ارزیابی تأثیر آمادگی الکترونیکی در گردشگری الکترونیکی؛ نمونة موردی: ادارة کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان آذربایجان شرقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS دانشگاه تبریز، ایران؛

2 استادیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه تبریز، ایران؛

3 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی گردشگری دانشگاه تبریز، ایران؛

10.22034/jtd.2019.133158.1421

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی آمادگی الکترونیکی اداره‌ی کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان آذربایجان شرقی در جهت توسعه‌ی گردشگری الکترونیک در استان می‌باشد. پس از مطالعه‌ی ادبیات داخلی و خارجی به‌ منظور جمع‌آوری داده‌های موردنیاز پرسشنامه‌ی سنجش آمادگی الکترونیکی با 20 سؤال به تعداد 60 نفر توزیع شد که از آن تعداد 50 عدد بازگشت داده شد. در پژوهش حاضر برای آزمون فرضیات و مدل مفهومی پژوهش از روش حداقل مربعات جزئی یا مدل معادلات ساختاری مبتنی بر واریانس (PLS) استفاده شد و با استفاده از دو نرم‌افزار SPSS 23 و SmartPLS 3 اثر متغیرهای استخراج شده بر یکدیگر مورد مطالعه قرار گرفت. هر چند نتایج نشان دهنده‌ی آمادگی الکترونیکی پایین اداره کل میراث فرهنگی استان بود در عین حال ارتباط مثبت هر سه شاخص آمادگی زیرساختی با ضریب 245/0، آمادگی سازمانی با ضریب 377/0 و آمادگی خدماتی و سیستمی با ضریب 257/0 با توسعه‌ی گردشگری الکترونیکی در استان آذربایجان‌شرقی تائید گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of E- Readiness on E-Tourism (Case Study: The Administration of the Cultural Heritage Department of Tourism and Handicrafts of East Azerbaijan Province)

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Ghanbari 1
  • Mohsen Aghayari Hir 2
  • laleh zaidi 3
1 Academic Member/University of Tabriz
2 University of Tabriz
3 M.A student
چکیده [English]

