ارزیابی عوامل جذب گردشگران درمانی با رویکرد تصمیم گیری چند معیاره ترکیبی فازی (مطالعه موردی: استان آذربایجان شرقی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دفتر مرکزی جهاددانشگاهی

2 دانشیار گروه اقتصاد - دانشگاه تبریز

3 رئیس دانشگاه علم و فرهنگ جهاددانشگاهی

4 عضو هیا علمی دانشگاه تبریز

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی عوامل موثر بر جذب گردشگران درمانی در استان آذربایجان شرقی است. روش پژوهش توصیفی – تحلیلی و جامعه آماری این تحقیق، مدیران و کارشناسان خبره در گردشگری سلامت و درمان بود. تعداد 10 نفر با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب گردید. عوامل جذب گردشگران درمانی عبارتند از: شاخص های هزینه، کیفیت، مقصد و زیرساخت های فنی و تخصصی. این شاخص ها ابتدا به تایید خبرگان و کارشناسان رسید، سپس با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره DEMATEL و ANP فازی، ماتریس ارتباطات درونی بین شاخص ها و اهمیت آنها مورد بررسی قرار گرفت. یافته های تحقیق بیانگر این است که از میان 24 شاخص شناسایی شده، تعداد 12 زیرشاخص به عنوان شاخص های موثر بر جذب گردشگران درمانی شناسایی و ارزیابی گردید. همچنین شاخص مربوط به مقصد دارای کمترین تاثیرگذاری و بیشترین تاثیرپذیری می باشد و تحت تاثیر سایر شاخص ها قرار دارد. نتایج نشان می دهد زیرشاخص های هزینه پایین درمان، مناسب بودن قیمت خدمات، هزینه های پایین سفر و حمل و نقل، هزینه پایین مراقبت های بهداشتی، هزینه پایین محل اقامت، اعتبار و شهرت پزشکان متخصص، توصیه اقوام و دوستان از کیفیت پزشکان، کیفیت بالای درمان، بازاریابی، تبلیغات و برند خدمات بهداشتی و درمانی منطقه، وجود امکانات برای مشاوره پزشکی با بیمار خارجی قبل و بعد از درمان، وجود استانداردهای بین المللی بیمارستان ها و مدرن بودن تجهیزات پزشکی منطقه، بیش از 60 درصد از وزن و اهمیت عوامل جذب گردشگران درمانی را دارا می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Medical Tourism Attraction Factors with Fuzzy Combined Multi-criteria Decision Making Approach (Case Study: East Azarbaijan Province)

نویسندگان [English]

  • AKBAR GHASEMI YALGHOUZAGHAJ 1
  • Ahmad Assadzadeh 2
  • Mohammadd Hossein Imani Khoshkhoo 3
  • Younis jabarzadeh 4
1 ACECR - Central Office
2 Faculty member of University of Tabriz, Iran
3 University of Elm o farhang, Tehra, Iran
4 faculty member of Tabriz University, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the factors affecting medical tourism attraction in East Azerbaijan province. The research method was descriptive-analytic and the statistical population of this research was directors and experts in health and medical tourism. Ten people were selected using purposeful sampling. The factors that attract medical tourism include: cost, quality, destination and technical and specialized infrastructure. These factors were first confirmed by experts. Then, using multi-criteria decision making methods, DEMATEL and ANP fuzzy matrix of internal communication between factors and their importance were examined. The findings of the research indicate that among the 24 identified factors, 12 factors related to cost, quality and technical and specialized factors as factors affecting medical tourism attraction were identified and evaluated. Also, the destination factor has the least impact on the other factors and at the same time most influenced by other factors. The results show low cost of treatment, the suitability of the price of services, low travel, low cost of health care, low cost of residence, the reputation of specialist doctors, relatives and friends advice of the quality of doctors, high quality of the treatment, marketing, advertising and branding of medical services of the region, the availability of facilities for medical consultation with a foreign patient before and after treatment, the existence of international standards of hospitals and modern medical equipment in the region have owned more than 60% of the weight and importance of attraction factors of medical tourism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Medical Tourism Development
  • Medical tourism
  • Fuzzy Combined Multi-criteria Decision Making