ایجاد اشتغال صنعت گردشگری با رویکرد پویایی سیستم‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکدۀ فنی و مهندسی، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران؛

2 استادیار دانشکدۀ علوم گردشگری، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران؛

3 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیر کبیر، تهران، ایران؛

4 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران؛

10.22034/jtd.2020.216474.1944

چکیده

توسعه گردشگری همواره به‌عنوان عاملی در راستای بهبود و توسعه اقتصادی جوامع و مقصدها مطرح بوده است. ایجاد اشتغال، تنوع بخشی به فرصتهای اقتصادی، درآمدزایی و شکوفایی ملی و محلی را از آثار مثبت توسعه گردشگری می‌توان به‌شمار آورد. امروزه بسیاری از کشورها در تلاش برای یافتن شیوه‌های جدید برای توسعه‌ی اقتصادی خود هستند. بنابراین اگرچه در مناطق مختلف، موقعیت‌های مختلفی وجود دارد، اما گردشگری همواره به‌عنوان عاملی کلیدی در توسعه اقتصادی، مورد توجه است. آمارها نشان می‌دهد که ایران از نظر سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری، از وضعیت قابل قبولی برخوردار نیست. با این وجود، بر اساس سند چشم‌انداز توسعه 20 ساله، ایران باید تا پایان سال 2025 درصد قابل-قبولی از گردشگران جهانی را به خود جذب نموده و درآمد بیشتری از محل گردشگری ایجاد نماید. پژوهش حاضر، تاثیر سرمایه‌گذاری دولت بر ایجاد اشتغال در صنعت گردشگری را با استفاده از رویکرد پویایی سیستم‌ها، مورد مطالعه قرار داده است. به‌عبارتی، به پیش‌بینی حجم مشاغل ایجاد شده در صورت سرمایه‌گذاری اولیه دولت در صنعت گردشگری، پرداخته است. در این پژوهش با بکارگیری نرم افزار ونسیم (Vensim PLE 7.3.5) در مجموع 6 سناریو ارائه شد. سپس، هر یک از سناریوها از منظر میزان سرمایه‌گذاری موردنیاز و پتانسیل برای ایجاد اشتغال در صنعت گردشگری، مورد مقایسه و تحلیل قرار گرفتند. در پایان نیز پیشنهاداتی بر مبنای نتایج ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Tourism Industry Potential to Create Job Opportunities A System Dynamic Approach

نویسندگان [English]

  • Azizolah Jaafari 1
  • Zahra Nadalipour 2
  • Zahra Heydarifar 3
  • Mohsen Bagheri 4
1 Associate professor, Faculty of Engineering, University of Science and Culture, Tehran, Iran;
2 Assistant professor, Faculty of Engineering, University of Science and Culture, Tehran, Iran;
3 M.Sc. in Industrial Engineering, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran;
4 M.Sc. in Industrial Engineering, University of Science and Culture, Tehran, Iran;
چکیده [English]

