تأثیر رفتار نوآورانه بر عملکرد سازمانی با تبیین نقش سرمایه فکری، فرصت طلبی و مزیت رقابتی در صنعت هتلداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان، رفسنجان، ایران؛

2 استادیار گروه علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران؛

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه پیام‌نور مرکز کرمان، کرمان، ایران؛

10.22034/jtd.2019.165734.1613

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر رفتار نوآورانه بر ابعاد سرمایه فکری و همچنین تأثیر سرمایه انسانی از طریق فرصت‌طلبی و مزیت رقابتی بر عملکرد سازمانی می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق کارکنان هتل‌های چهار و پنج ستاره در شهر تهران بود. برای به دست آوردن حجم نمونه از روش نمونه‌گیری در دسترس و فرمول ‌کوکران استفاده گردید و برای جمع‌آوری داده‌ها نیز پرسشنامه استاندارد بکار برده شد که روایی آن از طریق روایی سازه و تحلیل عاملی تاییدی و پایایی آن نیز با آلفای کرونباخ محاسبه گردید. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری‌داده‌ها، توصیفی- پیمایشی است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از مدل‌سازی ‌معادلات ‌ساختاری و نرم‌افزار PLS استفاده شده است. یافته‌ها نشان‌ می‌دهد که رفتار نوآورانه تأثیر معناداری روی سرمایه مشتری، سرمایه انسانی و سرمایه سازمانی دارد. همچنین فرصت‌طلبی و مزیت رقابتی تأثیر معناداری روی عملکرد سازمانی دارد. علاوه بر این، یافته‎ها موید این است که سرمایه سازمانی و سرمایه سازمانی در رابطه میان رفتار نواورانه بر سرمایه انسانی نقش تعدیلگری ایفا می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Innovation Behavior on Organizational Performance with clarifying role of Intellectual Capital, Opportunism and Competitive Advantage in Hotel Industry

نویسندگان [English]

  • Mahdi Dehghani Soltani 1
  • Maryam Mesbahi 2
  • Fatemeh Agheli Gouki 3
1 Assistant Professor, In Management, Faculty of Administrative Sciences and Economic, Vali-e-Asr University of Rafsanjan, Rafsanjan, Iran;
2 Assistant Professor, Department of Management, Economy and Accounting, Payame Noor University, Tehran, Iran;
3 MA Student of Public Management, Payame Noor University, Kerman, Iran;
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of innovation behavior on dimension of intellectual capital and also effect of human capital on organizational performance with clarifying role of opportunism and competitive advantage. The employee of employees of four and five – star hotels in city of Tehran were consisted the research population. Convenience sampling method and Cochran formula were used for obtaining a sample. The standard questionnaire was used as a tool for collecting required data which its validity and reliability were examined through the content validity and Cronbach's alpha, respectively. Present study is an applied descriptive survey in terms of purpose and data gathering way. PLS software and structural equation modeling was used for data analyzing. The findings show innovation behavior has positive and meaningful effects on the customer capital, human capital and organizational capital. Also, opportunism and competitive advantage has positive and meaningful effects on organizational performance. The results also show that Organizational capital and organizational customer play a moderating role in the relationship between innovation behaviors on human capital.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intellectual Capital
  • Innovation Behavior
  • Competitive Advantage
  • Organizational Performance
  • Hotel Industry
امینی، علیرضا، دولتشاه، پیمان، فتاحی، حمیدرضا و دانش، مژگان (1398). «تحلیل مسیر از نوآوری بازاریابی تا ارزش ویژه برند در صنعت رستوران». فصل‏نامۀ گردشگری و توسعه، دورۀ 8، شمارۀ 1، ص 120-139.
جهانگیر، مصطفی، خوراکیان، علیرضا و لگزیان، محمد (1395). «بررسی تأثیر تعلق‏خاطر کاری بر رفتار نوآورانه با نقش میانجی به‏ اشتراک‏ گذاری خطاها». فصل‏نامۀ مدیریت نوآوری، دورۀ 5، شمارۀ 1، 29-52.
