طراحی الگوی گردشگری هوشمند در صنعت ورزش با رویکرد داده‌بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه شمال، آمل، ایران

2 استاد مدیریت ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

3 استادیار، دانشگاه هنر

4 استادیار، مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور، ایران

5 استادیار مدیریت بازرگانی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران

چکیده

به علت نبود زیرساخت‌های کافی برای ایجاد گردشگری هوشمند و برنامه‌ریزی ضعیف درجهت به‌کارگیری فنّاوری در صنعت گردشگری، ایران مشکلاتی جدی در این زمینه دارد. هدف از اجرای این تحقیق طراحی الگوی گردشگری هوشمند در صنعت ورزش است. این پژوهش بر حسب گردآوری اطلاعات اکتشافی و بر اساس هدف از نوع تحقیقات بنیادی است و با روش نظریۀ داده‌بنیاد انجام شده است. ابزار گردآوری داده‌ها مصاحبۀ عمیق نیمه‌ساختاریافته بود. جامعۀ مشارکت‌کننده دربردارندۀ استادان دانشگاهی آشنا با موضوع گردشگری و مدیران گردشگری بوده است و از روش نمونه‌گیری هدفمند با تکنیک گلوله‌برفی استفاده شده است. داده‌های جمع‌آوری‌شده، با کدگذاری باز، محوری و انتخابی، تجزیه و تحلیل شده‌اند و الگوی نهایی استخراج شده است. الگوی نهایی از مجموع مقولۀ محوری، شرایط علّی، بستر‌ها و زمینه‌های لازم، متغیرهای مداخله‌گر، راهبردها و پیامدهای گردشگری هوشمند برای صنعت ورزش تشکیل شده است. در مجموع می‌توان گفت که استفاده از ابزارهای دیجیتالی منافع بی‌شماری را برای کسب‌وکارها و فعالان صنعت گردشگری ورزشی به دنبال خواهد داشت، از جمله توسعۀ گردشگری در راستای کاهش اتکا به نفت و خروج از اقتصاد تک‌محصولی. همچنین صنعت گردشگری ورزشی با زنجیرۀ ارزشی منحصربه‌فرد خود از یک طرف با گردشگران متحول‌شدۀ دیجیتالی و از طرف دیگر با فضاهای اساسی چون مبدأ سفر، مسیر سفر، مقصد گردشگری و محیط بیرونی آن روبه‌رو است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Provide smart tourism model in the sports industry with the foundation data approach

نویسندگان [English]

  • Azim Salahi Kojour 1
  • Seyed Mohammad Hoseyn Razavi 2
  • Saeid Amirnejad 3
  • Nasrollah Mohamadi 4
  • Mohammad Javad Taghipouryan 5
1 PhD student, Sport Management, Shomal University, Amol, Iran
2 Professor, Sport Management, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
3 Assistant professor, University of Art, Iran
4 Assistant Professor, Sports Management, Payame Noor University, Iran
5 Assistant Professor, Business Management, Chalous Branch, Islamic Azad University, Chalous, Iran
چکیده [English]

