ادراکات جامعه محلی از عوامل موثر بر رونق گردشگری در روستای بیله درق اردبیل: پژوهشی در چارچوب روش شناسی کیو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه معماری دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران؛

2 دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران؛

10.22034/jtd.2019.141177.1463

چکیده

توجه به زمینه‌های توسعه‌ی گردشگری در روستا و بهره‌مندی از راهکارهای رونق حضور گردشگر، گام مهمی در جهت توسعه‌ی روستاهای با پتانسیل جذب مسافر است. در این میان ذهنیت جامعه‌ی محلی و تکیه‌ بر تجارب بومی کمک بزرگی برای بهره‌مندی بیشتر از پتانسیل‌های موجود است. غفلت طراحان از ذهنیت حاکم و چالش‌های موجود باعث عدم اشراف طراح به برخی عوامل مؤثر در طراحی بوده و سبب می‌شود که پتانسیل‌های بالقوه و گاه ویژگی‌های خاص محیط نادیده گرفته شود. این تحقیق با هدف کشف دیدگاه‌ها و نظرات افراد محلی در رابطه با روش‌های رونق حضور گردشگر در روستای بیله‌درق در شهرستان سرعین از استان اردبیل انجام شد. جهت برداشت ذهنیت روستاییان در جامعه‌ی نمونه از روش تحقیق کیو با قابلیت تمرکز بر جامعه‌ی میزبان به‌ویژه جوامع کوچک روستایی استفاده شد. روش مذکور ترکیبی از روش‌های کیفی و کمی است که در پنج مرحله انجام‌شده است. داده‌های تحقیق از بین اهالی روستای بیله درق و از طریق مرتب‌سازی 35 گزاره‌ی استخراج‌شده از فضای گفتمان در جدول مرتب‌سازی اختیاری گردآوری و با نرم‌ افزار spss16 تحلیل شد. به‌عنوان نتیجه، ذهنیت حاکم بیانگر وجود دو عامل مهم در خصوص روش‌های رونق حضور گردشگر در نمونه‌ی موردی بود. ذهنیت اول بیانگر ارجحیت عوامل و اقدامات کالبدی و ذهنیت دوم مبین اهمیت اقدامات اجتماعی و فرهنگی بود. در ادامه گزاره‌های مرتبط با هرکدام از ذهنیت‌های مذکور اولویت‌بندی و همچنین دیدگاه‌های مشترک و اختلاف نظر بین گروه‌های ذهنی در قالب گزاره‌های توافقی و متمایزکننده استخراج گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Local community perceptionsl factors influencing tourism boom in the village of Bilehdaragh Ardebil: Research in the context Q methodology

نویسندگان [English]

  • Tohid Hatami Khanghahi 1
  • vahid vaziri 1
  • Mehrdad Ebrahimian 2
1 Assistant Professor, Department of Architectural Engineering, University of Mohaghegh Ardabili, Ardebil, Iran;
2 Master student, Department of Architectural Engineering, University of Mohaghegh Ardabili, Ardebil, Iran;
چکیده [English]

