ارزیابی عملکرد انجمن گردشگری ورزشی به روش کارت امتیازی متوازن (BSC)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 . استاد گروه مدیریت جهانگردی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی، گروه علوم ورزشی، دانشگاه بین‌المللی امام رضا (ع)، مشهد، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

4 استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی عملکرد انجمن گردشگری ورزشی با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن بود. جامعه‌ی آماری پژوهش شامل 114 تن از اساتید و دانشجویان بود که تمامی این افراد به‌صورت تمام شمار به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. به‌منظور گردآوری داده‌ها از پرسشنامه ارزیابی عملکرد به روش کارت امتیازی متوازن استفاده گردید. پایایی پرسشنامه از طریق آزمون آلفای کرونباخ برای وضعیت مطلوب (94/0=α) و موجود (98/0=α) به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد و داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارSPSS نسخه 21 مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بین مؤلفه‌های مورد بررسی اولویت معناداری وجود داشته، و هیچ‌یک از مؤلفه‌ها از وضعیت مطلوبی برخوردار نیستند. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده، توصیه می‌شود تا این انجمن تمام توان خود را در راستای جلب رضایت و همراهی مشتریان با برنامه‌های بلندمدت سازمان به کار گیرد.رد بررسی اولویت معناداری وجود داشته، و هیچ‌یک از مؤلفه‌ها از وضعیت مطلوبی برخوردار نیستند. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده، توصیه می‌شودتفاده شد و داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارSPSS نسخه 21 مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بین مؤلفه‌های مورد بررسی اولویت معناداری وجود داشته، و هیچ‌یک از مؤلفه‌ها از وضعیت مطلوبی برخوردار نیستند. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده، توصی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Performance Evaluation for Sport Tourism Association Using Balanced Score Card

نویسندگان [English]

  • Mehdi Karoubi 1
  • vahid saatchian 2
  • bahador azizi 3
  • ahmad mahmoudi 4
1 Professor, Department of Tourism Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Sport Management, Department of Sports Sciences, Imam Reza International University, Mashhad, Iran
3 Ph.D. Candidate in Sport Management, Faculty of Sports Sciences, Ferdowsi University, Mashhad, Iran
4 Assistant Professor, Department of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran
چکیده [English]

The purpose of current study was to evaluating the performance of sport tourism association using BSC. The study population included 114 professors and students that all of them were choosing as sample. To collect data performance evaluation questionnaire of the BSC was used. Cronbach's alpha test was used to determine the reliability of the questionnaire that the reliability for optimal situation was (α= 0/94) and for current situation was (α=0/98), respectively. To analyze data, descriptive statistics and inferential statistics were used, and using the software SPSS 21 was analyzed. The results showed that there were significant = 0/94) and for current situation was (α=0/98), respectively. To analyze data, descriptive statistics and inferential statistics were used, and using the software SPSS 21 was analyzed. The results showed that thpriority between components of this research, and none of the components of the desirable and current situation have desirable conditions. Considering the results, it is recommended to the association its utmost the satisfaction of its customers with long-term plans of the organization to force advertisers and attract other audiences used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance Evaluation
  • Sport Tourism
  • Balance Score Card
ابطحی‌نیا، عاطفه، میرکاظمی، سیده‌عذرا و کشتی‌دار، محمد (1393). «به‌کارگیری رویکرد BSC جهت ارزیابی عملکرد ادارات تربیت‌بدنی دانشگاه‌های کشور». دو فصلنامۀ پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، دورۀ 4، شمارۀ 7، ص 149-163.
انجمن گردشگری ورزشی ایران (1392). http://www.sporttourismiran.ir
بلاغی اینالو، رسول، اکبری، ساسان و اکبری، دردانه (۱۳۹۳). «گردشگری ورزشی». چکیده مقالات اولین همایش ملی توریسم و گردشگری سبز، انجمن ارزیابان محیط‌زیست هگمتانه، همدان.
پارسایی، محسن (1391). «کاربرد کارت امتیازی متوازن در شرکت ملی گاز ایران». پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان.
