بررسی تأثیر تجربیات واقعیت مجازی در هواخواهی تجربی گردشگران در بازدید از پارک واقعیت مجازی اکسون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال، تهران، ایران.

2 دانشیار، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، رشت، ایران

3 دکتری مدیریت بازرگانی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال، تهران، ایران

چکیده

پیشرفت‌ها در فنّاوری واقعیت مجازی تأثیرات فزاینده‌ای در گردشگری داشته و شیوۀ تجربۀ گردشگران از یک مقصد یا جاذبه را تغییر داده است و به آن‌ها این امکان را داده تا تجربۀ تعاملی و متنوع‌تری داشته باشند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر تجربیات واقعیت مجازی در هواخواهی تجربی گردشگران با نقش میانجیگری کیفیت رابطۀ تجربی در بازدید از پارک واقعیت مجازی اکسون در شهر مشهد است. این پژوهش، از نظر هدف کاربردى، از نظر شیوۀ جمع‌آوری اطلاعات پیمایشى و به لحاظ بررسى روابط بین متغیرها، هم‌بستگى با تأکید بر مدل‌سازی معادلات ساختاری است. به‌منظور دستیابی به هدف پژوهش، داده‌های با استفاده از پرسش‌نامۀ استاندارد ـ که روایى آن از نظر صاحب‌نظران و پایایى آن به روش آلفای کرونباخ تأیید شده است ـ از 384 گردشگر، که از پارک واقعیت مجازی اکسون بازدید کرده‌اند، به روش نمونه‌گیری دردسترس جمع‌آوری شد. نتایج آزمون فرضیه‌ها، با به‌کارگیری نرم‌افزارهای اس‌پی‌اس‌اس و اسمارت پی‌ال‌اس، حاکى از آن است که در میان تجربیات واقعیت مجازی، غوطه‌وری، تعامل و توهم در رضایت تجربی تأثیر مثبت دارد و رضایت تجربی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم از طریق وفاداری تجربی در هواخواهی تجربی تأثیر مثبت دارد. درنهایت اعتماد تجربی نه به‌صورت مستقیم، بلکه از طریق وفاداری تجربی سبب شکل‌گیری هواخواهی تجربی می‌شود. نتایج این تحقیق همچنین به مدیریت پارک و مقصد گردشگری در توسعه و اجرای راهبردهای خدمات‌محور بازار کمک خواهد کرد تا ابعاد تجربیات واقعیت مجازی و ابعاد کیفیت رابطۀ تجربی را افزایش دهد و هواخواهی تجربی را خلق کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Virtual Reality Experiences on the Experiential Advocacy of Tourists Visiting Axon Virtual Reality Park

نویسندگان [English]

  • Davood Ghorbanzadeh 1
  • Mohammad Taleghani 2
  • Atena Rahehagh 3
1 PhD Student in Business Management, Faculty of Management, Islamic Azad University Tehran North Branch, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Industrial Management, Islamic Azad University of Rasht Branch, Rasht, Iran
3 PH.D in Business Management, Faculty of Management, Islamic Azad University of North Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Advances in virtual reality technology have had an increasing impact on tourism, changing the way tourists experience a destination or attraction, allowing them to have a more interactive and diverse experience. Therefore, the purpose of the present study was to investigate the effect of virtual reality experiences on tourists' experiential advocacy with the mediating role of experiential relationship quality in visiting Axon virtual reality park in Mashhad. This research is descriptive and of the correlational type with emphasis on structural equation modeling. In order to achieve the purpose of the study, data were collected using a standard questionnaire whose validity was confirmed by experts and its reliability by Cronbach's alpha method; The 384 tourists who visited Axon Virtual Reality Park were collected by convenience sampling method. The results of testing hypotheses using SPSS and SmartPLS software indicate that among virtual reality experiences, immersion, interaction and illusion positively influence experiential satisfaction and experiential satisfaction directly and indirectly through experiential loyalty has a positive effect on experiential advocacy. Finally, experiential trust, not directly, but through experiential loyalty, creates experiential advocacy. The results of this study will also assist park and destination management in developing and implementing market-oriented service strategies to increase the dimensions of virtual reality experiences and the dimensions of experiential relationship quality and create experiential advocacy

کلیدواژه‌ها [English]