خلیلی ‏پور، حاتم و خنیفر، حسین (1396). «بررسی ساختاری تأثیر عدالت رویه‏ای و اشتیاق شغلی بر اشتراک‏گذاری دانش و رفتار کاری نوآورانه». فصل‏نامۀ مطالعات رفتار سازمانی، دورۀ 4، شمارۀ 6، ص 27-51.
خلیل ‏نژاد، شهرام، سلیمان‏زاده، امید و کراقلی، مرضیه (1398). «تأثیر تجربۀ برند هتل در ارزش ادراک‏شدۀ مهمانان و قوت برند هتل». فصل‏نامۀ گردشگری و توسعه، دورۀ 8، شمارۀ 1، ص 102-119.
خوراکیان، علیرضا و کدخدا، نگار و ملازاده یزدانی، بهاره (1396). «بررسی نقش سرمایۀ فکری بر رفتار نوآورانه با تأکید بر نقش میانجیگری اشتراک دانش». فصل‏نامۀ مدیریت نوآوری، دورۀ 6، شمارۀ 1، ص 101-134.
دهقانی سلطانی، مهدی، شیری، اردشیر، فارسی‏زاده، حسین، طیبی، داراب و فلاحی، فرشته (1396الف). «بررسی تأثیر رهبری اصیل بر کسب مزیت رقابتی با تبیین نقش میانجی توانمندسازی روان‏شناختی کارکنان». پژوهش‏نامۀ بیمه، دورۀ 32، شمارۀ 1، ص 107-126.
دهقانی سلطانی، مهدی، شیری، اردشیر، فرجی، الهام و فارسی‏زاده، حسین (1396ب). «تأثیر هوش هیجانی بر عملکرد کارکنان در صنعت هتل‏داری: نقش میانجی راهبرد‏های بازیگری و فرسودگی هیجانی». فصل‏نامۀ مطالعات مدیریت گردشگری، دورۀ 12، شمارۀ 37، ص 71-94.
رشیدپور، علی، رشیدی، محمدمهدی و عزیزخانی، محمود (1396). «ارزیابی مؤلفه‏های سرمایۀ فکری در سازمان تأمین اجتماعی». فصل‏نامۀ مدیریت شهری، دورۀ 46، شمارۀ 1، ص 349-362.
سرمد، زهره، بازرگان، عباس و حجازی، الهه (1395). روش‏های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: آگاه.
شاه‏طهماسبی، اسماعیل و باقری‏روچ، علیرضا (1398). «بررسی تأثیر ابعاد مدل رفتار برنامه‏ریزی‏شده بر قصد خرید مواد غذایی محلی (نمونۀ پژوهش: محصول عسل)». فصل‏نامۀ مدیریت بازرگانی، دورۀ 11، شمارۀ 2، ص 415-436.
شیری، اردشیر، دهقانی سلطانی، مهدی، نثاری، طاهره و فارسی‏زاده، حسین (1395). «نقش اعتماد به نوآوری در ارتباط تناسب فرد با شغل و سازمان با رفتار کاری نوآورانه در شرکت‏های دانش‏بنیان (مورد مطالعه: پارک علم و فناوری دانشگاه تهران)». فصل‏نامۀ مدیریت توسعۀ فناوری، دورۀ 3، شمارۀ 4، ص 9-41.
صراف، فاطمه و روخ‏چکار، حسین (1397). «تبیین رابطۀ سبک‏های رهبری تحولی، فرهنگ سازمانی و عملکرد (پیش‏نیازهایی برای عملکرد پایدار سازمان‏های بخش دولتی و خصوصی)». فصل‏نامۀ چشم‏انداز حسابداری و مدیریت، دورۀ 1، شمارۀ 3، ص 55-68.
صمدی، سمیه، ایرانی، حمیدرضا و یزدانی، حمیدرضا (1398). «شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر سردرگمی خریداران در وبگاه‏های گردشگری». فصلنامۀ گردشگری و توسعه، دورۀ 8، شمارۀ 1، ص 231-249.