Today, paying attention to the factors affecting tourism development in the village and benefiting from the prospect of tourist attraction is one of the main methods for the development of tourist villages. Meanwhile, the mentality of the local community and native experiences is a great help for the benefit from existing potentials. The designer's negligence from the dominant mentality leads to the designer's inadvertence of some of the factors influencing the design. This research was conducted with the aim of discovering the opinions of local people about the methods of tourism prosperity in the village of Bilehdaragh in Sarein city of Ardebil province. In order to understand the mentality of villagers, the Q research method has been used. This method has the ability to focus on the host community, especially rural small communities. The method that has been performed in five steps is a combination of qualitative and quantitative methods. The data were collected from residents of Bilehdaragh village. For this purpose, 35 propositions from the discourse space were extracted and sorted in the mandatory table. As a result, the existing mentality indicates that, there are two important factors in the way of the tourist's prosperity in the example case. The first point reflects the importance of physical factors and actions and the second mentality reflected the importance of social and cultural measures. In the following, the propositions of each of these considerations were prioritized, then consensus and distinctive propositions of subgroups were extracted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • " Rural tourism"
  • "Q research method"
  • " Local community Mentality"
  • "Ardabil Bilehdaragh village"
  • "influencing tourism boom"
اجزا شکوهی، محمد، بوذرجمهری، خدیجه، ایستگلدی، مصطفی و مودودی، مهدی (1393). «بررسی اثرات گردشگری بر کیفیت زندگی جامعة میزبان؛ نمونة مطالعاتی: شهر بندر ترکمن». فصل‌نامة فضای جغرافیایی، دورۀ 47، شمارۀ 14، ص 101ـ125.
ازکیا، مصطفی و ایمانی، علی (1387). توسعة پایدار روستایی. تهران: انتشارات اطلاعات.
بریمانی، فرامرز، حسن‌پور، محمود و شعبانی، پریسا (اردیبهشت 1394). «بررسی واکنش جامعۀ محلی نسبت به گردشگری در چارچوب نظریۀ مبادلۀ اجتماعی (نمونۀ موردی: ناحیۀ ساحلی بابلسر)». دومین همایش ملی گردشگری و توسعۀ پایدار، سمنان.
بیات، ناصر، مقیمی، مهدی و اسدی‌فرد، محمد (1397). «رهیافت ساماندهی اقامتگاه‌های گردشگری غیررسمی در ایران با رویکرد ایمنی و امنیتی». گردشگری شهری. دورة 5، شمارة 1، ص 143ـ159.
پاپلی یزدی، محمدحسین و ابراهیمی، محمدامیر (1390). نظریه‌های توسعة روستایی. تهران: انتشارات سمت.
جعفری، سکینه، احسان‌فر، سعید و ملکی مجد، شیلا (1396). «حمایت ساکنان از توسعة گردشگری: نقش تصویر مکان و اثرات تصوری گردشگری». نشریة گردشگری شهری، دورة 4، شمارة 4، ص 35ـ53.
حاتمی خانقاهی، توحید، زرگر، اکبر و سرتیپی‌پور، محسن (1394). «بررسی قابلیت روش تحقیق کیو در شناسایی و اولویت‌بندی وجوه مؤثر بر طراحی مسکن روستایی، نمونۀ موردی: روستای جیلان‌آباد از توابع اصفهان». مجلة صفه، دورۀ 25، شمارۀ 71، ص 113ـ132.
حکاک، محمد، شریعت‌نژاد، علی و ساعدی، عبدالله (1396). «شناسایی الگوهای ذهنی مدیران در راستای توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان با استفاده از روش کیو». فرایند مدیریت و توسعه. دورة 3، شمارة 2، ص 85ـ107.
حیدری ساربان، وکیل (1396). «عوامل مؤثر بر توسعة گردشگری روستایی از دیدگاه مردم محلی (مورد مطالعه: دهستان سردابۀ شهرستان اردبیل)». گردشگری و توسعه، دورة 6، شمارة 3، ص 177ـ198.
خوشگویان‌فرد، علیرضا (1386). روش‌شناسی کیو. تهران: مرکز تحقیقات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
زرگر، اکبر وحاتمی خانقاهی، توحید (1393). «وجوه مؤثر بر طراحی مسکن روستایی». مسکن و محیط روستا، شمارة 148، ص 48ـ62.
شهابیان، پویان (1390). «بررسی نقش و اثرات گردشگری شهری در توسعۀ پایدار شهر: با تأکید بر ادراک ساکنان». مجلۀ معماری و شهرسازی آرمانشهر، دورۀ7، شمارۀ4 ، ص 121ـ132.
ضیایی، محمود، امین بیدختی، علی‌اکبر و قربانی، فاطمه (1392). «ارزیابی ظرفیت جامعة محلی برای توسعة پایدار گردشگری». فصل‌نامۀ علمی ـ پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری، دورة 8، شمارة 24، ص 59ـ88.
علی‌‌قلی‌زاده فیروزجایی، ناصر، رمضان‌زاده لسبوئی، مهدی و اسمعیلی، مجید (1393). «سنجش نگرش و گرایش جامعۀ میزبان به توسعۀ گردشگری در نواحی روستایی مناطق بیابانی و کویری (مطالعۀ موردی: نواحی روستایی شهرستان خور و بیابانک)». مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، دورۀ18 ، شمارۀ5 ، ص 37ـ53.
علی‌قلی‌زاده فیروزجایی، قدمی، مصطفی و رمضان‌زاده لسبوئی، مهدی (اردیبهشت 1394). «بررسی ابعاد اقتصادی پایداری توسعۀ گردشگری از دیدگاه جامعۀ محلی (مطالعۀ موردی: ماسوله)». دومین همایش ملی گردشگری و توسعۀ پایدار، سمنان.
قادری، زاهد (1383). اصول توسعة پایدار گردشگری روستایی. تهران: انتشارات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها.
ملکی مین‌باش رزگاه، مرتضی و شرفی، وحید (1395). «شناسایی و دسته‌بندی ذهنیت کارآفرینان درمورد بازاریابی کارآفرینانه با استفاده از روش کیو». توسعة کارآفرینی، دورة 9، شمارة 3، ص 533ـ551.
وثوقی، لیلا، خانی، فضیله، مطیعی لنگرودی، سیدحسن و رهنمایی، محمدتقی (1390). «ارزیابی نگرش جامعۀ روستایی به گردشگری، بر مبنای مدل معادلات ساختاری (مطالعۀ موردی: منطقۀ کوهستانی رودبار قصران، شهرستان شمیران)». پژوهش‌های روستایی، دورۀ 4، شمارۀ 2، ص 63ـ88.
