گردشگری خرید و چالشهای عملکردی بازارهای فرامنطقه ای نمونه کاوی: چهارراه رسولی زاهدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان ایران

2 گروه جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری دانشگده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری دانشگاه سیستان و بلوچستان

10.22034/jtd.2019.177764.1690

چکیده

گردشگری‌خرید، در انتخاب مقصد‌ گردشگران، همچنین تجربه و انگیزه گردشگران بسیار موثر است. بازار چهارراه رسولی زاهدان، علیرغم بیش از نیم قرن سابقه و چند هزار شاغل، هنوز، با ناکارآمدی چشمگیر مواجه است. هدف پژوهش، تبیین عوامل ناکارآمدی و تحلیل عوامل مخل رضایتمندی گردشگران‌خرید است (از دیدگاه شاغلان بازار و نیز گردشگران‌ خرید). این پژوهش از انواع، توسعه‌ای-کاربردی، توصیفی‌ـ‌تحلیلی، پیمایشی، با نمونه‌برداری تصادفی305 واحدی (در یک روز عادی) می‌باشد. واحد تحلیل، فرد و سطح تحلیل بازار فوق است. دارای دو فرضیه است. یک فرضیه معطوف به مشکلات خاص شاغلین و یک فرضیه ناظر به مشکلات گردشگران‌ خرید. یافته‌ها نشان می‌دهد، از نظر شاغلان چهارراه ‌رسولی، انگیزه 75% گردشگران، خرید از چهارراه ‌رسولی و انگیزه 73% آنها تنوع و ارزانی کالاهای ‌خارجی و مارک‌دار ‌(دست‌دوم خارجی) است. مدل‌های تحلیل عبارتند از کولموگروف-اسمیرنوف، شاپیرو-ویلک، کای‌دو، تی‌تک‌نمونه، تست‌لون، تی‌دوگروهی‌مستقل، یافته‌ها نشانگر مشکلات حاد عملکردی بازار فوق است. رضایت گردشگران و شاغلین از زیرساختها و خدمات در سطح معنی‌داری00/0 پایین‌ هست. یافته‌ها نشان می‌دهد 84% گردشگران‌خرید، از نبودن فضایی برای نشستن و اطراق ‌لحظه‌ای ناراضی‌اند. همچنین 52% کل گردشگران و 70% گردشگران زن از وضعیت خدمات سرویس بهداشتی خیلی ناراضی‌اند. حدود 83% کل گردشگران، و 92% گردشگران زن، از نبود مکان سرگرمی کودکان ناراضی‌اند نتایج در سطح000/0 معنی دار هستند. نوآوری تحقیق این است که تاکنون پژوهشی با رویکرد آسیب‌شناختی به چالشهای عملکردی بازار منطقه‌ای در این محدوده نپرداخته است. یافته‌ها و پیشنهادات ارائه شده، راهبردهای روشنی برای مدیران ‌شهری جهت ارتقاء عملکرد بازار چهارراه ‌رسولی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Shopping tourism and market performance challenges Case study: rasouli market of Zahedan

نویسندگان [English]

  • amirhamze shahbazi 1
  • zeinab sargazi 2
  • mahbube nakhzari moghadam 3
1 Department of geography and urban planning, faculty of geography and environmental planning. Zahedan, iran
2 Master in geography and urban planning, university of sistan and baluchstan
3 Master student in geography and urban planning, university of sistan and Baluchistan
چکیده [English]

