تعیین ‏کننده ‏ها و راهبردهای توسعۀ گردشگری پزشکی با رویکرد یکپارچه ‏سازی خدمات نمونۀ موردمطالعه: استان‏ های مرزی منطقۀ سۀ سلامت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر پسادکتری زیرنظر صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران با همکاری دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 استاد تمام جغرافیا و برنامه‏ریزی شهری، دانشکدة جغرافیا و برنامه‏ریزی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

با توجه به جایگاه مهم صنعت گردشگری پزشکی در اقتصاد جهانی و قابلیت‏های ایران در این صنعت، رویکرد یکپارچه‏سازی خدمات سیاستی مؤثر برای افزایش جذابیت با هدف رقابت مقاصد است که علاوه‏بر ارائۀ خدمات بهتر و باکیفیت‏تر، به رفاه حال گردشگران و ارائه‏دهندگان خدمات نیز کمک می‏کند. این پژوهش با هدف تدوین تعیین‏کننده‏ها و ارائۀ راهبردهای توسعۀ گردشگری پزشکی به‏منظور گسترش دهکده‏های سلامت در استان‏های مرزی منطقۀ سۀ سلامت (کردستان، کرمانشاه و ایلام) انجام شده است. داده‏ها ابتدا با روش تحلیلی ـ اسنادی و با رویکرد تحلیل محتوا، سپس مصاحبه با تعدادی از خبرگان کلیدی به‏دست آمده است. تجزیه‏وتحلیل داده‏ها در مرحلۀ اول با نرم‏افزار مکس‏کیو‏دی‏ای ۱۸ انجام شد. در مرحلۀ دوم، شاخص‏های شناسایی‏شده، برای ارزیابی وضعیت موجود استان‏های مرزی منطقۀ سۀ سلامت با استفاده از تکنیک سوات بررسی شد. سپس با ترکیب دو تکنیک سوات و دیمتل فازی در راستای هدف تحقیق، انواع راهبردها مشخص و با استفاده از تکنیک ای‏اچ‏پی اولویت‏بندی شدند. جامعۀ آماری مرحلۀ ارزیابی و اولویت‏بندی شامل هجده نفـر از خبرگان گردشـگری پزشـکی منطقه بوده است. یافتـه‏های حاصـل از تلفیـق تکنیک‏هـای تصـمیم‏گیری چندمعیاره با مدل سوات، نشان می‏دهد که درخصوص اولویت‏بندی راهبردها، به‏ترتیب راهبرد بازنگری (WO) در اولویت اول و راهبرد تدافعی (WT) در اولویت دوم و راهبردهای تنوع (ST) و تهـاجمی (SO) در اولویت‏هـای بعـدی قـرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Medical tourism development determinants & strategies by taking an Approach towards Services Integration (Case study of three health areas)

نویسندگان [English]