Ap, J. (1992). “Residents perceptions on tourism impacts”. Annals of Tourism Research, 19(4), 665-690.
Belisle, F. J., & Hoy, D. R. (1980). “The 1983 Perceived Impact of Tourism by Residents, Case Study in Santa Marta”. Annals of Tourism Research, 7(1), 83-101.
Biddulph R. (2015). “Limits to mass tourism’s effects in rural peripheries” ,Annals of Tourism Research, 50, 98-112.
Blank, U. (1989). The Community Tourism Industry Imperative; The Necessity, The Opportunities, Its Potential. Venture Publishing, State College, PA.
Boley, B. B., McGehee, N. G., Perdue, R. R., & Long, P. (2014). “Empowerment and resident attitudes toward tourism: Strengthening the theoretical foundation through a Weberian lens”. Annals of Tourism Research, 49, 33-50.
Byrd, E., Bosley, H., Dronberger, M. (2009). “Comparisons of stakeholder. perceptions of tourism impacts in rural eastern North Carolina. Tourism Management, 30(5), 693-703.
Chin, C. H., Lo, M. C., Songan, P., & Nair, V. (2014). “Rural Tourism Destination Competitiveness: A Study on Annah Rais Longhouse Homestay, Sarawak”. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 144, 35-44.
Coomber, L., & Lim, C. (June 2004). “Farm Tourism: A Preliminary Study of Participants Expectations and Perceptions of Farm Tours”. 2nd International Congress On Environmental Modelling And Software-Osnabrück. Germany.https://scholarsarchive.byu.edu/iemssconference/2004/all/59.
Duenckmann, F. (2010). “The village in the mind: applying Q- methodology to re- constructing constructions of rurality”. Journal of Rural Studies, 26 (3), 284-295.
Dyer, P., Gursoy, D., Sharma, B., & Carter, J. (2007). “Structural Modeling of Resident Perceptions of Tourism and Associated Development on The Sunshine Coast, Australia”. Tourism Management, 28(2), 409-422.
Frauman, E., & Banks, S. (2010). “Gateway community resident perceptions of tourism development: Incorporating Importance - Performance Analysis into a Limits of Acceptable Change framework”, Tourism Management, 32(1), 128-140.
Gavrilă-Paven, I. (2015). “Tourism Opportunities for Valorizing the Authentic Traditional Rural Space–Study Case: Ampoi And Mures Valleys Microregion, Alba County, Romania”. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 188, 111-115.
Gursoy, D., Chi, Ch. G., & Dyer, P. (2010). “Locals’ Attitudes toward Mass and Alternative Tourism: The Case of Sunshine Coast, Australia”. Journal of Travel Research, 49(3), 381-394.
Gursoy, D., Jurowski, C., & Uysal, M. (2002). Resident attitudes: A structural modeling approach. Annals of Tourism Research, 29(1), 79-105.
Johnson, D., Jerry, S., David, J., & Akis, S. (1994). “Residents' Perceptions of Tourism Development”. Annals of Tourism Research, 21(3), 629-642.
Lee, T. H. (2013). “Influence Analysis of Community Resident Support for Sustainable Tourism Development”. Tourism Management, 34, 37-46.
Liu, J. C., Sheldon, P. J. & Var, T. (1987). “Resident Perceptions of The Environment Impacts of Tourism of Tourism”. Annals of Tourism Research, 14(1), 17-37.
McColl, S. F.; Martin, S. R. (1994). “Community Attachment and Attitudes Toward Tourism development”. Journal of Travel Research, 32(3), 29-34.
McGehee, N. G., & Anderek, K. L. (2004). “Kathleen; Factors Predicting Rural Residents' Support of tourism”. Journal of Travel Research, 43(2), 130-140.
Murphy, P. E. (1983). “Perceptions and Attitudes of Decision Making Groups in Tourism Centers”. Journal of Travel Research, 21(3), 8-12.
Nunkoo, R., & Gursoy, D. (2012). “Residents Support for Tourism: An Identity Perspective”. Annals of Tourism Research, 39(1), 243-268.
Pérez, E., Aguilo, N.; Jaume, R. (2005). “Host Community Perceptions A Cluster Analysis”. Annals of Tourism Research, 17(4), 586- 599.
Pizam, A. (1987). “Tourism Impacts: The Social Costs to The Destination Community as Perceived by Its Residents”. Journal of Travel Research, 16, 8-12.
Prayag, G., Hosany, S., Nunkoo, R., & Alders, T. (2013). “London Residents' Support for the 2012 Olympic Games: The Mediating Effect of Overall Attitude”, Tourism Management, 36, 629- 640.
Ramkissoon, H. & Nunkoo, R. (2008). “Information Search Behavior of European Tourists Visiting Mauritius, Tourism”. An International Interdisciplinary Journal, 56(1).7-21.
Ramkissoon, H., & Nunkoo, R. (2011). “City Image and Perceived Tourism Impacts Evidence from Port Louis, Mauritius”. International Journal of Hospitality and Tourism Administration, 12(2), 123- 143.
Sharpley, R. (2014). “Host Perceptions of Tourism: A Review of the Research”. Tourism Management,42, 37- 49.
Terzidou, M., Stylidis, D., & Szivas, E. M. (2008). “Residents Perceptions of Religious Tourism and Its Socio-Economic Impacts on the Island of Tinos”. Tourism and Hospitality Planning and Development, 5(2),113-129.
Tosun, C. (2002). “Host Perceptions of Impacts: A Comparative Tourism Study”. Analys Of Tourism Research. 29 (1) 231-253.
Winter, C. (2009). “Tourism, Social, Memory and the Great War”. Annals of Tourism Research, 36(4), 607-626