Shopping tourism affects the choice of tourism destination, experience and motivation of tourism. The rasooly market, despite more than a half-century of history and several thousand workers, still suffers from significant inefficiencies and shortfalls in tourism. The purpose of the study is to identify the elements and factors of inefficiency and to analyze factors that reduce the satisfaction of shopping tourists. (From the perspective of market practitioners and also shopping tourists). This research is developmental-applied, descriptive-analytical, survey, with 300 unit's random sampling. The first hypothesis relates to the specific problems of the employees, and second hypothesis relates to the problems of the shopping tourists and. Findings showed that, 75% of tourists were motivated to buy from Rasooli crossroads, and 73% of them were motivated by the variety and value of foreign goods as well as the purchase of branded goods (foreign goods). Models of analysis include Kolmogorov-Smirnov, Shapiro-Wilk, chi 2, one-sample T-test, leven Test, independent sample T-test, Findings indicate the above market performance problems.
Satisfaction of tourists and employees is at the significant level of 0.00.Findings show that 84% of shopping tourists are dissatisfied with the lack of space to sit back and relax for a moment. Also, 52% of all tourists and 70% of female tourists are very dissatisfied with the sanitary status. About 83% of tourists, including 92% of female tourists, are dissatisfied with the lack of children's entertainment space. These results are a documented message for urban managers to plan and improve rasooly market performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • shopping tourism
  • Rasouli crossroad؛ Zahedan؛ functional challenge
احمدی، علی (1387)، تأثیرات توریسم تجاری بر توسعۀ کالبدی فضایی شهر بانه. پایان‌نامۀ ‌کارشناسی‌ارشد گردشگری، استاد راهنما دکتر علی حاجی‌نژاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
اکبریان، سعید و اسدی، سارا (1390). «نقش بازار تهران در توسعۀ گردشگری». ویژه‌نامۀ اقتصاد گردشگری شهری، ص 46-52).
انوری، آیرا و نساج، مینا (1386). «بررسی و تبیین نقش صنعت گردشگری بر توسعۀ فضای شهری». همایش منطقه‌ای جغرافیا، گردشگری و توسعۀ پایدار، دانشگاه آزاد اسلامشهر.
ایمانی‌خوشخو، محمدحسین و ایوبی یزدی، حمید (1389). «عوامل مؤثر بر ارزش ویژۀ برند در مقصد گردشگری شهر یزد». مطالعات مدیریت گردشگری (مطالعات جهانگردی)، دورۀ 5، شمارۀ 13، ص 113-137.
ایمانی‌خوشخو، محمدحسین و علی‌زاده، ولی‌الله (1392). «اقتصاد گردشگری (مروری بر پیشینۀ تحقیق در خارج و داخل)». فصل‌نامۀ گردشگری. دورۀ 1، شمارۀ 1، ص 95-114.
بوذری، سیما، خلیفه، ابراهیم و بابکی‌نژاد، مجتبی (1392). «تبیین نقش بازار بزرگ تهران در توسعۀ گردشگری شهری تهران». فصل‌نامۀ جغرافیایی سرزمین، سال دهم، شمارۀ ،38، ص 80-63.
بیات، ناصر، بدری، سیدعلی و رضوانی، محمدرضا (1396). «تحلیل مقایسه‌ای ادراکات ساکنان محلی به اثرات گردشگری در نواحی روستایی (مورد مطالعه: روستاهای حوضۀ آبریز رودخانۀ کُلان شهرستان ملایر)». پژوهش‌های روستایی، دورۀ 9، شمارۀ 3، ص 478-495.
پاپلی ‌یزدی، محمدحسین (1386). گردشگری (ماهیت و مفاهیم). تهران: انتشارات سمت، چاپ دوم.
پورمحمدی، محمدرضا (1382). برنامه‌ریزی کاربری اراضی شهری. تهران: انتشارت سمت، چاپ اول .
تقوایی، مسعود و صفرآبادی، اعظم (1390). «مدیریت گردشگری شهری با تأکید بر برنامه‌ریزی فضاهای شهری جاذب گردشگری، مطالعۀ موردی شهر کرمانشاه». فصل‌نامۀ برنامه‌ریزی رفاه و توسعۀ اجتماعی، دورۀ 3، شمارۀ 3، ص 183-208.
تیموتی، دالن (1388). جامعه‌شناسی مصرف (گردشگری خرید). ترجمۀ علی‌اصغر سعیدی و مهدی حسین‌آبادی. تهران: نشر جامعه‌شناسان.
رضوانی، علی‌اصغر (1392). جغرافیا و صنعت توریسم. تهران: انتشارات پیام نور.
رضوانی، محمدرضا و جمشیدی، معصومه (1397). «واکاوی کیفی عوامل مؤثر بر سلیقۀ فراغتی به طبیعت‌گردی نوروزی در مناطق کوهستانی ـ جنگلی استان ایلام (مورد مطالعه: شهرستان چرداول)». برنامه‌ریزی منطقه‌ای، شمارۀ 31، ص90-77.
