چارچوب مفهومی هوشمندی مقصدهای گردشگری شهری با رویکرد فراترکیب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت جهانگردی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران؛

2 دانشجوی دکتری گردشگری، گروه مدیریت جهانگردی، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران؛

3 گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران؛

4 مدیریت جهانگردی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران؛

10.22034/jtd.2020.207941.1873

چکیده

توسعه سریع فناوری در گردشگری و ظهور گردشگری هوشمند، توجه مدیران و سیاستگذاران مقصدها را به فرصت‏هایی که از تطبیق راهبرد هوشمندی در سطح مقصدهای گردشگری ایجاد می گردد، جلب نموده است. بر این اساس، گونه شناسی جدیدی برای مقصدها پدیدار شده که به آن عنوان مقصد هوشمند گردشگری اطلاق می‏شود. این پژوهش در پی ارائه چارچوب مفهومی است که در آن مولفه‏ها و عوامل هوشمندی مقصدهای گردشگری شهری شناسایی و تبیین شده باشد. بدین منظور و برای ایجاد فهم و ادراک عمیق از ویژگی‏ها، عوامل و چگونگی پیاده‏سازی هوشمندی در مقصدهای گردشگری شهری، رویکرد کیفی و تفسیری اتخاذ و از روش فراترکیب برای گردآوری و تلفیق پژوهش‎های پیشین استفاده شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که مفاهیم موجود در زمینه هوشمندی مقصدهای گردشگری را می‏توان در سه مقوله عوامل کلان، عوامل خرد یا سیستمی و وجوه مشخصه هوشمندی دسته‏بندی کرد. دیگر نتایج این تحقیق که آن را نسبت به تحقیقات دیگر متمایز می‏کند، شناسایی سه ویژگی اصلی در ارائه چهارچوب هوشمندی مقصدهای گردشگری است. این سه ویژگی شامل درنظرگرفتن مولفه‏های هوشمندی در قالب سیستم گردشگری، توجه به بعد شهر بودن مقصدهای گردشگری شهری که علاوه‏بر ارائه خدمات به گردشگران، محل زندگی ساکنان نیز هست و در نهایت مدنظر قرار دادن وجوه مشخصه هوشمندی مقصدهای گردشگری شهری در دو وجه اثربخشی، پایداری، برابری و قابلیت زیست پذیری بیشتر در شهرها، و ابزارمند بودن، به‏هم پیوسته بودن و هوشمندتر بودن این مقصدها با توجه به کاربرد بنیان فناوری در بهبود عملکرد تمامی ذینفعان مقصدهای گردشگری شهری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Conceptual framework of smartness of urban tourism destinations; A meta-synthesis approach

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Ziaee 1
  • Ali Delshad 2
  • Mohammadtaghi Taghavifard 3
  • Abolfazl Ardeshir Tajzadeh Namin 4
1 Tourism Management Department, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran;
2 Phd Student , Tourism Management Department, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran;
3 Industrial Management Department, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran;
4 Tourism Management Department, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran;
چکیده [English]

