ارائه الگوی مدیریت راهبردی فضایی گردشگری میراث شهری (مطالعه موردی: کلانشهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت گردشگری، دانشکده علوم گردشگری، دانشگاه علم و فرهنگ

2 استاد دانشکده علوم انسانی، گروه جغرافیا و سنجش از راه دور، دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشیار دانشکده علوم گردشگری، دانشگاه علم و فرهنگ

4 استاد دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی

10.22034/jtd.2020.213222.1919

چکیده

ادبیات حوزه‌ی گردشگری میراثی، در دوره‌های اخیر حکایت از توجه و علاقه ی فزاینده ی افراد و گروه‌ها به این نوع از گردشگری دارد. به نحوی که در دهه‌های اخیر شاهد بسط مفهوم گردشگری میراثی توسط سازمان‌های بین‌المللی و ملی در این راستا بوده‌ایم. شهر تهران نیز به عنوان پایتخت کشور ایران دارای پتانسیل های قابل توجه در زمینه گردشگری میراثی بوده که به علت عدم مدیریت مناسب نتوانسته از این پتانسیل و ظرفیت بهره مناسبی ببرد. هدف این مقاله ارائه الگوی مناسب مدیریت راهبردی فضایی گردشگری میراث شهری تهران می باشد. روش این تحقیق توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر داده های پیمایشی می‌باشد. در راستای دستیابی به هدف پژوهش از آزمون های آماری تی تک نمونه‌ای، آزمون فریدمن، تحلیل عاملی تأییدی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد تفاوت معنادار بین شاخص‌های مدیریت راهبردی فضایی گردشگری میراثی از دیدگاه گردشگران وجود دارد. همچنین طبق نتایج شاخص توانمندسازی بالاترین نقش را در مدیریت راهبردی گردشگری میراثی داشته و پس از آن سیاست عمومی و بازار بیشترین رتبه میانگین را دارا می باشند. کمترین میانگین نیز مربوط به محصول و پذیرش اجتماعی می‌باشد. در بین سه منطقه مورد مطالعه از دیدگاه گردشگران منطقه 20 شرایط مناسب تری داشته و منطقه 6 و 12 به ترتیب شرایط نامناسب‌تری از لحاظ شاخص‌های توسعه پایدار گردشگری میراثی دارا می‌باشند. تفاوت بین مردم محلی و گردشگری در این زمینه نیز مشهود است. همانطور که در بخش قبلی توضیح داده شد که منطقه 20 از لحاظ مردم محلی شرایط نامناسب تری نسبت به مناطق 6 و 12 است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presentation of Strategic Management Model of Urban Heritage Tourism (Case Study: Tehran Metropolis)

نویسندگان [English]

 • Hamid Ghorbani 1
 • Abdol reza roknoal din Eftekhari 2
 • saeed hashemi 3
 • Shams Sadat Zahedi 4
1 University of Science and Culture
2 Tarbiat Modares University
3 University of Science and Culture
4 Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

Heritage tourism literature in recent times has shown the increasing interest and interest of individuals and groups in this type of tourism. In recent decades, we have seen the development of the concept of heritage tourism by international and national organizations. Tehran as the capital of Iran has significant potentials in the field of heritage tourism which due to lack of proper management has not been able to take advantage of this potential and capacity. The purpose of this paper is to present an appropriate model of strategic management of spatial tourism of Tehran urban heritage. The method of this research is descriptive-analytical and based on survey data. To achieve the purpose of the study, one sample t-test, Friedman test, confirmatory factor analysis were used. The results show that there is a significant difference between tourism spatial strategic management indicators from the perspective of tourists. The results also show that empowerment index has the highest role in strategic management of heritage tourism, after which public policy and market have the highest average rank. The lowest average is also about product and social acceptance. Among the three studied areas, 20 are more favorable for tourists and 6 and 12 are less favorable in terms of heritage sustainable development indicators, respectively. The difference between local people and tourism is also evident. As explained in the previous section, Region 20 is less favorable to locals than Districts 6 and 12, but tourists disagree.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Strategic - Space Management
 • Heritage Tourism
 • Urban Heritage Tourism
 • Tehran
 1. حقیقی و همکاران(1394) بررسی مشکلات و موانع توسعه صنعت گردشگری در شهر اصفهان از دیدگاه گردشگران، فصلنامه مدیریت بازرگانی، دوره 7، شماره 4.

  افتخاری رکن الدین، عبدالرضا(1393) مدیریت توسعه روستایی (بنیانهای نظری)، تهران، انتشارات سمت.

  عباس‌زاده, مظفر, محمد مرادی, اصغر, سلطان احمدی, الناز. (1394). نقش ارزشهای میراث معماری و شهری در توسعه گردشگری فرهنگی (نمونه موردی: بافت تاریخی ارومیه). فصلنامه مطالعات شهری, 4(14), 77-90.

  حبیبی، کیومرث و سید مجتبی صفدر نژاد(1394) برنامه‌ریزی راهبردی گردشگری شهری و اوقات فراغت پایدار، تهران نشر مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهرداری تهران.

