دوره و شماره: دوره 10، شماره 4 - شماره پیاپی 29، دی 1400، صفحه 1-295 (زمستان ) 
شاخص سازی گردشگری خلاق شهری با رویکرد ایرانی اسلامی (مورد مطالعه شهر اصفهان)

صفحه 1-17

10.22034/jtd.2021.208757.1883

مریم مصاحبی پور فرد؛ احمد خادم الحسینی؛ حمید صابری؛ رضا مختاری ملک آبادی


نگاشت معنایی تصویر ذهنی گردشگران شهری

صفحه 19-29

10.22034/jtd.2020.236020.2060

مهدی باصولی؛ میر محمد اسعدی؛ یاسمین برومندزاد؛ لیلا اویسی؛ محمد امیر اویسی


آسیب شناسی نظام آموزش های کوتاه مدت گردشگری ایران از رویکرد ذی نفعان

صفحه 73-88

10.22034/jtd.2020.237797.2070

جعفر باپیری؛ زاهد شفیعی؛ نسیم محمدیان محمودجیق؛ امین سلطانی هوراند؛ ترانه حاجی احمدی فرمهینی