شناسایی و دسته‌بندی چالش‌های توسعۀ گردشگری شهر گرمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی

2 دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی

3 دکتری جغرافیا و اقلیم‌شناسی، دانشگاه تبریز

چکیده

امروزه صنعت گردشگری به‌منزلۀ هدفی مهم در توسعۀ شهرها مطرح شده و این احتمال وجود دارد که هر شهری در راه رسیدن به اهدافش با چالش‌های خاصی روبه‌رو شود. شهر گرمی هم از این قاعده مستثنی نیست و با وجود داشتن پتانسیل‌های گردشگری، تاکنون نتوانسته از آن‌ها بهره‌برداری کند که به‌نظر می‌رسد چالش‌هایی در این خصوص وجود دارد. ازاین‌رو، هدف اصلی این تحقیق شناسایی چالش‌های پیش‌روی توسعۀ گردشگری شهر گرمی است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی ـ اکتشافی است و جامعۀ آماری تحقیق را کارشناسان آشنا به صنعت گردشگری شهر گرمی تشکیل می‌دهند که به روش گلولۀ برفی، تعداد 10 نفر از آن‌ها به‌‌منزلۀ نمونۀ آماری تحقیق انتخاب شدند. همچنین، برای روایی ابزار تحقیق از روش تحلیل محتوایی، برای پایایی آن از روش آزمون مجدد و برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از مدل‌سازی ساختاری ـ تفسیری (ISM) و تحلیل میک مک (MICMAC) استفاده شده است. در همین خصوص، نتایج تحقیق نشان می‌دهد که از بین 17 چالش شناسایی‌شدۀ اولیه، 13 چالش در مرحلۀ بررسی روایی محتوایی، ضریب CVR بالای 75/0 را کسب کردند و چالش‌های نهایی گردشگری شهر گرمی شناخته شدند. همچنین، سطح‌بندی چالش‌ها نشان داد که چالش‌های مربوطه را می‌توان در شش سطح طبقه‌بندی کرد که چالش قانون‌گذاری گردشگری در پایین‌ترین سطح و چالش‌های اقتصادی و اجتماعی در بالاترین سطح قرار گرفتند و دسته‌بندی آن‌ها نیز نشان داد که چالش‌های دولتی و قانون‌گذاری چالش‌های کلیدی توسعۀ گردشگری شهر گرمی به‌شمار می‌روند که تأثیر بسیار زیادی (دارای قدرت نفوذ بالا و وابستگی کمتر) در توسعۀ آن دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify and Categorize the Challenges of Tourism Development in Germi City

نویسندگان [English]

  • Mansour Rahmati 1
  • asghar pashazadeh 2
  • reza afrousheh 3
1 Associate Professor of Geography & Urban Planning, Mohaghegh Ardabili University;
2 Ph.D. of Geography & Urban Planning, Mohaghegh Ardabili University.
3 Ph.D. of Geography & Climatology, Tabriz University
چکیده [English]

Today, the tourism industry is considered as an important goal in the development of cities, and it is likely that each city will face certain challenges in achieving its goals. The city of Germi is no exception to this rule and despite its tourism potential, it has not been able to exploit them so far, which seems to be a challenge in this regard. In this regard, the main purpose of this study is to identify the challenges facing the development of tourism in Germi. The present study is a descriptive-exploratory study and the statistical population of the research is experts familiar with the tourism industry of Germi city. 10 of them were selected as the statistical sample of the research by snowball method. Also, content analysis method was used for the validity of the research tool, retest method was used for its reliability, and Structural-Interpretive Modeling (ISM) and MICMAC analysis were used for data analysis. In this regard, the results show that out of 17 initially identified challenges, 13 challenges in the content validity review stage achieved a CVR of above 0.75 and were identified as the final challenges of Germi city tourism. Also, the leveling of challenges showed that the relevant challenges can be classified into six levels, the challenge of tourism legislation at the lowest level and the economic and social challenges at the highest level, and that the classification They also showed that government and legislative challenges are key challenges in the development of Germi city tourism that have a great impact on its development (with high influence and low dependence

