تبیین تعاملات شبکه ای بین کارآفرینان و صاحبان کسب و کارهای گردشگری با رویکرد تحلیل شبکه های اجتماعی (مورد مطالعه: شهر یزد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، دانشگاه علم و هنر یزد

2 استادیار مدیریت علم و هنر یزد، ایران

3 دانشکده علوم انسانی، دانشگاه علم و هنر، یزد، ایران

چکیده

در چند دهه اخیر، فعالان عرصه گردشگری در مناطق گردشگری با ارائه ایده ‌های نوین و خلاقانه در حوزه‌های مختلف گردشگری شهری، اقدام به ایجاد و اشاعه کسب‌ و‌کارهای جدید و اشتغال نوین نمودند. یکی از مهمترین مباحث و چالش در حوزه شبکه کسب و کارهای گردشگری، درجه و وضعیت تعاملات و روابط بین این کسب و کارها و کارآفرینان آنها است. شهر یزد با دارا بودن سرمایه‌های گردشگری طبیعی و انسانی از مناطق مهم گردشگری کشور به شمار می رود. به منظور برنامه‌ریزی مطلوب گردشگری، ضرورت دارد تا جایگاه و قدرت هر یک از کسب و کارهای گردشگری و کارآفرینان و درجه قدرت و مرکزیت هر کسب و کار و نوع، تاثیرگذاری و تعاملات هر یک از کارآفرینان در شبکه کسب و کارهای گردشگری مورد تحلیل قرار گیرد. بنابراین هدف اصلی پژوهش، تحلیل تعاملات و روابط بین کسب و کارهای شهر یزد است. این پژوهش از نوع کاربردی بوده و از داده های کتابخانه‌ای و میدانی جهت گرداوری داده‌ها استفاده می‌شود. نمونه آماری اصلی پژوهش نیز کارآفرینان و صاحبان کسب و کارهای گردشگری در شهر یزد بوده که به صورت تمام شماری و آگاهانه بوده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز بر پایه نظریه شبکه‌ای و رویکرد شبکه‌های اجتماعی و با استفاده از نرم‌افزار ucinet است. بر اساس نتایج نهایی پژوهش، میزان تراکم و تعاملات یک‌سویه و دوسویه بین کسب و کارها در بعد تبادل گردشگران و مدیریت مقصد، در سطح نسبتا خوب و در بعد اطلاعات، در سطح متوسط و در بعد مالی، در سطح ضعیف است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explanation of network exchanges among entrepreneurs and tourism business managers by using social networks approach (Case study: Yazd city)

نویسندگان [English]

  • Aram ardian 1
  • Mir Mohammad Asadi 2
  • masoud ahmadkhani 3
1 science and art university
2 Assisstant Professor, Elmohonar Institute of Higher Education, Yazd, Iran.
3 science and art university
چکیده [English]

In recent decades, tourism activists in tourism areas have come up with new and innovative ideas in various areas of urban tourism to create and promote new businesses and new jobs. One of the most important issues and challenges in the field of tourism business networking is the degree and status of the interactions and relationships between these businesses and their entrepreneurs. Yazd city is one of the most important tourism areas of the country with its natural and human tourism capital. In order to optimize tourism planning, it is necessary to determine the position and power of each tourism business and the entrepreneurs and the degree of power and centrality of each business and the type, influence and interactions of each entrepreneur in the tourism business network analyzed. To be. Therefore, the main purpose of the study is to analyze the interactions and relationships between businesses in Yazd. This research is an applied one and uses library and field data to collect data. The main statistical sample of the study was entrepreneurs and business owners of tourism in Yazd city. Data analysis is also based on network theory and social networking approach using Ucinet software. According to the final results of the study, the density of one-way and two-way interactions between businesses in the aspect of tourism exchange and destination management is at a relatively good level and in the information dimension is at a moderate level and at the financial level is weak.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Tourism Business"
  • "Business Interactions"
  • "Tourism Network"
  • "
  • Yazd City"
اروجی، حسن (1396). تبیین روند توسعه گردشگری در مناطق روستایی (مورد مطالعه: شهرستان خور و بیابانک). پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه خوارزمی تهران.
بهروزی خورگو، سینا و محمدی کنگرانی، حنانه (1396). «ترسیم و تحلیل شبکه‌های ارتباطی میان ذی‌نفعان صیادی و نقش آن در توسعۀ گردشگری روستایی، مطالعۀ موردی: روستای سلخ، جزیرۀ قشم». نشریۀ روستا و توسعه، دورۀ 2، شمارۀ 2، ص 47-67.
حسام، مهدی (1394الف). طراحی الگویی برای توسعه مقصدهای گردشگری با رویکرد تحلیل شبکه (مطالعه موردی: روستاهای کوهستانی ـ دره‌ای محور هراز، شهرستان آمل). رسالۀ دکتری رشتۀ جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکدۀ جغرافیا، دانشگاه تهران.
حسام، مهدی (1394ب). «تحلیل شبکه‌های اجتماعی؛ رویکردی نو در توسعۀ گردشگری روستایی». نشریۀ مطالعات اجتماعی گردشگری، سال سوم، شمارۀ 1، ص 45-72.
حسینی، میرزا حسن و سازور، اعظم (1390). «بهبود کیفیت خدمات گردشگری شهر یزد از دیدگاه گردشگران خارجی». مطالعات مدیریت گردشگری، دورۀ 6، شمارۀ 16،ص 116-142.
سپهری، محمدمهدی و بابایی، ادریس (1395). «واکافت شبکه مقاصد گردشگری، رویکرد تئوری تحلیل شبکه‌های اجتماعی». مدیریت تولید و عملیات، سال ششم، شمارۀ 10، ص 21-34.
سجاسی قیداری، حمدالله، رکن‌الدین افتخاری، عبدالرضا و مهدوی، داود (1395). توسعۀ پایدار کارآفرینی گردشگری. تهران: انتشارات سمت.
سقایی، مهدی، جوانبخت قهفرخی، زهره و اسلامی، علیرضا (1397). «واکاوی شبکه مقاصد متن فضایی گردشگری در استان گلستان خوانشی پساساختاری». مجلۀ آمایش جغرافیایی فضا؛ دورۀ 8، شمارۀ 29، ص 201-226.
قاسمی، ایرج و واشقانی فراهانی، گلسا (1397). «تحلیل شبکه‌ای جاذبه‌ها در برنامه‌ریزی گردشگری (مطالعۀ موردی: جاذبه‌های شهرستان کاشان)». نشریۀ گردشگری شهری، دورۀ 5، شمارۀ 1، ص 25-34.
محمدی، مصطفی و میرتقیان رودسری، سید محمد (1395). «مدلسازی محصول خلاق گردشگری: بسط مدل 4پی (افراد، فرایند، مکان و محصول)». مجلۀ برنامه‌ریزی و توسعۀ گردشگری، سال پنجم، شمارۀ 18، ص 179-201.
Aylward, E., & Kelliher, F. (2009). Rural tourism development: proposing an integrated model of rural stakeholder network relationship. IAM Conference (September 2009), Galway Mayo Institute of Technology.
Bramwell, B., & Lane, B. (2000). Tourism Collaboration and Partnerships: Politics, Practices and Sustainability (vol 2). Clevedon UK: Channel View Publications.
Butler, R. W. (2000). Tourism and the environment: A geographical perspective. Tourism geographies2(3), 337-358.‏
Butler, R. W. (2006). the tourism area life cycle (Vole 2). channel view publication.

