Tourism, Leisure and Global Change, 3, 62-73.
Reisinger, Y., & Waryszak, R. (1994). “Japanese tourist perception of their tour guides: Australian experience”. Journal of Vacation Marketing, 1(1), 28-40.
Steevens, J. (2004). “Toward a contingency theory of supply chains”. Management Decision, 42 (9), 131-144.
Schmidt, C. J. (1979). “The Guided Tour: Insulated Adventure”. Urban Life, 7(4). 441-467.
Weiler, B., & Walker, K. (2014). “Enhancing the visitor experience: reconceptualising the tour guide’s Communicative role”. Journal of Hospitality & Tourism Management, Southern Cross University. 21, 90-99.
Wong, J. Y., & Wang, C. H. (2009). “Emotional Labor of the Tour Leaders: an Exploratory Study”. Tourism Management, 30, 249-259.
Zhang, H. Q., & Chow, I. (2013). “Application of Importance-Performance Model in Your Guides’ Performance: Evidence from Mainland Chinese Outbound Visitors in Hong Kong”. Tourism Management, 25(1), 81-91