بررسی ارتباط ساختار معماری اقامتگاههای بومگردی با میزان رضایتمندی گردشگران (مطالعه موردی: اقامتگاه های بومگردی روستای جنت رودبار، رامسر، استان مازندران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری معماری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

2 استادیار گروه معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

3 استادیار گروه معماری، دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

بومگردی یکی از انواع گردشگری است که درسالهای اخیر در کشور به سرعت توسعه یافته است. استان مازندران بعلت برخوداری از جاذبه های طبیعی فرهنگی، شاهد رونق این اقامتگاهها در 5 سال اخیر بوده است. استفاده از قابلیتهای بومگردی برای توسعه روستاها و لزوم ایجاد چارچوبی برای حفظ ارزشهای اجتماعی و طبیعی روستا ها و کنترل کیفیت معماری اقامتگاهها بعنوان بخشی از خدمات گردشگری، پرداختن به رابطه معماری اقامتگاهها با میزان رضایتمندی گردشگران را ضروری ساخته است. این مقاله با هدف یافتن چارچوبی برای ضابطه مند کردن معماری اقامتگاهها، به سنجش رضایت بومگردان پرداخته است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است که در آن بعد از تدوین مفهومی بر اساس تحلیل محتوای مبانی معماری بومی و شناخت مدلهای سنجش رضایتمندی، جمع آوری داده های میدانی از طریق پرسشنامه صورت گرفت. طبق مدل مفهومی تدوین شده، ابعاد سه گانه کالبدی-فضایی، طبیعت گرایی و اجتماعی در معماری بومی اقامتگاهها به ترتیب متناظر با الزامات اساسی، عملکردی و هیجانی رضایتمندی گردشگران فرض شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که معماری اقامتگاه ها از لحاظ تامین نیازهای اساسی اقامت بیشترین رضایتمندی گردشگران را جلب کرده و از این حیث بر هتل ها و سایر اقامتگاه ها ترجیح داشته اند. در مرتبه بعد شاخصهای طبیعت گرایی معماری به میزان ۶۰ درصد رضایتمندی مخاطبان را کسب کردند و توانستند بخوبی انگیزه گردشگران از طبیعت گردی را برآورده نمایند. بُعد فرهنگی- اجتماعی اقامتگاه ها کمترین میزان رضایتمندی را داشته که با توجه به اهمیت این شاخص برای توسعه متوازن بومگردی پیشنهادهایی دراین باره ارائه شده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ُStudy the Relationship between Architecture Structure of Eco_tourist Residence with Tourist Satisfaction (Case Study: Residence of Janat Rudbar Village, Ramsar, Mazandaran Province)

نویسندگان [English]

  • Amir Afshin Raeisi Nejad 1
  • seyed mohammad Mirhoseini 2
  • Haydar jahanbakhsh 3
1 Ph.D Student, Arak Azad University, Arak, Iran.
2 Assistant Professor, Arak Azad University, Arak, Iran.
3 Assistant Professor, Payame Noor University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Eco-tourism is one of the types of tourism that has developed rapidly in Iran. Mazandaran province has witnessed the proliferation of rural residence over the last 5 years due to the natural attractions of the rich rural culture. Use of tourism opportunities to improve the rural development and the need to establish a framework for preserving the social and natural values and controlling the quality of residential architecture , addressing the relationship between residential architecture quality and satisfaction It has made tourists indispensable. This article aims to find a framework for standardizing the architecture of residences, and assesses the satisfaction of indigenous peoples. The research method is descriptive-analytical in which after collecting a concept on enamel content analysis of theoretical foundations of indigenous architecture and identifying experienced models of satisfaction measurement, field data was collected through a questionnaire. According to the developed conceptual model, the physical, spatial, naturalistic and social dimensions of indigenous residential architecture are assumed to correspond to the basic, functional and emotional requirements of tourist satisfaction, respectively. The results of the research and analysis of the findings show that the architecture of the resorts has been the most satisfying tourist in terms of meeting the basic needs of the accommodation and accommodation and in this respect they preferred the hotels and villas. Next, architectural naturalism indices gained as much as 60% of audience satisfaction and were able to satisfy tourists' motivation for nature. The socio-cultural dimension of the resorts has the least tourist's satisfaction

کلیدواژه‌ها [English]

