پیامدهای مشارکت مشتری به‌منظور خلق محصولات جدید در صنعت گردشگری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه کردستان، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکدۀ علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج

2 مدیریت بازرگانی، دانشگاه کردستان، دانشکده علوم اجتماعی و انسانی

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی پیامدهای مشارکت مشتری به‌منظور خلق محصولات جدید در صنعت گردشگری است. با توجه به پیشینۀ تحقیق و مطالعات پژوهشگران، مدل مفهومی پژوهش تدوین و فرضیه‏ها تعیین شده‏اند. در این مطالعه که از نوع پیمایشی ـ هم‌بستگی و تک‌مقطعی است، نمونه‌گیری به‌صورت غیرتصادفی در دسترس از بین مشتریان آژانس خدمات مسافرتی شوان‌گشت در کردستان انجام شده است. ابزار گردآوری داده‏ها پرسش‌نامه بوده و برای تجزیه و تحلیل داده‏ها و بررسی فرضیه‏ها از روش مدل‌سازی معادلات ساختار  استفاده شده که به این منظور نرم‌افزار آماری اسمارت پی ال اس به‌کار گرفته شده است. یافته‌های پژوهش ‌تأثیر مشارکت مشتری به‌منظور خلق محصول جدید را بر رضایت، وفاداری، هزینۀ مشتریان و سرعت نوآوری مشخص کرده است. طبق نتایج به‌دست‌آمده، مشارکت مشتری از بین متغیرهای انتخاب‌شده بیشترین ‌تأثیر مثبت را در رضایت گردشگران از سفر خواهد داشت و پس از آن به ترتیب بیشترین ‌تأثیر را در وفاداری، هزینه‏های مشتریان و سرعت نوآوری داشته است. در این پژوهش، برای نخستین‌بار در ایران، پیامد‏های مشارکت مشتری در خلق محصول و خدمات جدید در صنعت گردشگری بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Consequences of Customer Involvement to Creating New Products in Tourism Industry

نویسندگان [English]

  • Arman Ahmadizad 1
  • parviz kafche 1
1 Assistant Professor of University of Kurdistan, Business Administration Department
2
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the consequences of customer participation in the creation of new products in the tourism industry. Based on the research background and the researches carried out by the researchers, the conceptual model of the research has been formulated and the hypotheses have been determined. In this study, which is a survey-correlation and single-cross sectional study, non-random sampling was done among clients of Schwan Patrol Travel Agency in Kurdistan. Data were collected using a questionnaire and Structural Equation Modeling (SEM) was used for data analysis and hypotheses analysis. Smart PLS statistical software was used for this purpose. The results of the research hypotheses will determine the relationship between customer participation to create a new product with satisfaction, loyalty, customer cost and speed of innovation. According to the results obtained, the customer participation among the selected variables will have the highest positive effect on tourists satisfaction and then the highest impacts on loyalty, customer costs and innovation speed, respectively.in this study, for the first time in iran, the consequences of customer involvement in the creation of new products and services are addressed in the tourism industry

کلیدواژه‌ها [English]