  • virtual reality experiences
  • experiential relationship quality
  • experiential advocacy
  • Axon park
اسلامی هشجین، محمود (1396). بررسی چگونگی تأثیر واقعیت مجازی بر هرم ارزش ویژه برند (مورد مطالعه: هتل آرمان). پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشکدۀ اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان.
داوری، علی و رضازاده، آرش (1397). مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار پی ال اس، تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.
چاکررضا، شیوا، میرزائی، روزبه و تبریزی، نازنین (۱۳۹۸). «نقش واقعیت مجازی در ایجاد حس حضور، تمایلات رفتاری و بازاریابی مقاصد گردشگری». برنامه‌ریزی و توسعۀ گردشگری، دورۀ ۸، شمارۀ 30، ص ۷۹-۹۴.
فاضلی، احسان، کردشاکری، پرنیان و بزرگ‌زاده یزدی، نگار (۱۳۹۴). «ارائۀ مسیرهای بهینۀ گردشگری شهر مشهد از طریق شناسایی و سنجش عناصر دارای پتانسیل گردشگری». مجلۀ جغرافیایی فضای گردشگری، دورۀ ۴، شمارۀ ۱۴، ص ۱۳-۳۷.
فلاح تفتی، حامد، اسعدی، میرمحمد و ممیزی مهرجردی، حمیرا (۱۳۹۷). «طراحی مدل زیرساخت‌محور در توسعۀ گردشگری الکترونیک با استفاده از رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری (مورد مطالعه: استان یزد)». برنامه‌ریزی و توسعۀ گردشگری، دورۀ ۷، شمارۀ ۲۵، ص۱۱۷-۱۳۵.
محمودی میمند، محمد، فارسیجانی، حسن و طاهری موسوی، سارا (1392). «ارائۀ الگوی ترکیبی عوامل مؤثر بر توسعه و پذیرش گردشگری مجازی در ایران». چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، دورۀ ۱۳، شمارۀ ۹۲، ص ۱۲۳-۱۴۳.
Al-Msallam, S. (2015). “Customer satisfaction and brand loyalty in the hotel industry”. International Journal of Management Sciences and Business Research, 4(5), 32-42
Amoroso, D. L., & Roman, F. (2015). “Corporate social responsibility and purchase intention: The roles of loyalty, advocacy, and quality of life in the Philippines”. International Journal of Management, 4(1), 25-41.
Başarangil, İ. (2018). “The relationships between the factors affecting perceived service quality, satisfaction and behavioral intentions among theme park visitors”. Tourism and Hospitality Research, 18(4), 415-428.‏
Beck, J., Rainoldi, M., & Egger, R. (2019). “Virtual reality in tourism: a state-of-the-art review”. Tourism Review, 74(3), 586-612
Berger, J., & Milkman, K. L. (2012). “What makes online content viral?” Journal of marketing research, 49(2), 192-205.
Bogicevic, V., Seo, S., Kandampully, J. A., Liu, S. Q., & Rudd, N. A. (2019). “Virtual reality presence as a preamble of tourism experience: The role of mental imagery”. Tourism Management, 74, 55-64.
Chin, W. W. (1998). “The partial least squares approach to structural equation modeling”. Modern methods for business research295(2), 295-336.‏
Chin, W. W., Peterson, R. A., & Brown, S. P. (2008). “Structural equation modeling in marketing: Some practical reminders”. Journal of marketing theory and practice, 16(4), 287-298.‏
Diels, C., Erol, T., Kukova, M., Wasser, J., Cieslak, M., Payre, W., . . .& Bos, J. (2017). “Designing for comfort in shared and automated vehicles (SAV): a conceptual framework”. 1st International Comfort Congress, Salerno, Italy, 7-8 June 2017.
Du, S., Bhattacharya, C. B., & Sen, S. (2007). “Reaping relational rewards from corporate social responsibility: The role of competitive positioning”. International journal of research in marketing, 24(3), 224-241.
Estrada-Guillén, M., Monferrer-Tirado, D., & Moliner-Tena, M. (2018). “Improving relationship quality during the crisis”. The Service Industries Journal, 40(3-4), 268-289.
Fernandes, T., & Cruz, M. (2016). “Dimensions and outcomes of experience quality in tourism: The case of Port wine cellars”. Journal of Retailing and Consumer Services, 31(3), 371-379.‏
Flavián, C., Guinalíu, M., & Gurrea, R. (2006). “The role played by perceived usability, satisfaction and consumer trust on website loyalty”. Information & management, 43(1), 1-14.
Ghorbanzadeh, D., Saeednia, H., & Rahehagh, A. (2019). “Antecedents of domestic tourists' behavioural intentions in visiting water parks: evidence from Iran”. International Journal of Tourism Policy, 9(1), 1-26.
Gremler, D. D., Gwinner, K. P., & Brown, S. W. (2001). “Generating positive word‐of‐mouth communication through customer‐employee relationships”. International Journal of Service Industry Management, 12(1), 44-59.‏
Hair Jr, J. F., Sarstedt, M., Hopkins, L., & Kuppelwieser, V. G. (2013). “Partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM): An emerging tool in business research”. European business review, 26(2), 106-121.‏
Han, D.-I., tom Dieck, M. C., & Jung, T. (2018). “User experience model for augmented reality applications in urban heritage tourism”. Journal of Heritage Tourism, 13(1), 46-61.