تقی‌پور بقالی نوبر، جلال و پورسلطانی زرندی، حسین (1395). «استفاده از کارت امتیازی متوازن جهت ارزیابی عملکرد سازمان‌های ورزشی شهر تبریز». اولین همایش ملی تحولات علوم ورزشی در حوزۀ سلامت، پیشگیری و قهرمانی، 1-10.
خالقی بابایی، سارا و کشاورز، لقمان (1397). «پیاده‌سازی راهبرد‌های توسعۀ ورزش قهرمانی ایران با رویکرد کارت امتیازی متوازن». پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، دورۀ 7، شمارۀ پیاپی 26، ص 11-25.
سراجی، مهدیه، حسینی، سیدعماد و احسانی، محمد (1395). «ارزیابی عملکرد فدراسیون‌های ورزشی منتخب جمهوری اسلامی ایران با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن و تحلیل پوششی داده‌ها». دومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران.
سند چشم‌انداز توسعۀ بخش میراث فرهنگی و گردشگری (1384 تا 1404). www.spac.ir/Porta
صدیق زارعی، جعفر (1384). بررسی تحلیلی توریسم ورزشی در شهر تهران. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد رشتۀ تربیت ‌بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات ایران.
صیاد، علی (1397). ارزیابی عملکرد دپارتمان داوری فدراسیون فوتبال از دیدگاه داوران با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، مؤسسۀ آموزش عالی سناباد، گلبهار.
ضرغام بروجنی، حمید (1391). «سنجش پایداری توسعه گردشگری در جزیره کیش». فصل‌نامۀ پژوهش‌های اقتصادی، دورۀ 2، شمارۀ 2، ص 15-36.
کاظمی، مهدی (1386). مدیریت گردشگری. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
کاظمی‌نژاد، شمس‌اله، سبزی، برزو، میربهایی، مریم و کریمی، علیرضا (1389). «نقش گردشگری در همگرایی فرهنگی کشورهای عضو OIC». چهارمین کنگره بین‌المللی جغرافی‌دانان جهان اسلام، زاهدان.
کشاورز، لقمان، حمیدی، مهرزاد، سجادی، نصرالله و گودرزی، محمود (1389). «تدوین نظام ارزیابی عملکرد کمیتة ملی المپیک با رویکرد کارت امتیازی متوازن». مطالعات مدیریت ورزشی، شمارۀ 8 (پیاپی 29)، ص 83-98.
گروه مشاوران پنکو (1388). مقایسه انواع مدل‌های ارزیابی عملکرد. دپارتمان مدیریت استراتژیک و کارت امتیازی متوازن.
مالمیر، مهدی (1385). «اثرات ورزش بر توسعه شهری، رابطه بین توریسم ورزشی و توریسم شهری». اولین همایش ملی شهر و ورزش، تهران.
محرم‌زاده، مهرداد (1388). «اصول و مبانی گردشگری ورزشی». ارومیه: انتشارات جهاد دانشگاهی.
میرفخرالدین، سید حیدر، پیمان‌فر، محمدحسن، خطیبی عقدا، محمدنبی و علی‌محمدی، حسین (1392). «ارزیابی عملکرد سازمان‌های ورزشی با استفاده از مدل منسجم BSC-TOPSIS (مطالعه موردی: اداره کل تربیت‌بدنی استان یزد)». نشریۀ مدیریت ورزشی (حرکت سابق)، شمارۀ 16، ص 77-96.
نجفی، اصغر، حمیدی، مهرزاد، سجادی، سیدنصرالله و رجبی، حسین (1396). «تدوین منظرها و نقشۀ راهبردی معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسلامی با رویکرد کارت امتیازی متوازن». رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی، دورۀ 5، شمارۀ 19، ص 9-21.
نژادسجادی، سیداحمد، حمیدی، مهرزاد، سجادی، نصرالله و گودرزی، محمود (1390). «تدوین الگوی اجرای راهبرد و طراحی نقشه راهبرد سازمان ورزش شهرداری تهران با استفاده از تکنیک کارت امتیازی متوازن». پژوهش‌های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش، شمارۀ 8، ص 7-21.
