مفهوم‌سازی مدل کسب‌‌وکار گردشگری در صنایع‌‌دستی اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش مدیریت دانشکدۀ اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران؛

2 کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران؛

10.22034/jtd.2019.154575.1557

چکیده

هدف پژوهش حاضر شناسایی محتوای مدل کسب‌وکار در صنایع‌دستی اصفهان )درزمینة قلمزنی (است. در این راستا از روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد استقرائی استفاده ‌شده است. جامعه موردمطالعه را 130 بنگاه اقتصادی فعال در زمینة قلمزنی شهر اصفهان تشکیل می‌دهند. برای نمونه‌گیری از روش نمونه‌گیری هدفمند و برای جمع‌آوری داده‌ها از مصاحبه استفاده‌شده است که با توجه به اشباع نظری با 15 نفر در حوزه قلمزنی مصاحبه انجام گرفت. برای تحلیل محتوای مصاحبه از روش تحلیل محتوای قراردادی استفاده‌شده است و محتوای 9 بعد مدل کسب‌وکار ارائه ‌شده توسط استروالدر شناسایی شد، سپس از طریق روش‌ اعتباریابی کیفی، صحت اعتبار آن‌ها مورد تأیید قرار گرفت و درنهایت با استفاده از روش آنتروپی شانون مقوله‌ها مورد اولویت‌بندی قرار گرفت. براین اساس، برای مضمون مشتریان چهار مقوله، مضمون ارزش پیشنهادی ده مقوله، مضمون ارتباط با مشتری سه مقوله و برای کانال‏ها‏ی توزیع سه مقوله شناسایی گردید. همچنین، مقوله‏ها‏ی احصا شده برای منابع کلیدی، فعالیت‏ها‏ی اصلی، شرکای کلیدی و هزینه‏ها‏ی شناسایی شده به ترتیب سه، دو، سه و پنج مقوله می‏باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Business model of tourism in Isfahan handicrafts

نویسندگان [English]

  • Alireza Amini 1
  • Hajar Mazroei 2
1 Asistant Professor of Management, Shiraz University, Shiraz, Iran;
2 MA Student of Entrepreneurship Management, University of Kashan, Kashan, Isfahan, Iran;
چکیده [English]

The aim of this study is to identify business model content in Isfahan Handicrafts (vitreous enamel). Inductive Qualitative Content Analysis Method was applied for this research. Statistical society consisted of 130 active businesses in the field vitreous enamel works in the city of Isfahan. Purposive sampling method was used and data were collected through interviewing 15 individuals and the content of 9 business model dimensions by Osterwalder was identified. Afterwards, relevant validity was verified through qualitative approach. Finally, we prioritized the items by means of Shannon Entropy. Recognized items for customers can be classified as 4 items. Recognized items concerning proposed value include 10 items. Different kinds of customers’ relationships, are 3 items. Distinguished channels include 3 items. Recognized issues for key sources consist of 3 items. The major activities were divided into 2 items. Key partners include 3 items. The most important costs consist of 5 items. a a

