ارائة راهبردهای برنامه‌ریزی شهرهای رویدادمدار بر مبنای اصول ارتقای رقابت‌پذیری یک مقصد گردشگری؛ مطالعة موردی: شهر شیراز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی گرایش برنامه‌ریزی شهری دانشگاه شیراز، بخش شهرسازی، دانشکدة هنر و معماری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 دکتری شهرسازی، استادیار بخش شهرسازی دانشگاه شیراز، بخش شهرسازی، دانشکدة هنر و معماری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران؛

3 دکتری شهرسازی، استادیار بخش شهرسازی دانشگاه شیراز، بخش شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران؛

چکیده

در دورۀ کنونی جهانی‌شدن و با افزایش روزافزون اهمیت شهرها و رقابت‌ بین آن‌ها، مسئولان می‌کوشند با یافتن یا ایجاد منابعی جدید و مزایای رقابتی، رشد و توسعة پایدار شهرها را تضمین و جایگاه رقابتی آن‌ها را تثبیت کنند. یکی از این منابع و مزیت‌های رقابتی، فراهم‌کردن امکانات فرهنگی و تفریحی همراه با سازمان‌دهی و برگزاری رویدادهای خاص و جشنواره‌های سالانه است. این موضوع ازآن‌رو اهمیت دارد که نقش رویدادها در توسعه و ارتقای جایگاه رقابتی میزبانانشان به‌عنوان یک کاتالیزور برای توسعة رویدادمدار با توسعة امکانات و زیرساخت‌های رویداد، موضوعی اثبات شده است. در این مقاله، با توجه به مسائل و مشکلات و همچنین قابلیت‌ها و امکانات موجود در شهر شیراز برای تبدیل‌شدن به یک شهر رویدادمدار (که با تکنیک گروه تمرکز شناسایی شده‌اند)، اهداف و راهبردها و پروژه‌های اجرایی در جهت ارتقای رقابت‌پذیری آن به‌منزلة مقصد گردشگری با استفاده از تکنیک ایدا تبیین شده است. مجموعه اهداف برنامه‌ریزی زیرمجموعة پنج موضوع اصلی برنامه‌ریزی یک شهر رویدادمدار، یعنی جایگاه راهبردی رویداد در چشم‌انداز شهر، ذی‌نفعان رویداد و روابط آن‌ها در شهر، برنامه‌ریزی رویداد (و منابع مرتبط با رویداد) در شهر، ارتباطات و بازاریابی رویدادهای شهر و وضعیت نظارت بر نتایج و پایداری رویدادها و مجموعه راهبردهای آن در چهار حوزۀ اصلاح ساختارهای اجرایی و مدیریتی رویدادها، اصلاح جایگاه و ساختارهای قانونی رویدادها، رشد آگاهی‌های عمومی و تقویت روحیة مشارکت در ارتباط با رویدادها و همچنین توسعه و بهبود وضعیت منابع شهر مرتبط با رویدادها ارائه شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing Eventful City Planning Strategies Based on the Principles of Enhancement of Destination Competitiveness, Case Study: Shiraz, Iran

نویسندگان [English]

  • Sina Jangjoo 1
  • Khalil Hajipoor 2
  • Sahand Lotfi 3
1 Master Student of Urban Planning;
2 Assistant Professor of Urban Planning
3 Assistant Professor of Urban Design;
چکیده [English]

In the recent age of globalization and by the increasing importance of cities and the competition between them, cities seek to ensure their sustainable development and establish their competitive position by finding or creating new resources and competitive advantages. One of these competitive resources and advantages is the creation of cultural and entertainment facilities or organizing special events and festivals. This topic is crucial because the role of events in the development and promotion of their hosts' competitive position as a catalyst for event-led development to provide event facilities and backup infrastructure is proven. In this article, considering the existing issues and problems, as well as the capabilities and facilities of Shiraz to become an eventful city identified by a focus group, the goals of enhancing its competitiveness as a tourism destination have been outlined using the AIDA (Analysis of Interconnected Decision Areas) technique. There is a set of planning goals on the subset of five areas of strategic decisions for an eventful city embracing the city vision, stakeholder relationships, event programming, marketing strategies, and monitoring outcomes and overall sustainability of a local event program. Consequently, strategies are presented in four areas as follows: a) modification of the events' executive and management structures, b) tailoring the events' status and legal structures, c) growing the public awareness, and strengthening the spirit of participation in events, and d) developing and improving the situation of city's resources related to events as well