نظری‌پور، محمد و پارسایی، محسن (1392). «شناسایی و رتبه‌بندی شاخصه‌ای عملکرد کارت امتیازی متوازن (مطالعۀ موردی: شرکت ملی گاز ایران)». پژوهش‌های تجربی حسابداری، سال سوم، شمارۀ 10، ص 129-146.
هنرور، افشار (1388). طراحی الگوی بازاریابی ورزشی در ایران. رسالۀ دکتری. دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس.
هنرور، افشار، مشرف جوادی، بتول و غفوری، فرزاد (1384). «عامل‌های سوق‌دهنده گردشگران به رویدادهای ورزشی بین‌المللی برگزار شونده در کشور». نشریۀ المپیک، دورۀ 13، شمارۀ 31، ص 51-64.
یاری حصار، ارسطو، مهدوی، داوود، حیدری ساربان، وکیل و ابراهیمی، خدیجه (1394). «پایش چرخه حیات گردشگری پایدار (مطالعۀ موردی: روستاهای هدف گردشگری استان اردبیل)». برنامه‌ریزی و آمایش فضا، دورۀ 19، شمارۀ 4، ص 185-215.
Akbar Khan, S., Qureshi, A, S., & Imran Hunjra, A. (2014). “CRM implementation: A descriptive study of the service industry in Pakistan”. World Applied Sciences Journal, 30(3), 355-361.
Amaize, O. (2011). “The need for academic programs in tourism, arts and culture, sport and healthcare management in the UAE”. World Journal of Management, 3(1), 96-108.
Bisebe, J., & Barrube, J. (2012). “The Balanced Scorecard as a Management Tool for Assessing and Monitoring Strategy Implementation in Health Care Organizations”. Rev Esp Cardiol, 65(10), 919–927.
Bolivar, M. P., Antonio, M., Hernandez, L., & Rodriguez, D. O. (2010). “Implementing the balanced scorecard in public sector agencies: An experience in municipal sport services, Academia”. Revisit Latino Americana de Administration, 45, 116-139.
Becken, S. (2013). “A review of tourism and climate change as an evolving knowledge domain”. Tourism Management Perspectives, 6, 53-62.
Cardinaels, E., Paula, M. G., & Veen-Dirks, V. (2010). “Financial versus non-financial information:The impact of information organization and presentation in a Balanced Scorecard”. Accounting Organizations and Society, 35, 565–578.
Creelman, J., & Makhijani, N. (2008). “How leading organizations successfully implement corporate strategy with the balanced scorecard”. The OTI Thought Leadership Series, 1, 1-16.
Deery, M., & Jago, L. (2005). “The management of sport tourism”. Sport in Society, 8(2), 263-279.
Delaney, D. D. (2008). Accounting for Athletics: A balance scorecard approach. Honors Scholar Theses University of Connecticut – Stross.
Frigo, M. L., Pustorino, P. G., & Krull, G. W. (2000). "The Balanced Scorecard for community banks: Translating strategy into action". Bank Accounting and Finance, 13(3), 17-29.
Gawankar, S., Kamble, S. S., & Raut, R. (2015). “Performance Measurement Using Balance Score Card and its Applications: A Review”. Journal of Supply Chain Management Systems, 4(3), 6-21.
Homafar, F., Honari, H., Heidary, A., Heidary, T., & Emami, A. (2011). “The Role of Sport Tourism in Employment, Income and Economic Development”. Journal of Hospilality Management & Tourism, 2(3), 34-37.
Jalilvand, M. R., Samiei, N., Dini, B., & Yaghoubi Manzari, P. (2012) "Examining the structural relationships of electronic word of mouth, destination image, tourist attitude toward destination and travel intention: An integrated approach". Journal of Destination Marketing & Management, Vol.1, 134–143.
Kaplan, R, S., Norton, D, P. (1992). “The balanced scorecard-measures that drive performance”. Harvard Business Review, 70(1), 71-79.
Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1996). “Using the Balanced Scorecard as a strategi management system”. Harvard Business Review, January- February, 75-85.
Kellet, P., Hede, A., & Chalip, L. (2008). “Social Policy for sport events: leveraging (Reletionships with) teams from other nations for community benefit”. European Sport Management Quarterly, 8(2), 101 121.
Kriemadis, T., Kotsovos, A., & Alexopoulos, P. (2008). “Applying the Balanced Scorecard Strategic Evaluation Method to a University Athletic Department”. Sport Management Scientific Forum in International Journal (SMIJ), 4(2), 101-112.
Lankford, S. V., & Howard, D. R. (1994). “Developing a Tourism Impact Attitude Scale”. Annals of Tourism Research, 21, 121-139.
Momeni, M., Khodaei, S., & Bashiri, M. (2010). “Evaluation of performance of society assurance organization by used of combination FDEA and BSC”. Journal of industrial management, 3, 137- 152.
Niven, P. R. (2008). Balanced scorecard step by step for government and nonprofit agencies. New York: John Wiley & Sons, 8.
Niven P., R. (2006). "Balanced scorecard step-by-step: Maximizing performance and maintaining results". 2 Edition, John Wiley & Sons.
Ritchie, B., & Adair, D (2004). Sport Tourism, interrelationships, impacts and issues. Channel View Publication.
Speckbacher, G., Bischot, J., & Pfeiffer, T. (2003). “A descriptive analysis on the implementation of balanced scorecards in Germanspeaking countries”. Management Accounting Research, 14(4), 361-387.
Swart, K., & Bob, U. (2007). “The eluding link: toward developing a national sport tourism strategy in South Africa beyond 2010”. Politikon, 34(3), 373-391.
Swart, K (2005). “Strategic planning-implicationS for the bidding of sport events in South Africa”. Journal of Sport Tourism, 10(1), 37-46.
Valderrama, T., García, C., Rodríguez, V. B., & Revuelta, D. (2013). “Balanced Scorecard and Efficiency: Design and Empirical Validation of a Strategic Map in the University by Means of DEA”. American Journal of Operations Research, 3, 3-52.
Xiao, H., & Smith, S. L. J. (2007). “The Use of Tourism Knowledge: Research Propositions”. Annals of Tourism Research, 34(2), 310–331
سراجی، مهدیه، حسینی، سیدعماد و احسانی، محمد (1395). «ارزیابی عملکرد فدراسیون‌های ورزشی منتخب جمهوری اسلامی ایران با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن و تحلیل پوششی داده‌ها». دومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران.
سند چشم‌انداز توسعۀ بخش میراث فرهنگی و گردشگری (1384 تا 1404). www.spac.ir/Porta
صدیق زارعی، جعفر (1384). بررسی تحلیلی توریسم ورزشی در شهر تهران. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد رشتۀ تربیت ‌بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات ایران.
صیاد، علی (1397). ارزیابی عملکرد دپارتمان داوری فدراسیون فوتبال از دیدگاه داوران با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، مؤسسۀ آموزش عالی سناباد، گلبهار.
ضرغام بروجنی، حمید (1391). «سنجش پایداری توسعه گردشگری در جزیره کیش». فصل‌نامۀ پژوهش‌های اقتصادی، دورۀ 2، شمارۀ 2، ص 15-36.
کاظمی، مهدی (1386). مدیریت گردشگری. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
کاظمی‌نژاد، شمس‌اله، سبزی، برزو، میربهایی، مریم و کریمی، علیرضا (1389). «نقش گردشگری در همگرایی فرهنگی کشورهای عضو OIC». چهارمین کنگره بین‌المللی جغرافی‌دانان جهان اسلام، زاهدان.
کشاورز، لقمان، حمیدی، مهرزاد، سجادی، نصرالله و گودرزی، محمود (1389). «تدوین نظام ارزیابی عملکرد کمیتة ملی المپیک با رویکرد کارت امتیازی متوازن». مطالعات مدیریت ورزشی، شمارۀ 8 (پیاپی 29)، ص 83-98.
