تبیین و ارائۀ مدل کارکرد و توسعۀ کیوتوریسم در گردشگری پایدار (مورد مطالعه: مجموعۀ شیخ صفی، شهر اردبیل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دولتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دکتری گردشگری، مدرس دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

3 استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

کیوتوریسم فنّاوری مرتبط با کاربرد کیوآرکدها در فعالیت‌های گردشگری است. در این فنّاوری، داده‌ها و اطلاعات لازم در خصوص جاذبه‌های گردشگری یک ناحیه در داخل کیوآرکدها ذخیره می‌شوند و گردشگران از طریق فنّاوری‌های هوشمند از آن‌ها استفاده می‌کنند. در سال‌های گذشته، استفاده از فنّاوری در مکان‌های مهم گردشگری کشور رواج یافته و مجموعۀ تاریخی بین‌المللی شیخ صفی در شهر اردبیل، در دو سال گذشته، از کیوآکدها در داخل مجموعه استفاده کرده است. مسئلۀ مهم در این فنّاوری کارکردها و کیفیت طرح کیوتوریسم و پیامدهای آن در توسعۀ گردشگری و تبیین این تأثیرات در قالب چهارچوب و مدل است. بر همین اساس، هدف اصلی این پژوهش تدوین و ارائۀ مدلی برای تبیین کارکرد و تأثیرات کیوتوریسم بر مبنای توسعۀ گردشگری پایدار است. برای این منظور، ابتدا میزان رضایت گردشگران از مجموعه ویژگی‌ها و بخش‌های گوناگون طرح کیوتوریسم و میزان تأثیرات آن در 224 گردشگر ورودی به مجموعۀ شیخ صفی، از طریق آزمون‌های آماری، ارزیابی شد و سپس با کمک مدل تحلیلی کیو براساس دیدگاه 15 تن از کارشناسان حوزۀ کیوتوریسم، الگوهای فکری شناسایی و تحلیل شدند و درنهایت، با تحلیل کیفی مجموعه اطلاعات حاصله، مدل پیشنهادی ارائه شد. مدل پیشنهادی شامل هشت مؤلفۀ اصلی یکپارچه‌سازی کیوتوریسم، ترکیب تورگردانی مجازی و حقیقی، فرهنگ‌پذیری کیوتوریسم، تنوع‌سازی عملکرد کیوتوریسم، نفوذ کیوتوریسم در سیستم گردشگری، ارزیابی تطبیقی کیوتوریسم، ترکیب با دیگر فنّاوری‌ها و تطبیق آن با حوزۀ نفوذ گردشگری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explanation and determining model of the function and development in Qtourism based on sustainable tourism (Case study: Sheikhsafi collection, Ardebil city)

نویسندگان [English]

 • Mohammadreza Rabiei mandjin 1
 • Mohammad Alizadeh 2
 • hassan oroji 3
1 Assistant Professor, Public Management Department, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 PhD in Tourism, Lecturer of University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
3 Assistant Professor, Geography Department, Yazd University, Yazd, Iran
چکیده [English]

E-tourism is one of the most widely used items in tourism development. Qtourism is a technology related to the use of QRcodes in tourism activities. In this technology, the necessary information about the tourism attractions are stored inside QRcodes and used by smart technologies for tourists. In recent years, the use of technology has become popular in important tourist destinations of the country and the Sheikh Safi International Historical Complex in Ardabil has launched a project of tourism within the complex. An important issue is the extent of impacts on tourism development. Explaining these impacts in the context of a model can provide a favorable perspective on the range of effects and consequences of tourism. Accordingly, the main purpose of this study is to develop and present a model to explain the function and effects of Qtourism on sustainable tourism development. For this purpose, the tourists' satisfaction with the set of features and different parts of the tourism project and its impact from 224 tourists to the Sheikh Safi complex through statistical tests, and then the analytical model of Q Based on the views of 15 experts in the field of tourism, thought patterns, identification and analysis, and with a qualitative analysis, proposed model was presented. The proposed model includes eight main components of tourism integration, combination of virtual and real tourism, culturalization of tourism, diversification of tourism performance, influence of tourism in tourism system, comparative evaluation of tourism, combination with other technologies and its adaptation to the tourism extent.

