قدرت داستان‏ سرایی رسانه‏ های اجتماعی آنلاین در توسعۀ مقصد گردشگری قشم با رویکرد تحلیل روایت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت بازرگانی، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران؛

2 استادیارگروه مدیریت بازرگانی، ، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران؛

چکیده

از زمانی که مقاصد گردشگری در رسانه‌های اجتماعی معرفی شدند، قدرت گردشگران در توصیف، اظهارنظر، تغییر و تحریف روایت‌های مربوط به یک مقصد گردشگری با توجه به تجربیات و نظرات شخصی‌شان، روبه افزایش بوده است و این خود چالش بزرگی را برای سازمان‌های بازاریابی گردشگری ایجاد کرده است که چگونه در رسانه‌های اجتماعی داستان‌های مورد نظرشان را جهت توسعه یک مقصد گردشگری روایت کنند. پژوهش حاضر، با تمرکز بر این چالش، شناسایی ابعاد قدرت داستان‌سرایی رسانه‌های اجتماعی آنلاین در توسعه یک مقصد گردشگری را هدف خود قرار داده است. رویکرد این پژوهش، کیفی و جامعه آماری موردمطالعه شامل تمامی داستان‌های مربوط به مقصد گردشگری قشم بود که در رسانه‌های اجتماعی آنلاین روایت شده‌اند. به کمک روش نمونه‌گیری قضاوتی 108 داستان موردبررسی قرار گرفتند. روایت‌ها با جست‌وجو در وب‌سایت‌ها و وبلاگ‌های گردشگری و با استفاده از روش کدگذاری سه مرحله‌ای باز، محوری و انتخابی در قالب شبکه‌مضامین تحلیل شدند. نتایج حاکی از شناسایی 9 مضمون سازمان‌دهنده و 44 مضمون پایه در خصوص قدرت داستان‌سرایی گردشگری قشم به‌عنوان مضمون فراگیر بودند. نتایج نشان داد که گردشگران می‌توانند با استفاده از قابلیت‌های داستان‌سرایی و ابعاد آن در رسانه‌های اجتماعی هویت‌ها، فعالیت-ها، تجارب و ایده‌های‌شان را توصیف نمایند، نقش اجتماعی بسازند، وضعیت خود را ارتقاء دهند، گفتمان‌هایشان را گسترش داده و با جذب مخاطبان، روایت‌های مقاصد را تحت تأثیر قرار دهند. استفاده از روش کیفی داستان‌سرایی از نقاط قوت پژوهش حاضر به‌شمار می‌رود، چون در هیچ‌یک از پژوهش‌های مشابه داخلی تاکنون برای تحلیل روایت‌های مربوط به یک مقصد گردشگری از آن استفاده نشده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Power of Social Media Storytelling in the Development of Qeshm Tourism Destination

نویسندگان [English]

  • Armin Goli 1
  • Ali Gholipour Soleimani 2
  • Narges Delafrooz 2
1 Ph.D. Student, Business Management Department,, Qeshm Branch, Islamic Azad University, Qeshm, Iran;
2 Assistant Professor, Business Management Department,, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran;
چکیده [English]