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism Development
  • Challenges
  • Germi City
  • Interpretive Structural Modeling (ISM)
  • MICMAC
ابراهیم‌نیا، سعید، خاکساری، علی، لطیفی، غلامرضا و دامادی، محمد (1392). «ارزیابی نقش گردشگری شهری در توسعۀ اقتصادی ـ محیطی شهر بابلسر». فصلنامۀ علمی اقتصاد و مدیریت شهری، دورۀ 1، شمارۀ 3، ص 17-31.
پاپلی ‌یزدی، محمدحسین و سقایی، مهدی (1391). گردشگری (ماهیت و مفهوم). تهران: سمت.
پاشازاده، اصغر و جلالیان، حمید (1397). «سنجش رضایتمندی شهروندان از کیفیت زندگی در شهر گرمی». مطالعات برنامهریزی سکونتگاههای انسانی، دورۀ 13، شمارۀ 42، ص 145-161.
پاشازاده، مهدی، نظم‌فر، حسین و عزت‌پناه، بختیار (1397). «توسعۀ گردشگری در شهر میانه‌اندام خوی و تحلیل چالش‌های پیش‌روی آن از دیدگاه جامعۀ محلی (مطالعۀ موردی: آرامگاه شمس تبریزی در خوی)». جغرافیای فضای گردشگری، دورۀ 7، شمارۀ 27، ص 1-15.
پورسلیمانی، علی و رشیدی، فرهاد (1390). «عوامل مؤثر بر رضایت گردشگران در ایران». بانک مقالات بازاریابی ایران.  http://www.marketingarticles.ir
تقدیسی، سیمین و دانشور، فاطمه (1386). «توریسم روستایی، تصویری مجازی یا الگویی حقیقی در برنامه‌ریزی روستایی». مجلۀ جغرافیا و توسعۀ ناحیهای. دورۀ 4، شمارۀ 8، ص 179-192.
حسینی، زهرا (1394). «بررسی چالش‌ها و موانع توسعۀ گردشگری شهری ایلام». پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی توریسم به راهنمایی دکتر پاکزاد آزادخانی، مؤسسۀ آموزش عالی باختر ایلام.
رضوانی، محمدرضا، اکبریان رونیزی، رضا، رکن‌الدین افتخاری، علیرضا و بدری، سیدعلی (1391). «تبیین شاخص‌های محک پایداری در ارزیابی آثار الگوی گردشگری در نواحی روستایی پیرامون کلان‌شهرها (مطالعۀ موردی: نواحی روستایی کلان‌شهر تهران)». پژوهش‌های جغرافیای انسانی، دورۀ 44، شمارۀ 81، ص 69-94.
رهنمایی، محمدتقی، ملک‌نیا، محبوبه و جهانپور، منوچهر (1390). «نقش محورهای فرهنگی و تاریخی منطقۀ 12 تهران در توسعۀ گردشگری شهر». نگرشهای نو در جغرافیای انسانی، سال سوم، شمارۀ 4، ص 83-101.
 زمانی فراهانی، همیرا (1392). شناخت صنعت جهانگردی ایران و جهان. تهران: انتشارات زهد.
سازمان جهانی جهانگردی (1379). برنامهریزی ملی و منطقهای جهانگردی، مترجم محمود عبدالله‌زاده، ویرایش تخصصی نصرالله مستوفی، چاپ اول. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
قبادی، پرستو، پـاپزن، عبدالحمید، زرافشـانی، کیـومرث و گراونــدی، شــهپر (1391). «مطالعــۀ وضــعیت گردشــگری روستایی در روستای خانقـاه از دیـدگاه اهـالی روسـتا: بـا استفاده از تئوری بنیانی». فصلنامۀ مسکن و محیط روستا، دورۀ 31، شمارۀ 137، ص 71-82.
مدهوشی، مهرداد و ناصرپور، نادر (1382). «ارزیابی موانع توسعۀ صنعت گردشگری در استان لرستان». فصلنامۀ پژوهشنامۀ بازرگانی، دورۀ 7، شمارۀ 28، ص 25-58.
 مطیعی ‌لنگرودی، حسن و نصرتی، ماهره (1389). «امکان‌سنجی توسعۀ گردشگری در نواحی روستایی از دیدگاه گردشگران (بخش کرگانرود تالش)». مجلۀ جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، دورۀ 22، شمارۀ 41، ص 69-84.
موسایی، میثم، هاشمی، سمیه و ابراهیمی، میترا (1391). بررسی جامعه‌شناختی توسعۀ پایدار گردشگری در ایران: موانع، چالش، راهکارها». فصلنامۀ تخصصی علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد شوشتر، شمارۀ 16، ص 25-50.
