نگاشت معنایی تصویر ذهنی گردشگران شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، جهاددانشگاهی استان یزد، یزد، ایران؛

2 استادیار گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه علم و هنر، یزد، ایران؛

3 مدرس گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه علم و هنر، یزد، ایران؛

4 کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی، دانشگاه علم و هنر، یزد، ایران؛

10.22034/jtd.2020.236020.2060

چکیده

گردشگری شهری فعالیتی پیچیده، چندبخشی و پراکنده است که محصول آن فروش تجارب گردشگران از جاذبه‌‌، تسهیلات و خدمات شهر است. توجه و سازماندهی عوامل طبیعی، انسانی و عوامل بصری موثردر زیبایی محیط موثرترین راه برای افزایش کیفیت تجربه سفر است. با توجه به ضرورت انکارناپذیر تصویر ذهنی در جذب گردشگران شهری و نقش این نوع از گردشگری در اقتصاد، در این پژوهش تلاش شده است تا با استفاده از روش نگاشت شناختی معنایی، مدلی کیفی از عوامل مؤثر بر تصویر ذهنی با هدف رونق گردشگری شهری ارائه شود. بدین منظور ابتدا پس از بیان موضوع، مبانی نظری و بررسی پیشینه پژوهش، با استفاده از طرح پژوهش کیفی، 30 مصاحبه‌ تا رسیدن به اشباع نظری انجام شد. جامعه این پژوهش را گردشگران شهری و کارشناسان حوزه گردشگری تشکیل می‌دهند. سپس با استفاده از رویکرد نگاشت شناختی معنایی، مدل مفهومی از ابعاد و مؤلفه‌های تصویر ذهنی استخراج و ترسیم شد. نگاشت شناختی معنایی بدست آمده دارای 6 مقوله اصلی و 30 گزاره تئوریک می باشد که می‌تواند در سیاست‌گذاری و درک بهتر و عمیق‌تر این مفهوم به سیاست‌گذاران یاری رساند و مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Semantic mapping of the mental image of urban tourists

نویسندگان [English]

  • Mehdi Basouli 1
  • Mir Mohammad Asadi 2
  • Yasamin Boroumandzad 3
  • leyla oveysi 4
  • Mohammad Amir oveisi 4
1 Assistant professor, Jahad Daneshgahi of Yazd Province, Yazd, Iran;
2 Assistant professor of Management Department, Faculty of Human Sciences, Science and Art University, Yazd, Iran;
3 Instructor of Management Department, Faculty of Human Sciences, Science and Art University, Yazd, Iran;
4 Master of Science in Tourism Management, Science and Art University, Yazd, Iran;
چکیده [English]

Urban tourism is a complex, multi-sectoral and dispersed activity, the product of which is the sale of tourists' experiences of the city's attractions, facilities and services. Paying attention to and organizing natural, human and visual factors influencing the beauty of the environment is the most effective way to increase the quality of the travel experience. Considering the undeniable necessity of mental image in attracting urban tourists and the role of this type of tourism in the economy, in this study, an attempt has been made to provide a qualitative model of factors affecting mental image with the aim of boosting urban tourism using semantic cognitive mapping method. For this purpose, after stating the subject, theoretical foundations and reviewing the research background, 30 interviews were conducted using the qualitative research design until the theoretical saturation was reached. The study population consists of urban tourists and tourism experts. Then, using the semantic cognitive mapping approach, a conceptual model was extracted and drawn from the dimensions and components of the mental image. The obtained semantic cognitive mapping has 6 main categories and 30 theoretical propositions that can help policymakers in policy making and better and deeper understanding of this concept.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mental image
  • Destination
  • semantic cognition mapping
  • Aesthetics
  • urban tourism