طراحی مدل کارآفرینی استراتژیک در صنعت گردشگری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران؛

2 کارشناس ارشد گروه مدیریت بازرگانی

10.22034/jtd.2019.201271.1823

چکیده

هدف پژوهش حاضر، طراحی مدل کارآفرینانه استراتژیک در صنعت گردشگری با رویکرد آمیخته اکتشافی در شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات گردشگری مرکز، شرق و جنوب کشور (شهرهای تهران، مشهد و شیراز) است. این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی-توسعه ای، ازنظر ماهیت، اکتشافی و ازنظر روش گردآوری داده‌ها، آمیخته-اکتشافی است. در بخش کیفی پژوهش، تیم مشارکت‌کننده شامل خبرگان دانشگاهی و مدیران شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات گردشگری، به شیوه غیر تصادفی (هدفمند) و روش گلوله برفی به تعداد 30 نفر انتخاب شدند. جامعه آماری در بخش کمّی شامل 263 شرکت ارائه‌دهنده خدمات گردشگری مرکز، شرق و جنوب کشور با رتبه‌های 3 و 5 و 163 حجم نمونه به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای برآورد شد. در بخش کیفی، اطلاعات گردآوری‌شده با استفاده از نرم‌افزار Nvivo نسخه 8 تحلیل و در قالب مدل مفهومی داده بنیاد تدوین شد. در آزمون مدل، ابتدا فرضیه‌های پژوهش تدوین‌شده و سپس با روش تحلیل مسیر و استفاده از نرم‌افزارهای SPSS نسخه 25 و Smart-PLS نسخه 2/3 صورت مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج مرحله کمّی نشان داد، شرایط علی اثرگذار بر کارآفرینانه استراتژیک شامل جنبه اجتماعی، محیط مقصد، رشد کارآفرینی و توسعه مقصد است. شرایط مداخله‌گر شامل برقراری ارتباط، امکان پیش‌بینی و سرمایه‌گذاری جدید، و شرایط زمینه‌ای نیز شامل جمع‌آوری منابع، سرمایه انسانی و بهره‌وری است. همچنین راهبردهای ارائه‌شده شامل رشد فرهنگی-اجتماعی، تأثیر مشوق‌ها و تعامل سیستمی برای بهبود عملکرد، یکپارچگی و حداکثر استفاده از تجربیات به‌عنوان پیامدهای کارآفرینانه استراتژیک شناخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing Strategic Entrepreneurship Model in Tourism Industry

نویسندگان [English]

  • yazdan shirmohammadi 1
  • Mohammad Amin Mavouni 2
1 Assistant Professor, Department of Business Administration, Payame Noor University,Tehran, Iran
2 Msc graduted at commercial management, Payam Nour University
چکیده [English]