Hee Choi, S., & Wu, H. C. (2018). “Tourism communicative actions of sojourners and information recipients”. Journal of Destination Marketing & Management, 9, 279-287.
Henseler, J., Ringle, C. M., & Sinkovics, R. R. (2009). “The use of partial least squares path modeling in international marketing”. In New challenges to international marketing, 16(4), 277-319.‏
Hu, L. T., & Bentler, P. M. (1998). “Índices de ajuste en el modelo de estructura de covarianza: sensibilidad a la especificación errónea del modelo subparamizado”. Métodos psicológicos3(4), 424-453.‏
Hudson, S., Matson-Barkat, S., Pallamin, N., & Jegou, G. (2019). “With or without you? Interaction and immersion in a virtual reality experience”. Journal of Business Research, 100, 459-468.
Jin, N., Lee, S., & Lee, H. (2015). “The effect of experience quality on perceived value, satisfaction, image and behavioral intention of water park patrons: New versus repeat visitors”. International Journal of Tourism Research, 17(1), 82-95.
Jung, T., tom Dieck, M. C., Lee, H., & Chung, N. (2016). “Effects of virtual reality and augmented reality on visitor experiences in museum”. Information and communication technologies in tourism 2016 (pp. 621-635): Springer.
Jung, T., tom Dieck, M. C., Rauschnabel, P., Ascenção, M., Tuominen, P., & Moilanen, T. (2018). “Functional, hedonic or social? Exploring antecedents and consequences of virtual reality rollercoaster usage” in Augmented reality and virtual reality (pp. 247-258): Springer.
Kao, Y.-F., Huang, L.-S., & Wu, C.-H. (2008). “Effects of theatrical elements on experiential quality and loyalty intentions for theme parks”. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 13(2), 163-174.
Kim, M. J., & Hall, C. M. (2019). “A hedonic motivation model in virtual reality tourism: Comparing visitors and non-visitors”. International Journal of Information Management, 46, 236-249.
Kim, M. J., Lee, C.-K., & Jung, T. (2020). “Exploring consumer behavior in virtual reality tourism using an extended stimulus-organism-response model”. Journal of Travel Research, 59(1), 69-89.
Mahrous, A. A., & Hassan, S. S. (2017). “Achieving superior customer experience: An investigation of multichannel choices in the travel and tourism industry of an emerging market”. Journal of Travel Research, 56(8), 1049-1064.
Marasco, A., Buonincontri, P., van Niekerk, M., Orlowski, M., & Okumus, F. (2018). “Exploring the role of next-generation virtual technologies in destination marketing”. Journal of Destination Marketing & Management, 9(2), 138-148.‏
Moorhouse, N., tom Dieck, M. C., & Jung, T. (2018). “Technological innovations transforming the consumer retail experience: A review of literature”. Augmented reality and virtual reality, 2(3), 133-143.‏
Mütterlein, J. (2018). The three pillars of virtual reality? Investigating the roles of immersion, presence, and interactivity. Paper presented at the Proceedings of the 51st Hawaii International Conference on System Sciences.
Perez-Marcos, D. (2018). “Virtual reality experiences, embodiment, videogames and their dimensions in neurorehabilitation”. Journal of neuroengineering and rehabilitation, 15(1), 1-8.
Pot-Kolder, R., Veling, W., Counotte, J., & Van Der Gaag, M. (2018). “Anxiety partially mediates cybersickness symptoms in immersive virtual reality environments”. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 21(3), 187-193.
Prayag, G., Hosany, S., Taheri, B., & Ekiz, E. H. (2019). “Antecedents and outcomes of relationship quality in casual dining restaurants”. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 31(2), 575-593.
Rajaobelina, L. (2018). “The impact of customer experience on relationship quality with travel agencies in a multichannel environment”. Journal of Travel Research, 57(2), 206-217.
Richter, C., Kraus, S., & Bouncken, R. B. (2015). “Virtual currencies like Bitcoin as a paradigm shift in the field of transactions”. International Business & Economics Research Journal (IBER), 14(4), 575-586.
Roy, S. K. (2013). “Consequences of customer advocacy”. Journal of Strategic Marketing, 21(3), 260-276.
Roy, S. K., Eshghi, A., & Quazi, A. (2014). “Consumer advocacy's impact on satisfaction and loyalty”. Journal of Services Research, 14(1), 161.
Roy, S. K., & Shainesh, G. (2012). “Effects of trustworthiness and trust on loyalty intentions”. International Journal of Bank Marketing, 30(4). 267-276.
Sayil, E. M., Akyol, A., & Golbasi Simsek, G. (2019). “An integrative approach to relationship marketing, customer value, and customer outcomes in the retail banking industry: a customer-based perspective from Turkey”. The Service Industries Journal39(5-6), 420-461.‏
