مدل‌سازی پیامدهای توسعه پایدارِ گردشگریِ فرهنگی؛ رویکرد آمیخته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه مدیریت جهانگردی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

3 دانشیارگروه مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 دانشیار گروه مدیریت آموزش عالی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

5 دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.22034/jtd.2019.183458.1717

چکیده

توسعه پایدار نقطه ایده‌آل صنعت گردشگری و یکی از اهداف عینی این صنعت در قرن بیست و یکم محسوب می‌شود. گردشگری فرهنگی در صورت برنامه‌ریزی و مدیریت ضعیف می‌‎تواند دارای جنبه‌های ناپایدار و پیامدهای جبران‌ناپذیری باشد. لذا بررسی عملکرد و پیامدهای آن در مقصدهای مختلف گردشگری ضرورت است. پژوهش‌های فراوانی در خصوص پیامدهای ناشی از توسعه پایدار گردشگری در مقصدهای فرهنگی انجام شده است. اما تاکنون پژوهش جامعی که دربرگیرنده‌ی کل این عوامل و شناسایی ارتباط میان آنها باشد، ارائه نشده است. هدف ، شناسایی پیامدهای ناشی از توسعه پایدار گردشگری فرهنگی با دید کل‌نگر و طراحی مدل در رابطه با ارتباطات میان آنهاست. این پژوهش، با تاکتیک آمیخته اکتشافی انجام شده به‌طوریکه در بخش کیفی، با روش مطالعه نظام‌مند فراترکیب؛ 43 کد اولیه، 3 مقوله فرعی و 3 مقوله اصلی؛ گردشگران، جامعه محلی و محیط‌زیست شناسایی و دسته‌بندی گردید. در مرحله کمّی با استفاده از تکنیک دلفی فازی و مدل‌سازی ساختاری-تفسیری، شاخص‌های شناساسایی شده فازی‌سازی و روابط بین شاخص‌ها تعیین و بصورت یکپارچه تحلیل نمودیم. برای مدل‌سازی از پرسشنامه‌ای به منظور استفاده از نظرات 11 خبره در زمینه گردشگری فرهنگی با روش نمونه‌گیری، هدفمند و گلوله برفی بهره بردیم. نتایج حاصل از این پژوهش، منجر به دسته‌بندی پیامدهای ناشی از توسعه پایدار گردشگری در مقصدهای فرهنگی و طراحی مدل بر این اساس در شش سطح شد. در نهایت، به تفسیر مدل و تجزیه و تحلیل سطوح مدل و ارتباطات میان ابعاد آن پرداخته و راهکارهایی جهت پایداری پیامدهای مثبت و جلوگیری از اثرات منفی در مقصدهای فرهنگی ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling the consequences of Sustainable development of cultural tourism: a mixed method

نویسندگان [English]

  • mohanna nikbin 1
  • hamid Zargham boroujeni 2
  • Seyedreza Salehiamiri 3
  • Kamran Mohammadkhani 4
  • farhad ghaffari 5
1 islamic azad university
2 Department of tourism management, faculty of management and accounting, Allmeh Tabataba’i University,Tehran,iran.
3 Associate professor, Department of Cultural Managment, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
4 Associate professor, Higher Education Administration Department, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
5 Associate professor, Department of Economy, Faculty of Management and Economics, Science and Research branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Sustainable development is the ultimate of tourism industry and one of its objectives in the 21st century. Cultural tourism can lead to irreparable consequences and unsustainability if planned and managed poorly; and hence the importance of studying its performance and consequences at different tourism destinations. Numerous studies have been done on the consequences of sustainable tourism development in cultural destinations. However, no comprehensive study that includes all these factors and identifies their relationships has been presented. Adopting a holistic perspective, this study aims to identify the consequences of cultural tourism sustainable development and develop a model of their relationships. This study is performed using an explorative mixed method. In its qualitative phase, 43 primary codes were identified via a systematic meta-synthesis analysis, which were grouped into 3 minor and 3 major categories of tourists, host community, and the environment. Employing a fuzzy Delphi method and an interpretative structural modeling approach at the quantitative phase, the identified indexes were converted to fuzzy values and their relationships were discovered and analyzed entirely. In order to use the opinions of 11 cultural tourism experts in modeling, a questionnaire was used. The experts were selected purposively using a snowball sampling technique. The study results led to the categorization of sustainable tourism development at cultural destinations and a six-level model accordingly. Finally, the model is interpreted and its levels and the relationships among its dimensions are analyzed; and suggestions are made for sustaining the positive consequences and preventing from the negative ones at cultural destinations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Consequence
  • Cultural Tourism
  • Sustainable Tourism Development
  • Interpretive Structural Modelling (ISM)
اصغرپور، محمد جواد. (1382). تصمیم‌گیری گروهی و نظریه بازی‌ها با نگرش تحقیق در عملیات. تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
آذر، عادل و بیات، کریم. (1387). طراحی مدل فرآیند محوری کسب و کار با رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری (ISM)، نشریه مدیریت فناوری اطلاعات، دوره 1، شماره 1، صص 3 تا 18.
