نقش معنای مکان در شکل گیری تصویرذهنی گردشگران(مطالعه موردی:محله جنت شهرستان مشهد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد،گروه شهرسازی،واحد مشهد،دانشگاه آزاد اسلامی،مشهد،ایران

2 استادیار،گروه شهرسازی،واحد مشهد،دانشگاه آزاد اسلامی،مشهد،ایران

چکیده

موفقیت یا شکست توسعه گردشگری مقصدها در جهان به تصویر ذهنی گردشگران نسبت به آنها و چگونگی مدیریت این نگرش توسط دولت و برنامه ریزان گردشگری وابسته است؛این تصویر تحت تأثیر استنباط گردشگران از معنای مکان و ادراک قرار می گیرد که از ابتدای مرحلة انتخاب مقصد سفر مشاهده می شود. هدف این پژوهش تحلیل نقش معنای مکان در ایجاد تصویرذهنی روشن در گردشگران می باشد.این پژوهش در محله جنت به عنوان یکی از محلات تاریخی و گردشگرپذیر شهر مشهد انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت پیمایشی است.در این پژوهش از روش کمی برای تحلیل تعداد384پرسشنامه که توسط گردشگران در محیط نمونه پژوهش پاسخ داده شده است و همچنین از روش کیفی برای تحلیل تصاویرذهنی گردشگران و رفتار آنها استفاده شده است ؛گردآوری داده ها از طریق پرسشنامه، بازدید میدانی و مشاهدات توسط ناظرتعلیم یافته انجام شده است و برای تجزیه و تحلیل داده ها از معادلات ساختاری واستفاده از نرم افزارSMART PLS و تحلیل نقشه های شناختی استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش حکایت از آن دارد که بیشترین نقش مولفه معنای مکان در شکل گیری تصاویرذهنی گردشگران از نظر عوامل محیطی شامل خوانایی نشانه های شهری، برآورده شدن انتظارات جامعه و وجود کیفیت و تناسبات محیطی برای درک راحتتر و از نظر عوامل انسانی شامل ایجاد ارتباط بصری قوی، حواس و تجربه شخصی در تصویرذهنی گردشگر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of place meaning in shaping the mental image of tourists(Case study: Jannat neighborhood of Mashhad city)

نویسندگان [English]

  • Elham Honarmand 1
  • Toktam Hanaee 2
1 M.Sc Student of urban Design. Department of Urbanism, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
2 Assistant Professor of Urban Planning & Design, Department of Urbanism, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
چکیده [English]