The purpose of this study was to design a strategic entrepreneurial model in the tourism industry with an exploratory mixed approach in the companies providing tourism services in the center, east and south of the country (Tehran, Mashhad and Shiraz). This research is applied-developmental in terms of nature, exploratory and mixed-heuristic in terms of data collection. In the qualitative part of the study, the research team consisted of 30 experts, including academic experts and managers of tourism service companies, selected by non-random method. The statistical population in the quantitative section consisted of 263 companies providing tourism services in the center, east and south of the country with 3, 5 and 163 sample size was estimated by stratified random sampling. In the qualitative section, the data collected was analyzed using Nvivo version 8 software and formulated in the conceptual data model of the Foundation. In the model test, the research hypotheses were first formulated and then analyzed by path analysis using SPSS software version 25 and Smart-PLS version 3.2. The results of the quantitative phase showed that causal conditions affecting strategic entrepreneurship include social aspect, destination environment, and entrepreneurship growth and destination development. Intervening conditions include communication, predictability and new investment, and contextual conditions include resource gathering, human capital and productivity. The strategies outlined include cultural-social growth, the impact of incentives, and systemic engagement to improve performance, integration, and maximize the use of experiences as strategic entrepreneurial outcomes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurial Strategy
  • Tourism Industry
  • Mixed Approach
ایمانی خوشخو، محمدحسین، پرچکانی، پروانه، هاشمی، سید سعید و رکن‌الدین افتخاری، عبدالرضا (1396). «ارزیابی شاخص‌های برند پایدار در مقاصد گردشگری ساحلی، مورد مطالعه: منطقه ساحلی چابهار». فصلنامة علمی ‌ـ پژوهشی گردشگری ‌و ‌توسعه،‌ دورۀ 6،‌ شمارة‌ 4، ص4ـ19.
بازرگان، عباس (1388). «روش‌های تحقیق آمیخته: رویکردی برتر برای کندوکاو در مسائل آموزشی و حل آن‌ها». پژوهش‌نامۀ مدارس کارآمد، شمارۀ 7، ص 12ـ16.
تقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زاده انصاری، حسن (1383). جهانگردی در ایران، سیاست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های عمرانی و توسعه با رویکرد به ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جاذبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های طبیعی گردشگری. تهران: انتشارات اندیشۀ پویا.
رضوانی، علی‌اصغر (1385) جغرافیا و صنعت توریسم. تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.
رضوانی، محمدرضا، خوشه‌بست، فرزانه و واحدی، الهام (1396). «شناسایی عوامل تأثیرگذار بر وفاداری الکترونیکی در صنعت گردشگری، مورد مطالعه: هلدینگ سیاحتی و مراکز تفریحی بنیاد مستضعفان». فصل‌نامة علمی ـ پژوهشی گردشگری ‌و‌ توسعه، ‌سال‌ ششم،‌ شمارة ‌11، ص 63-80.
رکن‌الدین افتخاری، عبدالرضا، پورطاهری، مهدی و پورجم علویجه، افسانه (تابستان 1395). «بومی‌سازی شاخص‌های مدیریت کارآفرینی پایدار گردشگری در هتل‌های ایران». فصل‌نامة علمی ‌ـ پژوهشی گردشگری ‌و ‌توسعه، دورۀ 5،‌ شمارة ‌7‌، ص26ـ44.
Aldrich, H. E. (2012). “The Emergence of Entrepreneurship as an Academic Field: a Personal Essay on Institutional Entrepreneurship”. Res. Policy, 41(7), 1240–1248.
Altinay, L. (2010). “Market Orientation of Small Ethnic Minority-Owned Hospitality Firms”. Int. J. Hosp. Manag., 29(1), 148–156.
Anderson, A. R., & Starnawska, M. (2008). “Research Practices in Entrepreneurship: Problems of Definition, Description and Meaning”. Int. J. Entrep. Innov., 9(4), 221–230.
Autio, E., George, G., & Alexy, O. (2011). “International Entrepreneurship and Capability Development-Qualitative Evidence and Future Research Direction”. Entrep. Theory Pract., 35(1), 11–37.
Barney, J. B. (1991). “Firm Resources and Sustained Competitive Advantage”. Journal of Management, 17(1), 99-120.
Bygrave, W. D. (1989). “The Entrepreneurship Paradigm (1): A Philosophical Look at its Research Methodologies”. Entrep. Theory Pract., 14(1), 7–26.
Carlisle, S., Kunc, M., Jones, E., & Tiffin, S. (2013). “Supporting Innovation for Tourism Development through Multi-Stakeholder Approaches: Experiences from Africa”. Tour. Manag., 35, 59–69.
Carlsson, B., Braunerhjelm, P., McKelvey, M., Olafsson, C., Persson, L., & Ylinenpaa, H. (2013). “The Evolving Domain of Entrepreneurship Research”. Small Bus. Econ., 41, 913–930.
Cornelius, B., Landström, H., & Persson, O. (2006). “Entrepreneurial Studies: the Dynamic Research front of a Developing Social Science”. Entrep. Theory Pract. (May), 375–398.
