تحلیلی بر توزیع فضایی بازی های بومی و محلی در نواحی روستایی مطالعه موردی : روستاهای بخش خورش رستم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد تمام گروه جغرافیا- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- دانشگاه تربیت مدرس- تهران - ایران

2 دانشیار گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس،تهران، ایران

3 فارغ التحصیل گروه جغرافیا-دانشکده علوم انسانی- دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

10.22034/jtd.2020.110329.1265

چکیده

نحوه ی پراکندگی پدیده های انسانی در فضا چگونه است و محیط باعث چه نوع تفاوتهایی می گردد؟ و چرا نحوه ی قرارگیری پدیده های انسانی در موقعیت های مکانی مختلف، متفاوت می باشد بدین معنی که ممکن است توزیع یک پدیده در مناطق کوهستانی و جلگه ای از هم یکسان نباشد . بازی های بومی و محلی نیز مانند سایر پدیده های انسانی در ارتباط با عوامل جغرافیایی در مناطق مختلف با هم متفاوت است. در این تحقیق سعی می شود به این سئوال کلیدی پاسخ داده شود که عوامل فضایی – مکانی چگونه باعث تنوع و پراکندگی بازی های بومی در مناطق مختلف روستایی شده است؟ مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. این مقاله یک پژوهش کاربردی است که به شیوه ی توصیفی- تحلیلی واکاوی شده است، شیوه گردآوری داده ها از نوع اسنادی و میدانی است. مطالعات میدانی از طریق شناسایی و رتبه بندی روستاهای دارای بازی های بومی و سنتی در منطقه خورش رستم و شاخص های تبیین کننده پایداری اجتماعی در سطح 90 نفر از افراد بالای 40 سال انجام شده است . نتایج نشان می دهد که عوامل جغرافیایی بر پراکندگی بازی های بومی روستاها تاثیر زیادی گذاشته است(میانگین 4.5 در مناطق کوهستانی ، 3.5 در مناطق جلگه ای در آزمون t مستقل) و همچنین نوع بازی های بومی (سنتی و جدید) بر پایداری اجتماعی روستاها اثرگذار بوده است(سطح معناداری 0.0 در آزمون t وابسته) ، یعنی بازی های سنتی در مقایسه با بازی های جدید بر پایداری اجتماعی روستاها تاثیر بسیاری گذاشته اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of The Spatial Distribution of Local Games in Rural Areas (Case Study: Region Khoreshrostam)

نویسندگان [English]

  • abdolreza roknoddin eftekhari 1
  • mehdi pourtaheri 2
  • mehdi derakhshan 3
1 Professor of the Department of Geography - Faculty of Literature & Humanities - Tarbiat Modares University - Tehran - Iran
2 Associate Professor, Department of Geography, Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3 Geography department, tarbiat modares university, tehran,iran
چکیده [English]

