مطالعه وضعیت سرمایه اجتماعی و ارتباط آن با شکل‌گیری شبکه در کسب‌و‌کارهای گردشگری (مورد مطالعه: آژانس‌های گردشگری شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد بازاریابی گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ

چکیده

شبکه‌ها در جوامع مدرن امروزی بسیار فراگیرند و می‌توانند در موفقیت کارآفرینانة سازمان‌ها نقش‌آفرینی کنند؛ اما شکل‌گیری و تداوم آن‌ها، نیازمند بسترهای مناسب ازجمله وجود سرمایة اجتماعی است. شبکه‌ها اگرچه در تقویت سرمایة اجتماعی مؤثرند، اما وجود سطحی از سرمایة اجتماعی نیز، برای شکل‌گیری آن‌ها ضرورت دارد. در پژوهش حاضر، با درنظرگرفتن اهمیت سرمایة اجتماعی و تأثیر آن بر عملکرد سازمان‌ها و نیز، افزایش سطح عملکرد کسب‌وکارهای گردشگری در حالت شبکه‌ای، وضعیت موجود سرمایة اجتماعی و میزان شکل‌گیری شبکه‌ها در آژانس‌های گردشگری بررسی و تحلیل شده است. داده‌ها ازطریق پرسش‌نامه گردآوری گردیده و درمیان 200 نفر از کارکنان و مدیران آژانس‌ها، با روش نمونه‌گیری تصادفی، توزیع شده و نتایج با استفاده از نرم‌افزار SPSS و آزمون همبستگی پیرسون و آزمون T تحلیل شده است. نتایج نشان می‌دهد که سرمایة اجتماعی و میزان شکل‌گیری شبکه در بین آژانس‌ها از وضعیت مطلوبی برخوردار است و بین ابعاد سرمایة اجتماعی (ابعاد شناختی، ساختاری و رابطه‌ای) و شکل‌گیری شبکه رابطة معناداری وجود دارد. براساس نتایج به‌دست‌آمده، تأثیر بعد رابطه‌ای بر شکل‌گیری شبکه‌ها بیشتر بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Social Capital and its Relationship with Network Creation in Tourism Busineses Case study: Tehran Travel Agencies

نویسندگان [English]

  • افسانه پورجم 1
  • sepideh nateghi 2
1 Master of Tourism Faculty in Science and Culture University, Tehran, Iran
2 Master of Tourism Marketing
چکیده [English]

Networks in today modern societies are widespread and can play roles in organizations’ entreprenurial success. But their creation and continuance need appropriate backgrounds like the existence of social capital. While networks are influential in the reinforcement of social capital but some levels of social capital is also required for their creation. In this study, the current situation of social capital and the level of network creation is examined regarding the importance of social capital, its influence on organizations’ performance and the rise of tourism businesses’ performance in the network mode. Data are gathered through 200 questionnaires distributed among randomly selected travel agencies’ employers and managers and are analayzed using spss software and  pearson correlation and T test. Results show that social capital and the level of netwok creation is appropriate among travel agencies and there is a significant relationship between social capital dimensions (cognitive, structural and relational) and network creation. According to the results, the influence of relational dimension is higher.

کلیدواژه‌ها [English]

  • tourism
  • Social Capital
  • network
  • Tourism Enterprises
  • Travel Agencies