Coviello, N. E., & Jones, M. V. (2004). “Methodological issues in international entrepreneurship research”. J. Bus. Ventur., 19(4), 485-508.
Coviello, N. E., McDougall, P. P., & Oviatt, B. M. (2011). “The Emergence, Advance and Future of International Entrepreneurship Research”. J. Bus. Ventur., 26(6), 625–631.
Crump, M. E. S., Abbery, A., & Zu, X. (2009). “Rankings of Top Entrepreneurship Researchers and Affiliations: 1995 through 2006”. Paper Presented at the 2009 Academy of Management Meeting.
Davidson, P., & Wiklund, J. (2001). “Levels of Analysis in Entrepreneurship Research: Current research Practice and Suggestions for the Future”. Entrep. Theory Pract., 24(4), 81–99.
Dawson, D., Fountain, J., & Cohen, D. A. (2011). “Seasonality and the Lifestyle “Conundrum”: an Analysis of Lifestyle Entrepreneurship in Wine Tourism Regions”. Asia Pacific J. Tour. Res., 16(5), 551–572.
De Bruin, A., Brush, C. G., & Welter, F. (2006) “Towards Building Cumulative Knowledge on Women’s Entrepreneurship”. Entrep. Theory Pract., 30(5), 585–594.
Dean, T. J., & McMullen, J. S. (2007). “Toward a Theory of Sustainable Entrepreneurship: Reducing Environmental Degradation through Entrepreneurial Action”. J. Bus. Ventur., 22(1), 50–76.
Dorado, S., & Ventresca, M. J. (2013). “Crescive Entrepreneurship in Complex Social Problems: Institutional Conditions for Entrepreneurial Engagement”. J. Bus. Ventur., 28(1), 69–82.
Durand, R., Grant, R. M., & Madsen, T. L. (2017). “The Expanding Domain of Strategic Management Research and the Quest for Integration”. Strateg. Manage. J., 38(1), 4–16.
Fadda, N., & Sørensen, J. F. L. (2017). “The Importance of Destination Attractiveness and Entrepreneurial Orientation in Explaining Firm Performance in the Sardinian Accommodation Sector”. Int. J. Contemp. Hosp. Manage., 29(6), 1684–1702.
Fu, H., Okumus, F., Wu, K., & Köseoglu, M. A. (2019) “The Entrepreneurship Research in Hospitality and Tourism”. International Journal of Hospitality Management, 78, 1-12.
Gartner, W. B., Davidsson, P., & Zahra, S. A. (2006). “Are You Talking to Me? The Nature of Community in Entrepreneurship Scholarship”. Entrep. Theory Pract., 30(3), 321–331.
Grant, P., & Perren, L. (2002). “Small Business and Entrepreneurial Research: Meta-theories, Paradigms and Prejudices”. Int. Small Bus. J., 20(2), 185–211.
Gurel, E., Altinay, L., & Daniele, R. (2010). “Tourism students’ Entrepreneurial Intentions”. Ann. Tour. Res., 37(3), 646–669.
Hallak, R., Assaker, G., & Lee, C. (2015) . “Tourism Entrepreneurship Performance: The Effects of Place Identity, Self-efficacy, and Gender”. J. Travel. Res., 54(1), 36–51.
Hingtgen, N., Kline, C., Fernandes, L., & Mcgehee, N. G. (2015). “Cuba in Transition: Tourism Industry Perceptions of Entrepreneurial Change”. Tourism Manag., 50, 184–193.
Hitt, M. A., Ireland, R. D., Sirmon, David G. & Trahms, Cheryl A. (2011). “Strategic Entrepreneurship: Creating Value for Individuals, Rganizations, and Society”. Academy of Management Perspectives, 25(2), 57-75.
Hitt, M. A., Ireland, R. D., Camp, S. M., & Sexton, D. L. (2001). “Guest Editors' Introduction to the Special Issue Strategic Entrepreneurship: Entrepreneurial Strategies for Wealth Creation”. Strategic Management Journal, 22(6-7), 479-491.
Jing, S., Qinghua, Z., & Landstrom, H. (2015). “Entrepreneurship Research in Three Regions-the USA, Europe and China”. Int. Entrep. Manag. J., 11(4), 861–890.
Jones, M. V., Coviello, N., & Tang, Y. K. (2011). “International Entrepreneurship Research (1989–2009): A Domain Ontology and Thematic Analysis”. J. Bus. Ventur., 26(6), 632–659.
Kallmuenzer, A. (2018). “Exploring Drivers of Innovation in Hospitality Family Firms”. Int. J. Contemp. Hosp. Manage., 30(3), 1978–1995.
Karniouchina, E. V., Carson, S. J., Short, J. C., & Ketchen, D. J. (2013). “Extending the Firm vs. Industry Debate: Does Industry Life Cycle Stage Matter? ”. Strateg. Manage. J., 34, 1010–1018.
Katz, J. (2003). “The Chronology and Intellectual Trajectory of American Entrepreneurship Education 1876–1999”. J. Bus. Ventur., 18, 293–300.
Koseoglu, M. A., Rahimi, R., Okumus, F., & Liu, J. (2016). “Bibliometric Studies in Tourism”. Ann. Tour. Res., 61, 180–198.
Kraus, S., Filser, M., O’Dwyer, M., & Shaw, E. (2014). “Social Entrepreneurship: an Exploratory Citation Analysis”. Rev. Manag. Sci., 8(2), 275–292.
Kuratko, D. F. (2005). “The emergence of entrepreneurship education: development, trends, challenges”. Entrep. Theory Pract. 29(3), 577–598.
Kuratko, F. K., Morris, M. H., & Schindehutte, M. (2015). “Understanding the dynamics of entrepreneurship through framework approaches”. Small Bus. Econ., 45, 1-13.