After introducing tourism destinations in social media, tourists' power in describing, commenting, changing, and distorting the destination-related narratives by considering their personal experiences and opinions was increasing, results in creatinga large challenge for tourism marketing organization asthe way oftelling their intended stories in social media for developing a tourism destination. Accordingly, the present study aimed to recognize the dimensions related to the storytelling power of online social media in developing a tourism destination by focusing the mentioned challenge. The study was conducted through qualitative approach among all the stories related to Qeshm tourism destination and told in online social media. In addition, 108 stories were selected through judgmental sampling and analyzed by searching in tourism websites and weblogs by using a three-stage open, axial, and selective coding in the form of thematic network. Based on the results, nine organizing and 44 basic themes were identified as comprehensive ones regarding the power of tourism storytelling of Qeshm. Further, utilizing storytelling capabilities and its dimensions in social media allows users to explain their identities, activities, experiences, and ideas, create social role, improve their situation, expand their discourses, and affect destination narratives by attracting audiences. The use of qualitative storytelling method is one of the strengths of the present study, because it has not been used in any similar domestic research to analyze the narratives of a tourist destination.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism destination development
  • Democratization
  • Social media
  • Storytelling power
  • Qeshm
بوشهری سنگی‌زاد، بابک و بحرینی‌زاد، منیژه (1398). «ارائۀ مدل بومی وفاداری به مقصد گردشگری با رویکرد کیفی مبتنی بر داده بنیاد: بندر بوشهر، مقصد گردشگری». فصل‌نامۀ مطالعات مدیریت گردشگری، دورۀ 14، شمارۀ 45، ص 193-220.
باباخانی، فاطمه (1398). «قشــم،‌ سرزمین افســانه‌ها». https://donya-e-eqtesad.com.
پرچکانی، پروانه، هاشمی، سیدسعید، رکن‌الدین افتخاری، عبدالرضا و ایمانی خوشخو، محمدحسین (1396). «تأثیر عوامل تعیین‌کننده در برندینگ پایدار مقاصد گردشگری ساحلی (مطالعۀ موردی: منطقۀ ساحلی چابهار)». برنامه‌ریزی و آمایش فضا، دورۀ 21، شمارۀ 4، ص 35-58.
خراسانی، حمید، خورانی، اسداله، ذولفقاری، حسن (1395). «ارزیابی ساعتی شرایط آسایش اقلیمی جزیره قشم برای انواع مختلف فعالیت گردشگری». مجله برنامه ریزی و توسعه گردشگری، سال پنجم، شماره 16، ص 229-209.
دهقانی سلطانی، مهدی، شیری، اردشیر، نثاری، طاهره و رئوفی، مصطفی (1397). «نقش رسانه‌های اجتماعی، شفافیت و مسئولیت اجتماعی در ارتقای عملکرد تجاری شرکت‌های خدمات مسافرتی و گردشگری». فصل‌نامۀ مطالعات مدیریت گردشگری، دورۀ 13، شمارۀ 34، ص 141-169.
زارعی، عظیم و سیاه‌سرانی کجوری، محمدعلی (1397). «ارائۀ مدل پیش‌بینی‌کنندۀ بازگشت گردشگران سلامت بر اساس خوشه‌های سبک زندگی (با تأکید بر چشمه‌های آبگرم رامسر)». فصل‌نامۀ مطالعات مدیریت گردشگری، دورۀ 13، شمارۀ 41، ص 136-109.
شفیعی، ساناز، رجب‌زاده قطری، علی، حسن‌زاده، علیرضا و جهانیان، سعید (1399). «مقاصد گردشگری هوشمند: مرور سیستماتیک تحقیقات با استفاده از رویکرد قیف پارادایم». فصل‌نامۀ علمی مطالعات مدیریت گردشگری، دورۀ 15، شمارۀ 49، ص 33-62.
فراستخواه، مقصود (1398). روش تحقیق کیفی در علوم اجتماعی با تأکید بر «نظریۀ بر پایه» (گراندد تئوری GTM). انتشارات آگاه، چاپ هفتم.
فرزین، محمدرضا، شکاری، فاطمه و عزیزی، فاطمه (1397). «رقابت‌پذیری مقصد گردشگری: تحلیل اهمیت عملکرد (مورد مطالعه: شهر یزد و شهر شیراز)». فصل‌نامۀ مطالعات مدیریت گردشگری، دورۀ 13، شمارۀ 4، ص 219-247.
کروبی، مهدی، قادری، اسماعیل و جلیلیان، نگار (1398). «امکان‌سنجی توسعة گردشگری رویداد (با تأکید بر رویدادهای فرهنگی) و تأثیر آن بر تعدیل فصلی‌بودن مقصدهای گردشگری، مطالعۀ موردی: شهر همدان». فصل‌نامۀ مطالعات مدیریت گردشگری، دورۀ 14، شمارۀ 5، ص 35-56.
گائینی، محمد (1395). «قشم، جزیرۀ تندیس‏ها». http://www.beinabein.com.
Appiah Osei, B., Mensah, I., & kwesi Amenumey, E. (2018). “Utilisation of social media by international tourists to Ghana”. An International Journal of Tourism and Hospitality Research, 29(3), 1-12.
Akgün, A., E., Keskin, H., Ayar, H., & Erdoğan, E. (2015). “The influence of storytelling approach in travel writings on readers’ empathy and travel intentions”. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 207, 577- 586.
