تحلیل اثرگذاری هوشمندی در رقابت‏پذیری مقصدهای گردشگری مورد مطالعه: دوازده مقصد شهری منتخب در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکدۀ اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

گردشگری هوشمند با تمرکز بر تأمین هرچه بهتر و بیشتر نیازهای گردشگران، بیشینه‏سازی رضایت گردشگران و بهبود اثربخشی مدیریت منابع با استفاده از انواع فنّاوری‏ها، شناخته شده است و در زمرة مهم‏ترین عناصر بهبود رقابت‏پذیری مقصدهای گردشگری نیز به‏شمار می‏روند. هدف این پژوهش، بررسی سازوکار اثرگذاری هوشمندی در رقابت‏پذیری مقصدهای گردشگری شهری در ایران با تأکید بر مؤلفه‏های آنان بوده است. بدین‌منظور، در مرحلة اول با روش تحلیل داده‏های آرشیوی، به‏گردآوری و تلفیق پژوهش‎های پیشین و تعیین مؤلفه‏ها و شاخص‏های سنجش هوشمندی و رقابت‏پذیری مقصدهای گردشگری پرداخته شده و یافته‏ها با استفاده از نظر خبرگان گردشگری اعتبارسنجی شد. در مرحلة دوم، با استفاده از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری و ابزار پرسش‌نامه، اثرگذاری هوشمندی و مؤلفه‏های آن در رقابت‏پذیری و مؤلفه‏های آن ـ براساس نظر خبرگان ـ در سطح مقصدهای دوازده‏گانة شهری منتخب بررسی شد. نتایج تحقیق نشان داد که تمامی مؤلفه‏های هوشمندی به ‌غیر از مؤلفة ساکنان/ گردشگران در رقابت‏پذیری تأثیر مثبت و معنادار دارند و توانسته‏اند 90 درصد تغییرات رقابت‏پذیری را پیش‎بینی کنند. همچنین هوشمندی در تمامی مؤلفه‏های رقابت‏پذیری تأثیر مثبت و معنادار دارد. تعیین مؤلفه‏ها و شاخص‏های هوشمندی و رقابت‏پذیری مقصدهای گردشگری شهری و رتبه‌بندی میزان تأثیرگذاری مؤلفه‏های هوشمندی در رقابت‏پذیری و اثرپذیری مؤلفه‏های رقابت‏پذیری از هوشمندی، وجوه تمایز این تحقیق با تحقیقات پیشین بوده‏اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Analysis of the Effect of Smartness on Competitiveness in Urban Tourism Destinations (The Case of Study: 12 Selected Urban Destinations in Iran

نویسنده [English]

  • Ali Delshad
Assistant Professor, Faculty of Economics, Management and Accounting, Yazd University, Yazd, Iran
چکیده [English]

Smart tourism is known with a focus on meeting the needs of tourists better and more, maximizing tourist satisfaction and improving the effectiveness of resource management using a variety of technologies, which are counted as the most important elements to improve the competitiveness of tourist destinations. This study seeks to investigate the mechanism of smartness impact on the competitiveness of urban tourism destinations in Iran with emphasis on their components. For this purpose, in the first stage, with the method of analyzing archival data, the previous researches were collected and combined, the components and indicators of smartness and competitiveness of tourism destinations measurement were determined, and the findings were validated using the opinion of tourism experts. In the second stage, using the method of structural equation modeling and questionnaire tools, the effect of smartness and its components on competitiveness and its components based on the opinion of experts in the selected twelve urban destinations were investigated. The results showed that all components of smartness except residents/tourists have had a positive and significant impact on competitiveness and have been able to predict 90% of changes in competitiveness. Determining the components and indicators of smartness and competitiveness of urban tourism destinations and ranking the effect of smartness components on the competitiveness and the influence of competitiveness components of the smartness, was been the distinguishing features of this study from previous studies

کلیدواژه‌ها [English]