کلیدواژه‌ها [English]

  • Eventful City
  • Destination Competitiveness
  • AIDA Technique
  • Shiraz
جنگجو، سینا (1399). ارائة چارچوب برنامه‌ریزی شهر رویدادمدار بهمنظور ارتقای رقابت‌پذیری شهرها بهعنوان مقاصد گردشگری، مطالعة موردی: شهر شیراز. پایان‌نامة کارشناسی ارشد دانشکدة هنر و معماری دانشگاه شیراز.
شبانی امیرحسین و ایزدی، محمد سعید (1393). «رویکردی نوین به بازآفرینی شهر خلاق». نقش جهان، دورة ۴، شمارة ۲، ص ۵۴-۶۳.
کلانتری خلیل‌آباد، حسین (1378). برنامه‌ریزی مرمت ناحیة تاریخی شهر یزد. پایان‌نامة کارشناسی ارشد دانشکدة معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی.
Antchak, V. (2016). Event portfolio design: Exploring strategic approaches to major events in New Zealand (Doctoral dissertation, Auckland University of Technology).
Antchak, V., & Pernecky, T. (2017). “Major events programming in a city: Comparing three approaches to portfolio designˮ. Event Management, 21(5), 545-561.
Balaure, V., Veghes, C., & Balan, D. (2009). “Lesson from the top: what can be learned Measuring the nation branding effectiveness of the major tourism destinationsˮ. In Proceedings of the 3rd International Conference on Destination Branding and Marketing, Institute for Tourism Studies (pp. 39-50).
Begg, I. (1999). “Cities and competitivenessˮ. Urban Studies, 36(5), 795–809.
Bevolo, M. (2014). “The discourse of design as an asset for the city: From business innovation to vernacular eventˮ. Event Design (pp. 81-93). Routledge.
Cracolici, M. F., Nijkamp, P., & Rietveld, P. (2008). “Assessment of tourism competitiveness by analysing destination efficiencyˮ. Tourism Economics, 14(2), 325-342.
d'Hauteserre, A. M. (2000). “Lessons in managed destination competitiveness: the case of Foxwoods Casino Resortˮ. Tourism Management, 21(1), 23-32.
Dwyer, L., & Kim, C. (2003). “Destination competitiveness: determinants and indicatorsˮ. Current issues in tourism, 6(5), 369-414.
Dwyer, L., Forsyth, P., & Rao, P. (2000). “The price competitiveness of travel and tourism: a comparison of 19 destinationsˮ. Tourism management, 21(1), 9-22.
Friend, J., & Hickling, A. (2005). Planning Under Pressure: The Strategic Choice Approach. Elsevier Butterworth-Heinemann, Oxford.
Getz, D. (1997). “Trends and issues in sport event tourismˮ. Tourism Recreation Research, 22(2), 61-62.
Getz, D. (2008). “Event tourism: Definition, evolution, and researchˮ. Tourism management, 29(3), 403-428.
Getz, D. (2017). “Developing a framework for sustainable event citiesˮ. Event Management, 21(5), 575-591.
Giddens, A. (2009). Sociology. Cambridge: Polity Press.
Giulianotti, R., & Klauser, F. (2010). “Security governance and sport mega-events: Toward an interdisciplinary research agendaˮ. Journal of Sport and Social Issues, 34(1), 49-61.
Go, F. M., & Govers, R. (2000). “Integrated quality management for tourist destinations: a European perspective on achieving competitivenessˮ. Tourism management, 21(1), 79-88.
Harris, N. (2007). “City competitiveness: World Bank study of competitiveness in four Latin American citiesˮ. Washington DC: World Bank.
‏Hassan, S. S. (2000). “Determinants of market competitiveness in an environmentally sustainable tourism industryˮ. Journal of travel research, 38(3), 239-245.
Iordache, M. C., Cebuc, I., & Panoiu, L. (2009). “THE BRAND--AN INCREASING FACTOR OF A TOURIST DESTINATION'S COMPETITIVENESSˮ. Management & Marketing Journal, 7(2), 151-156.
Jakob, D. (2013). “The eventification of place: Urban development and experience consumption in Berlin and New York Cityˮ. European urban and regional studies, 20(4), 447-459.