Tourism is a great economic, social, environmental, political and ideological power. Countries in this field have succeeded that using the information and communication technology in this industry and finding new ways to effectively use the capabilities of this sector. The purpose of the present study was to investigate the e-readiness of the Directorate General of Cultural Heritage of Tourism and Handicrafts in Iran’s East Azerbaijan Province in order to develop E-tourism. For the purpose of collecting the required data, an e-readiness Likert Spectrum questionnaire with 20 questions was distributed to 50 people and using the PLS-SEM and using the two SPSS 23 and SmartPLS 3 software, the effects of extracted variables on each other were studied.
Although the results indicated low e-readiness of the Office of the Cultural Heritage of the province, the positive relationship of all three indicators of infrastructure preparedness with a coefficient of 0.245, organizational readiness with a coefficient of 0.377, and service and system readiness with a coefficient of 0.257 The development of electronic tourism in the East Azerbaijan province was confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • E-tourism
  • E-readiness
  • Partial Least Squares (PLS)
  • East Azerbaijan
اسعدی، میرمحمد، آذر، عادل و نقوی، سیدعلی (1395). «سنجش و تحلیل کیفیت خدمات هتل‌های سنتی با استفاده از ابزار تحلیل اهمیت عملکرد از دیدگاه گردشگران داخلی (مورد مطالعه هتل‌های سنتی -منتخب استان یزد(». فصل‌نامۀ مطالعات مدیریت گردشگری، سال دوازدهم، شمارۀ 93، ص 1-26.
باقری‌نژاد، جعفر و ستاری، هاله (1391)، «مدل ارزیابی آمادگی الکترونیکی سازمان‌ها در ایران جهت به‌کارگیری خدمات فنّاوری اطلاعات و ارتباطات با استفاده از فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی». فصل‌نامۀ مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات، سال اول، شمارۀ 2، ص 1-23.
پوربرات، محمدرضا (1394). «گزارش سازمان جهانی گردشگری از آخرین وضعیت جهانی توریسم». وب‌سایت اقتصاد ایرانی، قابل‌دسترسی در http://www.ireconomy.ir. بازیابی در بهمن ماه 1395.
تقوی‌فرد، محمدتقی و اسدیان اردکانی، فائزه (1395). «ارائة مدل توسعة گردشگری الکترونیکی با رویکرد مدل‌سازی ساختاری ـ تفسیری». فصل‌نامة‌‌‌ مطالعات مدیریت گردشگری، سال یازدهم، شمارة 33. ص 19ـ39.
جاوید، مجید، اسدی، حسن، گودرزی، محمود و محمدی ترکمانی، احسان (1391). «نقش اینترنت و رسانه‌‌‌های نوین در بازاریابی گردشگری ورزشی». پژوهش‌‌‌های کاربردی مدیریت علوم زیستی در ورزش، شمارة 3 (زمستان)، ص 43ـ49.
روحانی، سعید و زارع رواسان، احد (1392). «شناسایی و دسته‌بندی عوامل مؤثر بر ارتقاء گردشگری الکترونیکی در ایران». مجـلۀ برنامـه‌ریزی و توسعۀ گردشـگری، سال دوم، شمارۀ 5، ص 184ـ206.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان آذربایجان شرقی (1395). سند تدبیر توسعة آذربایجان شرقی. تبریز: اختر.
ساعی، علی، نائیجی، مختار و رضایی، محمد (1389). «ارتباط بین تبلیغ و جذب گردشگر فرهنگی در ایران (مطالعۀ موردی گردشگران خارجی فرهنگی اصفهان)». دانش‌نامۀ علوم اجتماعی، دورۀ 2، شمارۀ 4، ص 69_94.
شفیعی، محمدرضا (1375). بررسی توان‌های جهانگردی در شهرستان فارسان و اثرات آن بر توسعۀ شهرستان. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد جغرافیای انسانی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکدۀ علوم زمین.
عزیزی، شهریار و صفائی فراهانی، روناک (1391). «ارزیابی آمادگی الکترونیکی شهرداری تهران». چشم‌انداز مدیریت دولتی، شمارۀ 11، ص 113ـ132.
محمودی میمندی، محمد، فارسیجانی، حسن و طاهری موسوی، سارا (1392). «ارائة‌‌‌ الگوی ترکیبی عوامل مؤثر بر توسـعه و پذیرش گردشگری». چشـم‌انداز مـدیریت بازرگانی، شـمارة‌‌‌ 13 (بهار)، ص 123ـ143.
موحدی، مسعود و یاقوتی، محسن (1387). «ارائۀ الگویی برای سنجش آمادگی الکترونیکی در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط دفاعی کشور». فصل‌نامۀ اقتصاد و تجارت نوین، شمارۀ 12، ص 27ـ50.
نوری، علی، کاهانی، محسن و افخمی، حسین (1386). «سنجش میزان آمادگی الکترونیکی دانشکده‌های دانشگاه فردوسی مشهد با تأکید بر دسترسی به اطلاعات». سومین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش، 6 تا 8 آذرماه، دانشگاه فردوسی مشهد.
ورمقانی، مریم، احمدی‌زاد، آرمان و کفچه، پرویز (1396). «به‌کارگیری ابزارهای بازاریابی الکترونیک در صنعت گردشگری، مورد مطالعه: هتل‌‌‌ها و آژانس‌‌‌های مسافرتی استان کردستان». فصل‌نامة علمی ـ پژوهشی گردشگری و توسعه، سال ششم، شمارة 10 (بهار). ص 45ـ62.
هاشمی، سیدسعید، محبوب‌فر، محمدرضا، خاکی، ندا و مختاری، فیروزه (1393). «تحلیل عوامل مؤثر بر برنامه‌ریزی توسعۀ گردشگری الکترونیک با استفاده از مدل راهبردی SWOT (مطالعۀ موردی: کشور ایران)». فصل‌نامۀ گردشگری علم و فرهنگ، سال دوم، شمارۀ 2، ص 37ـ48.
هیر، جوزف، هالت، توماس، رینگل، کریستین و سارستد، مارکو (1394). «مدل‌سازی معادلات ساختاری کم‌ترین مربعات جزئی (PLS-SEM)». ترجمة عدل آذر و رسول غلام‌زاده. تهران: انتشارات نگاه دانش، چاپ اول.
یادگاری، مهدی، محمدی، شهریار، یارمحمدی ساماننی، پیمان (1394). «الگوی اعتماد در گردشگری الکترونیکی». فصل‌نامة علمی ـ پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری، سال دهم، شمارة 30 (تابستان). ص 129ـ148.
Aboelmaged, M. G. (2014). “Predicting e-readiness at firm-level: An analysis of technological, organizational and environmental (TOE) effects on e- maintenance readiness in manufacturing firms”. International Journal of Information Management, 34(5), 639-651.