رضوانی، محمدرضا، فرجی سبکبار، حسنعلی، دربان آستانه، علیرضا و کریمی، سیدهادی (1396). «شناسایی و اعتبارسنجی عوامل و شاخص‌های کیفیت محیطی مؤثر در برندسازی مقاصد گردشگری روستایی با استفاده از روش تحلیل محتوا (مورد مطالعه: منطقۀ قومی فرهنگی اورامانات در استان‌های کردستان و کرمانشاه)». پژوهش‌های روستایی، دورۀ 8، شمارۀ 2، ص 321-345.
رهنمایی، محمدتقی (1390). گردشگری شهری. وزارت کشور، مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهری.
فاخر، حسنعلی، حسینی گل‌افشانی، سیداحمد (1396). «بررسی رابطۀ بین شاخص‌های ذهنی مبتنی بر درک و نگرش جامعۀ محلی و بهبود کیفیت صنعت گردشگری (مورد مطالعه: استان البرز)». گردشگری شهری، دورۀ 4، شمارۀ 4، ص 91-106.
فرجی‌راد، عبدالرضا و سیدنصیری، سیده ژاله (1389). «رویکردهای تحلیلی در توسعۀ پایداری گردشگری شهری». فصل‌نامۀ جغرافیایی سرزمین، سال نهم، دورۀ 7، شمارۀ 25، ص 29-40.
قاسمی، محمد (1390). «گردشگری به‌عنوان یک سیستم (نمونه: مشهد)». مجلۀ جغرافیا و توسعۀ ناحیه‌ای، شمارۀ 17، ص 95-124.
مرکز آمار ایران (1335تا 1395). سرشماری‌های تفصیلی نفوس و مسکن.
موحد، علی (1386). گردشگری ‌شهری. انتشارات دانشگاه شهید چمران، چاپ اول.
یغفوری، حسین، کاشفی‌دوست، دیمن و قادرمرزی، جمیل (1394). «ﻧﻘﺶ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺠﺎری در ﺗﻮﺳﻌﺔ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺷﻬﺮ ﭘﻴﺮاﻧﺸﻬﺮ». ﻧﺸﺮﻳﺔ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﻮاﺣﻲ ﺷﻬﺮی داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﻛﺮﻣﺎن، 2(4)، ص 173-151
Arrigo, E. (2010). “Innovation and Market-Driven Management in Fast Fashion Companies”. Symphonya. Emerging Issues in Management, 2, 67-85. .doi.org/10.4468/2010.2.06
Bellini, N., Baratta, V., Loffredo, A., & Rovai, S. (2014). “Chinese tourists in Tuscany: Redefining the relationship between heritage and authenticity”. In Proceedings of the Heritage, Tourism and Hospitality International Conference HTHIC 2014 (pp. 104–115). Istanbul: Boğaziçi University
Bellini, N., & Pasquinelli, C. (2016). “Urban brandscape as value ecosystem: The cultural destination, strategy of fashion brands”. Place Branding and Public Diplomacy, 12, 5–16. http://dx.doi.org/10.1057/pb.2015.21
Boavida-Portugal, I., Rocha, J., & Ferreira, C. (2016). “Exploring the Impacts of Future Tourism Development on Land Use/Cover Changes”. Applied Geography, 77, 82-91.
Carlisle, S., Johansen, A., & Kunc, M. (2016). “Strategic Foresight for (Coastal) Urban Tourism Market Complexity: The Case of Bournemouth”. Tourism Management, 54, 81-95
Choi, M., Law, R., & Heo, C. Y. (2016). “Shopping destinations and trust - Tourist attitudes: Scale development and validation”. Tourism Management, 54, 490-501. http://dx.doi.org/10.1016/j.tourman.2016.01. 005.
Choi, M., Lee, J. S. & Seo, A. J. (2018). “Shopping destination competitiveness: scale development and validation”. Journal of Travel & Tourism Marketing, 35(8), 1087-1103, doi.org/10.1080/10548408.2018.1475276
Joo, D., Tasci, A. D. A., Woosnam, K. M., Maruyama, N. U., Hollas, C. R., & Aleshinloye, K. D. (2018). “Residents' attitude towards domestic tourists explained by contact, emotional solidarity and social distance”. Tourism Management,  64, 245-257. doi.org/10.1016/j.tourman.2017.08.012.
Economist (2014). The sixth continent. May 10. Retrieved from, http://www.economist.com/node/21601885
Ernst & Young (2015). The new era of travel retail:Impact and challenges. UK.
Garrod, B. (2012). “Business Tourism”. In Peter Robinson. Tourism: The Key Concepts. Routledge. pp. 18–22. ISBN 978-0-415-67792-9.
Gunn, C. A., & Var. T. (2002). Tourism Planning: Basics, Concepts and Cases, 4th edn. UK: Routledge.
Kong, W. H., & Chang, T. Z. (2016). “Souvenir Shopping, Tourist Motivation, and Travel Experience”, Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism, 17(2), 163-177. 10.1080/1528008X.2015. 1115242