Kennell, J. (2012). “Eventful cities: cultural management and urban revitalisationˮ. Cultural Trends, 21(4), 342-343
Kratke, S. (2014).؛ How Manufacturing Industries Connect Cities across the World Extending Research on Multiple Globalizationˮ. Global Networks, 14(2), 121-147.
Kruger, E. A. (2011). A stakeholder perspective on mega-events as an element of tourism destination competitiveness (Doctoral dissertation, University of Pretoria).
Mihalič, T. (2000). “Environmental management of a tourist destination: A factor of tourism competitivenessˮ. Tourism management, 21(1), 65-78.
Piacenza, M. o. (2016). MAPS / Baseline study Military Assets as Public Spaces, Piazza Cavalli 2 - 29121 Piacenza – Italy.
Pierret, F. (2008). “Some points on domestic tourism. World Tourism Organizationˮ https://silo.tips/download/some-points-on-domestic-tourism-by-frederic-pierret-unwto-executive-director.
Poon, A. (2003). “Competitive strategies for a ‘new tourism’. In Classic reviews in tourism (pp. 130-142). Multilingual Matters.‏
Popescue, R. I. (2011). “Study Regarding the Ways of Measuring Cities Competitivenessˮ. Economica Seria Management, 14(2), 288-303.
Richards, G. (2010). “Creative tourism and cultural eventsˮ. 2nd Forum on UNESCO Creative Cities Network Icheon, Republic of Korea (Vol. 21).
Richards, G. (2015). “Developing the eventful city: Time, space and urban identityˮ. Planning for event cities, 37-46.
Richards, G. (2017). “Eventful cities: Strategies for event-based urban developmentˮ. In SAGE handbook of new urban studies (pp. 43-60). Sage.
Richards, G. W., & Colombo, A. (2017). “Rethinking the eventful city: introductionˮ. Event Management, 21(5), 527-531.
Richards, G., & Palmer, R. (2010). Eventful cities. Routledge.
Richards, G., & Rotariu, I. (2015). “Developing the eventful city in Sibiu, Romaniaˮ. International Journal of Tourism Cities, 1(2), 89-102.
Richards, G., & Wilson, J. (2004). “The impact of cultural events on city image: Rotterdam, cultural capital of Europe 2001ˮ. Urban studies, 41(10), 1931-1951.
Ritchie, J. B., & Crouch, G. I. (2003). The competitive destination: A sustainable tourism perspective. Cabi.
Rodríguez-Díaz, M., & Espino-Rodríguez, T. F. (2008). “A model of strategic evaluation of a tourism destination based on internal and relational capabilitiesˮ. Journal of travel research, 46(4), 368-380.
Seymour, J. (2007). “Destination brand health monitoring, a key destination competitiveness toolˮ. Paper delivered at the Travel and Tourism Research Association European Chapter Conference – “Competition in Tourism: Business and Destination Perspectives”, Helsinki, Finland.
Silvanto, S., & Hellman, T. (2005). Helsinki—the festival city. In L. Lankinen (Ed.), Arts and culture in Helsinki (pp. 4–9). Helsinki, Finland: City of Helsinki.
Smith, A. (2012). Events and urban regeneration: The strategic use of events to revitalise cities. Routledge.
UNWTO. (2009). Handbook on Tourism Destination Branding, With an Introduction by Simon Anholt. Madrid, Spain: UNWTO and ETC.
Wallstam, M., Ioannides, D., & Pettersson, R. (2018). “Evaluating the social impacts of events: in search of unified indicators for effective policymakingˮ. Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Events, 12(2), 122-141.
Yoon, Y. (2002). Development of a structural model for tourism destination competitiveness from stakeholders' perspectives (Doctoral dissertation, Virginia Tech).
Ziakas, V. (2013). Event portfolio planning and management: A holistic approach. Routledge.
Zopounidis, C., M., & Pardalos, P. (Eds.) (2010). Handbook of Multicriteria Analysis, Springer, New York.