  • Eco-tourism"
  • Vernacular Architecture"
  • "Residence"
  • "Tourists Satisfaction"
  • "rural tourism"
آقایی، پرویز، رضویان، محمدتقی، سعیدی راد، مجید و خرایی، مصطفی ( 1394). «تحلیل مؤلفه‌های تأثیرگذار بر رضایت‌مندی از مقاصد گردشگری موردپژوهی: گردشگران شهرستان قروه». فصل‌نامۀ فضای گردشگری، دورۀ 4، شمارۀ 14، ص 97-114.
افتخاری، عبدالرضا، رمضان‌نژاد، یاسر و پورطاهری، مهدی (۱۳۹6). «سنجش رضایتمندی گردشگران از مقاصد گردشگری ساحلی مناطق روستایی استان گیلان». پژوهش‌های جغرافیای انسانی، دورۀ 49، شمارۀ‌ ۳، ص۵۷۱-۵۸۵.
برزگر، صادق. (۱۳۹۷). «سنجش میزان رضایتمندی از کیفیت محیط مکان‌‌های گردشگری، مطالعۀ موردی: شهر گرگان». گردشگری شهری، دورۀ 5، شمارۀ 4، ص 1- ۱۸.
توکلی‌نیا، جمیله و هرائینی، مصطفی. (۱۳۹۷). «ارزیابی میزان رضایتمندی گردشگران از کیفیت خدمات گردشگری براساس مدل کانو و سروکوال، نمونۀ موردی واحدهای پذیرایی محلۀ دربند تهران». تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، ۱۸دورۀ 18، شمارۀ 49، ص ۲41–۲۵۸.
جعفری، مریم، امامی، فاطمه و سجودی، مریم (۱۳۹5). «بررسی مؤلفه‌‌های سرمایه‌‌های اجتماعی مؤثر بر رضایتمندی گردشگران، مطالعۀ موردی: شهر ماسوله». برنامه‌ریزی و توسعۀ گردشگری، دورۀ 5، شمارۀ 18، ص ۷۳-۹۶.
حاجیلو، زهرا (1394). «نقش اصول معماری بومی در تحقق معماری پایدار». مجموعه مقالات همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران، یزد: دانشگاه علم و هنر یزد.
حاضری، صفیه، شمس‌الدینی، علی، زینعلی، بهرام و آربونی، زهرا (۱۳۹6). «سنجش میزان رضایتمندی گردشگران از محصول توریسم با استفاده از مدل هالست، مطالعۀ موردی: روستای کندوان». مطالعات برنامه‌ریزی سکونتگاه‌‌های انسانی، دورۀ ۱۲، شمارۀ 3، ص ۶۵۹–۶۷۹.
حلبی، اکبر و ستاری‌فرد، شهرام (۱۳۹4). «رابطه میان معماری و عرفان و ایجاد فضای معنوی با نماد در معماری ایران». مجموعه مقالات همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران، یزد: دانشگاه علم و هنر یزد.
دوستی، سودابه و بقایی، آژنگ (۱۳۹4). «معماری بومی الفبای فرهنگ و اقلیم (نمونۀ موردی: شهر جیرفت)». مجموعه مقالات همایش ملی فرهنگ، گردشگری و هویت شهری، شیراز: مؤسسۀ علمی پژوهشی مهراندیشان ارفع.
راپاپورت، آموس. (1388). انسان‌شناسی مسکن. ترجمۀ خسرو افضلیان، تهران: کتابکدۀ کسری.
رازقی، علیرضا و هوراندی، بهاره (1397). «تحلیل تجارب احیای میراث معماری بر مبنای سنجش میزان رضایتمندی مخاطب (مطالعۀ موردی: اقامتگاه‌های بافت تاریخی یزد)». نامۀ معماری و شهرسازی، دورۀ 10، شمارۀ 20، ص 69-83.
رحمانی، علیرضا (۱۳۹4).« ارتباط و نقش معماری بومی در دستیابی و تجلی معماری پایدار». مجموعه مقالات همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران، یزد: دانشگاه علم و هنر یزد.
رستم‌پیشه، مریم، نصیرسلامی، سید محمدرضا و تیزقلم زنوزی، سعید (1398). «ارزیابی و تحلیل تطبیقی ساختار کالبدی اقامتگاه‌های بوم‌گردی (مورد مطالعه: اقامتگاه‌های بوم‌گردی تلارخانه بردبار و دیلمای گشت؛ استان گیلان)». برنامه‌ریزی توسعۀ کالبدی، دورۀ 6، شمارۀ 2، ص 111-132.
رئیس‌پور، مرضیه (۱۳۹4). «اصول فراموش شده معماری بومی در اقلیم گرم و خشک». مجموعه مقالات همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران. یزد: دانشگاه علم و هنر یزد.