  افتخاری، رکن‌الدین‌عبدالرضا، داوود، مهدوی و مهدی، پورطاهری(1390) ارزیابی پایداری گردشگری ئر روستاهای تاریخی فرهنگی ایران با تاکید بر پارادایم توسعه پایدار گردشگری، دو فصلنامه مطالعات گردشگری، شماره 14.

  نصیری یار، مجتبی. 2006. سه رویکرد برتر در مدیریت استراتژیک. ماهنامه تدبیر، سال هفدم. شماره 173.

  ایلانلو، مریم. 1389. کاربرد مدل MS-SWOT در تحلیل مدیریت گردشگری شهری مطالعه موردی: منطقه 12 تهران. اولین همایش بین‌المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار.

  بیدختی، علی اکبر امین. زرگر، سید مجتبی. نظری، ماشالله. 1389. آمیخته بازاریابی راهبردی در صنعت گردشگری. مطالعات مدیریت راهبردی، شماره 3. پاییزه 1389. صص 49-68.

  هادیانی،  زهره. احد نژاد، محسن. کاظمی زاد، شمس اله. قنبری، حکیمه. 1390. برنامه­ریزی راهبردی توسعه گردشگری بر اساس تحلیل SWOT (مطالعه موردی: شهر شیراز). جغرافیا و برنامه­ریزی محیطی. سال 23. پیاپی 47. شماره 3.

  براتی، جواد. رسول زاده، مریم. رفیعی دارانی، هادی. مظهری، محمد. 1392. مدیریت راهبردی در فضای کسب و کار اقتصاد شهری (مطالعه موردی: گردشگری مذهبی شهر مشهد مقدس). فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری. شماره 6.

  ضیایی، محمود. حسن پور، محمود. 1392. تدوین حوزه­های راهبردی توسعه مقاصد گردشگری با استفاده از تطبیق تئوریک و کاربردی مدل­های چرخه حیات مقصد و شاخص رنجش داکسی (مورد شناسی: مصر، فرحزاد، محمدآباد کوره کر، ابوزیدآباد، بندریگ و عشین، ریگ جن، جندق. جغرافیا و آمایش شهری-منطقه­ای. شماره 9.

  امامی، فاطمه. یاسوری، مجید. 1393. نقش مدیریت شهری در توسعه راهبردی گردشگری نمونه موردی شهر رشت. کنفرانس بین­المللی نیارش شهر پایا.

  حافظی زاده،شقایق. جعفری، حمید. 1394. گردشگری راهبردی در جهت توسعه اقتصادی روستا‌ها مطالعه موردی: روستا‌های شهرستان دماوند. فصلنامه علمی و پژوهشی نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی. سال هفتم. شماره 4.

  Briedenhann j and Eugenia W. (2004).Tourism Routes as a tool for the economic Development of Rural Arcas-vibrant Hope for Impossible Dream? Tourism.

  Hall, C. M. (2011). Policy learning and policy failure in sustainable tourism governance: From first-and second-order to third-order change? Journal of Sustainable Tourism, 19(4–5), 649–671.

  Weaver, D. B. (2014). Asymmetrical dialectics of sustainable tourism: Toward enlightened mass tourism. Journal of Travel Research, 53(2), 131–140.

  Cerreta, M. Concilio, G. Monno, V. (2010). Making Strategies in Spatial Planning, Volume 9. Springer, London.

  Parker Gates, Linda, (2010) Strategic Planning with Critical Success Factors and Future Scenarios: An Integrated Strategic Planning Framework, Technical Report, Softeare Engineering Institute, Carnegie Mellon University.

  1. Moscardo, P. Benckendorff (2015), Education for Sustainability in Tourism, CSR, Sustainability, Ethics & Governance, DOI 10.1007/978-3-662-47470-9_5

  Holden, A. (2009). The environment-tourism nexus: Influence of market ethics. Annals of Tourism Research, 36(3), 373–389.

  Saarinen, J. (2013). Critical sustainability: Setting the limits to growth and responsibility in tourism. Sustainability, 6(1), 1–17

  Balint, P.J.(2006) Improving community-based conservation near protected areas: the importance of development variables. Environmental Management 38,137-148

  Kostas E. Sillignakis, 2010, “Rural Tourism Development for the Prefecture of Lassithi in Crete.”

  Douglas G. (2008): A NEEDS-FUNCTIONS MODEL OF TOURISM DISTRIBUTION, Annals of Tourism Research, Vol. 35, No. 1

  Jimenez, Benedict S., (2012), Recession Strategic Planning and the Fiscal Performance of City Governments during the Great, Journal of The American Review of Public Administration, Vol 43, NO 5, pp 581 –601.

  Li, Y. (2004) Exploring community tourism in China: the case of Nanshan cultural tourism zone. Journal of Sustainable Tourism 12(3), 175-193.

  Lavarack, G.(2005) Evaluating community capacity: visual representation and interpretation.

  Csapó, J. (2012). The role and importance of cultural tourism in modern tourism industry. INTECH Open Access Publisher. 210.

  Edgell, D.L. (2009). Managing Sustainable Tourism: A Legacy for the Future. Jahad Daneshgahi Publication. 35-36, 106, 115-116.