فیض، داود، مؤتمنی، علیرضا، کردنائیج، اسدالله، زارعی، عظیم و دهقانی سلطانی، مهدی (1396). «تأثیر عملکرد برند بر رقابت‏پذیری برند با تبیین نقش فرصت‏طلبی فناورانه». فصل‏نامۀ پژوهش‏های مدیریت عمومی، دورۀ 10، شمارۀ 35، ص 159-182.
کریمی، آصف، ولایتی شکوهی، رضوان، شعبانی‏نژاد، اسماعیل و گیلانی، الهام (1395). «رابطۀ میان بازاریابی داخلی و عملکرد سازمانی: نقش تعدیلگری جنسیت». فصل‏نامۀ زن در توسعه و سیاست، دورۀ 14، شمارۀ 3، ص 289-308.
محسنین، شهریار و اسفیدانی، محمدرحیم (1397). معادلات ساختاری مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزئی به کمک نرم‏افزار Smart-PLS (آموزشی و کاربردی). تهران: کتاب مهربان نشر.
Adedipe, C. O., & Adeleke, B. O. (2016). “Human capital development in the Nigerianhospitality industry: the imperative for a stakeholder driven initiative”. Worldwide Hospital Tourism Them, 8(2), 1-11.
Adesina, K. S. (2019). “Bank technical, allocative and cost efficiencies in Africa: The influence of intellectual capital”. The North American Journal Economics and Finance, 48, 419-433.
Akbar, Y. H. & Tracogna, A. (2018). “The sharing economy and the future of the hotel industry: Transaction cost theory and platform economics”. International Journal of Hospitality Management, 71, 91-101.
Ali, M., Lei, S., & Wei, X. Y. (2018). “The mediating role of the employee relations climate in the relationship between strategic HRM and organizational performance in Chinese banks”. Journal of Innovation & Knowledge, 3(3), 115-122.
Andreu, R., Claver, E., & Quer, D. (2017). “Foreign market entry mode choice of hotel companies: determining factors”. International Journal of Hospitality Management, 62, 111-119.
Bollen, L., Vergauwen, P., & Schnieders, S. (2005). “Linking intellectual capital and intellectual property to company performance”. Management Decision, 43(9), 1161-1185.
Bozbura, F. T., & Beskese, A. (2007). “Prioritization of organizational capitalmeasurement indicators using fuzzy AHP”.  International Journal of Approximate Reasoning, 44(2), 124-147.
Camisón, C., & Monfort-Mir, V. M. (2012). “Measuring innovation in tourism from the Schumpeterian and the dynamic-capabilities perspectives”. Tourism Management, 33(4), 776-789.
Chen, W., & Inklaar, R. (2015). “Productivity spillovers of organization capital”. Journal of Productivity Analysis, 1-17.
Chiu, C. N., & Yang, C. L. (2019). “Competitive advantage and simultaneous mutual influences between information technology adoption and service innovation: Moderating effects of environmental factors”. Structural Change and Economic Dynamics, 49, 192-205.
Clark, K., & Ramachandran, I. (2019). “Subsidiary Entrepreneurship and Entrepreneurial Opportunity: An Institutional Perspective”. Journal of International Management, 25(1), 37-50.
Dai, W. D., Mao, Z. E., Zhao, X. R., & Mattila, A. S. (2015). “How does social capital influence the hospitality firm’s financial performance? The moderating role of entrepreneurial activities”. International Journal of Hospitality Management, 51, 42-55.
Dineen, B. R., & Allen, D. G. (2015). “Third party employment branding: human capitalinflows and outflows following “best places to work” certifications. Academy Management of Journal, 59(1), 90-112.
Ding, T. (2019). “Understanding the design of opportunities: Re-evaluating the agent-opportunity nexus through a design lens”. Journal of Business Venturing Insights, 11, 101-108.
Enz, C. A., Canina, L., & Walsh, K. (2006). “Intellectual capital: a key driver of hotel performance”. Cornell Hospitality Reputation, 6(10), 4-16.