Shukla, P., Banerjee, M., & Singh, J. (2016). “Customer commitment to luxury brands: Antecedents and consequences”. Journal of Business Research, 69(1), 323-331.
Singh, I. (2018). “Interrelations, transitions, and experiential outcomes are the main domains to lay the foundation and maximum learning in architectural design studio”. International Journal of Scientific & Engineering Research, 9(7), 1397-1403.‏
Slater, M. (2018). “Immersion and the illusion of presence in virtual reality”. British Journal of Psychology, 109(3), 431-433.
Susanta, A., Idrus, M., & Nimran, U. (2013). “The effect of relationship quality on customer advocacy: The mediating role of loyalty”. Journal of Business and Management, 10(4), 41-52.
Tasci, A. D., & Milman, A. (2019). “Exploring experiential consumption dimensions in the theme park context”. Current Issues in Tourism, 22(7), 853-876.
Thomas, T. (2018). “Perceived relationship quality of destination marketing organizations in Kerala”. International Journal of Research in Humanities, Arts and Literature, 6(9), 77–90.
tom Dieck, M. C., & Jung, T. H. (2017). “Value of augmented reality at cultural heritage sites: A stakeholder approach”. Journal of Destination Marketing & Management, 6(2), 110-117.
Tussyadiah, I. P., Wang, D., Jung, T. H., & tom Dieck, M. C. (2018). “Virtual reality, presence, and attitude change: Empirical evidence from tourism”. Tourism Management, 66, 140-154.
Weech, S., Kenny, S., & Barnett-Cowan, M. (2019). “Presence and cybersickness in virtual reality are negatively related: a review”. Frontiers in psychology, 10, 158.
Wei, W., Qi, R., & Zhang, L. (2019). “Effects of virtual reality on theme park visitors' experience and behaviors: A presence perspective”. Tourism Management, 71(1), 282-293.
Wetzels, M., Odekerken-Schröder, G., & Van Oppen, C. (2009). “Using PLS path modeling for assessing hierarchical construct models: Guidelines and empirical illustration”. MIS quarterly, 3(5), 177-195.‏
White, S. S., & Schneider, B. (2000). “Climbing the commitment ladder: the role of expectations disconfirmation on customers’ behavioral intentions”. Journal of Service Research, 2(3), 240-253.
World Economic Forum (2017). Digital transformation initiative: Aviation, travel and tourism industry. Cologny, Switzerland: World Economic Forum. https://doi.org/10.1093/ humrep/deh432.
Wu, H.-C., & Ai, C.-H. (2016). “Synthesizing the effects of experiential quality, excitement, equity, experiential satisfaction on experiential loyalty for the golf industry: The case of Hainan Island”. Journal of Hospitality and Tourism Management, 29, 41-59.
Wu, H.-C., Ai, C.-H., & Cheng, C.-C. (2019a). “Virtual reality experiences, attachment and experiential outcomes in tourism”. Tourism Review, 75(3), 481-495.
Wu, H.-C., & Chang, Y.-Y. (2019a). “What drives advocacy intentions? A case study of Mainland Chinese tourists to Taiwan”. Journal of China Tourism Research, 15(2), 213-239.
Wu, H.-C., & Chang, Y.-Y. (2019b). “What drives experiential loyalty intentions?: The case of bitcoin travel”. International Journal of Hospitality & Tourism Administration, 22(3), 303-337.
Wu, H.-C., & Cheng, C.-C. (2017). “What drives green advocacy? A case study of leisure farms in Taiwan”. Journal of Hospitality and Tourism Management, 33, 103-112.
Wu, H.-C., & Cheng, C.-C. (2018). “Relationships between technology attachment, experiential relationship quality, experiential risk and experiential sharing intentions in a smart hotel”. Journal of Hospitality and Tourism Management, 37, 42-58.
Wu, H.-C., Cheng, C.-C., Ai, C.-H., & Chen, G. (2019b). “Relationships between restaurant attachment, experiential relationship quality and experiential relationship intentions: The case of single friendly restaurants in Taiwan”. Journal of Hospitality and Tourism Management, 40, 50-66.
Wu, H.-C., Cheng, C.-C., Ai, C.-H., & Wu, T.-P. (2020). “Fast-disappearing destinations: the relationships among experiential authenticity, last-chance attachment and experiential relationship quality”. Journal of Sustainable Tourism, 28(7), 956-977.
Ying, T. L., Siti, R. A., Ahmad, J., Khalil, M. N., & Khairiah, S. (2018). “The role of patron dining experience and emotions on relationship quality in chain restaurant industry”. Intangible Capital, 14(3), 357-369.
Zeithaml, V. A., Bitner, M. J., Gremler, D. D., & Pandit, A. (2000). Services marketing: Integrating customer focus across the firm.  McGraw-Hill