Hung, K., Guillet, B. D., & Zhang, H. Q. (2018). “Understanding Luxury Shopping Destination Preference Using onjoint Analysis and Traditional Item-Based Measuremen”. Journal of Travel Research, 58(3), 411-426. DOI: 10.1177/0047287518760259
Kapferer, J. N. & Bastien, V. (2012). The luxury strategy: break the rules of marketing ti build luxurybrands, Philadelphia, pa: kogan page.
Lapko, A. (2014). “Urban Tourism in Szczecin and its Impact on the Functioning of the Urban Transport System”. Procedia-Social and Behavioral Sciences,151, 207-214.
Leiper, N. (1990). Tourism Systems: An interdisciplinary perspective. Palmerston North,
Leiper, N. (2004). Tourism Management (3rd Ed.). French Forest: Pearson Education Australia.
Li, F. S., & Ryan, C. (2018). “Souvenir shopping experiences: A case study of Chinese tourists in North Korea”. Tourism Management 64, 142-153. 10.1016/j.tourman.2017.08.006.
Lundberg, E. (2017). “The Importance of Tourism Impacts for Different Local Resident Groups: A case study of a swedish seaside destination”. Journal of Destination Marketing and Management, 6(1), 46-55.
Manlow, V., & Nobbs, K. (2013). “Form and function of luxury flagships”. Journal of Fashion Marketing and Management: An International Journal, 17 (1), 49–64. http://dx.doi.org/10.1108/13612021311305137b.
Mirones, M. (2014). Global Report on Shopping Tourism, World Tourism Organization, AM Reports, Volume eight, UNWTO, Madrid, DOI: https://doi.org/10.18111/9789284416172
Pacific Asia Association (2018). The Future of Shopping Tourism. Visitor Economy Bulletin, Design & Layout Nusreen Ekachon, PATA.
Refaei, Talib (2014). Global Report Onshopping Tourism. Volume eight, World Tourism Organization, p. 4.
Rovai, S. (2016). “Chinese Outbound Shopping Tourism: A Market-Driven Approach for the Luxury and Fashion Industry”. Symphonya. Emerging Issues in Management (symphonya.unimib.it), 1, 56-63
Sthapit, E. (2018). “The more the merrier: Souvenir shopping, the absence of choice overload and preferred attributes”. Tourism Management Perspectives, 26, 126-134. https://doi.org/10.1016/j.tmp. 2017.10.001Get rights and content
Timothy, D. J. (2005). Shopping Tourism, Retailing and Leisure, Annals of Tourism Research 33(1):280-282. DOI: 10.21832/9781873150610
Unger, O., Uriely, N., & Fuchs, G. (2016). “The business travel experience”. Annals of Tourism Research, 61, 142-156. https://doi.org/10.1016/j.annals.2016.10.003.
World Tourism Barometer (2019). World Tourism Barometer and Statistical Annex, September 2019. https://www.e-unwto.org/doi/abs/10.1811/wtobarometereng.2019.17.1.3
Willis, C., Ladkin, A., Jain, J., & Clayton, W. (2017). “Present whilst absent: Home and the business tourist gaze”. Annals of Tourism Research, 63, 48-59. https://doi.org/10.1016/j.annals.2016.10.008
Witchayakawin, P. (2019). “Factors Driving Souvenir Purchasing in Bangkok Towards Japanese Tourists’ Expectation”. Journal of International and Thi Tourism (in press).
World tourism organization (2018) The World Tourism Organization and the Municipality of León develop the first shopping tourism project in Mexico, Press Release
World Tourism Organization, Press Release, 2018
Yolanda, P. (2014) global report onshopping tourism. Volume eight, world tourism organization.page6
Zaidan, E. A. (2015). “Tourism shopping and new urban entertainment: A case study of Dubai”. Journal of Vacation Marketing, 22(1), page 29-41. https://doi.org/10.1177/1356766715589426
Zortuk, M. (2009). Economic impact of tourism on Turkey’s economy: evidence from cointegration tests. International Research Journal of Finance and Economics. 25(3), 231-239.