شناسایی و تحلیل عملکرد – اهمیت عوامل مؤثر بر گردشگری دریایی (مورد مطالعه: بندر خرمشهر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشکدۀ اقتصاد و علوم اداری، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران؛

2 دانشجوی دکتری رشتۀ مدیریت دولتی- گرایش منابع انسانی، دانشکدۀ اقتصاد و علوم اداری، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران؛

3 کارشناس استانداردها و کنوانسیون‌های بندری بندر خرمشهر، خوزستان، ایران؛

10.22034/jtd.2019.169581.1640

چکیده

چکیده: هدف تحقیق حاضر شناسایی و تحلیل اهمیت - عملکرد عوامل مؤثر در گردشگری دریایی در بندر خرمشهر می‌باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ نحوه گردآوری داده‌ها توصیفی – اکتشافی و از نوع تحقیقات آمیخته می‌باشد. بعد از شناسایی عوامل با استفاده از تحقیقات گذشته و مصاحبه با خبرگان (مصاحبه‌شوندگان نهایی 5 نفر)، دو پرسشنامه برای تحقیق طراحی شد. برای پرسشنامه اول (پرسشنامه دسته‌بندی عوامل)، جامعه آماری تحقیق گردشگرانی بودند که در سال 1396-1397 از بندر خرمشهر بازدید کردند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر برآورد شد که به روش غیرتصادفی دردسترس انتخاب شدند. برای پاسخ به پرسشنامه دوم جهت تحلیل عملکرد - اهمیت، 7 نفر از گردشگران به روش قضاوتی انتخاب شدند. برای تحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهای SPSS و اکسل استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که پنج متغیر تسهیلات رفاهی – خدماتی، عوامل ایمنی و امنیتی، عوامل اجتماعی – فرهنگی، امکانات و جاذبه‌‌های گردشگری و عوامل مربوط به دسترسی و آمد و شد بر بهبود گردشگری دریایی تأثیر دارند. همچنین آزمون تحلیل عملکرد – اهمیت نشان داد که دو عامل امکانات و جاذبه‌های گردشگری و تسهیلات رفاهی و خدماتی عواملی هستند که باید بندر خرمشهر بر آنها تمرکز نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and Importance - Performance Analysis Factors Affecting Maritime Tourism (Case Study: Khorramshahr Port

نویسندگان [English]

  • amir hooshang nazarpouri 1
  • razieh feli 2
  • Asad ZiaeeMehr 3
1 Assistant Professor, Department of Management, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Lorestan University, Khoram abad, Iran;
2 Ph.D. student in Public Management- HR Management, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Lorestan University, Khoram abad, Iran;
3 Expert of Port's Standards and Conventions of Khorramshahr Port, Khouzestan, Iran;
چکیده [English]