The success or failure of destination tourism development in the world depends on the mental image of tourists towards them and how this attitude is managed by the government and tourism planners; this image is influenced by tourists' perceptions of the meaning of place and perception Is observed. The purpose of this study is to analyze the role of the meaning of place in creating a clear mental image in tourists. This research has been done in Janat neighborhood as one of the historical and touristic neighborhoods of Mashhad. The present study is applied in terms of purpose and in terms of the nature of the survey. In this research, a quantitative method has been used to analyze 384 questionnaires answered by tourists in the research environment and also a qualitative method has been used to analyze tourists' mental images and their behavior; Data collection was done through questionnaires, field visits and observations by a trained supervisor, and structural equations were used to analyze the data, using SMART PLS software and cognitive map analysis. The results of the study indicate that the most important role of the meaning of place in the formation of tourists' mental images in terms of environmental factors including the readability of urban signs, meeting community expectations and the existence of quality and environmental proportions for easier understanding and human factors including communication. Strong visuals, senses and personal experience will be in the tourist image.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourist mental image
  • location meaning
  • place payment map.Janet neighborhood
  اسدپور، علی، فیضی، محسن، مظفر، فرهنگ و بهزادفر، مصطفی (1394). «گونه‌شناسی مدل‌ها و بررسی تطبیقی روش‌‌های ثبت تصاویر ذهنی و نقشه‌‌های شناختی از محیط». باغ نظر، دورۀ 12، شمارۀ 33، ص 13-22.
امامی، علیرضا، رنجبران، بهرام و فتحی، سعید (1393). «تصویر ذهنی ادراک‌شده از یک کشور و تأثیر آن بر قصد بازدید گردشگران (موردمطالعه: ایران). فصل‌نامۀ تحقیقات نوین بازاریابی، دورۀ 4، شمارۀ 3، ص 133-148.
پاکزاد، جهانشاه و بزرگ، حمیده (1395). الفبای روانشناسی محیط برای طراحان. تهران: انتشارات آرمانشهر.
تابان، محسن، پورجعفر، محمدرضا و پورمند، حسنعلی (1390). «هویت مکان؛ رویکردی پدیدارشناسانه». مجلۀ هویت شهر، دورۀ 6، شمارۀ 10، ص 79-90.
تقی‌پوریان، محمدجواد، یزدانی، رضا و آقایی‌فر، محمدزمان (1397). «نقش تصویر ذهنی برند مقصد بر تمایلات رفتاری گردشگران، مطالعۀ موردی: گردشگران غرب استان مازندران». فصل‌نامۀ گردشگری شهری، دورۀ 5، شمارۀ 4، ص 37-50.
حاجی احمدی همدانی، آذین، ماجدی، حمید و جهانشاهلو، لعلا (1396). «معیارهای مؤثر بر شکل‌گیری تصویر ذهنی زنان از فضای شهری مطلوب؛ مطالعۀ موردی: شهر تهران‌». فصل‌نامۀ علمی ـ پژوهشی مطالعات شهری، دورۀ 7، شمارۀ 28، ص 3-16.
حیدری، علی‌اکبر، یزدانفر، سیدعباس و بهزادفر، نازگل (1392). «ارائۀ مدلی برای تبیین پارامترهای تأثیرگذار در معنای مکان در محیط‌های آموزشی؛ نمونۀ موردی: مقایسۀ معنای مکان در دانشکدۀ معماری و غیرمعماری». نشریۀ علمی- پژوهشی انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران، دورۀ 4، شمارۀ 5، ص 49-62.
خضرنژاد، پخشان و حیدری چپانه، رحیم (1395). «تحلیلی بر عوامل مؤثر بر شکل‌گیری تصویر مقصد در گردشگری شهری (مطالعۀ موردی: شهر ارومیه)». فصل‌نامۀ علمی و پژوهشی مطالعات شهری، شمارۀ 21، ص 5-15.
دهخدا، علی‌اکبر (1377). لغت نامه دهخدا. تهران : موسسه انتشارات وچاپ دانشگاه تهران.
دیلمی، صدف (1390). راهنمای تعیین و تحلیل ساختارفضایی در ایران. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
راپاپورت، آموس (1384). معنی محیط ساخته‌شده. ترجمۀ فرح حبیب. تهران: انتشارات پردازش و برنامه‌ریزی شهری.
طولابی، زینب و نصرالهی وسطی، سیمین (1395). «تأثیر منابع اطلاعاتی بر تصویر ذهنی از مقصد گردشگری (مورد مطالعه: شهرستان خرم‌آباد)». فصل‌نامۀ مطالعات مدیریت گردشگری، دورۀ 12، شمارۀ 38، ص 111-127.
غربا، ندا و طبیبیان، منوچهر (1396). «بازشناخت نقش ادراک ذهنی در تعریف ساختار شهر». فصل‌نامۀ مدیریت شهری، دورۀ 16، شمارۀ 48، ص 101-118.
کاظمی، علی و بهزادفر ،مصطفی (1392). «بازشناسی نظام معانی محیطی در محیط‌‌های تاریخی با تأکید بر تحولات اجتماعی مخاطبان؛ مطالعۀ موردی: محلۀ صیقلان رشت». فصل‌نامۀ علمی-پژوهشی مطالعات شهری، دورۀ 2، شمارۀ 6، ص 75-87.
رابرت، کوان (1395). فرهنگ شهرسازی. ترجمۀ یلدا بلارک. تهران: پرهام نقش.
لنگ، جان (1391). آفرینش نظریۀ معماری. ترجمۀ علیرضا عینی‌فر. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
لینچ، کوین (1960). سیمای شهر. ترجمۀ منوچهر مزینی. تهران: مؤسسۀ چاپ و انتشارات دانشگاه تهران.
لینسی، مانزو و دیوین رایت، پاتریک (1395). دلبستگی به مکان: پیشرفت‌ها در تئوری، روش‌ها و کاربرد‌ها. ترجمۀ حسن سجادزاده و بهنام قاسم‌زاده. همدان: انتشارات دانشگاه بوعلی سینا.
مرادحاصلی، مستانه (1398).«مروری بر تصویرسازی ذهنی». رویش روان شناسی، دورۀ 8، شمارۀ 5، ص 133-142.
نوربرگ شولتس، کریستیان (1386). معنا در معماری غرب. ترجمۀ مهرداد قیومی بیدهندی. تهران: انتشارات فرهنگستان هنر، چاپ اول.
Akgün, A. E., Senturk, H. A., Keskin, H., & Onal, I. (2020). “The relationships among nostalgic emotion, destination images and tourist behaviors: An empirical study of Istanbul”. Journal of Destination Marketing & Management16, 100355.
Baloglu, S., & McCleary, K. W. (1999). A model of destination image formation. Annals of tourism research26(4), 868-897.
 