آذر، عادل؛ تیزرو، علی؛ مقبل، عباس و انواری، اصغر. (1389)، طراحی مدل چابکی زنجیره تامین با رویکرد مدل سازی تفسیری-ساختاری. پژوهش‌های مدیریت در ایران (مدرس علوم انسانی)، دوره 14، شماره 4 (پیاپی 69) ; صص 1-25 .
پاپلی یزدی، محمدحسین و سقایی، مهدی. (1386). گردشگری(ماهیت و مفاهیم). تهران: انتشارات سمت، چاپ دوم.
حبیبی، آرش؛ ایزدیار، صدیقه و سرافرازی اعظم. (1393). تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی. انتشارات کتیبه گیل.
کرباسیان، مهدی؛ جوانمردی، محمد؛ خبوشانی، اعظم و زنجیرچی، محمود. (1390). طراحی یک رویکرد تلفیقی از الگوی ساختار تفسیری(ISM و TOPSIS-AHP فازی) برای انتخاب و رتبه‌بندی تامین‌کنندگان چابک. مدیریت تولید و عملیات، دوره دوم، شماره 1، صص: 107-134.
Adams, E. (2010). T OWARDS S USTAINABILITY I NDICATORS. BSc.
Amir, S., Mohamed Osman, M., Bachok, S., & Ibrahim, M. (2015). Sustaining local community economy through tourism : Melaka UNESCO world heritage city. In Procedia Environmental Sciences (Vol. 28, pp. 443–452). Elsevier B.V. https://doi.org/10.1016/j.proenv.2015.07.054.
Ashish Agarwal, Ravi Shankar, M.K. Tiwari. (2007). "Modeling agility of supply chain". Industrial Marketing Management, 36 (2007) 443 – 457.
Awang, K. W., Fong, O. M., & Aziz, Y. A. (2014). THE IMPACT OF CULTURAL TOURISM IN SMALL TOWN SUSTAINABLE DEVELOPMENT Malaysia tourism industry. Journal of Tourism, Hospitality & Culinary Arts, 6(2), 57–64.\
Borges, M. A., Carbone, G., Bushell, R., & Jaeger, T. (2011). Sustainable tourism and natural World Heritage.
Bowitz, E., & Ibenholt, K. (2009). Economic impacts of cultural heritage e Research and perspectives. Journal of Cultural Heritage, 10(1), 1–8. https://doi.org/10.1016/j.culher.2008.09.002.
Brcar, F., & Colaric-Jakse, L. M. (2017). Evaluation of cultural heritage in Posavje region by tourists and employees. Challenges of the Future, 2(1), 1–15.
Buckley, R. (2014). The effects of world heritage listing on tourism to australian national parks. Journal of Sustainable Tourism, 12(1), 70–84. https://doi.org/10.1080/09669580408667225.
Camus, S., Hikkerova, L., & Sahut, J. (2012). Systemic Analysis and Model of Sustainable Tourism. INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS, 17(4).
Carter, R. W. B., & Beeton, R. J. S. (2004). A model of cultural change and tourism. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 9(4), 423–442.
Carter, R. W. B., Thok, S., Rourke, V. O., & Pearce, T. (2015). Sustainable tourism and its use as a development strategy in Cambodia : a systematic literature review. Journal of Sustainable Tourism, 23(5), 797–818. https://doi.org/10.1080/09669582.2014.978787.
Chenail, R. J. (2009). Bringing Method to the Madness : Sandelowski and Barroso ’ s Handbook for Synthesizing Qualitative. The Weekly Qualitative Report, 2(2), 8–12. Retrieved from http://www.nova.edu/ssss/QR/WQR/sandelowski.pdf.
Cheng, J. H., Lee, C. M., & Tang, C. H. (2009). An application of fuzzy Delphi and fuzzy AHP on evaluating wafer supplier in semiconductor industry. WSEAS Transactions on Information Science and Applications, 6(5), 756-767.