The purpose of this study is to identify and analyze the Importance - Performance of the factors affecting maritime tourism in Khorramshahr port. This research is applied in terms of purpose and in terms of data collection, descriptive-exploratory and mix research type. After identifying factors using past research and interviewing experts (final interviewees, 5 people), two questionnaires were designed for research. For the first questionnaire (factorization questionnaire), the statistical population of the study was tourists who visited Khorramshahr in 1396-1393. The sample size was estimated using Cochran's formula of 384 people who were randomly selected. To answer the second questionnaire for Importance - Performance, 7 tourists were selected by judgment method. Data were analyzed using SPSS and Excel software. The results of the research showed that five variables of welfare -services facilities, safety and security factors, socio-cultural factors, tourism facilities and attractions, and traffic and access factors affect the improvement of maritime tourism. Also, Importance - Performance analysis showed that two factors of tourism facilities and attractions and welfare -services facilities are factors that should be focused on the port of Khoramshahr.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marine tourism
  • Khorramshahr port
  • exploratory factor analysis
  • Importance - Performance Analysis
اکرمی، حمیدرضا. و حسینی اصیل، سیده نرگس. (1394)، آسیب شناسی گردشگری دریایی در ایران و راهکارهای توسعه در افق چشم انداز 1404، کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی، محیط زیست و گردشگری.
آذر، عادل. و مومنی، منصور.(1389)، آمار و کاربرد آن در مدیریت (جلد دوم) ، تهران: سازمان مطالعات و تدوین کتب علوم انسانی(سمت)،ص 78.
پوراحمد، احمد.، فردوسی، سجاد. و شاه­محمدی، حمیدرضا. (1395)، بررسی شاخص­های گردشگری دریایی در استان های ساحلی ایران، فصلنامه علوم و فناوری دریا، 78، 64-55.
دهقانفرد، سکینه. و قاسمی­زاد، علیرضا. (1396)، شناسایی مشکلات توسعة صنعت گردشگری استان ساحلی بوشهر و ارائه راهکارهای مناسب، فصلنامة علمی  پژوهشی گردشگری و توسعه، (10)6، 194-178.
شیعه، اسماعیل. و علی پور اشلیکی، سجاد. (1389)، تحلیل عوامل کیفیت بخش محیط گردشگری ساحلی با توجه به معیارهای گردشگری پایدار، مطالعۀ موردی سواحل شهر رامسر، آرمانشهر، 5، 167-155.
لامسدن، لس. (1380)، بازاریابی گردشگری، ترجمه محمد ابراهیم گوهریان، نشر دفتر پژوهش های فرهنگی.
Asafu-Adjaye, J., & Tapsuwan, S. (2008). A contingent valuation study of scuba diving benefits: Case study in Mu Ko Similan Marine National Park, Thailand. Tourism Management, 29(6), 1122-1130.
Ashworth, G. J., & Voogd, H. (1990). Selling the city: Marketing approaches in public sector urban planning. Belhaven Press.
Benur, A. M., & Bramwell, B. (2015). Tourism product development and product diversification in destinations. Tourism Management, 50, 213-224.
Biggs, D., Hicks, C. C., Cinner, J. E., & Hall, C. M. (2015). Marine tourism in the face of global change: The resilience of enterprises to crises in Thailand and Australia. Ocean & Coastal Management, 105, 65-74.
Briandana, R., Doktoralina, C. M., & Sukmajati, D. (2018). Promotion analysis of marine tourism in Indonesia: A case study. European Research Studies Journal, 21(1), 602-613.
Butowski, L. (2014). Maritime Tourism Space. Turyzm, 24(1), 51-57.
Butowski, L. (2018). An integrated AHP and PROMETHEE approach to the evaluation of the attractiveness of European maritime areas for sailing tourism. Moravian Geographical Reports, 26(2), 135-148.
Diakomihalis, M. N. (2007). Greek maritime tourism: evolution, structures and prospects. Research in Transportation Economics, 21, 419-455.
Eagles, P. F., & McCool, S. F. (2002). Tourism in national parks and protected areas: Planning and management. Cabi.
Gössling, S., Hall, C. M., & Scott, D. (2018). Coastal and ocean tourism. In Handbook on Marine Environment Protection (pp. 773-790). Springer, Cham.
Guo, Z., Robinson, D., & Hite, D. (2017). Economic impact of Mississippi and Alabama Gulf Coast tourism on the regional economy. Ocean & Coastal Management, 145, 52-61.
Hall, C. M. (2001): Trends in ocean and coastal tourism: the end of the last frontier? Ocean & Coastal Management, 44(9–10): 601–618.
Hui, T. K., Wan, D., & Ho, A. (2007). Tourists’ satisfaction, recommendation and revisiting Singapore. Tourism management, 28(4), 965-975.
Johnston, M. E., Dawson, J., & Maher, P. T. (2017). Strategic Development Challenges in Marine Tourism in Nunavut. Resources, 6(3), 25.
Kozak, M., & Decrop, A. (Eds.). (2009). Handbook of tourist behavior: Theory & practice. Routledge.
Martínez, R. M., Galván, M. O., & Lafuente, A. M. G. (2014). Public policies and tourism marketing. An analysis of the competitiveness on tourism in Morelia, Mexico and Alcala de Henares, Spain. procedia-social and behavioral sciences, 148, 146-152.
Molera L, Abaladejo IP. 2007. Profi ling segments of tourists in rural areas of South-Eastern Spain. Tourism Management 28(3), 757–767.
Orams, M. (1999). Marine tourism: development, impacts and management. Psychology Press.
Papageorgiou, M. (2016). Coastal and marine tourism: A challenging factor in Marine Spatial Planning. Ocean & Coastal Management, 129, 44-48.
Paudel, K. P., Caffey, R. H., & Devkota, N. (2011). An evaluation of factors affecting the choice of coastal recreational activities. Journal of Agricultural and Applied Economics, 43(2), 167-179.
Rehmet, J., & Dinnie, K. (2013). Citizen brand ambassadors: Motivations and perceived effects. Journal of Destination Marketing & Management, 2(1), 31-38.
Saayman M, Slabbert E, Van Der Merwe P. 2009. Travel motivations: a tale of two marine destinations in South Africa. South Africa Journal for Research in Sport, Physical Education and Recreation, 31(1): 81–94.
Tegar, D., & Gurning, R. O. S. (2018). Development of Marine and Coastal Tourism Based on Blue Economy. International Journal of Marine Engineering Innovation and Research, 2(2).
Van der Merwe, P., Slabbert, E., & Saayman, M. (2011). Travel motivations of tourists to selected marine destinations. International journal of tourism research, 13(5), 457-467.
Wu, C. L., & Chang, H. M. (2013). Island Marine Tourism Development Critical Success Factors-Case by Wangan in Taiwan. Journal of Global Business Management, 9(3), 126.
Yoon Y, Uysal M. 2005. An examination of the effects of motivation and satisfaction on destination loyalty: a structural model. Tourism Management, 26(1), 45–56.
Zenker, S., Braun, E., & Petersen, S. (2017). Branding the destination versus the place: The effects of brand complexity and identification for residents and visitors. Tourism Management, 58, 15-27