Tourism development has always been a contributory factor to the improvement of economic development in most communities and destinations. Job creation, diversification of economic opportunities, income generation and national and local prosperity can be considered as positive effects of tourism development. Today, many countries are struggling to find new ways to grow their economy. Therefore, although there are different situations in different regions, tourism is always considered as a key factor in economic development. According to the Statistics, Iran does not have an acceptable rank regarding investing in tourism industry. However, according to the Iran’s 20-year vision document, this country must attract an acceptable percentage of world tourists by the end of 2025 as well as generating more revenue from tourism. The present study aims to study the impact of government’s investment on job creation in the tourism industry using the systems dynamics approach. In other words, it intends to forecast the volume of jobs created if the government initially invests in the tourism industry. In this study, a total of 6 scenarios were presented using Vensim PLE 7.3.5 software. Then, scenarios were compared and analyzed in terms of the amount of investment needed and the potential for creating employment in the tourism industry. Finally, several recommendations have been presented based on the results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • tourism. Investment
  • employment
  • system dynamics
اربابیان، شیرین، زمانی، زهرا و رحیمی، معصومه (1393). «بررسی اثر گردشگری در توسعۀ کارآفرینی». فصلنامۀ برنامه‌ریزی و توسعۀ گردشگری، دورۀ 3، شمارۀ 10، ص 126-146.
اسلامی، صدیقه، فراهانی، ابوالفضل و اسدی، حسن (1393). «طراحی مدل اشتغال حاصل از توسعۀ گردشگری ورزشی». نشریۀ مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، دورۀ 13، شمارۀ 25. ص 181-194.
اسعدی، میرمحمد و سعیدا اردکانی، سعید (1394). «ارائۀ مدلی پویا جهت توسعۀ گردشگری تاریخی (موردمطالعه: استان یزد)». کاوش‌های مدیریت بازرگانی، دورۀ 7، شمارۀ 14، ص 147-167
بابایی سمیرمی، محمدرضا، نظیفی، نائینی، مینو و عباسپور، سحر (1393). «ارتباط صنعت توریسم و توسعۀ اقتصادی در ایران با رویکرد شبکۀ عصبی (1390-1359)». فصل‌نامۀ پژوهش‌های رشد و توسعۀ اقتصادی، دورۀ 4، شمارۀ 14، ص 113-130.
بختیاری، صادق و یزدانی، مرتضی (1389). «بررسی آثار مستقیم و غیرمستقیم گردشگری بر اشتغال». فصل‌نامۀ اقتصاد مالی، دورۀ 5، شمارۀ 13، ص 49-60.
پورکاظمی، محمد حسین و رضایی، جواد (1385). «بررسی کارایی صنعت گردشگری با استفاده از روش‌های ناپارامتری (ایران و کشورهای منطقه)». پژوهش‌نامۀ اقتصادی، دورۀ 6، شمارۀ 3، ص 281-302.
تاج علی، معصومه (1385). بررسی اثرات اقتصادی گردشگری در جمهوری اسلامی ایران. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری، دانشگاه الزهرا )س(.
رفیعی دارانی، هادی و براتی، جواد (1393). «نقش صنعت گردشگری در ایجاد اشتغال در استان خراسان رضوی». فصل‌نامۀ مطالعات مدیریت گردشگری، دورۀ 8، شمارۀ 25، ص 106-141.
سلیمی سودرجانی، احسان، محمودی نیا، داوود، زارعی نمین، علی و پورشهابی، فرشید (1390). «اثرات درآمدی صنعت جهانگردی بر رشد اقتصادی کشورهای اسلامی عضو D8». فصل‌نامۀ مدیریت گردشگری، دورۀ 6، شمارۀ 15، ص 179-208.
سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری (1396). سالنامۀ آماری. https://www.mcth.ir/Portals//pdf/
salname96.pdf
صباغ کرمانی، مجید و امیریان، سعید (1379). «بررسی اثرات اقتصادی توریسم در جمهوری اسلامی ایران با استفاده از تحلیل داده ـ ستانده». پژوهش‌های بازرگانی، دورۀ 4، شمارۀ 16، ص 57-83.
صفوی، سید‌راشد، اسکندری نوده، محمد، علیزاده، محمد و خوشدلان، مژگان (1396). «بررسی وضعیت اشتغال در بخش گردشگری موردمطالعه: استان گیلان». فصل‌نامۀ فضای جغرافیایی، دورۀ 17، شمارۀ 60، ص 21-38.
صمدی، علی‌حسین، مصلح شیرازی، علی‌نقی، روحی، آناهیتا (1391). «طراحی یک مدل دینامیک برای صنعت گردشگری در ایران با استفاده از رویکرد پویایی‌شناسی سیستم برای افق ایران 1404». فصل‌نامۀ مدل‌سازی اقتصادی، دورۀ 6، شمارۀ 1، ص 65-89.
عیسی‌زاده، سعید و قدسی، سوده (1383). «محاسبۀ ضریب اشتغال‌زایی بخش گردشگری در اقتصاد ایران با استفاده از مدل داده ـ ستانده». فصل‌نامۀ مطالعات مدیریت گردشگری، دورۀ 2، شمارۀ 7، ص 151-172.