  • Customer involvement
  • Creating new products
  • Tourism industry
میرفخرالدینی، سیدحیدر و شعبانی، اکرم (1395). «مشارکت مشتری در توسعه محصول جدید». کاوش‌های مدیریت بازرگانی, دورۀ 8، شمارۀ 16، ص 121-140.
موحد و کهزادی (1389). «تحلیل عوامل ‌مؤثر بر توسعۀ گردشگری استان کردستان با استفاده از مدل SWOT». مجلۀ پژوهش و برنامه‏ریزی شهری، دورۀ 1، شمارۀ 2، ص 102-85.
نعمتــی، نســرین (1384). «راهکارهــای توسعۀ گردشگری در ایران». مجموعه مقـالات ظرفیـتهـای اقتصادی ایران با تأکید بر وضعیت گردشگری ایران در بستر جهانیشدن. دانشگاه آزاد واحد فیروزکوه.
Alves, H., Fernandes, C., & Raposo, M. (2016). “Value co-creation: Concept and contexts of application and study”. Journal of Business Research, 69(5), 1626-1633.
Baloglu, S., Pekcan, S., Chen, L., & Santos, J. (2004). “The relationship between destination derformance, overall satisfaction, and behavioral intention for distinct segments”. Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism, 4(3–4), 149–165.
Batman, I. (2002). Economic valuation with state preference techniques. Oxford university Press.
Berrada, M. (2017). “Co-creation of the tourist experience via internet: Towards exploring a new practice”. Journal of International Business Research and Marketing, 2(5), 18-23.‏
Bowden, J. L. H. (2009). “The process of customer engagement: A conceptual framework”. Journal of Marketing Theory and Practice, 17(1), 63-74.
Brodie, R. J. Hollebeek, L. D. Jurić, B., & Ilić, A. (2011). “Customer engagement: Conceptual domain, fundamental propositions, and implications for research”. Journal of Service Research, 14(3), 252-271.
Carbonell, P., Rodríguez-Escudero, A. I., & Pujari, D. (2009). “Customer involvement in new service development: An examination of antecedents and outcomes”. Journal of Product Innovation Management, 26(5), 536–550.
Cooper, R.G. (2001). Winning at New Products. Accelerating the Process from Idea to Launch. Cambridge, MA: Perseus.
Etgar, M. (2008). “A descriptive model of the consumer co-production process”. Journal of the Academy of Marketing Science, 36(1), 97-108.
Grissemann, U. S., & Stokburger-Sauer, N. E. (2012). “Customer co-creation of travel services: The role of company support and customer satisfaction with the co-creation performance”. Tourism Management, 33(6), 1483-1492.‏
Grönroos, C. (1997). “Value-driven relational marketing: from products to resources and competencies”. Journal of Marketing Management, 13, 407-419.
Hoyer, W. D., Chandy, R., Dorotic, M., Krafft, M., & Singh, S. S. (2010). “Consumer co creation in new product development”. Journal of Service Research, 13(3), 283-296.
Hussain Shah, S. R., Shafi, k., & Ahmad Khan, F. (2018). “Customer involvement as a missing link in reputation, service quality, innovation and customer satisfaction: an empirical investigation in retail banking sector”. WALIA Journal, 34(1), 65-70.
Katz, R., & Allen, T. J. (1985). “Organizational issues in the introduction of new technologies”. In The management of productivity and technology in manufacturing (pp. 275-300). Springer, Boston, MA.
Keller, K. L., & Lehmann, D. R. (2006). “Brands and branding: Research findings and future priorities”. Marketing Science, 25, 740-759.
Khalid, H. M., & Helander, M. G. (2003). “Web-based do-it-yourself product design”. In The customer centric enterprise (pp. 247–266). Springer.
Kotler, P., & Keller, K. (2011). Marketing management (14th ed.). New York, NY: Pearson.
Kunz, W., Aksoy, L., Bart, Y., Heinonen, K., Kabadayi, S., Ordenes, F., Sigala, M., Diaz, D. Theodoulidis, B. (2017). “Customer engagement in a Big Data world”. Journal of Services Marketing, 31(2), 161-171.
Magnusson, P. R. (2003). “Benefits of involving users in service innovation”. European Journal of Innovation Management, 6(4), 228–238.
Mathis, E. F., Kim, H. L., Uysal, M., Sirgy, J. M., & Prebensen, N. K. (2016). “The effect of co-creation experience on outcome variable”. Annals of tourism research, 57, 62-75.‏
Nambisan, S. (2002). “Designing virtual customer environments for new product development: Toward a theory”. The Academy of Management Review, 27(3), 392–413.
Nguyen, A. D. (2014). Custoumer inolvement in new product development process. Linnaeus University,.
Ogawa, S., & Piller, F. T. (2006). “Reducing the risks of new product development”. MIZSloan Management Review, 47(2), 65–71.
Oliver, R. L. (1981). “Measurement and evaluation of satisfaction processes in retail settings”. Journal of Retailing, 57(3), 25-48.
Pansari, A. & Kumar, V. (2017). “Customer engagement: the construct, antecedents, and consequences”. Journal of the Academy of Marketing Science, 45(3), 294-311.
Prebensen, N., Chen, J. S., & Uysal, M. (2014). Creating experience value in tourism. Boston: CAB International.
Sanden, B. (2007). The customer’s role in new service development. (Doctoral dissertation, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT).
Schilling, M. A., & Hill, C. W. (1998). “Managing the new product development process: strategic imperatives”. The Academy of Management Executive, 12(8), 67-81.
Slater, S. F., & Narver, J. C. (1995). “Market Orientation and the Learning Organization”. Journal of Marketing, 59, 63–74 (July).
Tseng, F. M., & Chiang, L. L. L. (2016). “Why does customer co-creation improve new travel product performance?”. Journal of Business Research, 69(6), 2309-2317.
Valle, S., & Avella, L. (2003). “Cross-functionality and leadership of the new product development teams”. European Journal of Innovation Management, 6(1), 32-47.
Vandenbosch, M., & Clift, T. (2002). “Dramatically Reducing Cycle Times through Flash Development”. Long Range Planning, 35, 567–89.
Van Doorn, J., Lemon, K. N., Mittal, V., Nass, S., Pick, D., Pirner, P. & Verhoef, P. C. (2010).” Customer engagement behavior: Theoretical foundations and research directions”. Journal of service research, 13(3), 253-266.
Vargo, S. L., & Lusch, R. F. (2008). “Service-dominant logic: Continuing the evolution”. Journal of the Academy of Marketing Science, 36(1), 1–10.
Vivek, S. D., Beatty, S. E. & Morgan, R. M. (2012). “Customer engagement: Exploring customer relationships beyond purchase”. Journal of Marketing Theory and Practice, 20(2), 122-146.
Williams, P., & Soutar, G. N. (2009). “Value, satisfaction and behavioral intentions in an adventure tourism context”. Annals of Tourism Research, 36(3), 413–438.
Schmitz, T., Xu, A., & Mo, Z. (2011). Engaging customers – How e-commerce companies can use customer involvement to create a superior online shopping experience. Linnaeus University, Linnaeus School of Business and Economics.
Yoon, Y., & Uysal, M. (2005). “An examination of the effects of motivation and satisfaction on destination loyalty: a structural model”. Tourism Management, 26(1), 45–56.