The rapid development of technology in tourism and the emergence of smart tourism, has attracted the attention of managers and policy makers of tourism destinations to the opportunities created by implementing smart strategy at the tourism destinations. Accordingly, a new typology of destinations has emerged that is referred to the smart tourism destination. This research seeks to provide a conceptual framework in which the components and factors of smartness at urban tourism destinations are identified and explained. Therefore, in order to create a deep understanding of the characteristics, factors and how to implement smartness in urban tourism destinations, a qualitative and interpretive approach was adopted and a meta-synthesis method was used to collect and integrate previous researches. The results showed that the concepts of smartness in tourism destinations can be categorized into three categories: macro factors, micro or system factors and smartness attribute aspects. Another finding of this research that distinguishes it from other researches is the identification of three key features in providing a smartness framework for tourism destinations. These three features include considering the intelligent components in the tourism system, considering the urban dimension of urban tourism destinations that is also the place of residence of residents, in addition to providing services to tourists, and finally, considering the smart features of urban destinations in two aspects, including effectiveness, sustainability, equity and greater viability of cities, and being instrumental, interconnected and smarter with the use of technology basis to improve the performance of all stakeholders in urban tourism destinations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Smartness
  • Urban destination
  • Meta-synthesis
آقازاده، هاشم، حیدری، علی، ضرغام بروجنی، حمید و شالبافیان، علی‏اصغر (1395). «ارائۀ چارچوبی برای ایجاد ائتلاف در کسب‏وکارهای گردشگری با رویکرد فراترکیب». فصلنامۀ علمی ـ پژوهشی گردشگری و توسعه، سال پنجم، شمارۀ 9، ص 1-24.
اینسکیپ، ادوارد. (1392). برنامه‌ریزی گردشگری؛ رویکردی یکپارچه و پایدار به برنامه‌ریزی و توسعۀ گردشگری. ترجمۀ محمود حسن‌پور و سعید داغستانی. تهران: انتشارات مهکامه، چاپ اول.
رعیت‌پیشه، سعید، احمدی کهنعلی، رضا و عباس‏نژاد، طیبه (1395). «به‏کارگیری رویکرد کیفی فراترکیب جهت ارائۀ مدل جامع ارزیابی پایداری زنجیرۀ تأمین». فصلنامۀ پژوهش‏های نوین در تصمیم‏گیری، دورۀ اوّل، شمارۀ 1، ص 139-166.
شفیعی، ساناز، رجب‏زاده قطرمی، علی، حسن‏زاده، علی‏رضا و جهانیان، سعید (1396). «بررسی تأثیر فنّاوری‌ اطلاعات بر توسعۀ پایدار مقاصد گردشگری به‌منظور توسعۀ مقاصد گردشگری هوشمند (با استفاده از رویکرد فراترکیب)» تحقیقات بازاریابی نوین، دورۀ هفتم، شمارۀ 4، شمارۀ پیاپی 27، زمستان 1396، ص 95-116.
فرزین، محمدرضا و صفری، سارا (1388). «شناخت نظام مدیریت مقصد گردشگری (DMS) و چالش‏های توسعۀ آن در ایران». فصلنامۀ جغرافیا و توسعه، دورۀ هفتم، شمارۀ 16، ص 93-118.
قربانی، امیر، دانایی، ابوالفضل، زرگر، سیدمحمد و همتیان، هادی (1398). «شناسایی عوامل هوشمندی سازمان در سازمان‌های ارائه‌دهندۀ خدمات گردشگری در استان خراسان جنوبی». فصلنامۀ جغرافیا و آمایش شهری ـ منطقه، دورۀ نهم، شمارۀ 30، ص 137-156           .
Almobaideen, W., Krayshan, R., Allan, M., & Saadeh, M. (2017). “Internet of Things: Geographical Routing based on healthcare centers vicinity for mobile smart tourism destination”. Technological Forecasting and Social Change, 123, 342–350.
Angeloni, S. (2016). “A tourist kit ‘made in Italy’: An ‘intelligent’ system for implementing new generation destination cards”. Tourism Management, 52, 187-209.
Ayscue, E. P., Boley, B. B., & Mertzlufft, C. E. (2016). “Mobile technology and resident attitude research”. Tourism Management, 52, 559-562.
Boes, K., Buhalis, D., & Inversini, A. (2015). Conceptualising smart tourism destinati dimensions. Information and communication technologies in tourism 2015. Springer International Publishing391–403.
Bogicevic, V., Bujisic, M., Bilgihan, A., Yang, W., & Cobanoglu, C. (2017). “the impact of traveler-focused airport technology on traveler satisfaction”. Technological Forecasting and Social Change, 123, 351–361.
Borsekova, K., Vanova, A., & Vitalisova, K. (2017). “Smart specialization for smart spatial development: innovative strategies for building competitive advantages in tourism in Slovakia”. Socio-economic Planning Sciences, 58, 39-50.
