دوره و شماره: دوره 10، شماره 3 - شماره پیاپی 28، مهر 1400 (پاییز) 
تحلیل و اولویت‌بندی ابعاد مؤثر در ادراک گردشگران رویداد بزرگداشت فردوسی

صفحه 51-68

10.22034/jtd.2020.236223.2062

فرزانه خوشه بست؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ منوچهر جهانیان؛ مجتبی جاودان


طراحی الگوی گردشگری هوشمند در صنعت ورزش با رویکرد داده‌بنیاد

صفحه 167-180

10.22034/jtd.2020.230183.2030

عظیم صلاحی کجور؛ سید محمد حسین رضوی؛ سعید امیرنژاد؛ نصرالله محمدی؛ محمد جواد تقی پوریان


عوامل تعیین‌کنندة موفقیت بازاریابی کششی در گردشگری غذا رهیافت فراترکیب

صفحه 201-227

10.22034/jtd.2020.250202.2136

محمد غفاری؛ میثم شفیعی رودپشتی؛ ابوالفضل حاتمی ورزنه؛ وحید حیدرپوردعویسرائی؛ مهدی فرمانی