دوره و شماره: دوره 9، شماره 3 - شماره پیاپی 24، مهر 1399، صفحه 1-292 (پاییز) 
ارائه الگوی مدیریت راهبردی فضایی گردشگری میراث شهری (مطالعه موردی: کلانشهر تهران)

صفحه 73-90

10.22034/jtd.2020.213222.1919

حمید قربانی؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ سید سعید هاشمی؛ شمس السادات زاهدی


ایجاد اشتغال صنعت گردشگری با رویکرد پویایی سیستم‌ها

صفحه 153-172

10.22034/jtd.2020.216474.1944

عزیزاله جعفری؛ زهرا نادعلی پور؛ زهرا حیدری فر؛ محسن باقری


برندسازی مقصد گردشگری با تأکید بر شناسایی ابعاد شخصیت برند مقصد برای استان گیلان

صفحه 219-234

10.22034/jtd.2019.163650.1594

محمدرضا تقی زاده جورشری؛ نرگس دل افروز؛ محمود شبگو منصف؛ سعید باقرسلیمی