Dixon-Woods, M., Cavers, D., Agarwal, S., Annandale, E., Arthur, A., Harvey, J., & Riley, R. (2006). Conducting a critical interpretive synthesis of the literature on access to healthcare by vulnerable groups. BMC Medical Research Methodology, 6(35), 1–13.
Dragouni, M. (2017). Sustainable heritage tourism: Towards a community-led approach. UCL.
Du Cros, H. (2001). A new model to assist in planning for sustainable cultural heritage tourism. International Journal of Tourism Research, 3(2), 165–170. https://doi.org/10.1002/jtr.297.
Edwards, J., & Kaimal, G. (2016). Using meta-synthesis to support application of qualitative methods findings in practice: A discussion of meta-ethnography, narrative synthesis, and critical interpretive synthesis. The Arts in Psychotherapy, 51, 30–35.
Farid, S. M. (2015). Tourism management in World Heritage Sites and its impact on economic development in Mali and Ethiopia. In procedia-social and Behavioral Science (Vol. 211, pp. 595–604). Bali, Indonesia: Elsevier. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.078.
Franc, V. I.-, & IŞTOC, E.-M. (2007). CULTURAL TOURISM AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT. Romanian Journal of Economic Forecasting, 1, 89–96.
Ghasemi, A. R., Rayat Pisheh, M., A. (2016). Presenting a model for supply chain sustainability assessment using meta-synthesis approach. Executive Management, 14, 91–112.Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (1994). Competing Paradigms in Qualitative Research EGaN. In Handbook of qualitative research (Vol. 2, pp. 105–117). https://doi.org/http://www.uncg.edu/hdf/facultystaff/Tudge/Guba%20&%20Lincoln%201994.pdf.
Habibi, A., Jahantigh, F. F., & Sarafrazi, A. (2015). Fuzzy Delphi Technique for Forecasting and Screening Items. Asian Journal of Research in Business Economics and Management, 5(2), 130-143.Hsu, P. F., & Chen, B. Y. (2007). Developing and implementing a selection model for bedding chain retail store franchisee using Delphi and fuzzy AHP. Quality & Quantity, 41(2), 275-290.
Jafari, J. (1981). Editor`s page. Annals of Tourism Research,8.Jitesh Thakkar.( 2007). Development of a balanced scorecard An integrated approach of Interpretive Structural Modeling (ISM) and Analytic Network Process (ANP), International Journal of Productivity and Performance Management 56 No. 1,pp. 25-59.
Kahraman, Cengiz; (2009), Fuzzy Multi-Criteria Decision Making: Theory and Applications with Recent Developments Front Cover. Springer optimization and its applications, Volume 16, ISSN 1931-6828.
Kanan F.T. (2009). Toward interpretation of complex structural modeling; IEEE Trans. Systems Man Cybernet. Vol.4, No.5.
Liu, G., & Chen, J. S. (2015). A Dynamic Model for Managing Cultural Tourism. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 20(5), 500–514. https://doi.org/10.1080/10941665.2014.904805.
Loulanskia, T., & Loulanski, V. (2011). The sustainable integration of cultural heritage and tourism: A meta-study. Journal of Sustainable Tourism, 19(7), 837–862. https://doi.org/10.1080/09669582.2011.553286.
Manrique, C., Jamal, T., & Warden, R. (2016). HERITAGE TOURISM AND CONSERVATION A Cultural Resilience Bridge ? Tazim Jamal. In and T. J. Ana María Munar (Ed.), Tourism Research Paradigms : Critical and Emergent Knowledges. Emerald.
MING SU, M., & WALL, G. (2012). Community Participation in Tourism at a World Heritage Site : Mutianyu Great Wall , Beijing , China. International Journal of Tourism Research. https://doi.org/10.1002/jtr.
Natalie, M., & Goode, U. (2014). Cultural heritage tourism on Peru ’ s north coast. Worldwide Hospitality and Tourism Themes, 6(3), 200–214. https://doi.org/10.1108/WHATT-03-2014-0013.
Niroomand, P.; Ranjbar, M.; Sadi, M., & Amirshahi, M. (2012). Identification and classification of mobile business models based on meta-synthesis approach. Information Technology Management, 4(10), 179–201.
Noblit, G.W. and Hare, R .(1988). Meta-Ethnography: Synthesizing Qualitative studies. Sage Publications.
Nocca, F. (2017). The Role of Cultural Heritage in Sustainable Development : Multidimensional Indicators as Decision-Making Tool. Sustainability, 9, 2–28. https://doi.org/10.3390/su9101882.
