مطالعۀ تطبیقی فرایند تغییرات تصویر پیش و پس از مسافرت موردمطالعه: تصویر کلان‌شهر تبریز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی دانشگاه تبریز

2 گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز

10.22034/jtd.2019.165139.1605

چکیده

تصویر مقصد گردشگری یکی از مهم ترین موضوعات قابل بحث در تحقیقات بازاریابی صنعت گردشگری است. زیرا هم بر انتخاب مقصد سفر و هم بر رفتارهای آتی گردشگران تأثیر می گذارد. با وجود اهمیت این مفهوم در توسعه صنعت گردشگری، موضوع تصویر در مطالعات مربوط به گردشگری ایران، چندان مورد توجه قرار نگرفته است. از این رو تحقیق حاضر با هدف بررسی و ارزیابی کم و کیف تصویر قبل و بعد از سفرگردشگران از کلانشهر تبریز انجام پذیرفته است. روش مطالعه توصیفی- تحلیلی، پیمایشی است. داده های تحقیق از طریق ابزار پرسشنامه گردآوری و با استفاده از روش های تحلیل آمار توصیفی، آزمون های تی تک نمونه، تی زوجی و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که بازدید از کلانشهر تبریز موجب ایجاد تغییر مثبت معناداری در تصویر گردشگران از این شهر شده است. همچنین همبستگی مثبت معناداری نیز بین تصویر گردشگران و وفاداری آنان به این شهر وجود دارد. تفریح و گذران اوقات فراغت و بازدید از جاذبه های گردشگری اصلی ترین انگیزه های موثر در انجام سفر و انتخاب تبریز به عنوان مقصد مسافرت می‌باشد. نکته حایز اهمیت در رابطه با منابع کسب اطلاع گردشگران از مقصد، توسعۀ چشم گیر نقش شبکه های اجتماعی به عنوان شکل نوین تبلیغات دهان به دهان در کنار شکل سنتی آن (دوستان و آشنایان) در ایجاد شناخت و تصویر قبل از سفر به این شهر می باشد. نتایج این مطالعه می تواند برای مدیریت تصویر و توسعه گردشگری کلانشهر تبریز مفید باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative study of the process of tourism destination image changes before and after traveling Case Study: Tabriz metropolis image

نویسندگان [English]

  • rahim Heydari Chianeh 1
  • mehdi ahmadian 2
1 faculty member of Department of Geography and urban Planning, Tabriz University
2 Department of Geography and Urban Planning, Faculty of Planning and Environmental Sciences, Tabriz University
چکیده [English]