. It is obvious that space distribution studies the how, why and stating the dispersion of the social and economic phenomena in the form of place, i.e. the position of these phenomena. How is the way of human phenomena dispersion and what differences dose the environment provide? Why is position of the human phenomena different in various places? So, it is possible to observe different dispersion of one phenomenon in mountain and in plain. The same is true about local games. They differ in various geographical areas.
In this research, we attempt to answer this critical question: Do the geographical and spatial factors lead to diversity and dispersion of the indigenous games in various rural areas? Also we attempt to analyze the relation between environment stability and the kind of indigenous game. This paper is an applied research and the method is descriptive-analytic one. Data collection method is documental and survey. The results of the surveys through recognition and ranking those villages which have indigenous and local games in Khoresh Rostam region; also the social sustainability index for 90 individuals (over 40) in the villages show that the geographical factors affected severely on the villages' local games. Also they revealed that indigenous games (traditional and modern) have affected the villages' social sustainability i.e. traditional games are more effective than modern games on this concern.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leisure time
  • Indigenous games
  • Spatial distribution
  • Sustainable development
  • Intangible cultural heritage
ابویی، رضا، یادگاری، زهره، افاضت، شهاب (1395). «آسیب‌شناسی میراث زبانی از طریق بازشناسی جایگاه و عملکرد آن در میراث فرهنگی». مرمت و معماری ایران، دورۀ ششم، شمارۀ 11، ص 29-40.
پاپ‌زن، عبدالحمید، آگهی، حسین و شاهمرادی، مهنا (1394). «تعیین راهبردهای مناسب برای ورزش روستایی با تأکید بر ورزش‌های بومی شهرستان کرمانشاه». مدیریت ورزشی، دورۀ هفتم، شمارۀ 5، ص 731-749.
پاپ‌زن، عبدالحمید، آگهی، حسین و شاهمرادی، مهنا (1395). «مؤلفه‌های اصلی ورزش‌های بومی و محلی به منظور بهره‌برداری در توسعۀ پایدار روستایی». توسعۀ محلی روستایی شهری، دورۀ 8، شمارۀ 1 (پیاپی 14)، ص 89-112.
کنوانسیون صیانت از میراث فرهنگی ناملموس (تابستان 1383). یونسکو. ترجمۀ سوسن چراغچی، فصلنامۀ اثر، شمارۀ 36.
سعیدی، عباس (1385). مبانی جغرافیای روستایی. تهران: انتشارات سمت.
عظیمی، ناصر (1383). روش‌شناسی شبکه سکونتگاه‌ها در طرح‌های کالبدی منطقه‌ای. تهران: مرکز مطالعات شهرسازی و معماری.
غفوری، فرزاد (1393). «الگوی توسعۀ گردشگری بر مبنای توسعۀ بازی‌های بومی و محلی در کشور». مطالعات مدیریت ورزشی، دورۀ ششم، شمارۀ 24، ص 153-174.
مکلینگ، جی (1382). «فولکلور کودکان، ذهن کودکان». ترجمۀ افشین خاکباز. فصلنامۀ پل فیروز، سال سوم، شمارۀ 9، ص 47-89.
نقوی، محمدرضا، مریدالسادات، پگاه، فتاحی، احد و عبادیان، مهشاد (1392). «ارزیابی جایگاه بازی‌های بومی و محلی در توسعۀ مناطق روستایی». برنامه‌ریزی و آمایش فضا، دورۀ 17، شمارۀ 4، ص 111-128.
وارن، سو و ویدریک، مایکل (1384). جغرافیای ورزش و اوقات ‌فراغت. ترجمۀ زهرا احمدی‌پور و عطاالله عبدی. تهران: انتشارات پگاه اندیشه.
هیوود، لس،کیو، فزانسیس، اسپینگ، جان، براهام، پیتر و کاپنرهارست، جان (1383). اوقات ‌فراغت. ترجمۀ محمد احسانی. تهران: نشر بامداد کتاب.
Bale, J. (2000). “Geography and the Olympics: An evaluation of the work of Ernst Joki”. Journal of Science and Medicine in Sport, 3(3), 223-229.
Butler, G. B. (2004). Introduction to Community Recreation. New York: McGraw-Hill.
Giles-Corti, B. (2006). People or places: What should be the target?. Journal of Science and Medicine in Sport, 9(5), 357-366.
Giles-Corti, B., & Donovan, R. J. (2003). “Relative Influences of Individual, Social Environmental, and Physical Environmental Correlates of Walking American”. Journal of Public Health, 93, 1583-1589.
Chhabra, D. (2010). Sustainable Marketing of Cultural and Heritage Tourism. Routledge publishing, London and New York.
Clarke, j. (1990). “An analysis of the health status of rural people, in rural health and welfare in Australia”. T. Cullen, Editor. Centre of Rural Welfare Research. Charles sturt university Riverina: wagga wagga.
Corti, B. (1998). The Relative Influence Of, and Interaction Between, Environmental and Individual Determinants of Recreational Physical Activity in Sedentary Workers and Home Makers: A Summary. Health Promotion Evaluation Unit, Department of Public Health & Graduate School of Management, The University of Western Australia.
Cowell, E. A. (2005) Geographies of racing games: embedding imperial citizenship through play. Excapades, 1(1), 21-36.
Cuccia, T., & Santagata, W. (2003). “Collective property Rights and sustainable Development: the case of the pottery cultural District in caltagirone, sicily”. in E. Colombatto, Companion to Property Rights Economics, UK and Northampton,Ma.USA: Edward Elgar.
Das, R. (2001). “The spatiality of social relations: An Indian case-study”. Journal of Rural Studies, 17. 347-362. 10.1016/S0743-0167(00)00034-6.
Dunton, G. F., Berrigan, D., Ballard-Barbash, R., Graubard, B. I., & Atienza, A. A. (2008). Social and physical environments of sports and exercise reported among adults in the American Time Use Survey. Preventive Medicine, 47(5), 519-524.
Fløysand, A. & Jakobsen, S. E. (2007). “Commodification of Rural Places: A Narrative of Social Fields, Rural Development, and Football”. Journal of Rural Studies, 23(2), 206-221. 10.1016/j.jrurstud.2006.09.012.
Gallahue, D. L., & Donnelly, F. C. (2003). Developmental Physical Education for All Children (4th ed.). Champaign, Illinois: Human Kinetics.
Gilliland, J., Holmes, M., Irwin, J. D., & Tucker, P. (2006). “Environmental equity is child's play: mapping public provision of recreation opportunities in urban neighbourhoods”. Vulnerable Children and Youth Studies, 1(3), 256-268
Goslin, A. & Goslin, B. (2002). Traditional Games in Tshwane area of South Africa: A comparative study. African Journal for Physical, Health Education, 8(2): 373-391.
Kamamba, D. M. K. (7-12 December 2003). The challenges if sustainable cultural heritage/community tourism. Second Ofrican peace through tourism conference, Dar es Salam.
Mitchell, D. (2002). Cultural Geography. oxford, Blackwell.
Moreno E., Basler, K., & Morata, G. (2002). “Cells compete for Decapentaplegic survival factor to prevent apoptosis in Drosophila wing development”. Nature; 416 (a): 755-759.
Pascual, C., Regidor, E., Martínez, D., Calle, M. E., & Domínguez, V. (2009). “Socioeconomic environment, availability of sports facilities, and jogging, swimming and gym use”. Health & Place, 15(2), 553-561.
Roux, Charl & Burnett, Cora & Hollander, Wim. (2008). Curriculum enrichment through indigenous Zulu games. South African Journal for Research in Sport, Physical Education and Recreation. 30.
Tonts, M. (2005). “Competitive sport and social capital in rural Australia”. Journal of Rural Studies, 21, 137-149. 10.1016/j.jrurstud.2005.03.001.
Unesco (2008). Quebec Declaration. whc.unesco.org/uploads/activities/documents/activity-646-2.pdf.
Utuh, M.C. (1999). Traditional games in Nigeria: Ibibio Tribe. In L.O. Amusa, A.L Toriola & I.U. Onyewadume (eds.), Physical Education and Sport in Africa (pp. 59-76). Ibadan Nigeria: LAP Publications.
Van Mele, V., & Renson, R. (1990). Traditional games in South America. ICSSPE Sport Science Studies. Vol.4. Schorndorf; Verlag Karl Hofmann D-7060.