Agag, G., & El-Masry, A. A. (2016). “Understanding consumer intention to participate in online travel community and effects on consumer intention to purchase travel online and WOM: An integration of innovation diffusion theory and TAM with trust”. Computers in Human Behavior, 60, 97-111.
Berthon, P., Pitt, L., Berthon, J. P., Campbell, C., & Thwaites, d. (2008). “e-Relationships for e-Readiness: Culture and corruption in international e-B2B”, Industrial Marketing Management, 37(1), 83-91.
Bethapudi, A. (2013). “The role of ICT in tourism industry”. Applied Economics & Business, 1) 4(, 67-79.
Bhatiasevi, V., & Yooptch, C. (2015). “The determinants of intention to use electronic booking among young users in Thailand”. Hospitality & Management, 23, 1-11.
Bonke, D., Zabel, J., & Constanta, P. (2001). “Virtual Market Places for Tourism”. Paper presented at The Xth ESADE International Symposium on Tourism and Leisure, Barcelona, 8-9 February.
Buhalis, D. & Law, R. (2008). “Progress in informations technology & tourism management: 20 years on & 10 years after the Internet-The state of eTourism research”, Tourism Management, 29, 609-623.
Buhalis, D. (1998). “Strategic use of information technologies in the tourism industry”. Tourism management,.19(5), 409-421.
Buhalis, D. (2004), “eAirlines: strategic and tactical use of ICTs in the airline industry”. Information & Management, 41, 805-825.
Buhalis, D. & Law, R. (2008). “Progress in informations technology & tourism management: 20years on & 10 years after the Internet-The state of eTourism research”. Tourism Management, 29, 609-623
Chung, N., Lee, H., Lee, S. J., & Koo, C. (2015). “The influence of tourism website on tourists' behavior to determine destination selection: A case study of creative economy in Korea”. Technological Forecasting and Social Change, 96, 130-143.
Correia, A., Santos, C. M., & Barros, C. P. (2007). “Tourism in Latin America: A choice analysis”. Annals of Tourism, 34(3), 610–629.
Hopeniene, R., Railiene, G., & Kazlauskiene, E. (2009). “Emergence of Virtual Tourism Business System: Emprical Findings”. Jornal of Economics & Management, 14, 780-787.
Hung, W. H., Chang, L. M., Lin, C. P., & Hsiao, C. H. (2014). “E-readiness of website acceptance and implementation in SMEs”. Computer in Human Behavior, 40, 44-55.
Kiprutto, N., Wambui Kig, F., & Koome Riungu, G. (2011). “Evidence On The Adoption Of E-Tourism Technologies In Nairobi”. Global Journal of Business Research, 5(3), 55-66.
Li, L., & Buhalis, D. (2006). “E-Commerce in China: The case of travel”. International Journal of Information Management, 26(2), 153-166.
Mupfiga, P. S. (2015). “Adoption of ICT in the Tourism and Hospitality Sector In Zimbabwe”. The International Journal Of Engineering And Scienc (IJES), 4(12), 72-78.
Suhail, N. A. (2014). “E-Readiness Assessment Model for Low Bandwidth Environment”. ACSIJ Advances in Computer Science: an International Journal, 3(4), 10-19.
Palmer, A., & McCole, P. (2000). “The Role of Electronic Commerce in Creating Virtual Tourism Destination Marketing Organizations”. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 12(3), 198-204.
Chanyagorn P., & Kungwannarongkun, B. (2011). “ICT Readiness Assessment Model for Public and Private Organizations in Developing Country”. International Journal of Information and Education Technology, 1(2), 99-106.
Ricapito, F. (2014/2015). Analysis and Perspectives of Tourism in Azerbijan. Universita Ca Foscari, Final Thesis in international Relations.
Scavarda, A. J., Lustosa, L. J., & Teixeira, J. P. (2001). “The E-tourism And The Virtual Enterprise TRACK: Electronic Commerce Applications”. Proceedings of the Twelfth Annual Conference of the Production and Operations Management Society, POM-2001, march 30-April 2, Orlando Fl.
Sepehri, A. A. (2009). The Cause & E-Channels of ‘Word of Mouth’ in Tourism Marketing of Iran. Masters Thesis, Tarbiat Modares University & Lulea University of Technology.
Starr, M. K. (2000). “POM and the E-shift” First World Conference on Production and Operations Management.
Sun, S. Patrick, L & Rob, L. )2019). “Impact of cultural values on technology acceptance and technology readiness”. International Journal of Hospitality Management, 77 89-96. .
Ali, V., Cullen, R., & Toland, J. (2013). “Information and Communications Technology in the Tourism Sector of the Maldives: an Institutional Perspective”. 46th Hawaii International Conference on System Sciences.
Xiang, Z., Magnini, V. P., & Fesenmaier, D. R. (2014). “Information technology and consumer behavior in travel and tourism: Insights from travel planning using the internet”. Journal of Retailing and Consumer Services, 22, 244-249.
Zhou, L. (2014). “Online rural destination images: Tourism and rurality”. Journal of Destination Marketing & Management, 3(4), 227-240. http://dx.doi.org/ 10.1016/j. jdmm. 2014.03.002