فتح‌الله‌زاده، طاهره و شریفی چابکی، رقیه (1395). «بررسی رابطۀ توسعۀ گردشگری، رشد اشتغال و کاهش بزهکاری در شهرستان بندر انزلی». فصل‌نامۀ برنامه‌ریزی منطقه‌ای، دورۀ 6، شمارۀ 23، ص 201-212.
لاندبرگ، دانلد، مورتی، کریشنا و استاونگا، مینگ (1383). اقتصاد گردشگری. ترجمۀ محمدرضا فرزین، چاپ اوّل، تهران: شرکت چاپ و نشر دانشگاهی
لطفی، صدیقه (1384). «نگرش سیستمی لازمۀ پایداری گردشگری در مازندران». مجموعه مقالات اوّلین همایش سراسری نقش صنعت گردشگری در توسعۀ استان مازندران. چاپ اوّل، تهران: رسانس.
محنت‌فر، یوسف (1395). «تأثیر درآمدهای گردشگری بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مطالعۀ موردی 23 کشور جهان». گردشگری و توسعه، دورۀ 5، شمارۀ 3، ص 79ـ97.
میرزایی، رحمت، سام آرام، عزت‌اله و خاکساری، علی (1389). «نقش صنعت گردشگری بر اشتغال و مقایسۀ آن با سایر بخش‌های اقتصادی (مطالعۀ موردی: منطقۀ اورامانات (استان کرمانشاه))». فصل‌نامۀ برنامه‌ریزی رفاه و توسعۀ اجتماعی، دورۀ 2، شمارۀ 4، ص 1-33.
مهدوی، داوود (1382). نقش توریسم در توسعۀ نواحی روستایی پیرامون شهرها و ارائۀ مدل استراتژیک (مطالعۀ موردی: دهستان لواسان کوچک). پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
مرکز آمار ایران (1396). طرح آمارگیری از گردشگران ملی،
Atan, S., & Arslanturk, Y. (2012). “Tourism and Economic Growth Nexus: An Input Output Analysis in Turkey”. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 62, 952-956.
Frechtling, D. C., & Horvath, E. (1999). “Estimating the Multiplier Effects of Tourism Expenditures on a Local Economy through a Regional Input-Output Model”. Journal of Traveo Research. 37(4). 324-332.
Kadiyalia, V., & Kosová, R. (2013). “Inter-industry employment spillovers from tourism inflows”. Regional Science and Urban Economics, 43(2), 272-281.
Kweka, J., Morrissey, O., & Blake, A. (2003). “The economic potential of tourism in Tanzania”. The Journal of international Development Studies Associaion. 15(3), 335-351.
Mai, T., & Smith, C. (2018). “Scenario-based planning for tourism development using system dynamic modelling: a case study of Cat Ba Island, Vietnam”. Tourism management, 68, 336-354.
Pissarides, C. A. (1990). “Equilibrium Umemployment Theory”. Basil Blackwell Ltd.Masters, Online athttps://mpra.ub.uni-muenchen.de/21103/
Pizzitutti, F., Walsh, S. J., Rindfuss, R. R., Gunter, R., Quiroga, D., Tippett, R., & Mena, C. F. (2017). “Scenario planning for tourism management: a participatory and system dynamics model applied to the Galapagos Islands of Ecuador”. Journal of sustainable tourism, 25(8), 1117-1137.
Polo, C., & Valle, E. (2008). “An assessment of the impact of tourism in the Balearic Islands”. Tourism Economics, 14(3), 615-630.
Romero, I., & Tejada, P. (2011). “A multi-level approach to the study of production chains in the tourism sector”. Tourism Management, 32(2), 297–306.
Szivas, E., & Rilley, M. (1999). “Tourism Employment during Economic Transition”. Annals of Tourism Research, 26(4). PP. 747-771.
Sedarati, P. (2015). System dynamics in tourism: A systematic literature review. (Doctoral dissertation). University of Algarve, Faculty of Economics. Master in Tourism Economics and Regional Development.
Sterman, J. (2002). System dynamics: systems thinking and modeling for a complex world. Massachusetts Institute of Technology Engineering Systems Division, Working Paper Series.
Vojtko, V., & Volfava, H. (2015). "Regional Sustainable Tourism- A system dynamics perspective". Tourism & Hospitality, 21.
West, G., & Gamage, A. (2001). “Macro Effects of Tourism in Victoria, Australia: A Nonlinear Input-Output Approach”. Journal of Travel Research, 40(1), 101-109.
World Travel and Tourism Council (2019). Travel and Tourism Economic Impact 2018 world. https://wttc.org/Research/Economic-Impact
World Travel and Tourism Council (2018). Travel and Tourism Economic Impact 2018, Iran. https://wttc.org/Research/Economic-Impact
World Tourism Organization ´(UNWTO) (2014). Measuring Employment in the Tourism Industries – Guide with Best Practices, UNWTO, Madrid. www.unwto.org
World Economic Forum (2017). The travel and tourism competitiveness Report. https://www.weforum.org/reports/the-travel-tourism-competitiveness-report-2019
World Trade Organization (WTO) (1998). Annual Report. www.wto.org