عوامل موثر بر توسعه گردشگری روستایی از دیدگاه مردم محلی (مورد مطالعه: دهستان سردابه شهرستان اردبیل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

هدف این مقاله عوامل بهبود توسعه گردشگری روستایی از دیدگاه مردم محلی دهستان سردابه از توابع شهرستان اردبیل می باشد. در مرحله نخست، عوامل بهبود توسعه گردشگری روستایی محدوده مورد مطالعه، از دیدگاه نخبگان محلی با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته مورد شناسایی قرار گرفت. برای نیل به این مقصود، با 35 نفر از ساکنان منطقه مورد مطالعه که دارای تحصیلات دانشگاهی با حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم بودند، مصاحبه های جداگانه ای به عمل آمد. در مرحله دوم تحقیق، برای شناخت و تحلیل دیدگاه اجتماعات روستایی و میزان توافق نظری آنها با نتایج مرحله نخست، 33 علت شناسایی شده مبنای طراحی پرسش نامه به روش لیکرت، قرار گرفت. گفتنی است جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش، شامل کل روستاییان بالای 15 سال ساکن در مناطق روستایی مهم ترین عوامل بهبود گردشگری روستایی از دیدگاه روستاییان در منطقه مورد مطالعه شامل چهار مولفه (آموزشی و تبلیغات، حمایت طرف عرضه و اقدام مداخله ای دولت، تقویت زیرساخت ها و مطلوبیت اجتماعی جمعی و سرمایه روان شناختی و تقویت مشارکت) است که مقدار واریانس و واریانس تجمعی تبیین شده توسط این چهار عامل 31/48می باشد. و در نهایت، بر اساس نتایج تحقیق پیشنهادات کاربردی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Improvement ofRural Tourism Development from the Perspective of Local People, Case Study: Ardabil County

نویسنده [English]

  • وکیل حیدری ساربان
چکیده [English]

The purpose of thispaper is to investigate the factors improvement of rural tourism development from the perspective of local people of Ardabil County. First, factors affecting effectiveness improvement of sustainable livelihoods in the study area were identified from the perspective of local elites using semi-structured interviews. To achieve this goal, 35 residents of studied region were interviewed individually with college education and at least a bachelorand#39;s degree. In the second step of study, in order to understand and analyze rural communitiesand#39; perspective of and their theoretical agreement degree with the results of the first step, 33 identified causes were the questionnaire design basis by Likert method. It can be said that studied population in this study consists of all villagers living in rural areas of Ardabil County in 2016 (N= 85053), among which 376 persons were selected as statistical sample using Cochran formula. In order to analyze the data, factor analysis model was used and the results of this model showed the most important factor improvement of sustainable livelihoods from the perspective of local people in studied region includes four components (educational and propaganda, supply-side support and governmental interventional action, infrastructures reinforcement and public social utility, social capital andandnbsp; amplification of participation) that explained variance and the cumulative variance by the five factors 60.66. And finally, practical suggestions have been presented according to the results of the study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural Development
  • Factors of Tourism Improvement
  • Tourism Rural
  • Sardabhe Dehstan
  • Ardabil County