گروه مشاوران پنکو (1388). مقایسه انواع مدل‌های ارزیابی عملکرد. دپارتمان مدیریت استراتژیک و کارت امتیازی متوازن.
مالمیر، مهدی (1385). «اثرات ورزش بر توسعه شهری، رابطه بین توریسم ورزشی و توریسم شهری». اولین همایش ملی شهر و ورزش، تهران.
محرم‌زاده، مهرداد (1388). «اصول و مبانی گردشگری ورزشی». ارومیه: انتشارات جهاد دانشگاهی.
میرفخرالدین، سید حیدر، پیمان‌فر، محمدحسن، خطیبی عقدا، محمدنبی و علی‌محمدی، حسین (1392). «ارزیابی عملکرد سازمان‌های ورزشی با استفاده از مدل منسجم BSC-TOPSIS (مطالعه موردی: اداره کل تربیت‌بدنی استان یزد)». نشریۀ مدیریت ورزشی (حرکت سابق)، شمارۀ 16، ص 77-96.
نجفی، اصغر، حمیدی، مهرزاد، سجادی، سیدنصرالله و رجبی، حسین (1396). «تدوین منظرها و نقشۀ راهبردی معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسلامی با رویکرد کارت امتیازی متوازن». رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی، دورۀ 5، شمارۀ 19، ص 9-21.
نژادسجادی، سیداحمد، حمیدی، مهرزاد، سجادی، نصرالله و گودرزی، محمود (1390). «تدوین الگوی اجرای راهبرد و طراحی نقشه راهبرد سازمان ورزش شهرداری تهران با استفاده از تکنیک کارت امتیازی متوازن». پژوهش‌های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش، شمارۀ 8، ص 7-21.
نظری‌پور، محمد و پارسایی، محسن (1392). «شناسایی و رتبه‌بندی شاخصه‌ای عملکرد کارت امتیازی متوازن (مطالعۀ موردی: شرکت ملی گاز ایران)». پژوهش‌های تجربی حسابداری، سال سوم، شمارۀ 10، ص 129-146.
هنرور، افشار (1388). طراحی الگوی بازاریابی ورزشی در ایران. رسالۀ دکتری. دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس.
هنرور، افشار، مشرف جوادی، بتول و غفوری، فرزاد (1384). «عامل‌های سوق‌دهنده گردشگران به رویدادهای ورزشی بین‌المللی برگزار شونده در کشور». نشریۀ المپیک، دورۀ 13، شمارۀ 31، ص 51-64.
یاری حصار، ارسطو، مهدوی، داوود، حیدری ساربان، وکیل و ابراهیمی، خدیجه (1394). «پایش چرخه حیات گردشگری پایدار (مطالعۀ موردی: روستاهای هدف گردشگری استان اردبیل)». برنامه‌ریزی و آمایش فضا، دورۀ 19، شمارۀ 4، ص 185-215.
Akbar Khan, S., Qureshi, A, S., & Imran Hunjra, A. (2014). “CRM implementation: A descriptive study of the service industry in Pakistan”. World Applied Sciences Journal, 30(3), 355-361.
Amaize, O. (2011). “The need for academic programs in tourism, arts and culture, sport and healthcare management in the UAE”. World Journal of Management, 3(1), 96-108.
Bisebe, J., & Barrube, J. (2012). “The Balanced Scorecard as a Management Tool for Assessing and Monitoring Strategy Implementation in Health Care Organizations”. Rev Esp Cardiol, 65(10), 919–927.
Bolivar, M. P., Antonio, M., Hernandez, L., & Rodriguez, D. O. (2010). “Implementing the balanced scorecard in public sector agencies: An experience in municipal sport services, Academia”. Revisit Latino Americana de Administration, 45, 116-139.
Becken, S. (2013). “A review of tourism and climate change as an evolving knowledge domain”. Tourism Management Perspectives, 6, 53-62.