  • Smartness
  • Competitiveness
  • Urban tourism destinations
  • Iran
حبیبی، آرش و عدن‎‏ور، مریم (1396). مدل‌یابی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی (آموزش کاربردی نرم‌افزار LISREL تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.
شفیعی، ساناز، رجب‏زاده قطرمی، علی، حسن‏زاده، علی‏رضا و جهانیان، سعید (1396). «بررسی تأثیر فنّاوری‌ اطلاعات بر توسعة پایدار مقاصد گردشگری به ‌منظور توسعة مقاصد گردشگری هوشمند (با استفاده از رویکرد فراترکیب)»، تحقیقات بازاریابی، دورة 7، شمارة 4 پیاپی 27، ص 95-116.
شوماخر، راندال ای. و لومکس، ریچارد جی. (۱۳۸۸). مقدمه‌ای بر مدل‌سازی معادله ساختاری. ترجمة وحید قاسمی. تهران: انتشارات جامعه‌شناسان.
فرزین، محمدرضا، و نادعلی‌پور، زهرا (1389). «عوامل مؤثر بر مزیت رقابتی مقصدهای گردشگری در ایران (مورد مطالعه: منطقۀ چابهار)». فصل‌نامة مطالعات مدیریت گردشگری، دورة 5، شمارة ۱۴، ص 67-40.
قربانی، امیر، دانایی، ابوالفضل، زرگر، سیدمحمد و همتیان، هادی (1398). «شناسایی عوامل هوشمندی سازمان در سازمان‌های ارائه‌دهندۀ خدمات گردشگری در استان خراسان جنوبی»، دورة 9، شمارة 30، ص 137-156.
کلانتری، خلیل (1392). مدل‌سازی معادلات ساختاری در تحقیقات اجتماعی اقتصادی (با برنامة LISREL – SIMPLIS). تهران: فرهنگ صفا.
مک‌ناب، دیوید ای. (1397). روش‌های تحقیق کمّی و کیفی (مدیریت دولتی و سازمان‌های غیرانتفاعی). ترجمه واعظی و آزمندیان، تهران: انتشارات صفار.
میرتقیان رودسری، سیدمحمد (1398). «آسیب‏شناسی کاربرد معادلات ساختاری در پژوهش‎های ایرانی گردشگری». فصل‌نامة علمی-پژوهشی گردشگری و توسعه، سال هشتم، شمارة ۳، ص 124-146.
هومن، حیدرعلی (1395). مدل‌یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم‌افزار لیزرل. تهران: انتشارات سمت.
Abreu Novais, M., Ruhanen. L., & Arcodia, C. (2018). “Destination competitiveness: A phenomenographic study”. Tourism Management, 64, 324-334.
Borsekova, K., Vanova, A., & Vitalisova, K. (2017). “Smart specialization for smart spatial development: innovative strategies for building competitive advantages in tourism in Slovakia”. Socio-Economic Planning Sciences, 58 (2017), 39-50.
Buhalis, D., & Amaranggana, A. (2013). Smart tourism destinations. In Information and communication technologies in tourism 2014 (pp. 553-564). Springer, Cham.‏
Buonincontri, P., & Micera, R. (2016). “The experience co-creation in smart tourism destinations: a multiple case analysis of European destinations”. Information Technology & Tourism, 16(3), 285-315.‏
Cohen B (2012). “Smart cities hub”. Retrieved 22 July 2013, from http://smartcitieshub.com/2012/11/11/ smart-cities-ranking-methodology/
Del Chiappa, G., & Baggio, R. (2015). “Knowledge transfer in smart tourism destinations: Analyzing the effects of a network structure”. Journal of Destination Marketing and Management, 4(3), 145-150.
Del Vecchio, P., & Passiante, G. (2017). “Is tourism a driver for smart specialization? Evidence from Apulia, an Italian region with a tourism vocation”. Journal of Destination Marketing and Management, 6(3), 163–165.
Del Vecchio, P., Mele, G., Ndou, V., & Secundo, G. (2018). “Creating value from Social Big Data: Implications for Smart”. Information Processing and Management, 54(5), 847–860.
Díaz-Díaz, R., Muñoz, L., & Pérez-González, D. (2017). Business model analysis of public services operating in the smart city ecosystem: The case of SmartSantander. Future Generation Computer Systems, 76, 198-214.‏
Dwyer, L., & Kim, C. (2003). “Destination Competitiveness: Determinants and Indicators”. Current Issues in Tourism, 6(5), 369-414.
Germann Molz, J. (2012). Travelconnections: Tourism, technology and togheterness in a mobile world. London: Routledge.
Goffi, G., Cucculelli, M., & Masiero, L. (2019). “Fostering tourism destination competitiveness in developing countries: The role of sustainability”. Journal of Cleaner Production, 209, 101-115.
Goffi, G. (2013). “A Model of Tourism Destination Competitiveness: The case of the Italian Destinations of Excellence”. Anuario Turismo y Sociedad, 10, 121-147.
Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/267331295.
Küçükaltan, E. G., & Pirnar, I. (2016). “Competitiveness factors of a tourism destination and impact on residents’ quality of life: The case of Cittaslow-Seferihisar”. Munich Personal RePEc Archive (MPRA), 77464, 1-8. Retrieved from https://mpra.ub.uni-muenchen.de/77464/.
Lopes, A. P. F., Muñoz, M. M., & Alarcón-Urbistondo, P. (2018). “Regional tourism competitiveness using the PROMETHEE approach”. Annals of Tourism Research, 73, 1–13.
Marine-Roig, E., & Clavé, S. A. (2015). Tourism analytics with massive user-generated content: A case study of Barcelona. Journal of Destination Marketing & Management, 4(3), 162-172.
Marine-Roig, E., & Clavé, S. A. (2015). Tourism analytics with massive user-generated content: A case study of Barcelona. Journal of Destination Marketing & Management, 4(3), 162-172.‏
Michael, N., Reisinger, Y., & Hayes, J. P. (2019). The UAE's tourism competitiveness: A business perspective. Tourism Management Perspectives30, 53-64.
.‏Murgante, B., & Borruso, G. (2013). Cities and Smartness: A Critical Analysis of Opportunities and Risks. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, pp. 630–642 (https://www.researchgate.net/publication/237073200_Cities_and_Smartness_A_Critical_Analysis_of_Opportunities_and_Risks).
Ramaprasad, A., Sánchez-Ortiz, A., & Syn, T. (2017). A unified definition of a smart city. In International Conference on Electronic Government (pp. 13-24). Springer, Cham‏.
Ritchie, B. J. R., Crouch, G. I. (2003). The Competitive Destination; A sustainable tourism perspective. UK: CABI Publishing.
Romãoa, J., Kourtit, K., Neuts, B., & Nijkamp, P. (2018). “The smart city as a common place for tourists and residents: A structural analysis of the determinants of urban attractiveness”. Cities, 78, 67–75.
Shafiee, S., Ghatari, A. R., Hasanzadeh, A., & Jahanyan, S. (2019). Developing a model for sustainable smart tourism destinations: A systematic review. Tourism Management Perspectives, 31, 287-300.‏
Sung, Tae Kyung. (2015). “the creative economy in global competition”. Technological Forecasting & Social Change, 96(2015), 89–91.
Wang, D., Li X. R., & Li, Y. (2013). “China's "smart tourism destination" initiative: A taste of the service-dominant logic”. Journal of Destination Marketing and Management, 2(2), 59-61.
Xiang, Z., and Fesenmaier, D. R. (2017). Analytics in smart tourism design, consepts and methods, Springer International Publishing, Switzerland