Bosch, S. J., & Gharaveis, A. (2017). “Flying solo: A review of the literature on wayfinding for older adults experiencing visual or cognitive decline”. Applied Ergonomics, 58, 327-333.
Buhalis, D. (2000). Marketing the competitive destination of the future. Tour Manag 21(1):97–116.
Buhalis, D., & Foerste, M. (2015). “SoCoMo marketing for travel and tourism: Empowering co-creation of value”. Journal of Destination Marketing and Management, 4(3), 151-161.
Buhalis, D., & Amaranggana, A. (2014). Smart Tourism Destinations. In Z. Xiang & L.Tussyadiah (Eds.), Information and Communication Technologies in Tourism 2014 (pp. 553-564). Dublin: Springer.
Buonincontri, P., & Micera, R. (2016). “the experience co-creation in smart tourism destinations: a multiple case analysis of European destinations”. Information Technology of Tourism, 16(3), 285–315.
Buonincontri, P., Morvillo, A., Okumus, F., & Van Niekerk, M. (2017). “Managing the experience co-creation process in tourism destinations: Empirical findings from Naples”. Tourism Management, 62, 264-277.
Chung, N., & Han, H. (2017). “The relationship among tourists' persuasion, attachment and behavioral changes in social media”. Technological Forecasting and Social Change, 123, 370–380.
Chung, N., Han, H., & Joun, Y. (2015a). “Tourists' intention to visit a destination: The role of augmented reality (AR) application for a heritage site”. Computers in Human Behavior, 50, 588-599.
Chung, N., Lee, H., Lee, S. J., & Koo, C. (2015b). “The influence of tourism website on tourists' behavior to determine destination selection: A case study of creative economy in Korea”. Technological Forecasting and Social Change, 96, 130–143.
Del Chiappa, G., & Baggio, R. (2015). “Knowledge transfer in smart tourism destinations: Analyzing the effects of a network structure”. Journal of Destination Marketing and Management, 4(3), 145-150.
Del Vecchio, P., & Passiante, G. (2017). “Is tourism a driver for smart specialization? Evidence from Apulia, an Italian region with a tourism vocation”. Journal of Destination Marketing and Management, 6(3), 163–165.
Del Vecchio, P., Mele, G., Ndou, V., & Secundo, G. (2018). “Creating value from Social Big Data: Implications for Smart”. Information Processing and Management, 54(5), 847–860.
Díaz-Díaz, R., Muñoz, L., & Pérez-González, D. (2017). “Business model analysis of public services operating in the smart city ecosystem: The case of SmartSantander”. Future Generation Computer Systems, 76, 198–214.
Dinhopl, A., & Gretzel, U. (2016). “Selfie-taking as touristic looking”, Annals of Tourism Research, 57, 126–139.
Erwin, E. J.; Brotherson, M. J., & Summers, J. A. (2011). “Understanding Qualitative Metasynthesis: Issues and Opportunities in Early Childhood Intervention Research”. Journal of Early Intervention, 33(3), 186-200.
Germann Molz, J. (2012). Travelconnections: Tourism, technology and togheterness in a mobile world. London: Routledge.
Ghorbani, A., Danaei, A. Zargar, S. M., & Hematian, H. (2019). “Designing of smart tourism organization (STO) for tourism management: A case study of tourism organizations of South Khorasan province, Iran”. Heliyon, 5(6), 1-9.
Gunn, C. A. (2003). Tourism Planning, Basics, Concepts, Cases. USA: Taylor & Francis Publishing.
Han, H., Park, A., Chung, N., & Lee, K. Jun. (2016). “A near field communication adoption and its impact on Expo visitors ‘behavior”. International Journal of Information Management, 36(6), 1328–1339.
Hao, J. X., Yu, Y., Law, R., & Fong, D. K. C. (2015). “A genetic algorithm-based learning approach to understand customer satisfaction with OTA websites”. Tourism Management, 48, 231-241.
Kim, K., Park, O. j., Yun, S., & Yun, H. (2017). “What makes tourists feel negatively about tourism destinations? Application of hybrid text mining methodology to smart destination management”. Technological Forecasting and Social Change, 123, 362–369.
Li, S. C., Robinson, P., & Oriade, A. (2017a). “Destination marketing: The use of technology since the millennium”. Journal of Destination Marketing & Management, 6(2), 95–102.
Li, Y., Hu, C., Huang, C., & Duan, L. (2017b). “the concept of smart tourism in the context of tourism information services”. Tourism management., 293-300.