Due to the lack of sufficient infrastructure to create smart tourism and poor planning for the use of technology in the tourism industry, Iran has serious problems in this area. Therefore, the purpose of this research is to design a smart tourism model in the sports industry. This research is based on the collection of exploratory information and based on the purpose of the type of basic research and has been done using the data theory of the foundation. The data collection tool was a semi-structured in-depth interview. The participating community consisted of university professors who were familiar with the subject of tourism as well as tourism managers and the method of purposeful sampling with a snowball technique was used. The collected data were analyzed using open, axial, and selective coding, and the final pattern was extracted. The final model consists of a set of central categories, causal conditions, necessary contexts, intervening variables, strategies, and consequences of smart tourism for the sports industry. In general, it can be said that the use of digital tools will bring countless benefits to businesses and activists in the sports tourism industry. Including the development of tourism to reduce reliance on oil and exit the mono-product economy. Also, the sports tourism industry with its unique value chain, on the one hand, is faced with digitally transformed tourists and on the other hand with basic spaces such as the origin of travel, travel route, tourist destination, and its external environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Smart Tourism
  • Sports Industry
  • Iran
  • Grounded Theory
امامی، فاطمه و خرم‌دوست، علی (1397). «بررسی راهکارهای جذب گردشگر به واسطه ورزش به ایران». دومین همایش ملی ارتقا و توسعۀ ورزش‌های همگانی استان اردبیل، اردبیل، هیئت ورزش‌های همگانی استان اردبیل. ص 1-8.
بلوچ، محمود و برفروشان، شازیه (1397). «بررسی کارکردهای هوشمندسازی مقاصد گردشگری در توسعۀ گردشگری الکترونیکی». چهارمین کنفرانس ملی پژوهش‌های کاربردی در علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران. تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی. ص 1-13.
جمشیدی، سارا و شکیب‌زاد، میثم (1397). «بررسی نقش شاخص‌های بازاریابی در توسعۀ گردشگری ورزشی استان اصفهان». چهارمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران، تهران: انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین. ص 1-7.
جوکار، مریم و عباس‌زاده، مهدی (1394). «نقش برنامه‌های کاربردی و سیستم‌های هوشمند در گردشگری الکترونیک». دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط‌زیست پایدار، همدان. دبیرخانۀ دائمی همایش. صص 1-14.
چریک، احمد و نوبخت رمضانی، زهرا (1396). «عوامل مؤثر بر رشد گردشگری ورزشی و تأثیر آن بر اقتصاد استان کهگیلویه و بویراحمد از دیدگاه کارشناسان». اولین همایش بین‌المللی پژوهش‌های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی، همدان: دبیرخانۀ همایش. ص 1-8.
حمزه‌لوفرد، شبنم (1397). «سیستم‌های پیشنهاددهنده در صنعت گردشگری». همایش پژوهش‌های مدیریت و علوم انسانی در ایران، تهران، مؤسسۀ پژوهشی مدیریت مدبر، دانشگاه تهران. ص 1-22.
حیدری، اکبر و حیدری، تقی (1396). «چالش‌های گردشگران ورزشی در ایران آسیب‌شناسی». یازدهمین کنگرۀ ملی پیشگامان پیشرفت. تهران: مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت. ص 1-13.
زرین‌پر، علیرضا و احمدوند، محمدعلی (1396). «شناسایی شاخص‌های کسب‌وکار الکترونیکی گردشگری ورزشی». اولین همایش بین‌المللی پژوهش‌های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی، همدان: دبیرخانۀ همایش. ص 1-11.
زکی‌زاده، حسین و نوبخت رمضانی، زهرا (1396). «بررسی راهکارهای توسعۀ توریسم ورزشی در استان قزوین». اولین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت دانشگاه علوم پزشکی آبادان، اهواز: دانشگاه علوم پزشکی آبادان. ص 1-11.
سرفرازی، مهرزاد، فایض، سمانه و حاجی‌زاده، مجتبی (1391). «ارتباط دوسویۀ گردشگری الکترونیکی و گردشگری سیار». اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزارۀ سوم، نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد. ص 1-24.
عبدالصالحی، بصیر و نوبخت رمضانی، زهرا (1396). «بررسی نقش فن‌آوری اطلاعات در توسعۀ گردشگری ورزشی استان قزوین». سومین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران، تهران، انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین. ص 1-7.
