دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 22، فروردین 1399، صفحه 1-251 (بهار) 
چارچوب مفهومی هوشمندی مقصدهای گردشگری شهری با رویکرد فراترکیب

صفحه 188-213

10.22034/jtd.2020.207941.1873

محمود ضیائی؛ علی دلشاد؛ محمدتقی تقوی فرد؛ ابوالفضل اردشیر تاج زاده نمین


مدل‌سازی پیامدهای توسعه پایدارِ گردشگریِ فرهنگی؛ رویکرد آمیخته

صفحه 214-234

10.22034/jtd.2019.183458.1717

مهنا نیک بین؛ حمید ضرغام بروجنی؛ سید رضا صالحی امیری؛ کامران محمدخانی؛ فرهاد غفاری