  • Sayedeh Somayeh Hosseini 1
  • Masoud Taghvaei 2
1 Postdoctoral researcher, working under the Iran National Science Foundation (INSF) in collaboration with the University of Isfahan; Isfahan, Iran
2 Professor of urban planning, Faculty of Geography Sciences and Planning, Isfahan University, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Considering the important position of medical tourism industry in the world economy and also Iran's capabilities in this industry, approach towards Services Integration as an effective policy to increase the attractiveness of competing destinations, in addition to providing better and higher quality services, it can also help the well-being of tourists and service providers. The present study aims to develop and prioritize medical tourism development strategies in the region of tree health (ILam, Kermanshah and Kurdistan) with the approach of integrating services and to expand health villages. The data were obtained first through analytical-documentary methods of content analysis and then interviews and questionnaires with a number of key experts. Data analysis was performed in the first stage through the use of software - MAXQDA-18. In the second stage, the data obtained from the previous step were evaluated to assess the current situation of the western provinces using the SOWAT technique. Then, by combining two techniques SWOT and fuzzy DEMATEL, in line with the research goal, different strategies were identified and prioritized using AHP technique. The statistical population of the evaluation and prioritization phase included 18 experts and medical tourism experts in the region. Findings obtained from the combination of multi-criteria decision making techniques with the SWOT model, showed that in terms of prioritizing strategies, review strategy (WO) in the first priority and defensive strategy (WT) in the second priority diversity strategy (ST) and integration (SO) became the next priorities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Medical tourism
  • content analysis
  • SWOT technique
  • Multi-criteria decision -making
  • Integrated Approach
تقوایی، مسعود، حسینی، سیده سمیه (1399). تبیین راهبردهای توسعه گردشگری پزشکی با رویکرد رقابت‏پذیری مقاصد (نمونۀ موردی: استان فارس).،جغرافیاوتوسعه ناحیه ای18(2)،201-238.
 سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی (1398). سند آمایش سرزمین کرمانشاه.
سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی (1398). سند آمایش سرزمین ایلام.
سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی (1398). سند آمایش سرزمین کردستان.
ملک‏زاده، رویا، عابدی، قاسم، رضایی، محمد صادق و یزدانی پونه (۱۳۹۶). روند استقرار آمایش سرزمینی و تحول و نوآوری آموزش عالی سلامت در ایران. تعالی بالینی، ۷(۱)، ۴۹-۶۳.
Bookman, M. Z., & Bookman, K. R. (2007). Medical tourism in developing countries. New York: Palgrave Macmillan.
Carrera, P., & Bridges, J. (2008), Health and Medical Tourism: What They Mean and Imply for Health Care Systems, In: Merz, F. (Ed.), Hanser Verlag, New York.
Cohen, I. G. (2010). Medical tourism: The view from ten thousand feet. Hastings Center Report, 40(2), 11-12.‏
Cohen, E. (1978). The impact of tourism on the physical environment. Annals of Tourism
Research
, 5(2), 215–237.
Connell, J. (2011). Medical Tourism. Oxfordshire: CAB International.
Deloitte, L. L. P. (2008). Medical tourism: Consumers in search of value. Retrieved on 02.02.12, from. http://www.deloitte.com/dtt/cda/doc/content/.
Dwyer, L., & Kim, C. (2003), Destination competitiveness: determinants and indicator, Current Issues in Tourism, 6(5), 369-414.
Fetscherin, M., & Stephano, R.M. (2016) The medical tourism index: Scale development and validation. Tourism Management, 52, 539-556.
Ganguli, S., & Ebrahim, A.H. (2017) A qualitative analysis of Singapore's medical tourism competitiveness. Tourism Management Perspectives, 21,74-84.
Hall, M. (2011b). Publish and perish? Bibliometric analysis, journal ranking and the assessment of research quality in tourism. Tourism Management, 32(1), 16 e27.
Hosseini, S.S., Tagvayi, M., Ataev, Z.V., & Bratkov, V.V. (2020). Problems and prospects of creating health tourism villages as a potential for developing medical tourism in the Islamic Republic of Iran (Case study: Yazd province). South of Russia: ecology, development. 15(3), 97-116. (In Russ.)
Hunter, W. C. (2007). Medical tourism: A new global niche. International Journal of Tourism Sciences, 7(1), 129–140.
Junio, M.M. V., Kim , J. H., & Lee ,T.J. (2016). Competitiveness attributes of a medical tourism destination: The case of South Korea with importance-performance analysis, Journal of Travel & Tourism Marketing, 34(4), 444-460
Keogh, B. (1990). Public participation in community tourism planning. Annals of Tourism Research, 17(3), 449 –465.
Krishnan, T., Chelliah, S., Mohamed, B., & Bahauddin, A. (2013, February). Medical tourism research: a conceptual framework of emerging business strategies in healthcare industry. In Proceedings of International Conference on Tourism Development.
Lee, M., Han, H., & Lockyer, T. (2012). Medical tourism—attracting Japanese tourists for medical tourism experience. Journal of Travel & Tourism Marketing, 29(1), 69-86.‏
Lee, J., & Kim. H-b (2015). Success factors of health tourism: cases of Asian tourism cities. International Journal of Tourism Cities1(3), 216-233.
Lee, C. W., & Li, C. (2019). The Process of Constructing a Health Tourism Destination Index. International journal of environmental research and public health16(22), 4579.
Lunt, N., & Carrera, P. (2010). Medical tourism: Assessing the evidence on treatment abroad. Maturities, 66(1), 27–32.
Marcouiller, D. W. (1997). Toward integrative tourism planning in rural America. Journal of Planning Literature, 11(3), 337 –357.
Momenia, Kh., & Janatib, A. (2018). Imanic A, Khodayari-Zarnaqb R. Barriers to the development of medical tourism in East Azerbaijan province, Iran: A qualitative study. Tourism Management, 69, 307–316.
Mueller, H., & Kaufmann, E. L. (2001). Wellness tourism: Market analysis of a special health tourism segment and implications for the hotel industry. Journal of Vacation Marketing, 7(1), 5-17.
Murphy, P. E. (1981). Community attitudes to tourism. International Journal of Tourism Management, 2(3), 189–195.
Peters, M. (1969). International tourism: The economics and development of the internationaltourism trade. London: Hutchinson.
Reddy, S. G., York, V. K., & Brannon, L. A. (2010). Travel for treatment: Students’ perspective on medical tourism. International Journal of Tourism Research, 12, 510–522.
Robinson, M. (2005). Niche tourism: An introduction. In M. Novelli (Ed.). Niche tourism: Contemporary ideas, trends, and cases (pp. 1–11). Burlington, MA: Elsevier.
Sandberg, D. S. (2017). Medical tourism: An emerging global healthcare industry, International Journal of Healthcare Management, 10(4), 281-288.
Shaywitz, D.A. and Ausiello, D.A. (2002). Global health: A chance for western physicians to give - and receive. The American Journal of Medicine, 3(11), 354-357.
Smith, P.C., & Forgione, D.A (2007). Global outsourcing of healthcare: a medical tourism
decision model. J Inform Technol Case Appl Res, 9,19-30.
Smith, M., & Puczko, L. (2009). Health and wellness tourism. Oxford: Jordan Hill.
Tasci, M. E. & Gorener, A. (2016) evaluating the strategies of medical tourism sector through ahp and moora in a SWOT framework. Journal of Global Strategic Management, 10(20), 15-30.
‏Turner L. (2011). Medical tourism and the global marketplace in health services: U.S. patients. international hospitals, and the search for affordable health care., International Journal of Health Services, 40(3), 443-467
Yang, Y. S. (2013). Key success factors in medical tourism marketing. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences3(3), 152.‏
Ye, B. H., Qiu, H. Z., & Yuen, P. P. (2011). Motivations and experiences of Mainland Chinese medical tourists in Hong Kong. Tourism Management, 32, 1125–1127.
Yu, J. Y., & KO, T. G. (2012). A cross-cultural study of perceptions of medical tourism among Chinese, Japanese and Korean tourists in Korea. Tourism Management, 33, 80–88.