Dooremalen, H., & Borsboom, D. (2010). “Metaphors in psychological conceptualization and explanation”. Methodological thinking in psychology, 60, 121-144.

Granovetter, M. (1973). “The strength of weak ties”. American Journal of Sociology, 78‌(6), 1360–1380.
Haythornthwaite, C. (1996). “Social network analysis: An approach and technique for the study of information exchange”. Library and Information Science Research, 18(4), 323–342
Honggang, X., & Jigang, B. (2000). “A system dynamics study of resort development”. In Project management in tourism region: A case study of Guilin. International Conference on Systems Thinking in Management.‏
Huxham, C. (1996). Creating Collaborative Advantage. London: Sage.
Kimbu, A. N., & Ngoasong, M. Z. (2013). “Centralised decentralisation of tourism development: A network perspective”. Annals of Tourism Research, 40, 235-259.‏
Lordkipanidze, M., Brezet, H., & Backman, M. (2005). “The entrepreneurship factor in sustainable tourism development”. Journal of cleaner production13(8), 787-798.‏

Martins, F., Pedrosa, A., da Silva, M. F., Fidélis, T., Antunes, M., & Roebeling, P. (2020). “Promoting tourism businesses for “Salgado de Aveiro” rehabilitation”. Journal of Outdoor Recreation and Tourism, 29, 100236.

Mendel, L. C. (1999). Scenery to wilderness: national park development in Tasmania, 1916-1992 (Doctoral dissertation, University of Tasmania).‏
Morrison, A., Lynch, P. A., & Johns, N. (2002). International networks — scoping study. Report for Scottish Enterprise. Scottish Hotel School, University of Strathclyde, Glasgow.
Paget, E., Dimanche, F., & Mounet, J. P. (2010). “A tourism innovation case: An actor-network approach”. Annals of Tourism research, 37(3), 828-847.‏
Russel, R., & Faulkner, B. (2004). “entrepreneurship, chaos and the tourism area life cycle”. annals of tourism research, 31(3), 556-579

Scott, N., Baggio, R., & Cooper, C. (2008). Network Analysis and Tourism: From theory to practice, channel view publication, Clevedon, Buffalo, Toronto.

Shih, H. Y. (2006). “Network characteristics of drive tourism destinations: An application of network analysis in tourism”. Tourism Management27(5), 1029-1039.‏

Skokic, V., Lynch, p., &  Morrison, A. (2019). “Veda: An informal network of tourism entrepreneurs”. Annals of Tourism Research, 77, 26-37
Tinsley, R., & Lynch, P. (2001). “small tourism business networks and destination development”. international journal of hospitality management, 20(4), 367-378
Tjosvold, D. (1986). “The dynamics of interdependence in organisations”. Human Relations, 39‌(6), 517–540
Williamson, O. E. (1991). “Comparative economic organization: the analysis of discrete structural alternatives”. Administrative Science Quarterly, 36(2), 269-296.
Yang fen, C., & Yansui, L. (2011). “Rural Development Evaluation from Territorial Function Angle: a Case of Shandong Province”. Journal of Northeast Agricultural University (English Edition), 18(1), 67-74.
Zhou, L., Chan, E., & Song, H. (2017). “Social capital and entrepreneurial mobility in early -stage tourism development: A case from rural China”. Tourism management, 63, 338-350