فلامکی، محمدمنصور (1384). معماری بومی. تهران: نشر فضا.
فنّی، زهره، برغمدی، مجتبی، اسکندرپور، مجید و سلیمانی، منصور (1391). «سنجش میزان رضایت‌مندی گردشگران شهر گرگان». مطالعات مدیریت گردشگری، دورۀ 7، شمارۀ 20، ص 31-48.
کاوه بوکانی، پرنگ و قاسمی، کوروش (1394). معماری بومی، ارزش‌ها وکاربردهای آن. اولین کنفرانس سالانۀ پژوهش‌های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری، یزد.
متانی، مهرداد و داداشی سلوکلایی، الهام (1396). «ارزیابی سطح رضایت گردشگران از عملکرد خدمات گردشگری و شناسایی زمینه‌های بهبود و توسعۀ خدمات در شهرهای ساحلی استان مازندران». فصل‌نامۀ علمی پژوهشی جغرافیا (برنامه‌ریزی منطقه‌ای)، دورۀ 7، شمارۀ 2، ص 151-162.
معقولی، نادیا و احمدزاده، معصومه (۱۳۹6). «گونه‌شناسی مسکن روستایی شهرستان سوادکوه از نظر معماری و سازه». مسکن و محیط روستا، دورۀ 36، شمارۀ 160، ص 87-102.
مهدوی‌پور، حسین، جعفری، رشید و سعادت، پوراندخت (۱۳۹2). «جایگاه جلوخان در معماری مسکونی ایران». مسکن و محیط روستا ، دورۀ 32، شمارۀ 142، ص 3-18.
ملائی، علی و سامه، رضا ( 1396). «ارزیابی مؤلفه‌‌های تأثیرگذار بر معماری بومی». چهارمین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی پایداری و تاب‌آوری از آرمان تا واقعیت، دانشگاه ازاد اسلامی واحد قزوین، ص 1-10.
نصیری، اسماعیل و گنجی، نسرین (1397). «سنجش رضایتمندی گردشگران از کیفیت خدمات شهری با استفاده از مدل کانو، (مطالعۀ موردی: بوستان نهج البلاغه تهران»). گردشگری شهری، دورۀ ۵، شمارۀ 2، ص ۱21-۱34.
Hwang, J. & Lee, S. (2015). “The effect of the rural tourism policy on non-farm income in South Korea”. Tourism Management, 46(2015), 501-513.
Oliveira, B. (2011). “Determinants De La Satisfaction Del Tourist, UN studio en la ciudad de Guarujá-Brasil”. Estudios y Perspectives en Truism, 20(1), 229- 242.
Seyidov, J., & Adomaitienė, R. (2016). “factors influencing local tourists decision-making on choosing a destination (case study: of Azarbaijan)”. journal ekonomika, 95(3), 112-127.
Le, C. C., & Dong, D. X. (2017) “Factors affecting European tourists’ satisfaction in Nha Trang city (perceptions of destination quality)”. International Journal of Tourism Cities, 3(4), 350-362
Puh, B. (2014). “Destination Image and Tourism Satisfaction (The Case of a Mediterranean Destination)”. Mediterranean Journal of Social Sciences, Rome-Italy, 5(13), 538-544.
Hoang, T. P., Quang, H. T., Phuong, N. N., & Ha, N. T.(2016). “Factors affecting the decision of the selection of foreign tourists for A tourist destination (case study in Da Nang city, Vietnam)”. European Journal of Business and Social Sciences, 4(10), 86–97.
Tribe, J., & Snaith, T.(1998). From SERVQUAL to HOLSAT: Holiday satisfaction in Varadero”, Cuba”. Tourism Management, 19(1) , 25–34.
Vetitnev, A., Romanova, G., & Matushenko, N. (2013). “Factors Affecting Domestic Tourists DestInation Satisfacton (The Case of RussIa Resorts)”. World Applied Sciences Journal, 22(8), 1162-1173.