Omar, H. (2013). The Development Of Sustainable Cultural Heritage Tourism In Malaysia: Implication For Planning and Management Doctor of Philosophy NEWCASTLE UNIVERSITY.
Padin, C., & Svensson, G. (2013). A multi-layer matrix model of sustainable tourism reconnection analyses. European Business Review, 25(2), 206–216. https://doi.org/10.1108/09555341311302684.
Pakdeepinit, P. (2007). A MODEL FOR SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT IN KWAN. SILPAKORN UNIVERSITY.
Paterson, B. L., & Canam, C. (2001). Meta-study of qualitative health research: A practical guide to meta-analysis and meta-synthesis. Los Angeles, U.S.A: Sage Publications.
Popay, J., Roberts, H., Sowden, A., Petticrew, M., Arai, L., Rodgers, M., Britten, N., Roen, K., & Duffy, S. (2006). Guidance on the conduct of narrative synthesis in systematic reviews. Retrieved from.https://www.researchgate.net/profile/Mark_Rodgers4/publication.
Richards, G. (Ed.). (1996). Cultural Tourism in Europe. Wallingford: CAB International.
Ring, N., Ritchie, K., Mandava, L., & Jepson, R. (2011). A guide to synthesising qualitative research for researchers undertaking health technology assessments and systematic reviews. NHS Quality Improvement Scotland (QIS). Retrievedfrom.http://www.iiip.scot.nhs.uk/media/CLT/ResourceUploads/1011201/HTA_MethodsofSynthesisingQualitativeLiterature_DEC101.pdf%5Cnhttps://dspace.stir.ac.uk/handle/1893/3205
Saaty, T, L. (1990). How to Make a decision: the analytic Hierarchy Process. European journal of operational research, Vol 48, Page 9-26.
Sage A. P. (1997). Interpretive structural modeling: Methodology for large-scale systems; New York, NY: McGraw-Hil.
Sandelowski, M., & Barroso, J. (2007). Handbook for synthesizing qualitative research. New York: Springer Publishing Company.
Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2009). Research Methods for Business Students. Research methods for business students (p. 649).
Seyfi, S., Hall, C. M., & Fagnoni, E. (2018). Managing World Heritage Site stakeholders : a grounded theory paradigm model approach Managing World Heritage Site stakeholders : a grounded theory. Journal of Heritage Tourism, 1(1), 1–17.
Thomas, J., & Harden, A. (2008). Methods for the thematic synthesis of qualitative research in systematic reviews. BMC Medical Research Methodology, 8, 1–10. https://doi.org/10.1186/1471-2288-8-45
Tzeng, G. H., & Teng, J. Y. (1993). Transportation investment project selection with fuzzy multiobjectives. Transportation planning and Technology, 17(2), 91-112.
Warfield J.N. (1974). Societal systems: Planning, policy and complexity; Willy Interscience, New York.
Wan, Y. K. P., & Li, X. (2013). Sustainability of Tourism Development in Macao, China. INTERNATIONAL JOURNAL OF TOURISM RESEARCH, 65, 52–65. https://doi.org/10.1002/jtr.
World Commission on Environment and Development. (1987). Report of the World Commission on environment and development: Our common future. Retrieved September 19, 2015, from http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf1991). Yearbook of statistics. Madrid, World Tourism Organization.
Wu, C. H., & Fang, W. C. (2011). Combining the Fuzzy Analytic Hierarchy Process and the fuzzy Delphi method for developing critical competences of electronic commerce professional managers. Quality & Quantity, 45(4), 751-768.
Yin, Shih-Hsi., Ching-Cheng Wang., Liang-Yuan Teng., and Yulam Magnolla Hsing. (2012), Application of DEMATEL, ISM, and ANP for key success factor (KSF) complexity analysis in R&D alliance, Scientific Research and Essays 7(19), pp. 1872-1890.
Yun, H. J., & Zhang, X. (2016). Cultural Conservation and Tourism Development in the Consolidation Stage of the Tourism Area Life Cycle Model Consolidation Stage of the Tourism Area Life Cycle Model. Tourism Planning & Development, 0(0), 1–16. https://doi.org/10.1080/21568316.2016.1243147.
Zhou DQ, Ling ZL, Li HW. (2006). A Study of the System's Hierarchical Structure Through Integration of DEMATEL and ISM. Paper presented at the Machine Learning and Cybernetics, Dalian, China.
Zimmer, L. (2006). Qualitative meta-synthesis: a question of dialoguing with texts. Advanced Nursing, 53, 11–18.