فصیح‌فر، زهره و حکم‌آبادی، حسین (1394). «طراحی یک سیستم خبره مبتنی بر دانش فازی، به‌عنوان دستیار هوشمند راهنمای گردشگری در ایران». اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک، همدان: شرکت سپیدار طبیعت الوند. ص 1-8.
قاسم‌زاده، مجید (1397). «مؤلفه‌های مؤثر در هوشمندسازی محور گردشگری تبریز واکاوی چگونگی پایداری و عوامل کلیدی در بعد معماری و شهرسازی». کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام. تبریز. ص 1-15.
کوکبی، لیلا و برمایه‌ور، بهنود (1399). «هم‌‌آفرینی فضای گردشگری هوشمند از طریق تعاملات دیجیتالی: ارائۀ مدل مفهومی سایبرپارک». نشریۀ گردشگری شهری، دورۀ 7، شمارۀ 1، ص 51-67.
معین‌فرد، محمدرضا، مظفری، سیدامیر احمد، شرف جوادی، بتول و کاظم‌نژاد، انوشیروان (1390). «بررسی وضعیت صنعت گردشگری ورزشی در ایران». فصل‌نامۀ المپیک، دورۀ 19، شمارۀ 2 (پیاپی 54)، ص 7-24.
مهدی‌زاده، اکرم، رضائی، مصطفی و قربانی، حبیب‌الله (1393). «بررسی مفهومی سیستم اطلاعات گردشگری ورزشی». مطالعات مبانی مدیریت در ورزش، دورۀ 1، شمارۀ 2، ص 75-84.
ورمقانی، سارا، مهتاب، نوید و محمدپناهی، پیام (1397). «وضعیت به‌کارگیری بازاریابی الکترونیک در گردشگری ورزشی در مقایسه با گردشگری». دوازدهمین کنگرۀ ملی پیشگامان پیشرفت، تهران. ص 1-8.
Arenas, A. E., Goh, J. M., & Urueña, A. (2019). “How does IT affect design centricity approaches: Evidence from Spain’s smart tourism Ecosystem”. International Journal of Information Management, 45, 149-162.
Anttiroiko, A. V., Valkama, P., & Bailey, S. J. (2014). “Smart cities in the new service economy: building platforms for smart services”. AI & society, 29(3), 323-334.
Corbin, J., & Strauss, A. (2008). Strategies for qualitative data analysi: Basics of Qualitative Research. Techniques and procedures for developing grounded theory, 3. Sage.
Papathanassis, A., & Knolle, F. (2011). “Exploring the adoption and processing of online holiday reviews: A grounded theory approach”. Tourism Management, 32(2), 215-224.
Gajdošík, T. (2018). “Smart Tourism: Concepts and Insights from Central Europe”. Czech Journal of Tourism, 7(1), 25-44.
Gibson, H. J. (1998). “Sport tourism: a critical analysis of research”. Sport management review, 1(1), 45-76.
Gretzel, U. (2011). “Intelligent systems in tourism: A social science perspective”. Annals of tourism research, 38(3), 757-779.
Gretzel, U., Sigala, M., Xiang, Z., & Koo, C. (2015). “Smart tourism: foundations and developments”. Electronic Markets, 25(3), 179-188.
Harrison, C., Eckman, B., Hamilton, R., Hartswick, P., Kalagnanam, J., Paraszczak, J., & Williams, P. (2010). “Foundations for smarter cities”. IBM Journal of research and development, 54(4), 1-16
Kim, C. S., Bai, B. H., Kim, P. B., & Chon, K. (2018). “Review of reviews: A systematic analysis of review papers in the hospitality and tourism literature”. International Journal of Hospitality Management, 70, 49-58.
Li, Y., Hu, C., Huang, C., & Duan, L. (2017). “Concept of smart tourism in the context of tourism information services”. Tourism Management, 58, 293-300.
Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). “Establishing trustworthiness”. Naturalistic inquiry, 289(331), 289-327.
De Esteban Curiel, J., Jalón, M. L. D., Herráez, B. R., & Antonovica, A. (2017). “Smart tourism destination in Madrid”. In Sustainable smart cities (pp. 101-114). Springer, Cham.
Savić, J., & Pavlović, G. (2018). “Analysis of factors of smart tourism development in Serbia”. Menadžment u hotelijerstvu i turizmu, 6(1), 81-91.
Tan, G. W. H., Lee, V. H., Lin, B., & Ooi, K. B. (2017). “Mobile applications in tourism: the future of the tourism industry?”. Industrial Management & Data Systems, 117(3), 560-581.
Tu, Q., & Liu, A. (2014). “Framework of smart tourism research and related progress in China”. In International conference on management and engineering (CME 2014) (pp. 140-146). DEStech Publications, Inc.
Heck, E. V., & Vervest, P. (2007). “Smart business networks: how the network wins”. Communications of the ACM, 50(6), 28-37