ارائه ی مدل ارزش ویژه برند مشتری محور در مقصد گردشگری سرعین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت گردشگری دانشگاه محقق اردبیلی

2 عضو هیات علمی گروه مدیریت و اقتصاد دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

نظر به اهمیت ارزش ویژه برند مقاصد گردشگری، و این‌که مقصد گردشگری سرعین به‌عنوان یکی از هفت قطب گردشگری کشور معرفی شده است؛ مطالعه‌ی حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برند مقصد گردشگری سرعین، به ارزیابی گردشگران داخلی از ارزش ویژه برند این مقصد گردشگری با استفاده از متغیرهای مدل بوو، باسر و بالاغلو (2009) پرداخته است. پژوهش از نوع بنیادی بوده و جامعه‌ی آماری پژوهش، گردشگران داخلی سرعین در بازه زمانی 15 اردبیهشت تا 5 خرداد ماه 1395 بوده است؛ که نظر 384 نفر از این جامعه، به‌عنوان نمونه‌ی آماری از طریق پرسش‌نامه‌ی پژوهش، با استفاده از روش معادلات ساختاری و با بهره‌گیری از نرم‌افزارهای SPSSو AMOS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها حاکی از تأیید تمام فرضیه‌های پژوهش بوده است؛ در نتیجه، آگاهی از برند مقصد، تصویر برند مقصد، کیفیت ادراک‌شده برند مقصد، ارزش ادراک‌شده برند مقصد و وفاداری به برند مقصد بر ارزش ویژه برند مقصد گردشگری سرعین تأثیر داشته‌اند و از این میان آگاهی از برند کم‌ترین و وفاداری به برند بیش‌ترین تأثیر را بر آن دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing the costomer-based brand equity of Sarein destination

نویسندگان [English]

  • zeynab mahmoodi pachal 1
  • ghasem zarei 2
  • mohammad bashokouh ajirlou 2
1 M.A. Graduate, Tourism Management, Mohaghegh Ardabili University
2 Assistant Professor, Management, Mohaghegh Ardabili University
چکیده [English]

Considering the importance of brand equity for tourism destinations and the fact that tourism destination of Sareen has been introduced as one of the seven tourism poles of the country;, the purpose of this study is identifying factors that have an effect at the Serein's brand equity. This is done based on the model of Boo et al (2009). This is a fundamental research. The research population was the tourists that would gone to Sarein at the time between 4 may 2016 and 25 may 2016. Sampling method was random sampling and 384 persons responded the questionnaire completely. Data analysis was performed using the spss 20 and Amos 18 software. The findings indicated that all the research hypotheses were confirmed. The results show that destination brand awareness, destination brand image, destination perceived quality, destination perceived value, and destination brand loyalty has an effect on the Sarein`s destination brand equity, and in this regard brand awareness has the least impact and brand loyalty has the most impact.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brand Image
  • Brand Awareness
  • brand quality
  • Brand Loyalty
  • brand equity