Bigne, J. E., Sanchez, M. I., & Sanchez, J. (2001). “Tourism image, evaluation variables and after purchase behaviour: inter-relationship”. Tourism management22(6), 607-616.
Bogicevic, V., Seo, S., Kandampully, J. A., Liu, S. Q., & Rudd, N. A. (2019). “Virtual reality presence as a preamble of tourism experience: The role of mental imagery”. Tourism Management74, 55-64.
Chao, W. Z. (2005). Marketing tools as factors in destination image formation. San Jose State University.
Daly, J., Farahani, L. M., Hollingsbee, T., & Ocampo, R. (2016). “Measuring human experiences of public spaces: A methodology in the making”. Conscious Cities J1.
Dovey, K. (1999). Space and Place, The Perspective of Experience Minneapolis. University of Minnesota Press.
Echtner, C. M., & Ritchie, J. B. (1993). The measurement of destination image: An empirical assessment. Journal of travel research31(4), 3-13.
Fakeye, P. C., & Crompton, J. L. (1991). Image differences between prospective, first-time, and repeat visitors to the Lower Rio Grande Valley. Journal of travel research30(2), 10-16.
Gartner, W. C. (1989). “Tourism image: Attribute measurement of state tourism products using multidimensional scaling techniques”. Journal of Travel Research28(2), 16-20.
González, T., Sol, D., Saenz, J., Clavijo, D., & García, H. (2017). “URBAN MULTISENSORY LABORATORY, AN APPROACH TO MODEL URBAN SPACE HUMAN PERCEPTION”. International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing & Spatial Information Sciences42, 29-35.
Guzman-Parra, V. F., Vila-Oblitas, J. R., & Maqueda-Lafuente, J. (2016). “Exploring the effects of destination image attributes on tourist satisfaction and destination loyalty: an application in Málaga, Spain”. Tourism & Management Studies12(1), 67-73.
Hose, T. A., & Wickens, E. (2004). “Typologies, tourism locations and images: meeting the real needs of real tourists”. Reinventing a tourism destination: facing the challenge, 103-114.
Jansen, H. J. (2011). Tourist Familiarity in Amsterdam-Route choice behaviour of (un) familiar domestic tourists within Amsterdam’s inner city (Master's thesis).
Joo, D., Cho, H., & Woosnam, K. M. (2019). “Exploring tourists' perceptions of tourism impacts”. Tourism Management Perspectives31, 231-235.
Matos, N., Mendes, J., & Pinto, P. (2015). “The role of imagery and experiences in the construction of a tourism destination image”. Journal of Spatial and Organizational Dynamics3(2), 135-154.
Mohamad, M., Ali, A. M., & Ab Ghani, N. I. (2011). “A structural model of destination image, tourists’ satisfaction and destination loyalty”. International journal of business and management studies3(2), 167-177.
Moradi, G., & alalhesabi, M. (2019). “Evaluative Image Model in Perception of the Environment; Case Study of Bushehr City, Iran”. Geographical Researches Quarterly Journal34(2), 269-280.
Ramseook-Munhurrun, P., Seebaluck, V. N., & Naidoo, P. (2015). “Examining the structural relationships of destination image, perceived value, tourist satisfaction and loyalty: case of Mauritius”. Procedia-Social and Behavioral Sciences175, 252-259.
Stojanovski, T., & Östen, A. (2019). “Typo-morphology and environmental perception of urban space”. Department of Psychology, Stockholm University, Stockholm, Sweden e-mail: todor@kth.se, oan@psychology.su.se). Proceedings of the XXV ISUF International Conference “Urban Form and Social Context: from Traditions to Newest Demands”
Toudert, D., & Bringas-Rábago, N. L. (2016). “Impact of the destination image on cruise repeater’s experience and intention at the visited port of call”. Ocean & coastal management130, 239-249.
Whang, H., Yong, S., & Ko, E. (2016). “Pop culture, destination images, and visit intentions: Theory and research on travel motivations of Chinese and Russian tourists”. Journal of business research69(2), 631-641