The tourism destination image is one of the most important and debatable topics in marketing research in the tourism industry.Because, it influences both the choice of travel destination and the future behavior of tourists.Despite the importance of this concept in the development of the tourism industry, the subject of the image in studies of Iranian tourism has not received notable attention.Therefore, the purpose of this study was to evaluate the tourist images from Tabriz metropolitan before and after their trip.The research was conducted by descriptive-analytical and survey methods. In this regard, a well-defined questionnaire was used to collect the data.The study analysis has been done by using descriptive statistics analysis, one-sample t-test, paired t-test and Pearson correlation coefficient method(s).The results of this study showed that visiting of Tabriz city caused a significant positive change in the tourist image.There is also a significant positive correlation between tourists' image with their willingness to re-travel to this city.Recreation, leisure activities, and visiting of tourist attractions were the most effective motivations for traveling and choosing of Tabriz as a travel destination.The important point in conjunction with the ways of getting information of the tourist’s destination is that the significant development of social Medias operate as new forms of word of mouth advertising alongside its traditional form (friends and acquaintances) in producing the tourist's previous cognition and images prior to their trips to the our case study.The results of the present study would be beneficial for image management and tourism development activities of Tabriz metropolitan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • tourism
  • destination image
  • before traveling image
  • after traveling image
  • Tabriz metropolis
ابراهیم‌پور لنبران، احد (۱۳۹۰). توسعۀ توریسم شهری با رویکرد برنامه‌ریزی مبتنی بر بخش‌بندی (مطالعۀ موردی: بازار توریسم بین‌المللی تبریز). پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد رشتۀ جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تبریز.
تاج‌زاده نمین، ابوالفضل و قضاریان، گریگور (۱۳۸۹). «فرایند و عوامل مؤثر در شکل‌گیری انگارۀ مقصد گردشگری». فصل‌نامۀ مطالعات گردشگری، شمارۀ ۱۳، ص 139ـ167.
حیدرزاده، کامبیز، نجفی، کبری و حسینی، سیدعلی (۱۳۹۶). «تأثیر کیفیت خدمات گردشگری بر وفاداری به مقصد گردشگری با توجه به نقش میانجی تصویر ذهنی از مقصد گردشگری و رضایت گردشگران». فصل‌نامۀ مطالعات مدیریت گردشگری، سال دوازدهم، شمارۀ ۴۰، ص 115ـ153.
حیدری چیانه، رحیم و خضرنژاد، پخشان (۱۳۹۵). «تحلیلی بر عوامل مؤثر بر شکل‌گیری تصویر مقصد در گردشگری شهری، مطالعۀ موردی: شهر ارومیه». فصل‌نامۀ علمی ـ پژوهشی مطالعات شهری، شمارۀ ۲۱، ص 5ـ16.
حیدری چیانه، رحیم و سعدلونیا، حسین (۱۳۹۵). «تحلیلی بر فرایند مدیریت تصویر مقصد گردشگری شهری، مطالعۀ موردی: کلان‌شهر تبریز». مجلۀ برنامه‌ریزی و توسعۀ گردشگری، شمارۀ ۱۹، ص 94ـ109.
حیدری چیانه، رحیم، صنوبر، ناصر و سعدلونیا، حسین (۱۳۹۴). «تحلیلی بر نقش تصویر برند بر توسعۀ گردشگری، مطالعۀ موردی: کلان‌شهر تبریز». نشریۀ پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، سال ششم، شمارۀ ۲۲، ص 79ـ94.
زنگنه، یعقوب و شمس‌الله‌زاده، یاسر (۱۳۹۱). «بررسی و تحلیل نقش تصویر مقصد در توسعۀ صنعت گردشگری، مطالعۀ موردی: کلان‌شهر تبریز». نشریۀ علمی پژوهشی جغرافیا و برنامه‌ریزی، سال شانزدهم، شمارۀ ۴۱، ص 153ـ168.
کروبی، مهدی، وفایی، امیرعباس و سیدی، پیمان (۱۳۹۶). «عوامل مؤثر بر رضایت کلی با نقش میانجی ارزش ویژۀ برند مقصد گردشگری، مطالعۀ موردی: گردشگران بازدیدکننده از کاخ گلستان در تهران». فصل‌نامۀ علمی پژوهشی گردشگری و توسعه، سال ششم، شمارۀ ۱۰، ص 1ـ22.
لینچ، کوین (۱۳۸۵). سیمای شهر. ترجمۀ منوچهر مزینی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هفتم.
محمدزاده، پرویز، پناهی، حسین و صمدزاده، سعیده (۱۳۹۷). «عوامل مؤثر بر شکل‌گیری تصویر مقصد از دیدگاه گردشگران داخلی». فصل‌نامۀ مطالعات مدیریت گردشگری، سال سیزدهم، شمارۀ ۴۱، ص 83ـ107.
مهندسان مشاور نقش محیط (۱۳۹۱). طرح توسعه و عمران (جامع) شهر تبریز. گزارش مطالعات محیطی مرحلۀ موجود.