Cardinaels, E., Paula, M. G., & Veen-Dirks, V. (2010). “Financial versus non-financial information:The impact of information organization and presentation in a Balanced Scorecard”. Accounting Organizations and Society, 35, 565–578.
Creelman, J., & Makhijani, N. (2008). “How leading organizations successfully implement corporate strategy with the balanced scorecard”. The OTI Thought Leadership Series, 1, 1-16.
Deery, M., & Jago, L. (2005). “The management of sport tourism”. Sport in Society, 8(2), 263-279.
Delaney, D. D. (2008). Accounting for Athletics: A balance scorecard approach. Honors Scholar Theses University of Connecticut – Stross.
Frigo, M. L., Pustorino, P. G., & Krull, G. W. (2000). "The Balanced Scorecard for community banks: Translating strategy into action". Bank Accounting and Finance, 13(3), 17-29.
Gawankar, S., Kamble, S. S., & Raut, R. (2015). “Performance Measurement Using Balance Score Card and its Applications: A Review”. Journal of Supply Chain Management Systems, 4(3), 6-21.
Homafar, F., Honari, H., Heidary, A., Heidary, T., & Emami, A. (2011). “The Role of Sport Tourism in Employment, Income and Economic Development”. Journal of Hospilality Management & Tourism, 2(3), 34-37.
Jalilvand, M. R., Samiei, N., Dini, B., & Yaghoubi Manzari, P. (2012) "Examining the structural relationships of electronic word of mouth, destination image, tourist attitude toward destination and travel intention: An integrated approach". Journal of Destination Marketing & Management, Vol.1, 134–143.
Kaplan, R, S., Norton, D, P. (1992). “The balanced scorecard-measures that drive performance”. Harvard Business Review, 70(1), 71-79.
Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1996). “Using the Balanced Scorecard as a strategi management system”. Harvard Business Review, January- February, 75-85.
Kellet, P., Hede, A., & Chalip, L. (2008). “Social Policy for sport events: leveraging (Reletionships with) teams from other nations for community benefit”. European Sport Management Quarterly, 8(2), 101 121.
Kriemadis, T., Kotsovos, A., & Alexopoulos, P. (2008). “Applying the Balanced Scorecard Strategic Evaluation Method to a University Athletic Department”. Sport Management Scientific Forum in International Journal (SMIJ), 4(2), 101-112.
Lankford, S. V., & Howard, D. R. (1994). “Developing a Tourism Impact Attitude Scale”. Annals of Tourism Research, 21, 121-139.
Momeni, M., Khodaei, S., & Bashiri, M. (2010). “Evaluation of performance of society assurance organization by used of combination FDEA and BSC”. Journal of industrial management, 3, 137- 152.
Niven, P. R. (2008). Balanced scorecard step by step for government and nonprofit agencies. New York: John Wiley & Sons, 8.
Niven P., R. (2006). "Balanced scorecard step-by-step: Maximizing performance and maintaining results". 2 Edition, John Wiley & Sons.
Ritchie, B., & Adair, D (2004). Sport Tourism, interrelationships, impacts and issues. Channel View Publication.
Speckbacher, G., Bischot, J., & Pfeiffer, T. (2003). “A descriptive analysis on the implementation of balanced scorecards in Germanspeaking countries”. Management Accounting Research, 14(4), 361-387.
Swart, K., & Bob, U. (2007). “The eluding link: toward developing a national sport tourism strategy in South Africa beyond 2010”. Politikon, 34(3), 373-391.
Swart, K (2005). “Strategic planning-implicationS for the bidding of sport events in South Africa”. Journal of Sport Tourism, 10(1), 37-46.
Valderrama, T., García, C., Rodríguez, V. B., & Revuelta, D. (2013). “Balanced Scorecard and Efficiency: Design and Empirical Validation of a Strategic Map in the University by Means of DEA”. American Journal of Operations Research, 3, 3-52.
Xiao, H., & Smith, S. L. J. (2007). “The Use of Tourism Knowledge: Research Propositions”. Annals of Tourism Research, 34(2), 310–331