Grimaldi, M. C., & Rogo, F. (2013). “Theoretical framework for assessing managing and indexing the intellectual capital”. Journal of Intellectual Capital, 14(4), 501-521.
Huang, C. C., Yen, S. W., Liu, C. Y., & Chang, T. P. (2014). “The relationship among brand equity, customer satisfaction, and brand resonance to repurchase intention of cultural and creative industries in Taiwan”. International Journal of Organizational Innovation, 6(3), 106-114.
Ivano, S., & Stavrinoudis, T. A. (2018). “Impacts of the refugee crisis on the hotel industry: Evidence from four Greek islands”. Tourism Management, 67, 214-223.
Jogaratnam, G. (2017). “The effect of market orientation: entrepreneurial orientationand human capital on positional advantage: evidence from the restaurant industry”. International Journal of Hospitality Management, 60, 104-113.
Kasim, A. (2015). “Environmental management system (EMS) postulating the value of its adoption to organizational learning in hotels”. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 27(6), 1233-1253.
Kiato, A., Saenz, J., & Aramburu, N. (2017). “Knowledge-based human resource management practices, intellectual capital and innovation”. Journal of Business Research, 81, 11-20.
Kim, M. J., Lee, C. K., & Bonn, M. (2016). “The effect of social capital and altruism on seniors' revisit intention to social network sites for tourism-related purposes”. Tourism Management, 53, 96-107.
Kuncoro, W., & Suriani, W. O. (2016). “Achieving sustainable competitive advantage through product innovation and market driving”. Asia Pacific Management Review, 23(3), 186-192.
Lee, C. C., & Lin, C. K. (2019). “The major determinants of influencing the operating performance from the perspective of intellectual capital: Evidence on CPA industry”. Asia Pacific Management Review, 24(2), 124-139.
Liu, C. H. (2017a). “The relationships among intellectual capital, social capital, and performance - The moderating role of business ties and environmental uncertainty”. Tourism Management, 61, 553-561.
Liu, C. H. (2017b). “Creating competitive advantage: Linking perspectives of organizationlearning, innovation behavior and intellectual capita”. International Journal of Hospitality Management, 66, 13-23.
Li, Y., Chen, H., Liu, Y., & Peng, M. W. (2014). “Managerial ties, organizational learning,and opportunity capture: a social capital perspective”. Asia Pacific Journal of Management, 31(1), 271-291.
Li, Y., Q., & Liu, C. H. (2016). “How to establish a creative atmosphere in tourism and hospitality education in the context of China”. Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education, 18, 9-20.
Li, Y. Q., & Liu, C. H. M. (2018). “The role of problem identification and intellectual capital in the management of hotels’ competitive advantage-an integrated framework”. International Journal of Hospitality Management, 77, 1-11.
Ma, S., Dai, J. & Wen, H. (2019). “The influence of trade openness on the level of human capital in China: on the basis of environmental regulation”. Journal of Cleaner Production, 225, 340-349.
Mention, A. L. (2012). “Intellectual capital, innovation and performance: a systematic review of the literature”. Business Economics Research, 2(1), 1-12.
Miller, D., Xu, X., & Mehrotra, V. (2015). “When is human capital a valuable resource? The performance effects of ivy league selection among celebrated CEOs”. Strategic Management Journal, 36(6), 930-944.
MuThuveloo, R., Shanmugam, N., & Teoh, A. P. (2017). “The impact of tacit knowledge management on organizational performance: Evidence from Malaysia”. Asia Pacific Management Review, 22(4), 192-201.
Orfila-Sintes, F., & Mattsson, J. (2009). “Innovation behavior in the hotel industry”. Omega, 37(2), 380-394.
Ornek, A. S., & Ayas, S. (2015). “The Relationship between intellectual capital, innovative work behavior and business performance reflection”. Social and Behavioral Sciences, 195, 1387-1395.
Oyemomi, O., Liu, S., Neaga, I., Chen, H., & Nakpodia, F. (2019). “How cultural impact on knowledge sharing contributes to organizational performance: Using the fsQCA approach”. Journal of Business Research, 94, 313-319.