Landström, H., Harirchi, G., & Åström, F. (2012). “Entrepreneurship: Exploring the knowledge base”. Research Policy, 41(7), 1154-1181.
Li, L. (2008). “A Review of Entrepreneurship Research Published in the Hospitality and Tourism Management Journals”. Tour. Manag., 29(5), 1013–1022.
Liu, C. H. S., & Fang, Y. P. (2016). “Night Markets: Entrepreneurship and Achieving Competitive Advantage”. Int. J. Contemp. Hosp. Manage., 28(11), 2374–2398.
Lohrke, F., & Landström, H. (2010). “History Matters in Entrepreneurship Research”. In: H. Landström, & F. Lohrke, (Eds.), Historical Foundations of Entrepreneurship Research. Edward Elgar, Cheltenham, 1–11.
Lopez-Fernandez, M. C., Serrano‐Bedia, A. M., & Pérez‐Pérez, M. (2016). “Entrepreneurship and family firm research: a bibliometric analysis of an emerging field”. J. Small Bus. Manag., 54(2), 622–639.
Lumpkin, G., & Dess, G. (1996). “Clarifying the Entrepreneurial Orientation Construct And Linking it to Performance”. Academy Of Management Review, (1)21, 172-135.
Luu, T. T. (2017). “CSR and Organizational Citizenship Behavior for the Environment in Hotel Industry: the Moderating Roles of Corporate Entrepreneurship and Employee Attachment Style”. Int. J. Contemp. Hosp. Manage., 29(11), 2867–2900.
McDonald, S., Gan, B. C., Fraser, S. S., Oke, A., & Anderson, A. R. (2015). “A Review of Research Methods in Entrepreneurship 1985-2013”. Int. J. Entrepren. Behav. Res., 21(3), 291–315.
McElwee, G., & Atherton, A. (2005). “Publication Trends and Patterns in Entrepreneurship: the Case of the International Journal of Entrepreneurship and Innovation”. J. Small Bus. Enterp. Dev., 12(1), 92–103.
McGahan, A. M., & Poter, M. E. (1997). “How Much Does Industry Matter Really? ” Strateg. Manage. J., 18, 15–30.
Nag, R., Hambrick, D. C., & Chen, M. J. (2007). “What Is Strategic Management, Really? Inductive Derivation of a Consensus Definition of the Field” . Strateg. Manage. J., 28(9), 935–955.
Rey-Martí, A., Ribeiro-Soriano, D. & Palacios-Marqués, D. (2016). “A Bibliometric Analysis of Social Entrepreneurship”. J. Bus. Res., 69, 1651–1655.
Rumelt, R. P. (1991). “How much does industry matter?” Strateg. Manage. J., 12, 167–185.
Servantie, V., Cabrol, M., Guieu, G., & Boissin, J. (2016). “Is International Entrepreneurship a Field? A Bibliometric Analysis of the Literature (1989–2015)”. J. Int. Entrep., 14(2), 1–45.
Shane, S., & Venkataraman, S. (2000). “The Promise of Entrepreneurship as a Field of Research”. Acad. Manag. Rev., 25(1), 217–226.
Shane, S., & Venkataraman, S., (2001). “Entrepreneurship as a Field of Research: a Response to Zahra and Dess, Singh, and Erikson”. Acad. Manag. Rev., 26(1), 13–16.
Shane, S.A., (2000). “Prior Knowledge and the Discovery of Entrepreneurial Opportunities”. Organ. Sci., 11, 448–469.
Shepherd, D. A. (2015). “Party On! A Call for Entrepreneurship Research that is More Interactive, Activity Based, Cognitively Hot, Compassionate, and Prosocial”. J. Bus. Ventur., 30(4), 489–507.
Solvoll, S., Alsos, G. A., & Bulanova, O. (2015). “Tourism Entrepreneurship–Review and Future Directions”. Scand. J. Hosp. Tour., 15, 120–137.
Stewart, A., & Cotton, J. (2013). “Making Sense of Entrepreneurship Journals Journal rankings and policy choices”. Int. J. Entrepren. Behav. Res., 19(3), 303–323.
Tang, C. F., & Tan, E. C. (2013). “How Stable is the Tourism-led Growth Hypothesis in Malaysia? Evidence from Disaggregated Tourism Markets”. Tour. Manag., 37, 52–57.
Venkataraman, S., & Sarasvathy, S. (2001). Strategy And Entrepreneurship: Outlines Of An Untold Story. Handbook of Strategic Management, 650668.
Volery, T., & Mazzarol, T. (2015). “The Evolution of the Emall Business and Entrepreneurship Field: a Bibliometric Investigation of Articles Published in the International Small Business Journal”. Int. Small Bus. J., 33(4), 374–396.
Wang, X., & Jessup, L. M. (2014). “A Review and Synthesis of Entrepreneurship Research: Towards an Integrative Model of Dependent Variables”. J. Entrep., 23(2), 163–199.
Webb, J. W., Ketchen, D., & Ireland, R. D. (2010). “Strategic Entrepreneurship within Family-controlled Firms: Opportunities and Challenges”. Journal of Family Business Strategy, 1(2), 67-77.
Webster, C., & Ivanov, S. (2014). “Transforming Competitiveness into Economic Benefits: Does Tourism Stimulate Economic Growth in More Competitive Destinations?” Tour. Manag., 40, 137–140.
Zhao, W., Ritchie, J. R., Echtner, C. M., (2011). “Social Capital and Tourism Entrepreneurship”. Ann. Tour. Res., 38(4), 1570–1593