Baloglu, S., & McCleary, K. W. (1999). “A model of destination image formation”.  Annals of Tourism Research, 26(4), 868-897.
Beerli, A., & Martin, J. D. (2004). “Factors influencing destination image”. Annals of tourism Research, 31(3), 657-681.
Bigne, J. E., Sanchez, I., & Sanchez, J. (2001). “Tourism image, evaluation variables and after purchase behavior: inter-relationship”. Tourism Management, 22(6), 607-616.
Chao, W. Z. (2005). Marketing tools as factors in destination image formation. Master of Science dissertation, San Jose State University.
Chaudhary, M. (2000). “India's image as a tourist destination—a perspective of foreign tourists”. Tourism Management, 21(3), 293-297.
Chen, C. F., & Tsai, D. (2007). “How destination image and evaluative factors affect behavioral intentions?”. Tourism Management, 28(4), 1115-1122.
Chi, C. G. Q., & Qu, H. (2008). “Examining the structural relationships of destination image, tourist satisfaction and destination loyalty: An integrated approach”. Tourism Management, 29(4), 624-636.
Echtner, C. M., & Ritchie, J. R. B (2003). “The meaning and measurement of destination image”. Journal of tourism studies, 14(1), 37-48.
Fakeye, P. C., & Crompton, J. (1991). “Image differences between prospective, first-time, and repeat visitors to the lower Rio Grande Valley”. Journal of Travel Research, 30(2), 10–16.
Fazli, G. (2012). Evaluation of Destination Image among Foreign Visitors in Tehran (Doctoral dissertation, Eastern Mediterranean University (EMU)).
Folgado-Fernández, J. A., Duarte, P. A. O., & Hernández-Mogollón, J. M. (2015). “Assessing the differentiated contribution of city resources to city brand image: Análisis de la diferente contribución de los recursos de la ciudad para el desarrollo de su imagen de marca”. Tourism & Management Studies, 11(1), 77-83.
Gallarza, M. G., Gil, I. S., & Calderon, H. G. (2002). “Destination image towards a conceptual framework”. Annals of Tourism Research, 29(1), 56-78.
Guzman-Parra, V. F., Vila-Oblitas, J. R., & Maqueda-Lafuente, J. (2016). “Exploring the effects of destination image attributes on tourist satisfaction and destination loyalty: an application in Málaga, Spain”. Tourism & Management Studies, 12(1), 67-73.
Hunt, J. D. (1975). “Image as a factor in tourism development”. Journal of Travel Research, 13(3), 1-7.
Kim, S. H. (2010). Antecedents of destination loyalty. PhD Dissertation, University of Florida.
Lin, C., Morais, D., Kerstetter, D. & Hou, J (2007). “Examining the role of cognitive and affective image in predicting choice across natural, developed, and theme-park destinations”. Journal of Travel Research, 46(2), 183–194.
Molina, A., Gómez, M., & Martín-Consuegra, D. (2010). “Tourism marketing information and destination image management”. African Journal of Business Management, 4(5), 722-728.
Pearce, P. L. (1982). “Perceived Changes in Holiday Destinations”. Annals of Tourism Research, 9, 145–164.
Pike, S. (2002). “Destination image analysis - A review of 142 papers from 1973 to 2000”. Tourism Management, 23, 541–549.
Qu, H., Kim, L. & Im, H. (2011). “A model of destination branding: Integrating the concepts of the branding and destination image”. Tourism Management, 32(3), 465–476.
San Martin, H., & Del Bosque, I. A. R. (2008). “Exploring the cognitive–affective nature of destination image and the role of psychological factors in its formation”. Tourism Management, 29(2), 263-277.
Tasci, A. D. A., Gartner, W. C., & Cavusgil, S. T. (2007). “Conceptualization and operationalization of destination image”. Journal of Hospitality and Tourism Research, 31(2), 194-223. 
 Yilmaz, Y., Yilmaz, Y., İçigen, E. T., Ekin, Y., & Utku, B. D. (2009). “Destination image: A comparative study on pre and post trip image variations”. Journal of Hospitality Marketing & Management, 18(5), 461-479.
Zhang, H., Fu, X., Cai, L. A., & Lu, L. (2014). “Destination image and tourist loyalty: A meta-analysis”. Tourism Management, 40, 213-223.