دوره و شماره: دوره 6، شماره 3 - شماره پیاپی 12، آذر 1396، صفحه 1-214 
ارائه ی مدل ارزش ویژه برند مشتری محور در مقصد گردشگری سرعین

صفحه 116-138

زینب محمودی پاچال؛ قاسم زارعی؛ محمد باشکوه اجیرلو