Liua, Y. Y., Tseng, F. M., & Tseng, Y. H. (2018). “Big Data analytics for forecasting tourism destination arrivals with the applied Vector Autoregression model”. Technological Forecasting and Social Change, 130, 123–134.
Marchiori, E., & Cantori, L. (2015). “the role of prior experience in the perception of a tourism destination in user-generated content”. Journal of Destination Marketing and Management, 4(3), 194-201.
Marine-Roig, E., & Clavé, S. A. (2015). “Tourism analytics with massive user-generated content: A case study of Barcelona”. Journal of Destination Marketing and Management, 4(3), 162–172.
Murgante, B., & Borruso, G. (2013). “Cities and Smartness: A Critical Analysis of Opportunities and Risks”. In International Conference on Computational Science and Its Applications (pp. 630-642). Springer, Berlin, Heidelberg. https://www.researchgate.net/publication/237073200_Cities_and_Smartness_A_Critical_Analysis_of_Opportunities_and_Risks.
Park, S., & Kim, D. Y. (2017). “Assessing language discrepancies between travelers and online travel recommendation systems: Application of the Jaccard distance score to web data mining”. Technological Forecasting and Social Change, 123, 381–388.
Pesonen, J., & Horster, E. (2012). “Near field communication technology in tourism”. Tourism management perspectives, 4, 11-18.
Ramaprasad, A., Sánchez-Ortiz, A., & Syn, T. (2017). “A Unified Definition of a Smart City”. In International Conference on Electronic Government (pp. 13-24). Springer, Cham.
Raun, J., Ahas, R., & Tiru, M. (2016). “Measuring tourism destinations using mobile tracking data”. Tourism Management, 57, 202-212.
Romãoa, J., Kourtit, K., Neuts, B., & Nijkamp, P. (2018). “The smart city as a common place for tourists and residents: A structural analysis of the determinants of urban attractiveness”. Cities, 78, 67–75.
Shafiee, S., Ghatari, A. R., Hasanzadeh, A., & Jahanyan, S. (2019). “Developing a model for sustainable smart tourism destinations: A systematic review”. Tourism Management Perspectives, 31, 287–300.
Summers, J. A., Brotherson, M. J., Naig, L., Ethridge, B., Singer, G. H., Kruse, A., & Wang, W. (2008, March). A preliminary synthesis of qualitative research: Gaining emotional well-being from other parents. Paper presented at the Beach Center on Disability State of the Science Conference, Washington, DC. Retrieved from http://www.beachcenter.org/Wisdom/EmotionalWellBeing/WisdomRP2_Summary of QuanMetaAnalysis_April08.pdf.
Sung, T. K. (2015). “The creative economy in global competition”. Technological Forecasting & Social Change, 96(2015), 89–91.
Supak, S., Brothers, G., Bohnenstiehl, D., & Devine, H. (2015). “Geospatial analytics for federally managed tourism destinations and their demand markets”. Journal of Destination Marketing and Management, 4(3), 173-186.
Tavakoli, R., & Mura, P. (2018). “Netnography in tourism – Beyond Web 2.0”. Annals of Tourism Research, 73(c), 190–192.
Tribe, J., & Mkono, M. (2017). “Not such smart tourism? The concept of e-lienation”. Annals of Tourism Research, 66, 105–115.
Wang, D., Li X. R., & Li, Y. (2013). “China's "smart tourism destination" initiative: A taste of the service-dominant logic”. Journal of Destination Marketing and Management, 2(2), 59-61.
Wang, X., Li, X. R., Zhen, F., & Zhang, J. (2016). “How smart is your tourist attraction? Measuring tourist preferences of smart tourism attractions via a FCEM-AHP and IPA approach”. Tourism Management, 54, 309-320.
Yoo, C. W., Goo, J., Huang, C. D., Nam, K., & Woo, M. (2017). “Improving travel decision support satisfaction with smart tourism technologies: A framework of tourist elaboration likelihood and self-efficacy”. Technological Forecasting and Social Change, 123, 330–341.
Yuan, H., Xu, H., Qian, Y., & Li, Y. (2016). “Make your travel smarter: Summarizing urban tourism information from massive blog data”. National Journal of Information Management, 36(6), 1306–1319.
Zhang, H., Wu, Y., & Buhalis, D. (2018). “A model of perceived image, memorable tourism experiences and revisit intention”. Journal of Destination Marketing and Management, 8, 326–336.
Xiang, Z., & Fesenmaier, D. R. (2017). “Analytics in smart tourism design”. V In Analytics in Smart Tourism Design (pp. 1-10). Springer, Cham