 مهدیان بروجنی، محسن و احمدوند، مصطفی (1393). «واکاوی موانع و چالش‌های توسعۀ گردشگری روستایی در منطقۀ دنا؛ دیدگاه جامعۀ میزبان». جغرافیا و آمایش شهری ـ منطقهای، سال چهارم، شمارۀ 10، ص 113-128.
 ناصری، مسعود (1375). «شناسایی موانع مؤثر توسعۀ صنعت توریسم ایران و طراحی الگوی تبیینی برای گسترش و جذب توریسم». پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه تربیت مدرس.
نیک‌بین، مهنا و کرمی، مهرداد (1391). «بررسی پایداری اجتماعی ـ فرهنگی توسعۀ گردشگری (مطالعۀ موردی: جزیره کیش)». تحقیقات فرهنگی ایران، دورۀ 5، شمارۀ 2، ص 137-158.
وای‌گی، چاک (1377). جهانگردی در چشماندازی جامع، مترجمان علی پارساییان و محمد اعرابی، چاپ اول. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
وثوقی، لیلا، خانی، فضیله، مطیعی‌لنگرودی، حسن و رهنمایی، محمدتقی (1390). «ارزیابی نگرش جامعۀ روستایی به گردشگری بر مبنای مدل معادلات ساختاری (مطالعۀ موردی: منطقه کوهستانی رودبار قصران)». فصلنامۀ پژوهشهای روستایی، دورۀ 2، شمارۀ 4، ص 63-88.
Alzboun, N. M. (2019). “Domestic Tourism in Jordan: Patterns, Challenges and Opportunities”. Journal of Environmental Management and Tourism, 2(34), 281-291.
Baum, T., & Szivas, E. (2008). “HRD in tourism: a role for government?” Journal of Tourism Management, 29(4), 783-794
Bhola-Paul, H. M. (2015). “Tourism Challenges and the Opportunities for Sustainability: A Case Study of Grenada, Barbados, and Tobago”. Journal of Tourism and Hospitality Management, 3(9-10), 204-213.
Clarke, J. (2005). “Effective Marketing for Rural Tourism”. in Hall, D., Kirkpatrick, I., & Mitchell, M. (Ed.), Rural Tourism and Sustainable Business, Clevedon, Channel View Publications, 87-102.
Doswell, R. (2001). Tourism How effective management makes the difference. London: Butterworth–Heinemann.
Dwyer, L., Edwards, D., Mistilis, N., Roman, C., & Scott, N. (2009). “Destination and enterprise management for a tourism future”. Tourism management, 30(1), 63-74.
Ghanian, M., Ghoochani, O. M., & Crotts, J. C. (2014). “An application of European Performance Satisfaction Index towards rural tourism: The case of western Iran”. Tourism Management Perspectives, 11, 77-82.
Khodadadi, M. (2016). “Challenges and opportunities for tourism development in Iran: Perspectives of Iranian tourism suppliers”. Tourism Management Perspectives, 19, 90-92.
Liu, A., & Pratt, S. (2017). Tourism's vulnerability and resilience to terrorism. Tourism Management, 60, 404-417.
Master, H., & Prideaux, B. (2000). “Culture and vacation Satisfaction: a Study of Taiwanese tourists in South East Queens land”. Tourism Management, 21(5), 445-449.
Mitchell, M., & Hall, D. R. (2005). Rural Tourism and Sustainable Business: key themes and issues (pp. 3-14). Channel View Publications.
Nylander, M., & Hall, D. (2005). Rural tourism policy: European perspectives (pp. 17-40). Channel View Publications.
Sari, O. (2010). “Tourism as a Tool for Development: The Case of Mawlana Tourism in Konya”. PhD Thesis. Middle East Technical University.
Sharpley, R. (2002). “Rural Tourism and the Challenge of Tourism Diversification: The Case of Cyprus”. Tourism Management, 23(3), 233-244