Park, D. B., Lee, K. W., Choi, H. S., & Yoon, Y. (2012). “Factors influencing social capital in rural tourism communities in South Korea”. Tourism Management, 33(6), 1511-1520.
Petrou, A., & Daskalopoulou, I. (2013). “Social capital and innovation in the services sector”. European Journal of Innovation Management, 16(1), 50-69.
Rossi, C., Cricelli, L., Grimaldi, M., & Greco, M. (2016). “The strategic assessment of intellectual capital assets: an application within Terradue Srl”. Journal of Business Research, 69(5), 1598-1603.
Rudeˇz, H. N., & Mihaliˇc, T. (2007). “Intellectual capital in the hotel industry: a case studyfrom Slovenia”. International Journal of Hospitality Management, 26(1), 188-199.
Sainaghi, R., & Baggio, R. (2014). “Structural social capital and hotel performance: isthere a link?” International Journal of Hospitality Management, 37, 99-110.
Sardo, F., Serrasqueiro, Z., & Alves, H. (2018). “On the relationship between intellectual capital and financial performance: A panel data analysis on SME hotels”. International Journal of Hospitality Management, 75, 67-74.
Saxena, G. (2015). “Imagined relational capital: An analytical tool in considering small tourism firms' sociality”. Tourism Management, 49, 109-118.
Seleim, A. A., & Khalil, O. E. (2011). “Understanding the knowledge management-intellectual capital relationship: a two-way analysis”. Journal of Intellectual Capital, 12(4), 586-614.
Shamim, S., Cang, S., & Yu, H. (2017). “Supervisory orientation, employee goal orientation, and knowledge management among front line hotel employees”. International Journal of Hospitality Management, 62, 21-32.
Shrivastava, S., Pazzaglia, F., Sonpar, K. & McNamara, P. (2015). Unpacking the effect of exploration during environmental uncertainty: Evidence from the information technology sector. Canadian Journal of Administrative Sciences, 33(1), 36-49.
Smith, W. K. & Tushman, M. L. (2005). “Managing strategic contradictions: A top management model for managing innovation streams”. Organization Science, 16(5), 522-536.
Sundbo, J., Orfila-Sintes, F., & Sørensen, F. (2007). “The innovative behaviour of tourismfirms comparative studies of Denmark and Spain”. Research Policy, 36(1), 88-106.
Tajeddini, K., & Trueman, M. (2008). “Effect of customer orientation and innovativeness on business performance: A study of small-sized service retailers”. International Journal of Entrepreneurship and Small Business, 6(2), 280-295.
Tseng, C. Y., & Goo, Y. J. (2005). “Intellectual capital and corporate value in an emerging economy: Empirical study of taiwanese manufacturers”. R&D Management, 35(2), 187-201.
Tsang, N. K., & Hsu, C. H. (2011). “Thirty years of research on tourism and hospitalitymanagement in China: a review and analysis of journal publications”. International Journal of Hospitality Management, 30(4), 886-896.
Wikhamn, W. (2019). Innovation, sustainable HRM and customer satisfaction. International Journal of Hospitality Management, 76(1), 102-110.
Wong, S. C. K., & Li, J. S. (2015). “Will hotel employees’ perception of unethical managerial behavior affect their job satisfaction? A study of Chinese hotel employees in China”. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 27 (5), 853-877.
Yang, J. T. (2009). “Individual attitudes to learning and sharing individual andorganisational knowledge in the hospitality industry”. Service Industries Journal, 29(12), 1723-1743.
Yong, J. Y., Yusliza, M. Y., Ramayah, T., & Fawehinmi, O. (2019). “Nexus between green intellectual capital and green human resource management”. Journal Cleaner Production, 215, 364-374.
Zeglat, D., & Zigan, K. (2014). “Intellectual capital and its impact on businessperformance: Evidences from the Jordanian hotel industry”. Journal of Hospitality & Tourism Research, 13(2), 83-100.