Bassano, C., Barile, S., Piciocchi, P., Spohrer, C. J., Francesc, I., & Fiske, R. (2019). “Storytelling about places: Tourism marketing in the digital age”. Cities, 87, 10-20.
Braun, V., & Clarke, V. (2006). “Using thematic analysis in psychology”. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77-101.
Chen, Y. C., King, B., & Lee, H. W. (2018). “Experiencing the destination brand: Behavioral intentions of arts festival tourists”. Journal of Destination Marketing & Management, 10, 61-67.
Choi, S. S. (2016). “A Study on Effect of Tourism Storytelling of Tourism Destination Brand Value and Tourist Behavioral Intentions”. Indian Journal of Science and Technology, 9(46), 1-6.
Foucault, M. (1977). Discipline and punish: The birth of the prison. London: Allen Lane, Penguin.
Gamil, R. E. (2017). “Storytelling as a Tool for Safeguarding and Marketing The Intangible Cultural Heritage (ICH): The Case of Nubia City, Egypt”. Journal of Tourism Research, 18, 163-182.
Hsiao, K. L., Lu, H. P., & Lan, W. C. (2013). “The influence of the components of storytelling blogs on readers’ travel intentions”. Internet Research, 23(2), 160-182.
Huertas, A. (2018). “How live videos and stories in social media influence tourist opinions and behaviour”. Information Technology & Tourism, 19(1/4), 1-28.
Jones, P., & Comfort, D. (2018). “Storytelling and sustainability reporting: a case study of the tourism and hospitality industry”. International Journal of Management Cases, 20(3), 44-58.
Jenkins, H. (2003). Transmedia Storytelling. MIT Technology Review.
Keskin, H., Akgun, A. E., Zehir, C., & Ayar, H. (2016). “Tales of Cities: City Branding Through Storytelling”. Journal of Global Strategic Management, 10(1), 31-41
Lund, N. F., Cohen, S. A., & Scarles, C. (2018). “The power of social media storytelling in destination branding”. Journal of Destination Marketing & Management, 5, 1-10.
Lundqvist, A., Liljander, V., Gummerus, J., & Riel, A.C.R. V. (2013). “The impact of storytelling on the consumer brand experience: The case of a firm-originated story”. Journal of Brand Management, 20(4), 283-297.
Mossberg, L., Therkelsen, A., Huijbens, E., Björk, P., & Olsson, A. K. (2010). “Storytelling and Destination Development, Nordic Innovation Centre (NICe) Project”. Retrieved from http://www.nordicinnovation.org/Global/_Publications/Reports/2010/201012_StorytellingAndDestinationDevelopment_report.pdf.
Psomadaki, O. I., Dimoulas, C. A., Kalliris, G. M., & Paschalidis, G. (2018). “Digital storytelling and audience engagement in cultural heritage management: A collaborative model based on the Digital City of Thessaloniki”. Journal of Cultural Heritage, 36, 12-22.
Paiano, P., A., Passiante, G., Valente, L., & Mancarella, M. (2017). “A Hashtag Campaign: A Critical Tool to Transmedia Storytelling Within a Digital Strategy and Its Legal Informatics Issues. A Case Study”. Springer Proceedings in Business and Economics, 49-71.
Peters, K., Chen, Y., Kaplan, A. M., Ognibeni, B., & Pauwels, K. (2013). “Social media metrics - a framework and guidelines for managing social media”. Journal of Interactive Marketing, 27(4), 281-298.
Sharp, N. L., Bye, R. A., & Cusick, A. (2019). Narrative Analysis. Handbook of Research Methods in Health Social Sciences.
Tiago, M. T. P. M. B., & Veríssimo, J. M. C. (2014). “Digital marketing and social media: Why bother?”. Business Horizons, 57(6), 703-708.
Yavuz, M. C., Sumbu, M., Ergec, N. E., & Derdiyok, C. I. (2016). “Storytelling in Destination Brand Communication: A Qualitative Analysis”. International Interdisciplinary Business-Economics Advancement Journal, 1(2), 63-72.
Yang, Y. K. (2018). “A Study on the Correlations among Tourism Storytelling, Perception of Touristic Attractiveness and Behavioral Intention for Baekje Historic Areas”. International Journal of Pure and Applied Mathematics, 118(24), 1-15.
Youssef, K. B., Leicht, T., & Marongiu, L. (2018). “Storytelling in the context of destination marketing: an analysis of conceptualisations and impact measurement”. Journal of Strategic Marketing, 27(8), 1-18.
Wang,‏ X., Yu, C., & Wei, Y. (2012). “Social Media Peer Communication and Impacts on Purchase Intentions: A Consumer Socialization Framework”. Journal of Interactive Marketing, 26, 198-208.
World Travel & Tourism Council (WTTC) (2016). “Economic Impact Research”. http://wttc.org/research/economic-impact-research/. Accessed 21 August 2016.