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business model
  • handicrafts
  • Osterwalder & Pigneur Viewpoint
  • Shannon Entropy
استروالدر، الکساندر و پیگنیور، ایو (1390). خلق مدل کسب‌وکار. ترجمۀ غلامرضا توکلی، بابک وطن‌دوست، حسام‌الدین ساروقی و بهامین توفیقی. تهران: انتشارات آریانا قلم. چاپ اول.
پناهی، بلال (1387). «اعتماد و اعتمادسازی در سازمان». پیک نور، شمارۀ 4، ص 88-103.
حسینی‌کیا، عاطفه ‌السادات، حاجی حیدری، نسترن و رزمی، زهرا (1390). «عوامل مؤثر بر طراحی مدل کسب‌و‌کار همراه در حوزۀ مدیریت زیرساخت». فصل‌نامۀ علوم مدیریت ایران، دورۀ 6، شمارۀ 24، ص 67-87.
سالاری راد، معصومه و صالحی، جواد (1391). «تکریم ارباب‌رجوع در پرتو آموزه‌های اخلاق سازمانی». مهندسی فرهنگی، شمارۀ 67 و 68، ص 108-118.
شاملو، اصغر، زارعی، بهروز و سلام‌زاده، آیدین (1390). «طراحی مدل کسب‌وکار شرکت های ICT: مطالعۀ موردی شرکت مخابرات ایران». فصل‌نامۀ اقتصاد و تجارت نوین، شمارۀ 15 و 16، ص 25-51.
شیخی، آزاده، شافعی، رضا و فاروقی، هیوا (1392). «بررسی عوامل مؤثر بر افزایش اعتماد مشتریان در خرید کالا و خدمات اینترنتی». مدیریت بازاریابی، شمارۀ 22، ص77-97.
صرامی، حسین (1384). صنایع‌دستی اصفهان و مشکلات آن. فضای جغرافیایی، شمارۀ 13، ص 49-60.
عابدی دستجردی، فاطمه (1394). طراحی مدل کسب‌وکار الکترونیکی برای خرده‌فروشی‌های آنلاین بر اساس رویکرد استروالدر. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی گرایش بازاریابی، پردیس فارابی دانشگاه تهران.
عالمیان، حسام‌الدین و زعفریان، رضا (1389). «ارائۀ یک مدل کسب‌وکار الکترونیکی نوآورانه برای خرده‌فروشی». اولین کنفرانس مدیریت، نوآوری و کارآفرینی، ص 1-18.
منطقی، منوچهر، ثاقبی سعیدی، فاطمه (1392). «مدل‌های کسب‌و‌کار؛ مبانی، ارزیابی، نوآوری». فصل‌نامۀ تخصصی پارک‌ها و مراکز رشد فناوری، دورۀ 9، شمارۀ 35، ص 39-51.
نیرومند، پوراندخت، مسجدیان جزی، سهراب و یعقوب‌ فر، یوسف (1389). «مدل کسب‌وکار، عامل حیاتی در موفقیت کسب‌وکار». نشریۀ کار و جامعه، شمارۀ 123 و 124، ص 27-58.
وظیفه‌دوست، حسین و کیایی، مهدی (1393). «بررسی موانع و مشکلات صادرات صنایع دستی ایران و ارائه راهکار مناسب». کنفرانس بین‌المللی مدیریت در قرن 21. مرکز همایش‌های بین‌المللی صداوسیما (1-27).
Amit, R., & Zott, C. (2001). “Value creation in e-business”. Strategic Management Journal, 22(6-7), 493-520.
Al-Debei, M. M., El-Haddadeh, R., & Avison, D. (2008). “Defining the Business Model in the New World of Digital Business”. In Proceedings of the Americas Conference on Information Systems (AMCIS), 1-11.
Baden-Fuller, C., & Haefiger, S. (2013). “Business Models and Technological Innovation”. Long Range Planning, 46(6), 419-426.
Bagnoli, C., Massaro, M., Ruzza, D., & Toniolo, K. (2020). “Business Models for Accelerators: A Structured Literature Review”. Journal of Business Models, 2(8), 1-21.
Biloslavo, R., Bagnoli, C., & Edgar, D. (2017). “An eco-critical perspective on business models: The value triangle as an approach to closing the sustainability gap”. Journal of Cleaner Production, 174, 746–762.
Di Valentin, C., Emrich, A., Werth, D., & Loos, P. (2013). “Architecture and Implementation of a Decision Support System for Software Industry Business Models”. Proceedings of the Nineteenth Americas Conference on information systems.
Evans, P., Wurster, T. (1999). Blown to Bits-How the New Economies of Information Transforms Strategy. Harvard Business School Press.
Evers, N., Cunningham, J., & Hoholm, T. (2014). Technology Entrepreneurship Bringing Innovation to the Marketplace. Macmillan International Higher Education.
Foss, N. J., & Saebi, T. (2017) “Fifteen years of research on business model innovation: How far have we come, and where should we go?”. Jornal of Management, 43(1), 200-227.
Haaker, T., Faber, E., & Bouwman, H. (2006). “Balancing customer and network value in business models for mobile services”. International Journal of Mobile Communication, 4(6), 645-661.
Hsieh, H. F., & Shannon, S. E. (2005). “Three approaches to qualitative content analysis”. Qualitative Health Research, 15(9), 1277-1288.
Johnson, M. W., Christensen, C. M., & Kagermann, H. )2008(. Reinventing your business model. Harvard Bus. Rev., 86, 50-59.
Johnson, M. (2010). Seizing the white space: Business model innovation for growth and renewal. Boston: Harvard Business Press.
Lambert, S. A (2008). “Conceptual Framework for Business Model Research”. 21st Bled eConference eCollaboration on Overcoming Boundaries through Multi-Channel Interaction June 2008, Bled, Slovenia, 227-289.
Leitão, A., Cunha, P., Valente, F., & Marques, P. (2013): “Roadmap for business models definition in manufacturing companies”. Forty Sixth CIRP Conference on Manufacturing Systems, 7, 383-388.
Linder, J., & Cantrell, S. (2000). “Changing Business Models: Surveying the landscape”. Accenture Institute for strategis change.
Magretta, Joan (2010). Harvard Business Review on Business Model Innovation, USA: Published by Harvard Business School.
McGrath, R. G. (2010). “Business Models: A Discovery Driven Approach”. Long Range Planning Journal, 43(2-3), 247-261.
Morris, M., Schindehutte, M., & Allen, A. (2005). “The entrepreneur’s business model: toward a unified perspective”. Journal of Business Research. 58, 726-735.
Nair, S. K. S., Palacios, M., & Ruiz, F. (2011). “The Analysis of Airline Business Models in the Development of Possible Future Business Options”. World Journal of Management, 3(9), 48-59.
Osterwalder, A. (2004). “The Business Model Ontology – aproposition in a design science approach”. Dissertation, University of Lausanne, Switzerland, 173.
Osterwalder, A., Pigneur, Y., & Tucci, C. L. (2005). “Clarifying business models: Origins, present and future of concept”. Communications of the Association for Information Systems (CAIS), 16, 1-25.
Teece, D. J. (2010). “Business models, business strategy and innovation”. Long Range Planning, 43(2-3), 172-194.
Tian, Q., Zhang, Sh., Yu, H., & Cao, G (2019). “Exploring the Factors Influencing Business Model Innovation Using Grounded Theory: The Case of a Chinese High-End Equipment Manufacturer”. Sustainability, 11, 1-16.
Ucaktürk, A., Bekmezci, M., & Ucaktürk, T (2011), Prevailing During the Periods of Economical Crisis and Recession through Business Model Innovation, Procedia Social and Behavioral Sciences, 24, 89–100.
Vanhala, E., & Saarikallio, M. (2016). “Business model elements in different types of organization in software business”. International Journal of Computer Information Systems and Industrial Management Applications. 7, 139-150.
Wadin, J. L., & Ode, K. A. (2019). “Business Models for Sustainability—Change in Dynamic Environments”. Journal of Business Models. 1(7). 13-38.