کلیدواژه‌ها [English]

 • e-tourism
 • Qtourism
 • Sheikhsafi collection
 • QRcodes
 • اروجی، حسن، علیزاده، محمد، شاورانی، سید حسن، رحیمی هرآبادی سعید و مهدی احمدی (1393). بررسی و تعیین مسیر الکترونیک گردشگری با استفاده از فنّاوری کیوریسم (مطالعۀ موردی: شهر شیراز). مجموعه مقالات نخستین همایش ملی گردشگری معاصر، 1-8.
 • اروجی، حسن، زمانی، حمید و اروجی، لیلا (1395). فنّاوری VGI و کیوتوریسم؛ گامی مهم در مدیریت امنیت گردشگری در ناحیۀ جنوب شرق ایران. هشتمین همایش ملی توسعۀ ناحیۀ ژئوپلیتیک جنوب شرق ایران.
 • بمانیان، محمدرضا، پورجعفر، محمدرضا و محمودی‌نژاد،‌ هادی (1387). ارائۀ مدل پیشنهادی جهت پیاده‌­سازی گردشگری الکترونیک در طرح‌های توسعۀ گردشگری روستایی (بررسی تطبیقی و ارائۀ مدل پیشنهادی با توجه به شرایط معاصر ایران). فصلنامۀ مدیریت شهری، (23)، 71-88.
 • حاتمی‌نژاد، حسین، اروجی، حسن، شکروی، نگین و مولایی قلیچی، محمد (1393). بررسی و ارزیابی سایت‌های گردشگری شهری (مطالعۀ موردی: شهر ارومیه). مجلۀ برنامه‌ریزی و توسعۀ گردشگری، 3(9)، ص 152-169
 • ریاحی، وحید و اروجی، حسن (1394). کیوتوریسم، فنّاوری نوین در توسعۀ گردشگری روستایی. همایش بین‌المللی گردشگری نوین و توسعۀ اقتصادی، تهران
 • شاورانی، حسن، طوافی، فهیمه، فرجی سبکبار، حسنعلی، خوشبخت، سعید، گواهی، سیدمحمدرضا و اروجی، حسن (1392). بررسی و تعییین مسیر الکترونیک گردشگری با استفاده از فنّاوری کیوتوریسم (مطالعۀ موردی: جزیرۀ کیش). نهمین همایش ملی علمیـ پژوهشی خلیج‌فارس.
 • موحد، علی، امانپور، سعید و نادری، کاوه (1390). بازاریابی گردشگری شهری براساس برندیابی با مدل فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP) (مطالعۀ موردی: شهر کرمانشاه). مجلۀ علمی تخصصی برنامه‌ریزی فضایی، 1(3)، 17-36.
 • Alshattnawi, S. (2012). Effective Use of QR Codes in Religious Tourism. In 2012 International Conference on Advanced Computer Science Applications and Technologies (ACSAT) (pp. 497-501). IEEE.

  -   Canadi, M., Höpken, W., & Fuchs, M. (2010). Application of QR Codes in Online Travel Distribution. In ENTER (Vol. 10, pp. 978-3).

  • Cinnioğlu, (2019). Determining the use of QR (quick response) codes in hotels. Global Review of Research in Tourism, Hospitality and Leisure Management, An Online International (Double-Blind) Refereed Research Journal, 700-714.
  • Edwards, D., Griffin, T., & Hayllar, B. (2008). Urban tourism research developing an Agenda. Annals of Tourism Research, 35(4), 1032–1052.
  • Emek, M. (2012). Usage of QR Code in Tourism Industry. In 6th World Conference for Graduate Research in Tourism, Hospitality and Leisure (Vol. 24, No. 29, pp. 1-9).
  • Fahmy, T. M., & Al-Azab, M. R. (2016). Evaluation of the Tourist Acceptance of Quick Response (QR) Code: Using Technology Acceptance Model. Minia Journal of Tourism and Hospitality Research, 1(2), 48-74
  • Fino, R., Martín-Gutiérrez, Fernández, M. D. M., & Davara, E. A. (2013). Interactive Tourist Guide: Connecting Web 2.0, Augmented Reality and QR Codes. Procedia Computer Science, 25, 338-344.
  • Fuchs, M., Ricci, F., & Cantoni, L. (2012). Information and communication technologies in tourism 2012, Helsingborg, Sweden, January, 25-27, 2012.
  • Gartner, M., Seidel, I., Froschauer, J., & Berger, H. (2010). The formation of virtual organizations by means of electronic institutions in a 3D e-Tourism environment. Information Sciences, 180(17), 3157-3169.
  • Kenteris, M., Gavalas, D., & Mpitziopoulos, A. (2010). A mobile tourism recommender system. In The IEEE symposium on Computers and Communications (pp. 840-845). IEEE.
  • Lou, L., Tina, Z., & Koh. (2017). Tourist Satisfaction Enhancement Using Mobile QR Code Payment: An Empirical Investigation. Sustainability, 9(7), 1186.
  • Pillai, A. E., Prakash, D., Al-Marhoobi, N. A., & Shrivastava, M. (2017). Application of QR Codes in Tourism Industry: A Review of literature. International Journal of Computer Technology & Applications, 8(6), 678-687.
  • Wibiyanto, A., & Afrianto, I. (2018). QR code and transport layer security for licensing documents verification. IOP Conference Series Materials Science and Engineering, 407(1), 12-69